Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 65/2011/NĐ-CP thí điểm tiền lương Công ty mẹ

Số hiệu: 65/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2011

 

NGHỊ ĐỊNH

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2013

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội (sau đây gọi chung là Tập đoàn Viễn thông Quân đội) giai đoạn 2011 - 2013.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên.

2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (sau đây gọi chung là người lao động).

3. Các tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định này.

Điều 3. Xếp lương và phụ cấp lương

Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và người lao động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội được tiếp tục xếp lương, phụ cấp lương theo các thang lương, bảng lương và phụ cấp lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước và Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế cho đến khi Tập đoàn Viễn thông Quân đội xây dựng được thang lương, bảng lương theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này hoặc Chính phủ có quy định mới.

Điều 4. Quản lý tiền lương đối với người lao động

1. Quản lý lao động

a) Căn cứ vào khối lượng, chất lượng, yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, hàng năm Tập đoàn Viễn thông Quân đội xác định kế hoạch sử dụng lao động, báo cáo Bộ Quốc phòng có ý kiến trước khi thực hiện.

b) Trên cơ sở kế hoạch sử dụng lao động đã được Bộ Quốc phòng có ý kiến, Tập đoàn Viễn thông Quân đội trực tiếp tuyển dụng theo quy chế tuyển dụng lao động của Tập đoàn và giao kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động.

c) Hàng năm, Tập đoàn Viễn thông Quân đội có trách nhiệm đánh giá kế hoạch sử dụng lao động và giải quyết chế độ đối với lao động không có việc làm theo quy định của pháp luật lao động.

2. Quản lý tiền lương

a) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ổn định đơn giá tiền lương theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội trong giai đoạn 2011 - 2013. Đơn giá tiền lương giao ổn định được xác định trên cơ sở đơn giá tiền lương bình quân tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương của Tập đoàn Viễn thông Quân đội thực tế thực hiện trong giai đoạn 2007 - 2010.

b) Khi thực hiện đơn giá tiền lương ổn định theo quy định tại điểm a khoản này, Tập đoàn Viễn thông Quân đội phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được Đảng và Nhà nước giao.

- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân.

- Lợi nhuận thực hiện hàng năm phải cao hơn lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề ít nhất 5%.

c) Quỹ tiền lương thực hiện hàng năm của Tập đoàn Viễn thông Quân đội được xác định trên cơ sở đơn giá tiền lương quy định tại điểm a, điểm b khoản này và chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương thực tế thực hiện. Trường hợp, Tập đoàn Viễn thông Quân đội không bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận và năng suất lao động quy định tại điểm b khoản này thì phải giảm trừ quỹ tiền lương để bảo đảm các điều kiện theo quy định.

d) Căn cứ quỹ tiền lương thực hiện quy định tại điểm c khoản này, Tập đoàn Viễn thông Quân đội có trách nhiệm xây dựng quy chế trả lương đối với người lao động bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, gắn tiền lương với mức độ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, khuyến khích được người lao động có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng suất lao động cao, đóng góp nhiều cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Khi xây dựng quy chế trả lương, Tập đoàn Viễn thông Quân đội phải lấy ý kiến Ban Chấp hành công đoàn của Tập đoàn, báo cáo Bộ Quốc phòng có ý kiến trước khi thực hiện và phổ biến đến từng người lao động.

Điều 5. Quản lý tiền lương đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên

1. Tiền lương và phụ cấp lương của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên được tính trong đơn giá tiền lương của Tập đoàn Viễn thông Quân đội theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

2. Căn cứ quỹ tiền lương thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị định này, Tập đoàn Viễn thông Quân đội xác định quỹ tiền lương, thực hiện trả lương đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên theo quy chế trả lương của Tập đoàn, bảo đảm gắn liền lương với mức độ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, trách nhiệm quản lý điều hành của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và tương quan hợp lý giữa các loại lao động trong Tập đoàn. Quy chế trả lương đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên được xây dựng cùng với quy chế trả lương đối với người lao động quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 Nghị định này và báo cáo Bộ Quốc phòng có ý kiến trước khi thực hiện.

Điều 6. Trách nhiệm của Tập đoàn Viễn thông Quân đội

1. Quý I hàng năm, xây dựng kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương, kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch quỹ tiền lương của năm kế hoạch; tổng hợp kết quả sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận, lao động, tiền lương, tiền thưởng năm trước liền kề của Tập đoàn, báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để giám sát, kiểm tra.

2. Xác định quỹ tiền lương thực hiện hàng năm; xây dựng quy chế trả lương theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 và khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

3. Căn cứ Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước và các quy định hiện hành, xây dựng thang lương, bảng lương báo cáo Bộ Quốc phòng có ý kiến để áp dụng trong phạm vi Tập đoàn.

4. Quý III năm 2013, tổng kết, báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội trong giai đoạn 2011 - 2013.

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính giao đơn giá tiền lương ổn định theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định này; thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội theo quy định tại Nghị định này.

2. Có ý kiến về kế hoạch sử dụng lao động, thang lương, bảng lương và quy chế trả lương của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Phối hợp với Bộ Quốc phòng kiểm tra, giám sát việc thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội theo quy định tại Nghị định này.

2. Hướng dẫn Tập đoàn Viễn thông Quân đội xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này.

3. Quý IV năm 2013, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội trong giai đoạn 2011 - 2013 theo quy định tại Nghị định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2011.

Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các Bộ liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 65/2011/ND-CP

Hanoi, July 29, 2011

 

DECREE

ON THE PILOT IMPLEMENTATION OF SALARY MANAGEMENT FOR PARENT COMPANY - VIETTEL GROUP IN THE 2011 - 2013 PERIOD

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the Labor Code dated June 23, 1994; Law on amending, supplementing some articles of the Labor Code dated April 02, 2002; Law on amending and supplementing some articles of the Labor Code dated June 29, 2006;

Pursuant to the Law on Enterprise dated November 29, 2005; At the proposal of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs and Minister of National Defense,

DECREES:

Article 1. Scope of regulation

This Decree regulates pilot implementation of salary management for Parent company - Viettel Group (hereafter called Viettel Group) in the 2011 - 2013 period.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. General Director, Deputy General Director, Chief Accountant and Auditors

2. Military officers, professional servicemen, military officers and labors who are working in accordance with labor contract regimes prescribed in the Labor Code (hereafter called employee).

3. Organizations, individuals prescribed at the Article 6, Article 7, Article 8 and Article 9 of this Decree.

Article 3. Salary arrangement and salary allowance

General Director, Deputy General Director, Chief Accountant and Auditor and employees of the Viettel Group are supplied salary arrangement and salary allowance for salary scale, salary sheet and salary allowance prescribed at the Decree No. 204/2004/ND-CP dated December 14, 2004 of the Government on salary regime for staffs, public servants, officers and armed forces, the Decree No. 205/2004/ND-CP dated December 14, 2004 of the Government promulgating the system of salary scale, salary sheet and salary allowance regime in state agencies and the Decree No. 141/2007/ND-CP dated September 05, 2007 of the Government promulgating the salary regime for state-owned parent companies and subsidiary companies in Economics Group to the time that Viettel Group can build salary scale and salary sheet in accordance with regulations at clause 3, Article 6 of this Decree or when the Government has new regulations.

Article 4. Salary management for employees 1. Employee management

a) Basing on production and business quantity, quality, requirement and tasks of Viettel Group to define plans on using employees, report to the Ministry of National Defense before implementing.

b) Basing on the plan on using employees which is received opinions from the Ministry of National Defense, Viettel Group will directly recruit employees according to Group’s recruitment regulations and commit labor contracts in accordance with labor laws.

c) Every year, Viettel Group will be responsible for evaluating plans on using labors and solving regimes for employees who do not have works in accordance with legal regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The Ministry of National Defense takes prime responsibility, coordinate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Finance to stabilize salary unit price in accordance with total revenue target minus unpaid salary expenses for Viettel Group in the 2011 - 2013 period. Unit price of stabilized salary is defined basing on average salary price which is calculated in accordance with total revenue target minus unpaid salary expenses that Viettel Group has implemented in the 2007 - 2010 period.

b) On the implementation of stabilized salary price in accordance with regulations at sub-clause (2) of this clause, Viettel Group must satisfy all conditions as follows:

- To finish well all tasks of national defense, security appointed by the Party and State.

- To pay to state budget in accordance with legal regulations. - The increasing level of average salary must be lower than increasing level of average productivity.

- Annual profit must be higher than profit in the previous year at least 5%. c) Viettel Group’s annual salary fund is defined salary unit price prescribed at sub-clause (a) and (b) of this clause and the target of total revenue target minus unpaid salary expenses. In the case that Viettel Group cannot ensure the profit target and productivity in accordance with regulation at subclause (b) of this clause, salary fund must be deducted to ensure all conditions under regulations.

d) Basing on salary fund which is implemented in sub-clause (e) of this clause, Viettel Group will be responsible for building salary payment regime for labors, ensuring democracy, justice, publicity, transparency and attaching salary with the completion of production, business, encouraging employees who have skills, professional knowledge, technique, high productivity to contribute more to Viettel Group.

On building salary payment regime, Viettel Group must take Union executive board of the Group, report to the Ministry of National Defense before implementing and popularizing to each employee.

Article 5. Salary management for General Director, Deputy General Director, Chief Accountant and Auditors

1. Salaries of General Director, Deputy General Director, Chief Accountant and Auditors are calculated in Group’s salary unit price prescribed at clause 2, Article 4 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Responsibilities of Viettel Group

1. On quarter I each year, to build plan on using labors, plan on total revenue target minus unpaid salary expenses, plan on profits, plan on salary fund of year; to summary results of production, business, profits, labor, salary, bonus of the previous year, to report to the Ministry of National Defense, Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, Ministry of Finance for supervising and investigating.

2. To define the implementation of salary fund every year; to build regulations on salary payment in accordance with regulations at sub-clause (d), clause 2, Article 4 and clause 2, Article 5 of this Decree.

3. Pursuant to the Decree No. 101/2009/ND-CP dated November 05, 2009 of the Government on pilot establishment, organization, operation and management of state economic groups and current regulations, building salary scale, salary sheet to report to the Ministry of National Defense before applying on the scope of all Group.

4. On quarter III of 2013, to summary, report to the Ministry of National Defense, Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs the results of pilot implementation of salary management to Viettel Group in the 2011 -2013 period.

Article 7. Responsibilities of Ministry of National Defense

1. To take prime responsibility and coordinate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, Ministry of Finance to transfer stabilized salary unit price prescribed at regulations on sub-clause (a), (b), clause 2, Article 4 of this Decree; to investigate and supervise the pilot implementation of salary management to Viettel Group in accordance with regulations in this Decree.

2. To have opinions about the plan on using labors, salary scale, salary sheet and regulations on salary payment of Viettel Group.

Article 8. Responsibilities of Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To guide Viettel Group to build salary scale, salary sheet in accordance with clause 3, Article 6 of this Decree.

3. On quarter IV of 2013, to summary, evaluate the results of pilot implementation of salary management to Viettel Group in the 2012 - 2013 period in accordance with regulations in this Decree and report to the Prime Minister.

Article 9. Effect

1. This Decree takes effect on September 15, 2011.

All regulations in this Decree will be implemented from January 01, 2011 to the end of December 31, 2013.

2. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall take prime responsibility and coordinate with the Ministry of National Defense, Ministry of Finance and relevant ministries to implement this Decree./. 3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of governmentattached agencies, chairpersons of provincial/municipal People’s

Committees and General Director of Viettel Group shall implement this Decree./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 65/2011/NĐ-CP ngày 29/07/2011 thực hiện thí điểm tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.012

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!