Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3086/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2015 của thành phố Hà Nội

Số hiệu: 3086/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 11/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3086/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC NGUỒN LÀM VIỆC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2012-2015 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luât Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 5485/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của UBND Thành phố về việc ban hành Đề án đào tạo thí điểm 1000 công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội tại Tờ trình số 1259/TTr-SNV ngày 28 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phần thứ hai Đề án thí điểm Đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn Giai đoạn 2012-2015 của thành phố Hà Nội, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung mục 1 phần II như sau:

1. Chỉ tiêu đào tạo:

a) Số lượng: giai đoạn 2014-2015 đào tạo 500 công chức chuyên môn cấp xã.

b) Cơ cấu, chức danh: theo 5 chức danh công chức chuyên môn cấp xã, cụ thể:

+ Chức danh Văn phòng - Thống kê: các ngành đào tạo Hành chính học, luật, quản trị văn phòng, công nghệ thông tin, văn thư lưu trữ.

+ Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: các ngành Luật.

+ Chức danh Địa chính - Xây dựng: các ngành đào tạo xây dựng, kiến trúc, địa chính, quản lý đô thị, quản lý xây dựng, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên và môi trường.

+ Chức danh Văn hóa - Xã hội: các ngành đào tạo: Quản lý văn hóa, văn hóa học, xã hội học, công tác xã hội, quản lý xã hội, sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử.

+ Chức danh Tài chính - Kế toán: các ngành đào tạo: Tài chính, kế toán.

2. Sửa đổi mục 2 phần II như sau:

2. Đối tượng đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, học viện công lập, hệ chính quy loại khá trở lên (thời gian đào tạo trình độ đại học liên tục từ 04 năm trở lên); Người có bằng tốt nghiệp các trường đại học công lập hệ chính quy loại khá trở lên (thời gian đào tạo trình độ đại học liên tục từ 04 năm trở lên), hiện đang làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp có nguyện vọng trở thành công chức nhà nước của Thành phố.

3. Sửa đổi điểm b mục 4 phần II như sau:

4. Tổ chức chiêu sinh và đào tạo công chức nguồn:

b) Quy trình xét chọn học viên:

- UBND Thành phố quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn của quận, huyện, thị xã.

- Sở Nội vụ giúp UBND Thành phố tổ chức thông báo chỉ tiêu, điều kiện tiêu chuẩn công chức nguồn trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại trụ sở UBND quận huyện, thị xã; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách học viên theo chỉ tiêu, chuyên ngành trình UBND Thành phố phê duyệt.

4. Sửa đổi thời gian thực tập tại cơ sở từ 2 tháng thành 4 tháng.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì.

1. Phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã tổ chức chiêu sinh và phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức đào tạo công chức nguồn giai đoạn 2014-2015 theo đúng quy định.

2. Điều động công chức nguồn sau kỳ thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển về công tác tại xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở liên quan, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBNDTP;
- PVP Ng. Văn Hoạt;
- Lưu: VT, NC, VH-XH, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3086/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2015 của thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.246
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103