Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 09/2003/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2003/NQ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2003

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 09/2003/NQ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2000/NQ-CP NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TINH GIẢN BIÊN CHẾ TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Thực hiện Kết luận số 15-KL/TW ngày 26 tháng 7 năm 2002 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khoá VII, Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 7 Khoá VIII về công tác tổ chức và cán bộ; căn cứ Nghị quyết số 07 ngày 30 tháng 5 năm 2003 của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2003 Chính phủ đã thống nhất sửa đổi, bổ sung một số giải pháp, chính sách và tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã được quy định tại Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo các nội dung cụ thể sau đây:

I. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

1. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đến hết năm 2005.

2. Bổ sung đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa thông tin, thể thao và sự nghiệp khác.

Trong năm 2003, thực hiện tinh giản biên chế đối với số giáo viên các tỉnh miền núi và Tây Nguyên. Từ năm 2004 áp dụng chung đối với các đối tượng nêu tại điểm này.

3. Trợ cấp thôi việc đối với người thôi việc do tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương.

4. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế:

a) Xây dựng và ban hành cơ chế quản lý phù hợp đối với đơn vị sự nghiệp theo nguyên tắc giao quyền tự chủ gắn với quyền hạn và trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, tài chính, nhân sự và chất lượng phục vụ của từng đơn vị;

b) Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá các hoạt động sự nghiệp ở các thành phố, đô thị, khu công nghiệp tập trung, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển theo Nghị quyết số 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

5. Số cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng giảm nếu giảm do sắp xếp tổ chức, khắc phục chồng chéo chức năng, nhiệm vụ thì chỉ tiêu biên chế sẽ giảm đi tương ứng; cho phép tuyển dụng những người đủ tiêu chuẩn vào thay thế số giảm do yếu sức khoẻ, yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và bảo đảm số lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ và báo cáo cấp ủy Đảng cùng cấp kết quả và kế hoạch tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế theo quy định của Nghị quyết này.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm bố trí kế hoạch ngân sách nhà nước và chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn thủ tục cấp phát, chi, trả, quyết toán kinh phí để thực hiện Nghị quyết này.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này; phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Áp dụng chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết này đối với các chức danh là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát trong diện phải sắp xếp do tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước.

Nguồn kinh phí giải quyết chính sách đối với các chức danh nêu trên của doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 09/2003/NQ-CP

Hanoi, July 28, 2003

 

RESOLUTION

AMENDING AND SUPPLEMENTING THE GOVERNMENT'S RESOLUTION NO. 16/2000/NQ-CP OF OCTOBER 18, 2000 ON THE STREAMLINING OF ADMINISTRATIVE AGENCIES AND NON-BUSINESS UNITS

In furtherance of Conclusion No. 15-KL/TW of July 26, 2002 of the 6th plenum of the Party Central Committee, the IXth Congress, on further implementing the Resolution of the Party Central Committee's 3rd plenum, the VIIth Congress, and the Resolutions of the Party Central Committee's 3rd plenum and 7th plenum, the VIIIth Congress, on the work of organization and personnel; pursuant to Resolution No. 07 of May 30, 2003 of the Government's May 2003 regular meeting amending and supplementing a number of solutions and policies, and continuing to streamline administrative agencies and non-business units already prescribed in the Government's Resolution No. 16/2000/NQ-CP of October 18, 2000 on the reduction of payrolls in administrative agencies and non-business units according to the following specific contents:

I. A NUMBER OF SOLUTIONS AND POLICIES ON PAYROLL REDUCTION

1. To continue implementing the policy on streamlining the administrative agencies and non-business units under the Government's Resolution No. 16/2000/NQ-CP of October 18, 2000 on the reduction of payrolls in administrative agencies and non-business units till the end of 2005.

2. To add objects of streamlining under the Government's Resolution No. 16/2000/NQ-CP of October 18, 2000 for officials and public employees directly working in non-business units in the education and training, health, scientific research, culture and information, and sport sectors, and other non-business sectors.

In 2003, to reduce payrolls for teachers in mountainous and Central Highland provinces. As from 2004, payroll reduction shall apply to all the objects stated at this Point.

3. Severance allowances for redundancies due to payroll reduction under the Government's Resolution No. 16/2000/NQ-CP of October 18, 2000 shall comply with the provisions in Clause 2, Article 6 of the Government's Decree No. 03/2003/ND-CP of January 15, 2003 readjusting wages and social allowances and renewing the wage management mechanism.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To elaborate and promulgate appropriate management mechanisms for non-business units on the principle of giving autonomy together with powers and responsibilities in performing the functions, tasks, plans, finance, personnel and service quality of each unit;

b/ To step up the socialization of non-business activities in cities, urban centers and industrial parks where conditions permit the socio-economic development under the Government's Resolution No. 90/CP of August 21, 1997 on orientations and undertakings for socialization of educational, healthcare and cultural activities and the Government's Decree No. 73/1999/ND-CP of August 19, 1999 on policies to encourage the socialization of activities in the educational, healthcare, cultural and sport domains.

5. For those officials and public employees who are targeted for streamlining, if they are laid off due to reorganization or overcoming of the overlapping of functions and tasks, the payroll norms shall be reduced correspondingly; to permit the recruitment of qualified persons to replace those who are laid off due to poor health or professional unqualification in order to qualitatively and quantitatively increase officials and public employees who can meet the set requirements and the assigned tasks.

II. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall organize the evaluation of the results of implementation of the Government's Resolution No. 16/2000/NQ-CP of October 18, 2000 and report to the Party Committees of the same levels on the results and plans for continued streamlining under this Resolution.

2. The Minister of Finance shall have to arrange State budget plan and assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of the Interior in guiding the procedures for allocating, paying and settling fundings for the implementation of this Resolution.

3. The Minister of the Interior shall have to assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Finance in guiding the implementation of this Resolution; coordinate with the Government's Office in monitoring, urging and examining the implementation of the Resolution; and annually report thereon to the Prime Minister.

4. The streamlining policies prescribed in Resolution No. 16/2000/NQ-CP and this Resolution shall apply to titles being Managing Board members, general directors, deputy-general directors, directors, deputy directors, chief accountants and Control Board members, who are subject to rearrangement due to the reorganization of State enterprises.

Funding sources for settling policies for the above-said titles of State enterprises shall comply with the provisions in the Government's Decree No. 41/2002/ND-CP of April 11, 2002 on policies towards laborers redundant due to the reorganization of State enterprises.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 09/2003/NQ-CP ngày 28/07/2003 về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.682

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!