Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 101/2009/NĐ-CP thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước

Số hiệu: 101/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 101/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH

THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2010;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu, yêu cầu thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước

1. Tập trung đầu tư và huy động các nguồn lực hình thành nhóm công ty có quy mô lớn trong các ngành, lĩnh vực then chốt, cần phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Giữ vai trò bảo đảm các cân đối lớn trong nền kinh tế quốc dân; ứng dụng công nghệ cao; tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực khác và toàn bộ nền kinh tế.

3. Thúc đẩy liên kết trong chuỗi giá trị gia tăng, phát triển các thành phần kinh tế khác.

4. Tăng cường quản lý, giám sát có hiệu quả đối với vốn, tài sản nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp trong tập đoàn.

5. Tạo cơ sở để tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách và pháp luật về tập đoàn kinh tế.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về:

1. Thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước;

2. Tổ chức, hoạt động, quản lý, điều hành trong tập đoàn kinh tế nhà nước;

3. Quản lý, giám sát thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với tập đoàn kinh tế nhà nước.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Nghị định này là các tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong các ngành nghề kinh doanh chính sau đây:

1. Bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;

2. Đóng mới, sửa chữa tàu thủy;

3. Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh điện năng;

4. Khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến và phân phối dầu khí;

5. Khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến than và khoáng sản;

6. Dệt may;

7. Trồng, khai thác, chế biến cao su;

8. Sản xuất, kinh doanh phân bón và các sản phẩm hóa chất;

9. Đầu tư và kinh doanh bất động sản;

10. Công nghiệp xây dựng và cơ khí chế tạo;

11. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm;

12. Các ngành nghề khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Tập đoàn kinh tế nhà nước

1. Tập đoàn kinh tế nhà nước thí điểm thành lập theo Nghị định này là nhóm công ty có quy mô lớn liên kết dưới hình thức công ty mẹ - công ty con và các hình thức khác, tạo thành tổ hợp các doanh nghiệp gắn bó chặt chẽ và lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác.

2. Tập đoàn kinh tế nhà nước bao gồm:

a) Công ty mẹ (gọi tắt là doanh nghiệp cấp I) là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc giữ quyền chi phối theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Công ty con của doanh nghiệp cấp I (gọi tắt là doanh nghiệp cấp II) là các doanh nghiệp do doanh nghiệp cấp I giữ quyền chi phối; được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc hai thành viên trở lên, tổng công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con, công ty liên doanh (trong trường hợp chưa đăng ký lại theo Luật Doanh nghiệp), công ty con ở nước ngoài.

c) Công ty con của doanh nghiệp cấp II và các cấp tiếp theo;

d) Các doanh nghiệp liên kết của tập đoàn gồm: doanh nghiệp có vốn góp dưới mức chi phối của công ty mẹ và của công ty con; doanh nghiệp không có vốn góp của công ty mẹ và của công ty con, tự nguyện tham gia liên kết dưới hình thức hợp đồng liên kết hoặc không có hợp đồng liên kết, nhưng có mối quan hệ gắn bó lâu dài về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác với công ty mẹ hoặc doanh nghiệp thành viên trong tập đoàn.

3. Công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên tập đoàn có tư cách pháp nhân; có vốn và tài sản riêng; có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của mình theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận chung của tập đoàn. Nhà nước là chủ sở hữu vốn nhà nước trực tiếp đầu tư tại công ty mẹ. Công ty mẹ là chủ sở hữu vốn nhà nước tại các công ty con, doanh nghiệp liên kết.

Điều 5. Tên gọi và đăng ký kinh doanh

1. Tập đoàn kinh tế nhà nước có tên gọi, biểu tượng và thương hiệu riêng. Thủ tướng Chính phủ quyết định tên gọi của tập đoàn kinh tế nhà nước, tên của công ty mẹ thí điểm thành lập theo Nghị định này.

2. Các doanh nghiệp thành viên đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Việc đặt tên của doanh nghiệp thành viên tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Điều 6. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp” là ngành nghề được xác lập từ mục đích đầu tư thành lập và chiến lược phát triển doanh nghiệp, do chủ sở hữu quy định và giao cho doanh nghiệp thực hiện khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

2. “Ngành nghề kinh doanh có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp” (gọi tắt là ngành nghề có liên quan) là ngành nghề phụ trợ hoặc phái sinh từ ngành nghề kinh doanh chính, trên cơ sở điều kiện và lợi thế của ngành nghề kinh doanh chính hoặc sử dụng lợi thế, ưu thế của ngành nghề kinh doanh chính và phục vụ trực tiếp cho ngành nghề kinh doanh chính.

3. “Ngành nghề kinh doanh không liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp” (gọi tắt là ngành nghề không liên quan) là ngành nghề không phái sinh hoặc phát triển từ ngành nghề kinh doanh chính hoặc từ ngành nghề có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính.

4. “Hợp đồng liên kết” là hợp đồng sử dụng thương hiệu, nhượng quyền thương mại hoặc liên kết dài hạn với biểu tượng của tập đoàn.

5. “Đối tượng có liên quan của công ty mẹ” là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với công ty mẹ theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.

6. “Doanh nghiệp thành viên tập đoàn” là các doanh nghiệp do công ty mẹ, công ty con của công ty mẹ hoặc công ty con các cấp tiếp theo trực tiếp nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoặc nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối; giữ quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó.

7. “Quyền chi phối” là quyền của một doanh nghiệp đối với một doanh nghiệp khác, bao gồm ít nhất một trong các quyền sau đây:

a) Quyền của chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp;

b) Quyền của cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối của doanh nghiệp.

c) Quyền trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của doanh nghiệp;

d) Quyền sử dụng phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp;

đ) Các trường hợp chi phối khác theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp chi phối và doanh nghiệp chi phối và được ghi vào Điều lệ của doanh nghiệp bị chi phối.

Điều 7. Tổ chức Đảng và tổ chức chính trị - xã hội trong tập đoàn kinh tế nhà nước

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong tập đoàn kinh tế nhà nước hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Các tổ chức chính trị - xã hội trong tập đoàn kinh tế nhà nước hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội đó phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Tập đoàn kinh tế nhà nước tạo điều kiện và hỗ trợ để tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ của các tổ chức đó.

Điều 8. Áp dụng pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế

1. Việc thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý đối với tập đoàn kinh tế nhà nước áp dụng theo quy định của Nghị định này, Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Cạnh tranh và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế.

Chương 2.

THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC

Điều 9. Phương thức thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước trên cơ sở các tổng công ty, công ty nhà nước đủ điều kiện quy định tại Điều 10 Nghị định này.

Điều 10. Điều kiện thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước

Tập đoàn kinh tế nhà nước dự kiến thành lập phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có ngành nghề kinh doanh chính theo quy định tại Điều 3 Nghị định này; có khả năng phát triển trên cơ sở ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề có liên quan;

2. Đảm bảo các điều kiện về cơ cấu ngành nghề quy định tại Điều 16 Nghị định này;

3. Công ty mẹ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Vốn điều lệ của công ty mẹ không thấp hơn mức vốn tối thiểu quy định đối với công ty mẹ tập đoàn kinh tế nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực kinh doanh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Có nguồn nhân lực đủ trình độ, kinh nghiệm và khả năng kinh doanh ngành nghề chính và các ngành nghề có liên quan; quản lý vốn đầu tư và quản trị, điều hành, phối hợp hoạt động của các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết;

c) Có khả năng sử dụng bí quyết công nghệ, thương hiệu, thị trường để chi phối các công ty con và tiến hành liên kết với các doanh nghiệp liên kết khác;

d) Có nguồn lực tài chính hoặc có phương án khả thi để huy động nguồn lực tài chính, bảo đảm đầu tư đủ vốn vào các công ty con, các doanh nghiệp liên kết khác.

4. Các doanh nghiệp dự kiến trở thành doanh nghiệp thành viên của tập đoàn kinh tế nhà nước có thể chuyển đổi, có kế hoạch chuyển đổi hoặc đã chuyển đổi, đăng ký kinh doanh dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Điều 11. Trình tự, thủ tục xây dựng và triển khai Đề án thành lập, phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước

1. Cho phép xây dựng Đề án: căn cứ quy định của Chính phủ về ngành, lĩnh vực thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước, Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ quan hoặc tổ chức xây dựng Đề án thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước.

2. Xây dựng, trình Đề án: cơ quan hoặc tổ chức được Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng Đề án thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước có trách nhiệm tổ chức xây dựng Đề án thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước; lấy ý kiến của các Bộ quy định tại điểm d khoản này; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hồ sơ Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bao gồm:

a) Tờ trình về Đề án thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước;

b) Đề án thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước

Đề án gồm các nội dung cơ bản sau đây: sự cần thiết, mục đích thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước; thực trạng tổ chức, quản lý và hoạt động của tổng công ty nhà nước, cơ cấu các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết; phương thức xây dựng, duy trì và phát triển các hình thức liên kết giữa tổng công ty, công ty mẹ với các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết và giữa các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết; phương thức hình thành công ty mẹ; hình thức pháp lý, tên gọi, cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty mẹ; tên gọi, hình thức pháp lý, cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp thành viên; ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề có liên quan; cơ cấu đầu tư vào các ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề có liên quan và không liên quan trong tập đoàn kinh tế nhà nước; phương án sử dụng, phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo quản lý tại công ty mẹ; nguồn nhân lực thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu công ty mẹ tại các doanh nghiệp thành viên; phương án sắp xếp, sử dụng nguồn nhân lực; phương án hoạt động kinh doanh của tập đoàn kinh tế nhà nước sau khi thành lập; định hướng chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn; tổ chức, quản lý, điều hành trong tập đoàn kinh tế nhà nước; đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước; đề xuất với chủ sở hữu nhà nước trong hình thành tập đoàn kinh tế; kế hoạch và lộ trình chuyển đổi, hình thành tập đoàn;

c) Dự thảo Điều lệ công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước;

d) Ý kiến về Đề án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ quản lý ngành (trong trường hợp cơ quan trình Đề án là Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập), Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Phê duyệt Đề án: Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định phê duyệt Đề án thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước. Quyết định phê duyệt Đề án thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước phải quy định rõ nội dung giám sát thực hiện Đề án và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân giám sát thực hiện Đề án, giải quyết các vướng mắc phát sinh và việc điều chỉnh Đề án (nếu cần).

4. Triển khai thực hiện Đề án thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước:

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập công ty mẹ; bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị công ty mẹ;

b) Hội đồng quản trị công ty mẹ trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án; phát triển các hình thức liên kết trong nhóm công ty mẹ - công ty con, giữa các doanh nghiệp thành viên trong quá trình triển khai thực hiện Đề án và hoạt động của tập đoàn kinh tế.

Chương 3.

QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TRONG TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC

MỤC 1. TỔ CHỨC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC

Điều 12. Nguyên tắc quản lý, điều hành tập đoàn kinh tế nhà nước

Quản lý, điều hành tập đoàn kinh tế nhà nước thực hiện theo một hoặc một số phương thức sau đây:

1. Quản lý, điều hành thông qua công ty mẹ;

2. Quản lý, điều hành thông qua các hình thức đầu tư, liên kết;

3. Quản lý, điều hành thông qua thỏa thuận, hợp tác sử dụng dịch vụ chung trong toàn tập đoàn; thực hiện các quy chế, tiêu chuẩn, định mức chung trong toàn tập đoàn không trái với quy định pháp luật; sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau theo nguyên tắc thị trường;

4. Phương thức khác theo quy định của pháp luật và phù hợp với Điều lệ của các doanh nghiệp thành viên.

Điều 13. Quản lý, điều hành tập đoàn kinh tế nhà nước thông qua công ty mẹ

1. Công ty mẹ đại diện cho tập đoàn kinh tế nhà nước thực hiện các hoạt động chung của tập đoàn trong quan hệ với bên thứ ba trong và ngoài nước hoặc các hoạt động khác nhân danh tập đoàn theo thỏa thuận giữa các doanh nghiệp thành viên và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Công ty mẹ sử dụng quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn tại các doanh nghiệp thành viên và quyền của cổ đông, thành viên để phối hợp, định hướng hoạt động của tập đoàn kinh tế:

a) Sử dụng bộ máy quản lý, điều hành tại công ty mẹ hoặc thành lập bộ phận riêng để nghiên cứu, hoạch định chiến lược, đề xuất giải pháp phối hợp, định hướng các hoạt động quy định tại khoản 3 Điều này để trình Hội đồng quản trị công ty mẹ thông qua; thông qua người đại diện theo ủy quyền tại các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết thực hiện các nội dung phối hợp, định hướng quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Thông qua việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng liên kết cùng các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết để phối hợp, định hướng hoạt động của tập đoàn kinh tế.

c) Xây dựng các quy chế thống nhất trong tập đoàn kinh tế.

3. Nội dung phối hợp, định hướng của công ty mẹ bao gồm:

a) Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch phối hợp kinh doanh chung của tập đoàn; định hướng chiến lược kinh doanh các công ty con theo chiến lược phát triển; kế hoạch phối hợp kinh doanh chung của tập đoàn; xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế quản lý, điều hành và tiêu chuẩn, định mức áp dụng thống nhất trong tập đoàn;

b) Phân loại doanh nghiệp thành viên theo vị trí và tầm quan trọng trong chiến lược phát triển chung của tập đoàn; xác định danh mục ngành nghề kinh doanh chính, danh mục doanh nghiệp thành viên chủ chốt; định hướng doanh nghiệp thành viên theo ngành nghề kinh doanh chính; quản lý và định hướng người đại diện đảm bảo quyền chi phối của công ty mẹ tại các doanh nghiệp chủ chốt, chống lại việc thôn tính của các tập đoàn kinh tế hoặc doanh nghiệp khác;

c) Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn, dài hạn của các doanh nghiệp thành viên;

d) Định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và chia sẻ thị trường, xuất khẩu, sử dụng thương hiệu, dịch vụ thông tin, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo và các hoạt động khác của các doanh nghiệp thành viên theo chính sách chung của tập đoàn;

đ) Xây dựng và thực hiện quy chế quản lý thương hiệu tập đoàn; định hướng về thành tố chung trong tên gọi riêng của các doanh nghiệp thành viên tập đoàn, doanh nghiệp liên kết;

e) Định hướng về tổ chức, cán bộ đối với các công ty con;

g) Định hướng nội dung Điều lệ, kiểm soát cơ cấu vốn điều lệ của công ty con;

h) Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia quản lý, điều hành ở công ty con. Ban hành và thực hiện quy chế cử, thay thế, giám sát, đánh giá hoạt động của người đại diện theo ủy quyền; quy định những vấn đề phải được công ty mẹ thông qua trước khi người đại diện theo ủy quyền quyết định hoặc tham gia quyết định tại các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết;

i) Làm đầu mối tập hợp các nguồn lực của các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết để thực hiện đấu thầu và triển khai thực hiện các dự án chung do các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết cùng thỏa thuận và thực hiện;

k) Thực hiện và cung cấp dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tiếp thị, xúc tiến thương mại và các dịch vụ khác cho các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết;

l) Phối hợp hình thành, quản lý và sử dụng có hiệu quả các quỹ chung; giám sát tài chính và kiểm soát rủi ro; hỗ trợ hoạt động tài chính cho các doanh nghiệp thành viên trong tập đoàn khi được các doanh nghiệp này đề nghị;

m) Phối hợp thực hiện các công việc hành chính, các giao dịch với các đối tác cho các doanh nghiệp thành viên trong tập đoàn khi được các doanh nghiệp này đề nghị; thực hiện nhiệm vụ công ích và các công việc do Nhà nước giao cho tập đoàn;

n) Thiết lập, kết nối mạng lưới thông tin toàn bộ các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết tập đoàn;

o) Xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ và các công ty con;

p) Tham vấn các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết trong thực hiện các hoạt động chung;

q) Tổ chức việc thực hiện giám sát định hướng, điều hòa, phối hợp giữa các bộ phận trong công ty mẹ;

r) Các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm của từng tập đoàn kinh tế nhà nước, quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết tập đoàn.

4. Công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết có các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định pháp luật; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình; chịu sự ràng buộc về quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng liên kết, thỏa thuận giữa các doanh nghiệp.

5. Việc phối hợp, định hướng trong tập đoàn phải phù hợp với quy định của pháp luật; Điều lệ của các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết; quyền của chủ sở hữu tại công ty mẹ hoặc thỏa thuận giữa công ty mẹ với các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết; vị trí của công ty mẹ đối với từng hoạt động phối hợp với các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết.

Trường hợp công ty mẹ lạm dụng vị thế của mình, can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông hoặc trái với các liên kết và thỏa thuận giữa các doanh nghiệp thành viên tập đoàn, làm tổn hại đến lợi ích của doanh nghiệp thành viên, các bên có liên quan, thì công ty mẹ và những người có liên quan phải chịu trách nhiệm theo quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 147 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 14. Trách nhiệm của công ty mẹ trong quản lý, điều hành tập đoàn kinh tế nhà nước

1. Chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu nhà nước về bảo đảm mục tiêu kinh doanh ngành nghề chính và các mục tiêu khác do Nhà nước giao cho tập đoàn. Chịu sự giám sát của đại diện chủ sở hữu nhà nước về danh mục đầu tư, các dự án đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, bất động sản (trừ những tập đoàn hoạt động trong những lĩnh vực này).

2. Quản lý danh mục đầu tư tại công ty mẹ nhằm đảm bảo điều kiện về đầu tư và cơ cấu ngành nghề quy định Điều 16 Nghị định này; theo dõi, giám sát danh mục đầu tư của công ty mẹ tại các công ty con; theo dõi; giám sát ngành nghề kinh doanh của các công ty con.

3. Cung cấp thông tin và báo cáo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định này.

4. Thiết lập tổ chức cung cấp dịch vụ cho các thành viên tập đoàn kinh tế.

5. Báo cáo cơ quan quản lý cạnh tranh và chịu sự giám sát của cơ quan quản lý cạnh tranh về tập trung kinh tế trong tập đoàn.

6. Thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp phù hợp với hình thức pháp lý đã đăng ký và các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

7. Xây dựng và thực hiện hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động áp dụng đối với người đại diện theo ủy quyền tại các doanh nghiệp thành viên. Hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động với người đại diện theo ủy quyền phải đáp ứng các yêu cầu:

a) Có các chỉ tiêu chính cho mỗi chức danh;

b) Định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động;

c) Có cơ chế khuyến khích;

d) Có các chế tài xử lý vi phạm.

8. Xây dựng và thực hiện chính sách nhân sự quản lý tại công ty mẹ và đối với người đại diện theo ủy quyền tại các doanh nghiệp thành viên. Chính sách nhân sự quản lý phải bao gồm:

a) Các tiêu chuẩn về kinh nghiệm và trình độ quản lý;

b) Phương pháp và quy trình tuyển chọn (kể cả thi tuyển), bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc quyền của công ty mẹ; tuyển chọn, đề cử để cấp có thẩm quyền lựa chọn, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý của công ty mẹ; tuyển chọn, đề cử để doanh nghiệp có vốn của công ty mẹ bầu vào Hội đồng quản trị; Hội đồng thành viên doanh nghiệp đó; tuyển chọn (kể cả thi tuyển), bổ nhiệm người đại diện phần vốn góp của công ty mẹ tại doanh nghiệp khác;

c) Hệ thống đánh giá hiệu quả quản lý áp dụng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt tại công ty mẹ, các công ty con và người đại diện theo ủy quyền tại các doanh nghiệp thành viên trong toàn tập đoàn;

d) Nguyên tắc và phương pháp trả lương và thưởng có tính cạnh tranh;

đ) Các chế tài xử lý vi phạm

9. Hướng dẫn các công ty con để hình thành các quỹ tập trung và hệ thống điều hành, hạch toán thống nhất.

Điều 15. Quản lý, điều hành trong tập đoàn kinh tế nhà nước thông qua các hình thức đầu tư, liên kết, giao dịch, trao đổi thông tin.

Các doanh nghiệp thành viên trong tập đoàn kinh tế nhà nước có thể sử dụng các hình thức sau đây để bảo đảm tính liên kết giữa các doanh nghiệp thành viên trong quản lý, điều hành nội bộ tập đoàn:

1. Đầu tư, mua, bán sản phẩm, dịch vụ; hỗ trợ về công nghệ; phát triển thương hiệu giữa các doanh nghiệp thành viên với nhau.

2. Thỏa thuận về cơ chế tín dụng nội bộ tập đoàn; cơ chế bảo lãnh tín dụng; hình thành quỹ tập trung;

3. Tổ chức hội nghị hoặc các cuộc họp tham vấn;

a) Giữa người quản lý, điều hành tại công ty mẹ và người đại diện theo ủy quyền của mình tại các doanh nghiệp thành viên để định hướng, điều hòa, phối hợp các hoạt động quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này và triển khai các nội dung của chiến lược, định hướng phát triển quan trọng của tập đoàn;

b) Giữa các bộ phận chức năng của công ty mẹ và của các doanh nghiệp thành viên để triển khai các vấn đề chuyên môn.

4. Điều chuyển người đại diện theo ủy quyền là cán bộ lãnh đạo giữa các công ty con.

Điều 16. Quy định về hạn chế đầu tư và về ngành nghề kinh doanh trong tập đoàn kinh tế nhà nước

1. Doanh nghiệp bị chi phối thì không được mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp giữ quyền chi phối trong cùng một tập đoàn kinh tế nhà nước.

2. Việc đầu tư vốn ra ngoài công ty mẹ là công ty nhà nước thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ.

3. Công ty mẹ, các doanh nghiệp thành viên của tập đoàn được đăng ký những ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhưng phải tập trung đầu tư và hoạt động kinh doanh trong các ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính; chịu sự giám sát của đại diện chủ sở hữu nhà nước về việc đầu tư, tỷ lệ vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề không liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính.

Đại diện chủ sở hữu nhà nước quyết định việc kinh doanh các ngành nghề kinh doanh chính; quyết định việc điều chỉnh hoặc thay đổi đối với các ngành nghề kinh doanh chính; giám sát kinh doanh các ngành nghề kinh doanh chính, các ngành nghề có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề không liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính.

4. Trường hợp công ty mẹ trực tiếp hoặc thông qua công ty con kinh doanh các ngành nghề kinh doanh không liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính thì phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh ngành nghề chính được chủ sở hữu giao; kinh doanh ngành nghề không liên quan không ảnh hưởng đến nhiệm vụ kinh doanh ngành nghề chính và việc mở rộng, phát triển ngành nghề kinh doanh chính;

b) Sử dụng hoạt động và kết quả kinh doanh các ngành nghề không liên quan để hỗ trợ và phát triển các ngành nghề kinh doanh chính;

c) Thực hiện nghĩa vụ báo cáo và chịu sự giám sát của đại diện chủ sở hữu nhà nước về đầu tư, hiệu quả đầu tư và tác động của việc kinh doanh các ngành nghề không liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính.

MỤC 2. CHỨC NĂNG, QUYỀN, NGHĨA VỤ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY MẸ

Điều 17. Chức năng, tổ chức quản lý, hoạt động của công ty mẹ

1. Công ty mẹ thực hiện chức năng trực tiếp sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính hoặc chỉ đầu tư tài chính.

2. Tổ chức quản lý, hoạt động của công ty mẹ theo Điều lệ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quy chế quản lý tài chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và pháp luật có liên quan.

Điều 18. Quyền của công ty mẹ

1. Quyền của công ty mẹ đối với vốn và tài sản:

a) Chiếm hữu, sử dụng vốn và tài sản của công ty để kinh doanh, thực hiện các lợi ích hợp pháp từ vốn và tài sản của công ty;

b) Định đoạt về vốn và tài sản của công ty theo quy định của pháp luật;

c) Được sử dụng vốn, tài sản thuộc quyền quản lý của công ty để đầu tư ra ngoài theo quy định tại Nghị định này và pháp luật về đầu tư;

d) Quản lý và sử dụng các tài sản, nguồn lực được Nhà nước giao hoặc cho thuê là đất đai, tài nguyên theo quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên;

đ) Nhà nước không điều chuyển vốn nhà nước đầu tư tại công ty mẹ và vốn, tài sản của công ty mẹ theo phương thức không thanh toán, trừ trường hợp quyết định tổ chức lại công ty mẹ hoặc thực hiện mục tiêu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

2. Quyền của công ty mẹ trong kinh doanh:

a) Chủ động tổ chức sản xuất, kinh doanh, kế hoạch phối hợp sản xuất, kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý theo yêu cầu kinh doanh và đảm bảo kinh doanh có hiệu quả;

b) Kinh doanh những ngành, nghề, lĩnh vực quy định trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng, nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước phù hợp với quy định tại Nghị định này;

c) Tìm kiếm thị trường, khách hàng trong nước và ngoài nước và ký kết hợp đồng;

d) Quyết định giá mua, giá bán sản phẩm, dịch vụ, trừ những sản phẩm, dịch vụ công ích và những sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá;

đ) Quyết định các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, sử dụng vốn, tài sản của công ty mẹ để liên doanh, liên kết, góp vốn vào doanh nghiệp; thuê, mua một phần hoặc toàn bộ công ty khác trong nước và ngoài nước;

e) Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu và áp dụng đối với tập đoàn kinh tế nhà nước thí điểm theo quy định tại khoản 5 Điều này;

g) Sử dụng phần vốn nhà nước thu về từ cổ phần hóa, nhượng bán một phần hoặc toàn bộ vốn mà công ty mẹ mẹ đã đầu tư ở đơn vị trực thuộc, công ty con hoặc công ty liên kết theo quy định của pháp luật;

h) Quyết định đầu tư thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với mức vốn điều lệ của mỗi công ty đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty mẹ; các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của các công ty con do công ty mẹ nắm 100% vốn điều lệ; các đơn vị trực thuộc công ty mẹ; các chi nhánh, các văn phòng đại diện của công ty mẹ ở trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật, sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận;

i) Cùng với các công ty con và các nhà đầu tư khác thành lập công ty con mới hoặc công ty liên kết trong nước và ngoài nước dưới các hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài với mức cổ phần, vốn góp của công ty mẹ vào mỗi công ty đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty mẹ. Trường hợp sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thì phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận;

k) Quyết định thuê một phần hoặc toàn bộ công ty khác; mua một phần hoặc toàn bộ công ty khác với mức vốn đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty mẹ sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; tiếp nhận công ty khác tự nguyện tham gia liên kết với tập đoàn;

l) Tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động; bố trí, sử dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động; lựa chọn hình thức trả lương, thưởng cho người lao động trên cơ sở hiệu quả sản xuất, kinh doanh và các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, tiền công và quy định tại khoản 5 Điều này;

m) Xây dựng, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức lao động, đơn giá tiền lương và chi phí khác trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật;

n) Có các quyền sản xuất, kinh doanh khác theo nhu cầu thị trường và phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Quyền của công ty mẹ về tài chính:

a) Huy động vốn để kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu công ty; vay vốn của tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính khác; vay vốn của người lao động và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật;

Việc huy động vốn để kinh doanh thực hiện theo nguyên tắc tự chịu trách nhiệm hoàn trả, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn huy động, không được làm thay đổi hình thức sở hữu công ty mẹ. Trường hợp công ty mẹ huy động vốn để chuyển đổi sở hữu phải được sự đồng ý của chủ sở hữu và thực hiện theo quy định của pháp luật;

b) Chủ động sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty mẹ; được thành lập, sử dụng và quản lý các quỹ của công ty mẹ theo quy định của pháp luật và phù hợp với đặc thù của ngành, lĩnh vực kinh doanh chính;

c) Quyết định trích khấu hao tài sản cố định theo nguyên tắc mức trích khấu hao tối thiểu phải bảo đảm bù đắp hao mòn hữu hình, hao mòn vô hình của tài sản cố định và không thấp hơn tỷ lệ trích khấu hao tối thiểu do Chính phủ quy định;

d) Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ hoạt động công ích, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của Công ty;

đ) Được chi thưởng sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công nghệ; thưởng tăng năng suất lao động; thưởng tiết kiệm vật tư và chi phí. Các khoản tiền thưởng này được hạch toán vào chi phí kinh doanh của công ty mẹ, được thực hiện một lần với mức thưởng tối đa không quá mức hiệu quả của sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công nghệ, tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư và chi phí mang lại trong một năm.

e) Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư, tái đầu tư theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền chủ sở hữu đối với phần vốn đã đầu tư vào các công ty con và các doanh nghiệp khác;

g) Không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần lợi nhuận thu được từ phần vốn góp vào các công ty con và doanh nghiệp khác nếu các công ty con và doanh nghiệp này đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trước khi chia lãi cho các bên góp vốn và không bị các hình thức đánh thuế trùng (hai lần) và gộp khác;

h) Từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích;

i) Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chuyển lỗ theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập quỹ dự phòng tài chính, phần lợi nhuận thực hiện còn lại được phân chia và sử dụng theo quy định của pháp luật. Trường hợp công ty mẹ còn nợ đến hạn phải trả mà chưa trả hết thì chỉ được tăng lương, trích thưởng cho công nhân viên của công ty mẹ, kể cả người quản lý sau khi đã trả hết nợ đến hạn;

k) Được thành lập các quỹ tài chính tập trung, bao gồm cả các quỹ để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính theo quy định của pháp luật có liên quan. Việc thành lập và sử dụng các quỹ này được quy định tại quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ do Bộ Tài chính phê duyệt;

l) Được bảo lãnh, thế chấp và tín chấp cho công ty con vay vốn của các tổ chức tín dụng, ngân hàng ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;

m) Có các quyền khác về tài chính theo quy định của pháp luật;

4. Quyền tham gia hoạt động công ích của công ty mẹ:

a) Sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên cơ sở đấu thầu. Đối với hoạt động công ích theo đặt hàng, giao kế hoạch của Nhà nước thì công ty mẹ có nghĩa vụ tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ công ích đúng đối tượng, theo giá và phí do Nhà nước quy định;

b) Đối với nhiệm vụ công ích do Nhà nước giao, công ty mẹ được bảo đảm điều kiện vật chất tương ứng;

Đối với các sản phẩm, dịch vụ thực hiện theo phương thức đấu thầu thì công ty mẹ tự bù đắp chi phí theo giá trúng thầu;

Đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng thì công ty mẹ được sử dụng phí hoặc doanh thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đặt hàng của Nhà nước để bù đắp chi phí hợp lý phục vụ hoạt động công ích và bảo đảm lợi ích cho người lao động. Trường hợp không đủ thì được Nhà nước cấp bù phần chênh lệch;

c) Xây dựng, áp dụng các định mức chi phí, đơn giá tiền lương trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

5. Các quyền khác của công ty mẹ:

a) Công ty mẹ, công ty con của công ty mẹ được thực hiện phương thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa mà hàng hóa đó là đầu ra của doanh nghiệp này nhưng là đầu vào của doanh nghiệp khác trong tập đoàn;

Công ty con của công ty mẹ có quyền tham gia đấu thầu thực hiện các dự án thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty mẹ và các công ty con khác trong tập đoàn kinh tế;

b) Công ty mẹ được quyền quyết định thang, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động và cán bộ quản lý trên cơ sở quy định về lương tối thiểu của Nhà nước, trừ các chức danh là Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng. Công ty mẹ được tự chủ quyết định đơn giá tiền lương theo nguyên tắc tốc độ tăng tiền lương bình quân thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động - tiền lương.

c) Đối với các tập đoàn kinh tế có ngành nghề kinh doanh chính là khai thác tài nguyên khoáng sản lớn, quan trọng thì công ty mẹ được giao thực hiện chức năng chủ thể quản lý tài nguyên khoáng sản (chủ mỏ) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức cho các doanh nghiệp thành viên khai thác phù hợp quy hoạch và chiến lược chung của tập đoàn. Công ty mẹ chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và có nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản cho các doanh nghiệp thành viên theo quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản;

d) Đối với tập đoàn kinh tế được Nhà nước giao đất để phát triển cây công nghiệp dài ngày thì công ty mẹ thống nhất quản lý đất trong tập đoàn để bố trí cho các doanh nghiệp thành viên sản xuất theo quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt. Công ty mẹ chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai và có nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh, khai thác, sử dụng đất của các doanh nghiệp thành viên tập đoàn theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 19. Nghĩa vụ của công ty mẹ

1. Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính Nhà nước giao; quản lý, sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn tài nguyên được giao, cho thuê; bảo vệ môi trường; thực hiện quy định pháp luật có liên quan.

2. Nghĩa vụ đối với vốn và tài sản:

a) Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại công ty mẹ và vốn công ty mẹ tự huy động;

b) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty mẹ trong phạm vi số tài sản của công ty;

c) Định kỳ đánh giá lại tài sản của công ty mẹ theo quy định của pháp luật.

3. Nghĩa vụ trong kinh doanh

a) Kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký, bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ do công ty thực hiện theo tiêu chuẩn đã đăng ký;

b) Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ và phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh;

c) Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động và quyền tham gia quản lý công ty của người lao động theo quy định của pháp luật;

d) Tuân theo các quy định của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, văn hóa, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường;

đ) Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của chủ sở hữu nhà nước;

e) Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vốn để đầu tư thành lập doanh nghiệp khác;

g) Thực hiện việc quản lý rủi ro và bảo hiểm cho tài sản, trách nhiệm, con người của công ty mẹ trong sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật;

h) Chịu sự giám sát của Nhà nước trong thực hiện các quy định về thang, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động, Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác;

i) Chịu sự giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan; chấp hành các quyết định về thanh tra của cơ quan tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện các nghĩa vụ khác trong kinh doanh theo quy định của pháp luật;

4. Nghĩa vụ về tài chính:

a) Tự chủ về tài chính, tự cân đối về các khoản thu chi; kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư do chủ sở hữu nhà nước giao; đăng ký, kê khai và nộp đủ thuế; thực hiện nghĩa vụ đối với chủ sở hữu và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Quản lý, sử dụng có hiệu quả: vốn kinh doanh bao gồm cả phần vốn đầu tư vào công ty khác; tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao, cho thuê;

c) Sử dụng vốn và các nguồn lực khác để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khi Nhà nước yêu cầu;

d) Chấp hành đầy đủ chế độ quản lý vốn, tài sản, các quỹ, chế độ hạch toán kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp đối với các hoạt động tài chính của công ty;

đ) Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công khai tài chính hàng năm và cung cấp các thông tin cần thiết để đánh giá trung thực về hiệu quả hoạt động của công ty;

e) Thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định tại quy chế quản lý tài chính của công ty và quy định khác của pháp luật.

5. Nghĩa vụ khi tham gia hoạt động công ích:

a) Cung ứng dịch vụ công ích do Nhà nước giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng theo đúng đối tượng, giá và phí mà Nhà nước quy định;

b) Nhận nhiệm vụ công ích do Nhà nước giao hoặc đặt hàng và giao lại một phần hoặc toàn bộ nhiệm vụ công ích cho các công ty con thực hiện theo quy định của Nhà nước;

c) Thực hiện việc ký kết hợp đồng và hạch toán kinh doanh theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạt động công ích của công ty; chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm, dịch vụ công ích do công ty trực tiếp thực hiện và cung ứng;

d) Cung cấp đủ số lượng sản phẩm, dịch vụ công ích, đảm bảo đúng chất lượng, đúng đối tượng và đúng thời gian;

đ) Thực hiện các nghĩa vụ công ích khác theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty mẹ

1. Công ty mẹ có Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và bộ máy giúp việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công ty mẹ hoạt động trong các ngành, lĩnh vực đặc biệt, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty mẹ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 21. Hội đồng quản trị công ty mẹ

1. Hội đồng quản trị là cơ quan đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại công ty mẹ, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp do công ty mẹ đầu tư toàn bộ vốn điều lệ và của chủ sở hữu đối với phần vốn góp của công ty mẹ tại các doanh nghiệp khác.

2. Hội đồng quản trị có quyền nhân danh công ty mẹ để quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc xác định và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và quyền lợi của công ty mẹ, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc phân cấp cho các cơ quan, tổ chức khác là đại diện chủ sở hữu thực hiện quy định tại Nghị định này.

3. Hội đồng quản trị công ty mẹ chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về mọi hoạt động của công ty mẹ.

4. Hội đồng quản trị có từ 05 đến 09 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm hoặc thay thế, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bổ nhiệm lại. Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, số lượng thành viên chuyên trách hoặc không chuyên trách theo từng tập đoàn kinh tế nhà nước.

Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty mẹ

1. Nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do chủ sở hữu đầu tư cho công ty mẹ và tập đoàn kinh tế nhà nước.

2. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để quyết định và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch dài hạn của công ty mẹ; quyết định kế hoạch hàng năm của công ty mẹ sau khi có ý kiến của Bộ quản lý ngành; quyết định chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngành, nghề kinh doanh của các công ty con do công ty mẹ sở hữu toàn bộ vốn điều lệ.

3. Quyết định các dự án đầu tư nằm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn của tập đoàn kinh tế nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phân cấp cho Tổng giám đốc công ty mẹ, người đại diện phần vốn của công ty mẹ ở các doanh nghiệp khác quyết định đầu tư các dự án trong kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

4. Quyết định các dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của công ty khác, bán tài sản của công ty mẹ có giá trị đến 50% tổng giá trị tài sản còn lại được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty mẹ và theo quy định của pháp luật.

5. Quyết định các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê và hợp đồng kinh tế khác có giá trị vượt quá mức vốn điều lệ của công ty mẹ phù hợp với các quy định của pháp luật.

6. Quyết định phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh, biên chế và sử dụng bộ máy quản lý, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quy hoạch, đào tạo lao động, lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty mẹ theo đề nghị của Tổng giám đốc.

7. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; quyết định mức lương của Tổng giám đốc; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức khen thưởng, kỷ luật và quyết định mức lương đối với Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng theo đề nghị của Tổng giám đốc.

8. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ nắm 100% vốn điều lệ theo đề nghị của Tổng giám đốc công ty mẹ; thông qua để Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty đó.

9. Cử người đại diện phần vốn góp của công ty mẹ tại các doanh nghiệp khác theo đề nghị của Tổng giám đốc.

10. Quyết định hoặc phân cấp cho Tổng giám đốc quyết định phương án huy động vốn để hoạt động kinh doanh nhưng không làm thay đổi hình thức sở hữu.

11. Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm sau đây:

a) Báo cáo tài chính hàng năm của công ty mẹ;

b) Báo cáo tài chính hàng năm của các công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Báo cáo tài chính hàng năm của đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học công nghệ và cơ sở đào tạo;

d) Báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn kinh tế nhà nước.

12. Quyết định thang, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động và cán bộ quản lý trên cơ sở quy định tại điểm b khoản 5 Điều 18 Nghị định này; quyết định trích lập và sử dụng các quỹ tập trung của công ty mẹ theo quy định tại Điều lệ và quy chế quản lý tài chính công ty mẹ.

13. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế hoặc xử lý các khoản lỗ trong quá trình kinh doanh do Tổng giám đốc đề nghị phù hợp với quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ.

14. Tổ chức kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Viện trưởng, Hiệu trưởng các đơn vị nghiên cứu khoa học và đào tạo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty mẹ.

15. Tổ chức kiểm tra, giám sát Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch, Kiểm soát viên các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ nắm 100% vốn điều lệ, người đại diện phần vốn góp của công ty mẹ ở doanh nghiệp khác trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do đại diện chủ sở hữu giao theo quy định của Điều lệ công ty mẹ và phù hợp với Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, doanh nghiệp có vốn góp của công ty mẹ và pháp luật có liên quan.

16. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của công ty mẹ quy định tại điểm h khoản 2 Điều 18 Nghị định này sau khi có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

17. Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty do công ty mẹ nắm 100% vốn điều lệ; chủ sở hữu cổ phần, vốn góp ở các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của công ty mẹ.

18. Kiến nghị chủ sở hữu quyết định hoặc phê chuẩn quyết định về những vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty mẹ.

19. Thông qua để Tổng giám đốc quyết định:

a) Ký kết các hợp đồng kinh tế, thỏa thuận hợp tác theo phân cấp của Hội đồng quản trị;

b) Bảo lãnh cho mỗi khoản vay của các công ty con có giá trị trên mức vốn điều lệ của công ty xin bảo lãnh để thực hiện dự án đầu tư đã được duyệt hoặc thực hiện kế hoạch phối hợp sản xuất, kinh doanh theo hợp đồng đã ký kết;

c) Góp vốn để thành lập mới công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo phân cấp của Hội đồng quản trị;

d) Các hợp đồng thuê, cho thuê; vay, cho vay có giá trị trên mức vốn điều lệ của các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ theo phân cấp của Hội đồng quản trị;

đ) Bổ nhiệm các chức danh quản lý và điều hành theo phân cấp của Hội đồng quản trị.

20. Hội đồng quản trị ban hành quy chế phân cấp theo từng lĩnh vực hoạt động cho Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học công nghệ và cơ sở đào tạo của công ty, người đại diện phần vốn của công ty mẹ tại các doanh nghiệp.

21. Tổ chức thực hiện sắp xếp, chuyển đổi công ty mẹ và tập đoàn theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quyết định và tổ chức thực hiện các quyền của công ty mẹ quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định này.

Điều 23. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty mẹ

1. Chủ tịch hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc công ty mẹ.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

a) Thay mặt Hội đồng quản trị ký nhận vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do chủ sở hữu đầu tư cho công ty mẹ và tập đoàn kinh tế nhà nước; quản lý công ty mẹ theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

b) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; quyết định chương trình, nội dung họp và tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

c) Thay mặt Hội đồng quản trị hoặc ủy quyền cho các thành viên khác của Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

d) Tổ chức theo dõi và giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; có quyền đình chỉ các quyết định của Tổng giám đốc trái với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

đ) Tổ chức nghiên cứu và soạn thảo chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, dự án đầu tư có quy mô thuộc quyền quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng quản trị trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; phương án đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chốt của công ty mẹ để trình Hội đồng quản trị;

e) Các quyền khác theo phân cấp, ủy quyền của Hội đồng quản trị và Thủ tướng Chính phủ;

g) Có thể ủy quyền bằng văn bản cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị khi Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt;

h) Thay mặt Hội đồng quản trị công ty mẹ quan hệ với bên đối tác thứ ba trong trường hợp công ty mẹ đại diện cho tập đoàn kinh tế nhà nước thực hiện các hoạt động chung của tập đoàn hoặc các hoạt động khác nhân danh tập đoàn theo thỏa thuận giữa các doanh nghiệp thành viên.

Điều 24. Thành viên và chế độ làm việc của Hội đồng quản trị công ty mẹ

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tối thiểu sau đây:

a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

b) Có trình độ đại học; có năng lực quản lý và kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính hoặc ngành nghề có liên quan của tập đoàn;

c) Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

d) Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Các trường hợp miễn nhiệm, kỷ luật, thay thế thành viên Hội đồng quản trị; chế độ làm việc của Hội đồng quản trị; chế độ lương, phụ cấp, thưởng của thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty mẹ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Điều 25. Tham gia quản lý doanh nghiệp khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty mẹ.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ được giữ chức danh quản lý doanh nghiệp khác khi được công ty mẹ, tổ chức nhà nước có thẩm quyền giới thiệu ứng cử vào các chức danh quản lý hoặc cử làm đại diện của công ty mẹ đối với phần vốn góp tại doanh nghiệp; vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc không được giữ chức danh Kế toán trưởng, thủ quỹ tại doanh nghiệp đó.

2. Hợp đồng kinh tế, lao động, dân sự của công ty mẹ ký kết với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, với vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phải được thông báo cho người bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. Trường hợp người bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phát hiện hợp đồng có mục đích tư lợi mà hợp đồng chưa được ký kết thì có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc không được ký kết hợp đồng đó. Nếu hợp đồng đã được ký kết thì bị coi là vô hiệu, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phải bồi thường thiệt hại cho công ty mẹ và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Ban kiểm soát công ty mẹ

1. Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị thành lập, có 03 đến 05 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm soát là thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị phân công; các thành viên khác của Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị lựa chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc không được kiêm Trưởng Ban kiểm soát.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 05 năm. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bổ nhiệm lại. Thành viên Ban kiểm soát được hưởng tiền lương, tiền thưởng hoặc phụ cấp do Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của Nghị định này và pháp luật về tiền lương, tiền công.

3. Ban kiểm soát hoạt động theo quy chế do Hội đồng quản trị phê duyệt, có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

a) Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp và trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ công ty mẹ, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty mẹ và các công ty con; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;

b) Thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao, báo cáo Hội đồng quản trị định kỳ hàng tháng, quý, năm và theo vụ việc về kết quả kiểm tra, giám sát của mình; kịp thời phát hiện và báo cáo Hội đồng quản trị về những hoạt động không bình thường, trái với quy định về quản trị doanh nghiệp hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong công ty mẹ và các công ty con do công ty mẹ đầu tư toàn bộ vốn điều lệ;

c) Không được tiết lộ kết quả kiểm tra, giám sát khi chưa được Hội đồng quản trị cho phép; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về các hành vi cố ý bỏ qua hoặc bao che cho các vi phạm.

4. Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Thường trú tại Việt Nam;

b) Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

c) Có trình độ đại học trở lên và là chuyên gia về trong trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, kinh tế, tài chính hoặc chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến ngành, nghề kinh doanh của công ty mẹ; hiểu biết pháp luật; có thâm niên công tác trong các lĩnh vực trên không dưới 05 năm; không có tiền án, tiền sự về các tội danh liên quan đến hoạt động kinh tế;

d) Không có vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thủ quỹ của công ty mẹ;

đ) Thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, không đồng thời đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước.

5. Chi phí hoạt động, kể cả tiền lương, phụ cấp và điều kiện làm việc của Ban kiểm soát do công ty mẹ bảo đảm.

Điều 27. Tổng giám đốc công ty mẹ

1. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quyết định khác theo đề nghị của Hội đồng quản trị; điều hành hoạt động hàng ngày của công ty mẹ theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bằng văn bản. Điều lệ công ty mẹ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Tổng giám đốc.

3. Tổng giám đốc được bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với nhiệm kỳ 05 năm. Hội đồng quản trị quyết định việc bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp hợp đồng đối với Tổng giám đốc sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

4. Hội đồng quản trị quyết định việc miễn nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Tổng giám đốc sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trong các trường hợp sau:

a) Để công ty mẹ lỗ hai năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu do chủ sở hữu giao trong hai năm liên tiếp hoặc ở trong tình trạng lỗ, lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được, trừ các trường hợp lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lỗ theo kế hoạch do đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ theo nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng quản trị; lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư có lý do khách quan được giải trình và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

b) Công ty mẹ lâm vào tình trạng phá sản nhưng không nộp đơn yêu cầu phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;

c) Không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do Hội đồng quản trị giao; vi phạm nhiều lần và có hệ thống nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của công ty mẹ;

d) Không trung thực trong thực thi các quyền hạn hoặc lạm dụng địa vị, quyền hạn để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính của công ty mẹ;

đ) Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

e) Bị Tòa án kết án bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

5. Tổng giám đốc được thay thế trong các trường hợp sau:

a) Tự nguyện xin từ chức và được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản theo đúng trình tự pháp luật;

b) Khi có quyết định điều chuyển, nghỉ hưu hoặc được bố trí công việc khác.

Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc công ty mẹ

1. Tổ chức xây dựng chiến lược phát triển công ty mẹ; quy hoạch phát triển các dự án thuộc các ngành, nghề kinh doanh của công ty mẹ và toàn bộ tập đoàn kinh tế nhà nước; kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm của công ty mẹ, kế hoạch phối hợp sản xuất, kinh doanh trong tập đoàn; các phương án huy động và sử dụng vốn; chuẩn bị các dự án đầu tư, phân bổ các nguồn lực, chuẩn bị các đề án tổ chức, quản lý; dự thảo Điều lệ, sửa đổi Điều lệ công ty mẹ, dự thảo quy chế tài chính của công ty mẹ, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của công ty mẹ; xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; xây dựng và kiểm tra việc thực hiện hệ thống chỉ tiêu, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đơn giá tiền lương, đơn giá sản phẩm; chuẩn bị các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự; chuẩn bị các báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn các đề án, dự án khác.

2. Trình Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị trình Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt các nội dung thuộc quyền của chủ sở hữu đối với công ty mẹ.

3. Trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

4. Quyết định các vấn đề được Hội đồng quản trị phân công hoặc ủy quyền theo quy định tại Nghị định này.

5. Quyết định các dự án đầu tư, bán tài sản của công ty mẹ; các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê và hợp đồng kinh tế khác; phương án sử dụng vốn, tài sản của công ty mẹ để góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp theo phân cấp hoặc ủy quyền của Hội đồng quản trị và pháp luật có liên quan.

6. Quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng hoặc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và phụ cấp đối với các chức danh theo phân cấp của Hội đồng quản trị.

7. Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định cử người đại diện phần vốn góp của công ty mẹ ở doanh nghiệp khác.

8. Quyết định phân công nhiệm vụ cho các Phó tổng giám đốc.

9. Cử cán bộ, viên chức, công nhân, người lao động của công ty mẹ, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch, Kiểm soát viên công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc của các công ty con 100% vốn của công ty mẹ, đơn vị trực thuộc ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng; tiếp nhận các cá nhân, các đoàn nước ngoài vào Việt Nam làm việc với công ty mẹ; ủy quyền cho Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc của các công ty con 100% vốn của công ty mẹ, đơn vị trực thuộc cử cán bộ, viên chức, công nhân, người lao động của đơn vị mình ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng và tiếp nhận các cá nhân, các đoàn nước ngoài vào Việt Nam làm việc với đơn vị mình.

10. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các hoạt động hàng ngày; kế hoạch phối hợp kinh doanh trong tập đoàn; công tác kiểm toán, thanh tra, bảo vệ, quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ và các công tác khác nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và chủ sở hữu; điều hành hoạt động của công ty mẹ nhằm thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

11. Ký kết các hợp đồng dân sự, kinh tế của công ty mẹ. Đối với các hợp đồng có giá trị trên mức phân cấp cho Tổng giám đốc thì Tổng giám đốc chỉ được ký kết sau khi có nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng quản trị.

12. Báo cáo trước Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ; thực hiện việc công bố công khai các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

13. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đơn vị thành viên theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hội đồng quản trị.

15. Được áp dụng các biện pháp cần thiết, vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp và phải báo cáo ngay với Hội đồng quản trị và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

16. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, của Nghị định này và theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 29. Quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành công ty mẹ

1. Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho công ty mẹ thì Tổng giám đốc phải báo cáo ngay với Hội đồng quản trị để xem xét điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định. Hội đồng quản trị phải xem xét đề nghị của Tổng giám đốc. Trường hợp Hội đồng quản trị không điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định thì Tổng giám đốc vẫn phải thực hiện nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ.

2. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc tháng, quý và năm, Tổng giám đốc phải báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh và phương hướng thực hiện trong kỳ tới của công ty mẹ cho Hội đồng quản trị.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự hoặc cử đại diện của Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuẩn bị các đề án trình Hội đồng quản trị do Tổng giám đốc chủ trì. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người đại diện Hội đồng quản trị dự họp có quyền phát biểu đóng góp ý kiến nhưng không có quyền kết luận cuộc họp.

Điều 30. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty mẹ

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có nghĩa vụ:

a) Thực hiện trung thực, có trách nhiệm các quyền hạn và nhiệm vụ được giao vì lợi ích của công ty mẹ và của Nhà nước;

b) Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng vốn và tài sản của công ty mẹ để thu lợi riêng cho bản thân và người khác; không được đem tài sản của công ty mẹ cho người khác; không được tiết lộ bí mật của công ty mẹ trong thời gian đang thực hiện chức trách của mình và trong thời hạn tối thiểu là ba năm sau khi thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

c) Khi công ty mẹ không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì Tổng giám đốc phải báo cáo Hội đồng quản trị tìm biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính và thông báo tình hình tài chính cho tất cả chủ nợ biết. Khi trường hợp này xảy ra, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc không được quyết định tăng tiền lương, không được trích lợi nhuận trả tiền thưởng cho cán bộ quản lý và người lao động có liên quan;

d) Khi công ty mẹ không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả mà không thực hiện các quy định tại điểm c khoản này thì phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ;

đ) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc vi phạm Điều lệ công ty mẹ, quyết định vượt thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho công ty mẹ và Nhà nước thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty mẹ;

e) Không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức danh Kế toán trưởng, thủ quỹ của công ty mẹ.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị phải cùng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về các quyết định của Hội đồng quản trị, kết quả và hiệu quả hoạt động của công ty mẹ.

3. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về điều hành hoạt động hàng ngày của công ty mẹ, về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

4. Khi vi phạm một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc không được thưởng, không được nâng lương và bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm:

a) Để công ty mẹ lỗ;

b) Để mất vốn nhà nước;

c) Quyết định dự án đầu tư không hiệu quả, không thu hồi được vốn đầu tư, không trả được nợ;

d) Không bảo đảm tiền lương và các chế độ khác cho người lao động ở công ty mẹ theo quy định của pháp luật về lao động;

đ) Để xảy ra các sai phạm về quản lý vốn, tài sản, về chế độ kế toán, kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nước quy định.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình mà dẫn đến một trong các vi phạm tại khoản 4 Điều này thì bị miễn nhiệm, tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp để công ty mẹ lâm vào tình trạng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 27 Nghị định này thì tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc bị hạ lương hoặc bị cách chức, đồng thời phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

7. Trường hợp công ty mẹ lâm vào tình trạng phá sản mà Tổng giám đốc không nộp đơn yêu cầu phá sản thì bị miễn nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; nếu Tổng giám đốc không nộp đơn mà Hội đồng quản trị không yêu cầu Tổng giám đốc nộp đơn phá sản thì Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm.

8. Trường hợp công ty mẹ thuộc diện tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu mà không tiến hành các thủ tục tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu thì Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc bị miễn nhiệm.

9. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hưởng chế độ lương theo năm và tiền thưởng tương ứng với kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh năm của doanh nghiệp và kết quả hoạt động quản lý điều hành của cả nhiệm kỳ được bổ nhiệm; được tạm ứng 70% tổng số tiền lương hàng năm, số 30% còn lại chỉ được quyết toán và chi trả sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Trường hợp kết quả xếp hạng doanh nghiệp và kết quả đánh giá về quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định này, thì thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty mẹ không được quyết toán 30% số tiền lương năm và không được hưởng chế độ tiền thưởng của năm đó.

Điều 31. Phó tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và tham gia của người lao động vào quản lý điều hành công ty mẹ

1. Công ty mẹ có các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng, do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Tổng giám đốc.

2. Phó tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc trong việc điều hành; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn do Tổng giám đốc giao; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

3. Phó tổng giám đốc được bổ nhiệm với thời hạn tối đa là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Chế độ lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị quyết định theo đề nghị của Tổng giám đốc và theo quy định tại khoản 9 Điều 30 Nghị định này.

4. Bộ máy giúp việc gồm Văn phòng và các Ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành công ty mẹ và tập đoàn kinh tế. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc do Tổng giám đốc quyết định sau khi được Hội đồng quản trị chấp thuận.

5. Người lao động tham gia quản lý công ty mẹ thông qua các hình thức và tổ chức theo quy định của pháp luật. Điều lệ công ty mẹ quy định cụ thể nội dung tham gia quản lý của người lao động theo đặc điểm của từng công ty mẹ.

MỤC III. QUAN HỆ GIỮA CÔNG TY MẸ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA TẬP ĐOÀN

Điều 32. Quan hệ phối hợp chung trong tập đoàn kinh tế nhà nước

Công ty mẹ, các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết, doanh nghiệp tự nguyện liên kết, doanh nghiệp khác tham gia tập đoàn thực hiện quan hệ phối hợp chung theo các cách như sau:

1. Xây dựng quy chế hoạt động chung trên cơ sở thỏa thuận của công ty mẹ và các doanh nghiệp tham gia tập đoàn.

2. Công ty mẹ căn cứ quyền hạn, trách nhiệm do pháp luật quy định làm đầu mối thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung phối hợp hoạt động chung dưới đây giữa các doanh nghiệp trong tập đoàn:

a) Phối hợp trong công tác kế hoạch và điều hành kế hoạch phối hợp kinh doanh;

b) Định hướng phân công lĩnh vực hoạt động và ngành nghề sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên tập đoàn;

c) Tổ chức công tác tài chính, kế toán, thống kê;

d) Hình thành, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung của tập đoàn;

đ) Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản;

e) Công tác lao động, tiền lương, y tế, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;

g) Công tác an toàn lao động, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường;

h) Công tác ứng dụng khoa học, công nghệ;

i) Đặt tên các đơn vị trong tập đoàn; sử dụng tên, thương hiệu của tập đoàn;

k) Thực hiện công tác hành chính, công tác đối ngoại của tập đoàn;

l) Quản lý công tác thi đua khen thưởng, văn hóa, thể thao và các công tác xã hội;

m) Các nội dung khác theo thỏa thuận của các doanh nghiệp thành viên tập đoàn.

Điều 33. Quan hệ giữa công ty mẹ và doanh nghiệp cấp II do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ

1. Hội đồng quản trị công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu của công ty mẹ đối với doanh nghiệp cấp II do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ.

2. Trong quan hệ với doanh nghiệp cấp II do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ, Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các hồ sơ mà doanh nghiệp cấp II báo cáo công ty mẹ để trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua hoặc quyết định;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với doanh nghiệp cấp II;

c) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch phối hợp sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp cấp II.

3. Doanh nghiệp cấp II do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ:

a) Được công ty mẹ giao thực hiện các hợp đồng sản xuất, kinh doanh trên cơ sở hợp đồng kinh tế; cung cấp thông tin và hưởng các dịch vụ và lợi ích từ hoạt động chung của tập đoàn kinh tế theo quy định của Nghị định này, theo thỏa thuận với các doanh nghiệp thành viên tập đoàn và quy định pháp luật có liên quan.

b) Có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận chung của tập đoàn kinh tế; các cam kết hợp đồng kinh tế với công ty mẹ và doanh nghiệp thành viên tập đoàn kinh tế; triển khai thực hiện các quyết định hợp pháp thuộc thẩm quyền chủ sở hữu của công ty mẹ đối với doanh nghiệp; có trách nhiệm tham gia kế hoạch phối hợp kinh doanh với công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên tập đoàn.

Điều 34. Quan hệ giữa công ty mẹ và doanh nghiệp cấp II do công ty mẹ giữ cổ phần, vốn góp chi phối

1. Công ty mẹ có các quyền và nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh của doanh nghiệp cấp II theo quy định pháp luật có liên quan. Hội đồng quản trị công ty mẹ trực tiếp thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh thông qua người đại diện quản lý cổ phần, vốn góp của công ty mẹ tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp đó;

b) Cử, thay đổi, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật, quyết định phụ cấp và lợi ích của người đại diện quản lý cổ phần, vốn góp của công ty mẹ tại doanh nghiệp;

c) Yêu cầu người đại diện quản lý cổ phần, vốn góp của công ty mẹ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các nội dung khác của doanh nghiệp;

d) Giao nhiệm vụ và yêu cầu người đại diện quản lý cổ phần, vốn góp tại doanh nghiệp xin ý kiến về những vấn đề quan trọng trước khi biểu quyết tại doanh nghiệp; báo cáo việc sử dụng quyền của cổ đông, thành viên góp vốn chi phối để phục vụ định hướng phát triển và mục tiêu của công ty mẹ và của tập đoàn kinh tế nhà nước;

đ) Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp của mình ở doanh nghiệp;

e) Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn đã góp vào doanh nghiệp;

g) Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn đã góp vào doanh nghiệp.

2. Trong quan hệ với doanh nghiệp cấp II do công ty mẹ nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối, Tổng giám đốc công ty mẹ có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các hồ sơ mà doanh nghiệp báo cáo công ty mẹ để trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua hoặc quyết định;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với doanh nghiệp;

c) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp cấp II do công ty mẹ giữ cổ phần, vốn góp chi phối có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và các quy định sau:

a) Có quyền tham gia kế hoạch phối hợp kinh doanh trên cơ sở hợp đồng kinh tế với công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên tập đoàn; được công ty mẹ giao thực hiện các hợp đồng sản xuất, kinh doanh trên cơ sở hợp đồng kinh tế với công ty mẹ; được công ty mẹ cung cấp thông tin và hưởng các dịch vụ và lợi ích từ hoạt động chung của tập đoàn kinh tế theo quy định của Nghị định này, theo thỏa thuận với các doanh nghiệp thành viên tập đoàn và quy định pháp luật có liên quan.

b) Có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận chung của tập đoàn kinh tế, các cam kết hợp đồng kinh tế với công ty mẹ và doanh nghiệp thành viên tập đoàn kinh tế; triển khai thực hiện các quyết định hợp pháp của công ty mẹ với tư cách thực hiện quyền chi phối đối với doanh nghiệp.

Điều 35. Quan hệ giữa công ty mẹ và công ty liên kết

1. Công ty mẹ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với doanh nghiệp liên kết theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ doanh nghiệp liên kết và thỏa thuận liên kết.

2. Công ty mẹ quan hệ với công ty liên kết thông qua các hợp đồng thỏa thuận về thương hiệu, thị trường, công nghệ, nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và các thỏa thuận khác.

Điều 36. Quan hệ giữa công ty mẹ và công ty tự nguyện tham gia liên kết

1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có thể tự nguyện tham gia liên kết tập đoàn theo quy định của pháp luật. Công ty tự nguyện liên kết không có cổ phần, vốn góp của công ty mẹ, được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của công ty đó.

2. Công ty tự nguyện liên kết chịu sự ràng buộc về quyền, nghĩa vụ với công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên tập đoàn theo thỏa thuận liên kết.

3. Công ty mẹ quan hệ với công ty tự nguyện tham gia liên kết thông qua các hợp đồng thỏa thuận về thương hiệu, thị trường, công nghệ, nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và các thỏa thuận khác.

4. Công ty mẹ quyết định việc cử người đại diện để thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của công ty mẹ đối với công ty tự nguyện tham gia liên kết.

Điều 37. Đơn vị trực thuộc của công ty mẹ

Đơn vị trực thuộc của công ty mẹ thực hiện chế độ phân cấp hoạt động kinh doanh, hạch toán, tổ chức và nhân sự của công ty mẹ theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp do Tổng giám đốc công ty mẹ xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Công ty mẹ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với các cam kết của các đơn vị hạch toán phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp.

Chương 4.

QUẢN LÝ, GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC

Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty mẹ

1. Quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty mẹ bao gồm:

a) Quyết định thành lập mới, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty;

b) Quyết định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh của công ty;

c) Phê duyệt Điều lệ, phê duyệt sửa đổi và bổ sung Điều lệ của công ty;

d) Quyết định đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ của công ty;

đ) Quyết định việc đầu tư, góp vốn đầu tư, liên doanh, liên kết theo thẩm quyền; phê duyệt chủ trương vay, cho vay, thuê, cho thuê của công ty;

e) Quyết định chế độ tài chính đối với công ty, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty;

g) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;

h) Quy định chế độ tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng, quyết định mức lương, phụ cấp lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị;

i) Quy định chế độ đặt hàng, đấu thầu hoặc giao nhiệm vụ, mức giá bán, mức bù chênh lệch để thực hiện sản xuất, cung ứng các sản phẩm và dịch vụ công ích;

k) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, thực hiện các quyết định của chủ sở hữu và đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty mẹ.

2. Chủ sở hữu nhà nước có các nghĩa vụ sau đây đối với công ty mẹ:

a) Đầu tư đủ vốn điều lệ cho công ty mẹ;

b) Thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ công ty mẹ liên quan đến chủ sở hữu;

c) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty mẹ trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty mẹ;

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi quyết định dự án đầu tư; phê duyệt chủ trương mua, bán, vay, cho vay, thuê và cho thuê theo thẩm quyền;

đ) Đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm theo pháp luật của công ty mẹ; không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kinh doanh của công ty mẹ;

e) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 39. Chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với tập đoàn kinh tế nhà nước

1. Chính phủ thống nhất thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty mẹ.

2. Người đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước là người được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị công ty mẹ.

Điều 40. Phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty mẹ tập đoàn kinh tế nhà nước

1. Chính phủ:

a) Thống nhất thực hiện quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty mẹ và đối với phần vốn nhà nước tại tập đoàn kinh tế nhà nước.

b) Ban hành quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý đối với tập đoàn kinh tế nhà nước; ban hành cơ chế quản lý, giám sát đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước.

c) Giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước đối với công ty mẹ và vốn nhà nước đầu tư tại tập đoàn kinh tế nhà nước đã ủy quyền hoặc phân công cho các cơ quan theo quy định tại Nghị định này.

d) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân được ủy quyền hoặc phân công thực hiện các quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước đối với công ty mẹ và vốn nhà nước đầu tư tại tập đoàn kinh tế nhà nước báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền hoặc phân công; về tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế nhà nước.

2. Thủ tướng Chính phủ:

a) Quyết định thành lập công ty mẹ theo quy định tại Điều 11 Nghị định này; quyết định tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty mẹ theo đề nghị của Bộ quản lý ngành và ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Phê duyệt mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh của công ty mẹ theo đề nghị của Hội đồng quản trị và ý kiến của Bộ quản lý ngành, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

c) Phê duyệt Điều lệ, phê duyệt sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty mẹ theo đề nghị của Hội đồng quản trị và ý kiến Bộ quản lý ngành, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

d) Quyết định đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động đối với công ty mẹ theo đề nghị của Hội đồng quản trị và ý kiến Bộ quản lý ngành, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

đ) Quyết định các dự án đầu tư của công ty mẹ, các dự án đầu tư ra ngoài công ty mẹ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật về đầu tư và Nghị định này;

e) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị của công ty mẹ theo đề nghị của Bộ quản lý ngành và thẩm định của Bộ Nội vụ;

g) Chấp thuận để Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc theo đề nghị của Hội đồng quản trị và thẩm định của Bộ quản lý ngành;

3. Bộ quản lý ngành:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ: quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty mẹ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị của công ty mẹ;

b) Có ý kiến để Thủ tướng Chính phủ: phê duyệt Điều lệ công ty mẹ; phê duyệt sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty mẹ; quyết định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ; chấp thuận để Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc;

c) Chỉ đạo triển khai, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn của công ty mẹ;

d) Chịu trách nhiệm về việc thực hiện quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty mẹ trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

4. Bộ Tài chính:

a) Có ý kiến để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty mẹ; phê duyệt Điều lệ công ty mẹ; phê duyệt sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty mẹ; đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động đối với công ty mẹ;

b) Thực hiện việc đầu tư đủ vốn điều lệ cho công ty mẹ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính công ty mẹ theo đề nghị của Hội đồng quản trị công ty mẹ, trừ trường hợp Chính phủ có quy định khác.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty mẹ; mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh của công ty mẹ; phê duyệt Điều lệ công ty mẹ; phê duyệt sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty mẹ; đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động đối với công ty mẹ.

6. Bộ Nội vụ:

a) Thẩm định việc thực hiện quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị do Bộ quản lý ngành trình Thủ tướng Chính phủ.

b) Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế hoạch trưởng và các chức danh quản lý chủ chốt khác trong công ty mẹ.

7. Hội đồng quản trị công ty mẹ được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty mẹ và vốn nhà nước đầu tư tại tập đoàn kinh tế nhà nước, trừ các quyền và nghĩa vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này.

Điều 41. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại công ty mẹ

1. Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại các Điều 21, 22, khoản 7 Điều 40 Nghị định này và các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Theo dõi, giám sát, báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu nhà nước về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ doanh nghiệp;

b) Điều hòa, phối hợp hoặc định hướng các doanh nghiệp thành viên thông qua các hoạt động quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này; đề xuất giải pháp để điều chỉnh công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên thực hiện đúng mục tiêu, định hướng được giao;

c) Bảo đảm lợi ích của Nhà nước, hiệu quả hoạt động của tập đoàn kinh tế nhà nước;

d) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty mẹ; nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ hoặc người được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền giao;

đ) Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ được giao. Trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho Nhà nước thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản trị công ty mẹ có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các nội dung sau đây:

a) Tình hình và kết quả định hướng tập đoàn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chủ sở hữu nhà nước giao cho tập đoàn kinh tế, bao gồm cả mục tiêu kinh tế trong ngành nghề kinh doanh chính;

b) Danh mục và cơ cấu đầu tư vào các ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề không có liên quan;

c) Tình hình huy động vốn đầu tư vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, chứng khoán;

d) Các hình thức và mức độ liên kết giữa các doanh nghiệp trong tập đoàn kinh tế;

đ) Công tác tổ chức, cán bộ của công ty mẹ; nguồn nhân lực kinh doanh ngành nghề chính, các ngành nghề có liên quan và ngành nghề không liên quan;

e) Quy định của công ty mẹ về những vấn đề phải được công ty mẹ thông qua trước khi người đại diện theo ủy quyền tại các doanh nghiệp thành viên quyết định hoặc tham gia quyết định tại các doanh nghiệp thành viên.

3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty mẹ phải kê khai các lợi ích liên quan sau đây với công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên tập đoàn:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ.

Điều 42. Quản lý, giám sát, đánh giá của chủ sở hữu nhà nước đối với tập đoàn kinh tế nhà nước

1. Nội dung quản lý, giám sát của chủ sở hữu nhà nước đối với tập đoàn kinh tế nhà nước thông qua giám sát công ty mẹ bao gồm:

a) Quản lý, giám sát công tác tổ chức và cán bộ, bao gồm: việc tổ chức, thành lập, gia nhập, tổ chức lại, giải thể tập đoàn kinh tế; quá trình thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty con dẫn đến chuyển thành doanh nghiệp có vốn dưới mức chi phối của công ty mẹ; việc thực hiện Điều lệ công ty mẹ; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chế độ lương, thưởng, thực hiện nhiệm vụ và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty mẹ;

b) Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh, bao gồm: mục tiêu, phương hướng, chiến lược kinh doanh của tập đoàn kinh tế; kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính của công ty mẹ; danh mục đầu tư, các ngành nghề kinh doanh chính và các ngành nghề không có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính; đầu tư vào lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, dự án có nguy cơ rủi ro; nhiệm vụ hoạt động công ích;

c) Quản lý, giám sát tài chính: việc bảo toàn và phát triển vốn; tình hình và kết quả hoạt động tài chính; tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước; hiệu quả đầu tư và kinh doanh; chi phí tiền lương; vay, nợ và khả năng thanh toán nợ; vốn điều lệ, tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi cơ cấu vốn điều lệ; các dự án đầu tư vượt quá mức phân cấp cho công ty mẹ.

2. Phân công thực hiện nội dung giám sát quy định tại khoản 1 Điều này như sau:

a) Bộ Tài chính giám sát, đánh giá hoạt động tài chính, kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty mẹ và toàn bộ tập đoàn kinh tế; giám sát việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên; chi phí tiền lương; giám sát việc vay vốn đầu tư vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, chứng khoán; giám sát việc chuyển dịch vốn, đầu tư và các nguồn lực bên trong tập đoàn và giữa trong và ngoài tập đoàn kinh tế; theo dõi báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn kinh tế;

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giám sát tập đoàn kinh tế nhà nước thực hiện quy định tốc độ tăng tiền lương bình quân thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động;

c) Bộ quản lý ngành có trách nhiệm giám sát danh mục đầu tư, các ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề có liên quan; đánh giá về cơ cấu ngành nghề chính và ngành nghề có liên quan; theo dõi cán bộ lãnh đạo quản lý tại công ty mẹ; đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu về nhân lực lãnh đạo quản lý đối với ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề có liên quan;

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát việc triển khai đề án hình thành tập đoàn kinh doanh nhà nước; giám sát công ty mẹ thành lập doanh nghiệp mới, tham gia góp vốn vào các doanh nghiệp khác thuộc lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, các dự án có nguy cơ rủi ro; giám sát, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước đối với công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế nhà nước; đánh giá về kết quả thực hiện Đề án; phân tích các thuận lợi và rủi ro của phát triển tập đoàn kinh tế; giám sát và đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển của các tập đoàn kinh tế nhà nước;

đ) Việc thực hiện các hoạt động giám sát khác không quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan, tổ chức được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền thực hiện.

3. Các Bộ, cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này định kỳ hàng năm báo cáo thực trạng và kết quả giám sát, đánh giá do Thủ tướng Chính phủ. Bộ tài chính có trách nhiệm tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá của các Bộ, cơ quan, tổ chức được ủy quyền; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ.

Điều 43. Phương thức quản lý, giám sát đối với tập đoàn kinh tế nhà nước

1. Việc quản lý, giám sát đối với tập đoàn kinh tế nhà nước được thực hiện theo các phương thức sau:

a) Thông qua chế độ báo cáo của Hội đồng quản trị công ty mẹ;

b) Thông qua thực hiện kiểm toán tại công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên;

c) Thông qua thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất của công ty mẹ;

d) Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá của các cơ quan quy định tại Điều 42 Nghị định này.

2. Căn cứ quản lý, giám sát đối với tập đoàn kinh tế nhà nước:

a) Chính phủ ban hành quy chế quản lý, giám sát, đánh giá đối với tập đoàn kinh tế nhà nước; quy định các chỉ tiêu và việc đánh giá, xếp hạng hàng năm đối với tập đoàn kinh tế nhà nước; quy định các chỉ tiêu và việc đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng của công ty mẹ;

b) Kết quả giám sát, đánh giá quy định tại điểm a khoản này là cơ sở để quyết định mức lương, thưởng, bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty mẹ.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 44. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2009.

2. Các tập đoàn kinh tế nhà nước thí điểm thành lập trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành có trách nhiệm rà soát về tổ chức, quản lý, phương thức hình thành, phát triển, cơ chế liên kết và các nội dung khác có liên quan theo quy định của Nghị định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có liên quan quy định tại Điều 40 Nghị định này;

3. Các tập đoàn kinh tế khác không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan; có thể vận dụng các quy định có liên quan của Nghị định này để tổ chức và hoạt động.

Điều 45. Trách nhiệm tổ chức thực hiện và thi hành

1. Bộ Tài chính hướng dẫn hình thành quỹ bảo hiểm rủi ro theo nguyên tắc thị trường đối với các tập đoàn kinh tế kinh doanh các mặt hàng chủ lực của nền kinh tế; quy định khấu hao tài sản cố định bảo đảm nguyên tắc đồng bộ và tương thích giữa các doanh nghiệp thành viên tập đoàn kinh tế nhà nước.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi thi hành Nghị định này.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với tập đoàn kinh tế nhà nước trong các lĩnh vực được pháp luật quy định.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh các HTX Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 101/2009/ND-CP

Hanoi, November 05, 2009

 

DECREE

ON PILOT ESTABLISHMENT, ORGANIZATION, OPERATION AND MANAGEMENT OF STATE ECONOMIC GROUPS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 26, 2003 Law on State Enterprises;
Pursuant to the November 29, 2005 Law on Enterprises;
At the proposal of the Minister of Planning and Investment,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Objectives and requirements of pilot establishment of state economic groups

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. State economic groups are tasked to maintain the major balances in the national economy, apply high technologies and create a motive force for development of other branches and industries and the whole economy.

3. Promoting linkage in the value-added chain and developing other economic sectors.

4. Enhancing the effective management and supervision of state capital and assets invested in enterprises of the groups.

5. Creating grounds for further improvement of mechanisms, policies and laws on economic groups.

Article 2. Scope of regulation

This Decree provides for:

1. Establishment of state economic groups;

2. Organization, operation, management and governance of state economic groups;

3. Management and supervision of the exercise of rights and the performance of obligations of the state owner of state economic groups.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Decree applies to state economic groups established under the Prime Minister's decisions in the following major business sectors and industries:

1. Post, telecommunications and information technology;

2. Ship building and repair;

3. Electricity generation, transmission, distribution and trading;

4. Petroleum survey, exploration, exploitation and processing:

5. Coal and mineral survey, exploration, exploitation and processing;

6. Textile and garment;

7. Rubber tree plantation and rubber latex exploitation and processing;

8. Fertilizer and chemical production and trading;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Construction industry and manufacturing mechanical engineering;

11. Finance, banking and insurance;

12. Other sectors and industries as decided by the Prime Minister.

Article 4. State economic groups

1. A state economic group to be established on a pilot basis under this Decree means a group of large-sized companies which are related as parent companies and affiliate companies or otherwise to form a conglomerate of enterprises which are closely and permanently interconnected in terms of economic interest, technology, market and other business services.

2. A state economic group consists of:

a/ Parent companies (below referred to as grade-1 enterprises) which are enterprises whose charter capital is wholly owned or controlling right is held by the State under the Prime Minister's decision;

b/ Affiliate companies of grade-I enterprises (below referred to as grade-II enterprises) which are enterprises whose controlling right is held by grade-I enterprises and organized as joint-stock companies, one-member or two-plus-member limited liability companies, corporations after the parent-affiliate company model, joint-venture companies (not yet re-registered under the Law on Enterprises), or overseas subsidiaries;

c/ Affiliate companies of grade-II enterprises and lower-grade enterprises:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Parent companies and member enterprises of the group have the legal entity status, their own capital and assets, and the right to possess, use and dispose of their assets under law and the group's general agreement. The State is the owner of state capital directly invested in parent companies. Parent companies are owners of state capital in affiliate companies and associated enterprises.

Article 5. Names and business registration

1. State economic groups have their own names, logos and brands. The Prime Minister shall decide on names of state economic groups and parent companies established on a pilot basis under this Decree.

2. Member enterprises shall make the business registration under law. The naming of member enterprises organized as joint-stock companies or limited liability companies shall comply with the Law on Enterprises and relevant laws.

Article 6. Interpretation of terms

In this Decree, the terms below are construed as follows:

1. "Main business line of an enterprise" means the business line determined by the enterprise owner on the basis of the enterprise's investment objective and development strategy and assigned to the enterprise to conduct upon its establishment and throughout its operation.

2. "Business lines related to the main business line of an enterprise" (below referred to as related business lines) means those allied to or deriving from the main business line on the basis of the conditions and advantages, or utilizing the advantages and competitive edge of the main business line, and directly serve the main business line.

3. "Business lines unrelated to the main business line of an enterprise" (below referred to as unrelated business lines) means those neither deriving nor developed from the main business line or from related business lines.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. "Affiliated entities of a parent company" means organizations and individuals directly or indirectly related to the parent company under Clause 17, Article 4 of the Law on Enterprises.

6. "Member enterprises of a group" means enterprises whose charter capital or controlling shares or contributed capital portions are directly held by parent companies, parent companies' affiliate companies or affiliate companies of lower grades, which hold the right to control these enterprises.

7. "Controlling right" means the right of an enterprise to another, including at least one of the following rights:

a/ Right of the sole owner of the other enterprise;

b/ Right of shareholders or capital contributors that hold the controlling share or contributed capital portion of the other enterprise;

c/ Right to directly or indirectly appoint the majority of or all members of the Board of Directors or the Members' Council, or the director general of the other enterprise;

d/ Right to decide on approval and revision of the charter of the other enterprise;

e/ Other cases of control under an agreement between the controlling enterprise and the controlled enterprise which are stated in the charter of the controlled enterprise.

Article 7. Party organizations and socio­political organizations in state economic groups

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Socio-political organizations in state economic groups shall operate under the Constitution, laws and their respective statutes in compliance with law.

3. State economic groups shall create conditions and provide supports for Party and Trade Union organizations and other socio­political organizations to operate under law and their respective statutes.

Article 8. Application of relevant laws and treaties

1. The establishment, organization, operation and management of state economic groups comply with this Decree, the Law on Enterprises, the Law on State Enterprises, the Law on Competition and other relevant laws.

2. In case a treaty to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party contains provisions different from those of this Decree, the treaty prevails.

Chapter II

ESTABLISHMENT OF STATE ECONOMIC GROUPS

Article 9. Mode of establishment of state economic groups

The Prime Minister decides on the establishment of state economic groups on the basis of state corporations and companies which satisfy the conditions specified in Article 10 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A state economic group planned to be established must satisfy the following conditions:

1. Having a main business line as specified in Article 3 of this Decree and the potential for development on the basis of the main business line and related business lines;

2. Satisfying the conditions on the business line structure specified in Article 16 of this Decree;

3. The parent company must satisfy the following conditions:

a/ Its charter capital is at least equal to the minimum capital level prescribed for parent companies of state economic groups in each business sector or industry under the Prime Minister's decisions:

b/ It is staffed with persons who are professionally qualified and experienced and capable of conducting the main business line and related business lines, managing investment capital and administering, managing and coordinating operations of member enterprises and associated enterprises;

c/ It is capable of utilizing technological know-how, brands and markets to control affiliate companies and associate with other associated enterprises;

d/ Having financial resources or worked out feasible plans to mobilize financial resources, ensuring investment of sufficient capital in affiliate companies and other associated enterprises.

4. Enterprises intending to become members of state economic groups may transform themselves or work out transformation plans or must have transformed themselves into or made business registration as joint-stock companies or limited liability companies under the Law on Enterprises.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Permission for scheme elaboration: Pursuant to the Government's regulations on sectors and industries in which state economic groups will be established on a pilot basis, the Prime Minister shall decide on agencies or organizations responsible for elaborating schemes on pilot establishment of state economic groups.

2. Elaboration and submission of schemes: Agencies or organizations tasked by the Prime Minister to elaborate schemes on pilot establishment of state economic groups shall organize the elaboration of these schemes and gather opinions of ministries specified at Point d of this Clause on these schemes, then submit them to the Prime Minister for approval. A dossier of a scheme to be submitted to the Prime Minister for approval comprises:

a/ A report on the scheme on establishment of a state economic group;

b/ The scheme on establishment of a state economic group.

A scheme must contain the following principal details: The necessity and objectives of establishment of the state economic group; actual organization, management and operation of the state corporation; structure of member enterprises and associated enterprises; method of building, maintenance and development of forms of association between the corporation or parent company and member enterprises and associated enterprises; method of formation of the parent company; legal states, name and organizational and managerial structure of the parent company; names, legal states and organizational structures of member enterprises; the main business line and related business lines; structure of investment in the main business line, related business lines and unrelated business lines within the group; plan on use and development of leading and managerial human resources in the parent company; the human resource to function as the representative of the parent company's owner at member enterprises; plan on arrangement and use of human resources; plan on business operation of the group after its establishment; strategic orientations for long-term development of the group; organization, management and governance within the group; the representative of the state owner at the parent company of the group; proposals to the state owner in the formation of the group; and plan and schedule on the transformation, formation of the group;

c/ Draft charter of the parent company of the group;

d/ Comments of the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance, the Justice Ministry, the line ministry (in case the scheme submitter is a corporation established under the Prime Minister's decision), the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, on the scheme.

3. Approval of schemes: The Prime Minister shall consider and decide to approve schemes on establishment of state economic groups. A decision approving a scheme on establishment of a state economic group must clearly detail the supervision of the scheme implementation and responsibilities of agencies, organizations and individuals for the supervision and settlement of problems arising from the scheme implementation and the adjustment of the scheme (when necessary).

4. Implementation of schemes on establishment of state economic groups:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Boards of Directors of parent companies shall directly organize the implementation of the schemes; develop forms of association between parent companies and affiliate companies and among member enterprises in the course of implementation of the schemes and operation of the groups.

Chapter III

MANAGEMENT AND ADMINISTRATION WITHIN STATE ECONOMIC GROUPS

Section I. ORGANIZATION OF MAN A CEMENT AND ADMINISTRA TION OF STATE ECONOMIC GROUI'S

Article 12. Principles on management and administration of state economic groups

Management and administration of a state economic group shall be performed by one or several of the following methods:

1. Management and administration through parent companies;

2. Management and administration through different forms of investment and association;

3. Management and administration under agreements or cooperation on the use of common services within the group; observance of common regulations, standards and norms within the group not in contravention of law; mutual use of products and services according to market rules;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Management and administration of state economic groups through parent companies

1. Parent companies represent state economic groups in conducting common operations of these groups in relation to third parties at home or abroad or other operations in the name of these groups under agreements among member enterprises and relevant laws.

2. Parent companies use rights and obligations of the capital owner in member enterprises and rights of shareholders and members to coordinate and direct operations of their economic groups:

a/ To use their management and administration apparatuses or set up separate sections to study and elaborate strategies and propose solutions to coordinating and directing activities specified in Clause 3 of this Article, then submit them to their Boards of Directors for approval. To carry out coordinating and directing activities specified in Clause 3 of this Article through their authorized representatives in member enterprises and associated enterprises;

b/ To coordinate and direct operations of their economic groups through performing economic contracts or association contracts together with member enterprises and associated enterprises;

c/ To elaborate uniform regulations of their economic groups.

3. Coordinating and directing activities of a parent company include:

a/ Elaborating and organizing the implementation of development strategies and general business coordination plans of the group; providing guidelines on business strategies of affiliate companies under the development strategy and general business coordination plan of the group; elaborating and organizing the implementation of management and administration regulations and standards and norms for uniform application within the group;

b/ Classifying member enterprises according to their positions and importance in the general development strategy of the group: drawing up a list of main business lines and a list of key member enterprises; directing member enterprises according to main business lines; managing and guiding its representatives in securing its controlling right in key member enterprises against the annexation by other economic groups or enterprises;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Directing the determination of operation and investment objectives, production and business targets; the assignment of tasks, specialization, cooperation, marketing, market expansion and sharing, export, use of brands, information, scientific and technological research and application and training services and other operations of member enterprises in line with common policies of the group;

e/ Elaborating and implementing regulations on management of brands of the group; providing guidance on the common element in proper names of member enterprises and associated enterprises;

f/ Directing the organization and staffing of affiliate companies;

g/ Providing guidance on the charters and controlling the charter capital structure of affiliate companies;

h/ Appointing its authorized representatives to participate in the management and administration of affiliate companies. Issuing and implementing regulations on appointment, replacement, supervision and evaluation of activities of authorized representatives: specifying issues which must be approved by the parent company before authorized representatives decide or taking part in making decisions thereon in member enterprises and associated enterprises:

i/ Acting as a focal point to pool up resources of member enterprises and associated enterprises for bidding for and implementing common projects as agreed upon by member enterprises and associated enterprises;

j/ Providing technological research and transfer, marketing, trade promotion and other services for member enterprises and associated enterprises;

k/ Coordinating the setting up, management and efficient use of common funds; conducting financial supervision and risk control; providing supports for financial operations of member enterprises of the group at the request of these enterprises;

l/ Coordinating the performance of administrative affairs and transactions with partners of member enterprises of the group at the request of these enterprises; performing public-utility duties and tasks assigned by the State to the group;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

n/ Making consolidated financial statements of the parent company and affiliate companies:

o/ Consulting member enterprises and associated enterprises in performing common activities;

p/ Organizing the directed supervision, regulation and coordination of its sections;

q/ Conducting other activities relevant to characteristics of each slate economic group in accordance with relevant laws and the charters of the parent company, member enterprises and associated enterprises.

4. Parent companies, member enterprises and associated enterprises have the rights and obligations of an enterprise provided for by law; take responsibility before law for their production and business operations; and are bound to exercise rights and perform obligations under association contracts and agreements among them.

5. Coordination and direction work within a group must comply with law, charters of members enterprises and associated enterprises, conform to the rights of the owner in parent companies or agreements between parent companies and member enterprises and associated enterprises, and reflect the position of parent companies in each activity of coordination with member enterprises and associated enterprises.

In case a parent company abuses its position to intervene beyond the powers of the owner in the operation of members or shareholders, or to act in contravention of association contracts and agreements among member enterprises of a group, harming interests of member enterprises or related parties, this parent company and its affiliated persons shall bear responsibility under Clauses 3.4, 5 and 6, Article 147 of the Law on Enterprises and other relevant laws.

Article 14. Responsibilities of parent companies for management and administration of state economic groups

1. To be answerable to the state owner for achieving objectives of main business lines and other objectives assigned by the State to their groups. To submit to supervision by the state owner's representatives of investment portfolios, investment projects in the sectors of finance, banking, insurance, securities and real estate (except groups operating in these sectors).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To provide information and report on contents specified in Clause 2, Article 41 of this Decree.

4. To set up organizations to provide services for members of economic groups.

5. To report to the competition management agency and submit to the latter's supervision of economic concentration in their groups.

6. To perform the obligations of an enterprise suitable to their registered legal forms and other law-prescribed obligations.

7. To build and operate systems for assessment of operation effectiveness of authorized representatives in member enterprises. Such a system must satisfy the following requirements:

a/ Having principal criteria for each post;

b/ Performing periodical assessment of operation effectiveness:

c/ Having a stimulating mechanism;

d/ Having penalties against violations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Management experience and skill criteria;

b/ Methods and process of selection (including selection through examination) and appointment of leading and managerial posts within the parent company's competence; selection and nomination of candidates for selection and appointment by competent authorities to leading and managerial posts of the parent company; selection and nomination of candidates for election by enterprises with the parent company's capital contributions to their Boards of Directors or Members' Councils; selection (including selection through examination) and appointment of representatives of the parent company's capital contributions in other enterprises;

c/ A system for assessment of management effectiveness applicable to key leaders and managers of the parent company, affiliate companies and authorized representatives in member enterprises in the entire group;

d/ Principles on and methods of salary and bonus payment to promote competition among employees;

e/ Penalties against violations.

9. To guide affiliate companies in forming consolidated funds and uniform administration and accounting systems.

Article 15. Management and administration in state economic groups through different forms of investment, association, transaction or information exchange

Member enterprises of a state economic group may use the following forms to ensure their interconnection in management and administration within the group:

1. Investment in. purchase and sale of products and services; technological assistance; development of brands among them.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Organization of conferences or consultation meetings:

a/ Between the parent company's managers and executive officers and its authorized representatives in member enterprises to direct, regulate and coordinate activities specified in Clause 3, Article 13 of this Decree, and implement the group's important development strategies and orientations;

b/ Between functional units of the parent company and those of member enterprises for handling professional matters.

4. Transfer of authorized representatives who are leading officials among affiliate companies.

Article 16. Provisions on investment limitations and business lines of state economic groups

1. Controlled enterprises may not purchase shares from or contribute capital to controlling enterprises within the same state economic group.

2. The outward capital investment by parent state companies complies with the Regulation on financial management of state companies and management of state capital invested in other enterprises promulgated together with the Government's Decree No. 09/2009/ND-CP of February 5, 2009.

3. Parent companies and member enterprises of groups may register business lines under law but shall concentrate their investment on and conduct business operations within main business lines and related business lines; submit to supervision by state owner representatives of investment in main business lines, related business lines and unrelated business lines as well as investment capital ratio and efficiency.

State owner representatives shall decide on business operations within main business lines; adjustment of or change in main business lines; supervision of business operations within main business lines, related business lines and unrelated business lines.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ It has fulfilled the task of conducting the main business lines assigned by the owner; conducting unrelated business lines will cause no impact on the performance of the main business lines as well as on their expansion and development;

b/ It uses business operations and results in unrelated business lines to support and develop the main business lines;

c/ It performs the reporting obligation and submits to supervision by the state owner representative of investment, investment efficiency and impacts of business operations in unrelated business lines.

Section II. FUNCTIONS, RIGHTS. OBLIGA TIONS AND MAN A GERIA L ORGANIZATION OF PARENT COMPANIES

Article 17. Functions, managerial organization and operation of parent companies

1. Parent companies shall perform the function of directly conducting production, business and financial investment or conducting financial investment only.

2. Managerial organization and operation of parent companies comply with their charters approved by the Prime Minister, financial management regulations approved by competent state agencies, and relevant laws.

Article 18. Rights of parent companies

1. Rights of parent companies to capital and assets:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ To dispose of their capital and assets under law;

c/ To use capital and assets under their management for outward investment under this Decree and the investment law;

d/ To manage and use assets and resources which are land and natural resources allocated or leased by the State under the law on land and natural resources;

e/ The State does not transfer state capital invested in parent companies and their capital and assets without payment, unless it decides on reorganization of parent companies or sets the objective of provision of public-utility products and services for these companies.

2. Rights of parent companies in business:

a/ To take the initiative in organizing production and business, working out plans on production and business coordination, organizing their management apparatuses according to business requirements to ensure business efficiency;

b/ To conduct business operations in sectors, industries or domains indicated in their business registration certificates; to scale up their business according to their capability, domestic and overseas market demands and this Decree;

c/ To seek domestic and overseas markets and customers and enter into contracts;

d/ To decide on purchase and sale prices of products and services, except those for public utility and those subject to pricing by the State;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f/ To select contractors under the bidding law's provisions applicable to pilot state economic groups under Clause 5 of this Article;

g/ To use state capital gained from equitization, or sell part or the whole of capital amounts they have invested in their attached units, affiliate companies or associated companies under law;

h/ To decide on investment in establishing affiliate companies or reorganization, dissolution or ownership transformation of existing affiliate companies being one-member limited liability companies whose charter capital accounts for up to 50% of total assets stated in their latest financial statements; or one-member limited liability companies owned by affiliate companies with 100% charter capital held by them; their attached units; their domestic and overseas branches and representative offices under law after obtaining the Prime Minister's approval;

i/ To coordinate with affiliate companies and other investors in establishing new affiliate companies or associated companies at home or abroad in the form of limited liability companies, joint-stock companies or foreign-invested companies with shareholding rate or capital contribution portion of a parent company in each of these companies accounting for up to 50% of total assets stated in the latest financial statement of the parent company. In case of use of investment capital from the state budget, the Prime Minister's approval is required;

j/ To decide to hire part or whole of other companies: to purchase part or whole of other companies whose capital accounts for up to 50% of total assets stated in their latest financial statements after obtaining the Prime Minister's approval: to admit other companies which voluntarily become associated companies of their groups;

k/ To recruit employees and sign labor contracts with them: to arrange, employ, train, commend, discipline employees or terminate labor contracts; to select modes of payment of salaries and bonuses to employees based on production or business efficiency and regulations on labor, salaries and remunerations and Clause 5 of this Article;

l/ To elaborate, issue and apply standards, processes, economic-technical and labor norms, unit items of salary and other expenditures, assuring business efficiency and compliance with law;

m/ To exercise other production and business rights according to market demand and law.

3. Rights of parent companies regarding financial matters:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The raising of capital for business purposes shall be conducted on the principles of repayment by parent companies themselves and assurance of the effective use of raised capital without changing the form of ownership of parent companies. Capital raising by parent companies for their ownership transformation must be approved by their owner and conducted in accordance with law;

b/ To take the initiative in using capital for their business operations: to set up. use and manage funds in accordance with law and particularities of their sector and main business lines;

c/ To decide on depreciation of fixed assets on the principle that the minimum depreciation rate must ensure the offsetting of tangible and intangible wear of fixed assets and must not be lower than the Government-prescribed minimum depreciation rate;

d/ To enjoy allowances and price subsidies or other incentives provided by the State when performing the tasks of public-utility operation, defense, security, natural disaster prevention and combat, or supply of products and services at state-fixed prices lower than their production costs;

e/ To give rewards for technical innovations or improvements, ideas of management or technology renewal, increased labor productivity or economical use of supplies and financial sources. These rewards shall be accounted as a business expense of parent companies and given in lump sum but must not exceed the level of benefits brought about by these technical innovations or improvements, ideas of management or technology renewal, increased labor productivity or economical use of supplies and financial sources in a year;

f/ To be entitled to investment or reinvestment incentives provided for by law; to exercise the owner right to capital amounts invested in affiliate companies and other enterprises;

g/ To be exempt from enterprise income tax for profits earned from capital contributions to affiliate companies and other enterprises if these companies and enterprises pay enterprise income tax before sharing profits to capital contributors, and to be free from other forms of double or aggregate taxation;

h/ To reject and denounce all requests of any individuals, agencies or organizations for provision of resources not prescribed by law, except voluntary contributions for humanitarian and public-utility purposes;

i/ To share and use net profits under law after fulfilling the tax obligations and offsetting losses under the Law on Enterprise Income Tax and other financial obligations under law, and setting up financial reserve funds. In case they still have some due debts, they may raise salaries and give bonuses for their employees, including managerial staff only, after they pay off these debts;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

k/ To guarantee, make mortgage or trust collateral for affiliate companies to borrow loans from domestic and overseas credit institutions and banks under law;

l/ To exercise other financial rights provided for by law.

4. Rights of parent companies to participate in public-utility activities:

a/ To produce and provide public-utility products and services through bidding. For public-utility activities under orders placed or plans assigned by the State, to sell or provide public-utility products and services to proper subjects and at prices or charge rates prescribed by the State;

b/ To be provided with physical facilities corresponding to public-utility tasks assigned by the State;

They shall pay expenses for the production and provision of products and services by bidding according to their winning bids;

They may use charges collected for or turnover earned from the provision of public-utility products and services under the State's orders to pay reasonable expenses for these public-utility activities and ensure their employees' interests. In case these charge or turnover amounts are insufficient to cover expenses, the Slate will offset the deficit;

c/ To elaborate and apply expense norms and salary unit items in the course of production and provision of public-utility products and services.

5. Other rights of parent companies:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Their affiliate companies may participate in bidding for implementation of projects in their main business lines and those of other affiliate companies in the group;

b/ They may decide on salary ranks, payrolls, unit items and mechanisms of salary payment for their employees and managerial officers, except posts of chairman and member of the Board of Directors, director general, deputy director general and chief accountant, under the State's regulations on minimum salary. They enjoy autonomy in deciding salary unit items on the principle that the average salary increase rate is lower than the labor productivity increase rate and in registering them with the state management agency in charge of labor and salary;

c/ For economic groups whose main business line is exploiting important mineral resources on a large scale, parent companies will be assigned to manage these mineral resources (mine owners) under the Prime Minister's decisions in order to organize the exploitation by member enterprises in line with their economic groups' general planning and strategies. Parent companies shall submit to the state management by the state management agency in charge of mineral resources and ensure the rights of member enterprises to trade in. exploit and use mineral resources under the law on mineral resources:

d/ For economic groups that are allocated land by the State for growing perennial industrial trees, parent companies shall uniformly manage and allocate such land to member enterprises for production under the land use planning approved by the Government. Parent companies shall submit to the state management by the state management agency in charge of land and ensure the rights of member enterprises of their groups to trade in. exploit and use land under the land law.

Article 19. Obligations of parent companies

1. To achieve main objectives and perform major tasks assigned by the State; to rationally and effectively manage and use natural resources assigned or leased to them; to protect the environment; and to observe relevant laws.

2. Obligations with respect to capital and assets:

a/ To preserve and develop state capital invested in them and capital they have raised by themselves;

b/ To be held responsible for their debts and other asset obligations within the limit of their assets' value;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Obligations of parent companies in doing business:

a/ To conduct business according to registered business lines; to assure quality of products and services they produce or provide according to registered standards;

b/ To renew and modernize technologies and management methods in order to raise effectiveness and competitiveness;

c/ To ensure rights and benefits of employees and their right to participate in corporate governance provided for by law;

d/ To comply with the State's regulations on defense, security, culture, social order and safety, natural resource and environmental protection;

e/ To conduct accounting and auditing and make financial and statistical reports under law and at the request of the state owner;

f/ To be answerable to the Government and the Prime Minister for the investment of capital in establishing other enterprises;

g/ To manage risks and have their assets, liabilities and personnel insured in production and business operations under law;

h/ To submit to the state supervision of their observance of regulations on salary ranks, tables and unit items and mechanisms of salary payment for employees, chairman and members of the Board of Directors, director general, deputy directors general, chief accountants and other managerial officers;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

j/ To perform other obligations in business under law.

4. Financial obligations of parent companies:

a/ To practice the financial autonomy and self-balancing of revenues and expenditures; to conduct efficient business operations, achieving the target ratio of profit to state-invested capital assigned by the state owner; to register, declare and fully pay taxes: to perform obligations toward the owner and other financial obligations under law;

b/ To manage and use effectively business capital, including also capital invested in other companies: natural resources, land and other resources allocated or leased by the State;

c/ To use capital and other resources for performing special tasks assigned by the State;

d/ To fully observe regulations on management of capital, assets and funds, accounting, cost-accounting and audit: to take responsibility for the truthfulness and lawfulness of their financial operations;

e/ To make annual financial statements and practice annual financial publicity and provide necessary information for accurate assessment of their operation effectiveness:

f/ To perform other obligations specified in their financial management regulations and by other laws.

5. Obligations of parent companies when participating in public-utility activities:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ To undertake public-utility tasks assigned or public-utility orders placed by the State and subsequently re-assign part or whole of these public-utility tasks to affiliate companies for performance under the State's regulations;

c/ To enter into contracts and conduct business cost-accounting under law: to take responsibility before the State for results of their public-utility operations: to take responsibility before their customers and law for public-utility products and services they directly produce and provide;

d/ To provide public-utility products and services in sufficient quantity, of proper quality, to proper subjects, and within prescribed time limits;

e/ To perform other public-utility obligations prescribed by law.

Article 20. Managerial organization structure of parent companies

1. A parent company has its Board of Directors, director general. Control Board and assistant apparatus, except the case specified in Clause 2 of this Article.

2. For parent companies operating in special sectors or industries, their managerial organization structure shall be decided by the Prime Minister.

Article 21. Boards of Directors of parent companies

1. The Board of Directors is a body directly representing the state owner in a parent company, exercising the rights and performing the obligations of the owner towards enterprises whose charter capital is wholly invested by the parent company and to the parent company's capital contributions to other enterprises.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Board of Directors of a parent company shall be held responsible directly before the Prime Minister and law for all operations of the parent company.

4. A Board of Directors is composed of between 5 and 9 members appointed, reappointed, dismissed or replaced, commended, rewarded or disciplined by the Prime Minister at the request of line ministers. The term of office of a member of Board of Directors is 5 years. Members of a Board of Directors may be reappointed. The Prime Minister shall decide on the membership and number of full-time or part-time members of the Board of Directors of each state economic group.

Article 22. Tasks and powers of the Hoard of Directors of a parent company

1. To receive, manage and efficiently use capital, land, natural resources and other resources invested by the owner in the parent company and the state economic group.

2. To elaborate and submit to the Prime Minister for approval or decision and organize the implementation of, the parent company's strategies and long-term plans; to decide on the parent company's annual plans after obtaining the line ministry's comments; to decide on strategies, long-term plans and business lines of affiliate companies whose charter capital is wholly owned by the parent company.

3. To decide on investment projects included in the state economic group's development planning and long-term plans already approved by the Prime Minister; to authorize the parent company's director general or representatives of the parent company's capital portions in other enterprises to decide on investment in projects included in plans it has approved.

4. To decide on projects on investment in. contribution of capital to. or purchase of shares from other companies, and on sale, under law. of the parent company's assets which are valued up to 50% of the remaining total asset value stated in the parent company's latest financial statement.

5. To decide on borrowing, lending, hire or lease contracts and other economic contracts of a value exceeding the parent company's charter capital under law.

6. To decide on plans on organization of management and business operations, state payroll and use of the management apparatus, the company's internal management regulations, employee training planning and setting up of the parent company's branches and representative offices at the request of the director general.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. To decide on appointment, re-appointment, dismissal, removal from office, commendation, disciplining of members of Members' Councils or presidents or controllers of one-member limited liability companies whose charter capital is wholly held by the parent company at the request of the parent company's director general; to approve proposals of Members' Councils or presidents of one-member limited liability companies on appointment, re-appointment, dismissal, removal from office, commendation, disciplining of these companies' directors general or directors.

9. To appoint representatives of their capital contributions in other enterprises at the request of the director general.

10. To decide on or authorize the director general to decide on plans on raising capital for business operations without changing the form ownership.

11. To adopt the following annual financial statements:

a/ Annual financial statements of the parent company;

b/ Annual financial statements of affiliate companies being one-member limited liability companies;

c/ Annual financial statements of attached units, scientific and technological research institutions and training institutions;

d/ Consolidated financial statements of the state economic group.

12. To decide on salary ranks, payroll and unit items and mechanisms of salary payment for employees and managerial officers pursuant to Point b, Clause 5, Article 18 of this Decree; to decide on setting up and use of the parent company's consolidated funds under the parent company's charter and financial management regulation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14. To inspect and supervise the director general, deputy directors general, directors of attached units, directors or principals of scientific research and training institutions in performing their functions and tasks under the Law on State Enterprises, the Law on Enterprises and the parent company's charter.

15. To inspect and supervise the Members' Council or presidents and controllers of one-member limited liability companies whose charter capital is wholly held by the parent company, representatives of the parent company's capital contributions in other enterprises in performing their functions and tasks assigned by the owner representative under the parent company's charter and in compliance with the charters of one-member limited liability companies and enterprises in which the parent company has capital contributions, and relevant laws.

16. To decide on issues falling under the parent company's competence as specified at Point h, Clause 2, Article 18 of this Decree after obtaining the Prime Minister's approval.

17. To exercise the rights and perform the obligations of the owner towards companies whose charter capital is wholly held by the parent company; or of owners of shares or capital contributions in enterprises in which the parent company has shares or capital contributions.

18. To propose the owner to decide on or approve decisions on issues falling under the state owner's competence regarding the parent company.

19. To adopt the following for the director general's decision:

a/ Entry into economic contracts or cooperation agreements according to its authority;

b/ Guarantee for each loan of an affiliate company which is bigger than the charter capital of this company which requests guarantee for such loan for implementation of an approved investment project or a plan on production or business coordination under a signed contract;

c/ Contribution of capital for establishing new joint-stock companies or limited liability companies with two or more members according to its authority;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e/ Appointment of managerial and executive posts according to its authority.

20. To promulgate regulations on decentralization of authority according to each domain of operation to the director general, directors of attached units, scientific and technological research institutions and training institutions of companies and representatives of the parent company's capital contributions in enterprises.

21. To organize the reorganization or transformation of the parent company and the groups under plans approved by the Prime Minister; to decide on and organize the exercise of the parent company's rights under Clause 5, Article 18 of this Decree.

Article 23. Chairman of the Board of Directors of a parent company

1. The chairman of the Board of Directors may not concurrently work as director general of the parent company.

2. The chairman of the Board of Directors has the following powers and tasks:

a/ To sign on the behalf of the Board of Directors the receipt of capital, land, natural resources and other resources invested by the owner in the parent company and the state economic group; to manage the parent company under resolutions and decisions of the Board of Directors;

b/ To work out programs and plans on operation of the Board of Directors; to decide on agenda and documents of meetings of the Board of Directors and convene and chair such meetings;

c/ To sign on the behalf of the Board of Directors or authorize other members of the Board of Directors to sign resolutions and decisions of the Board of Directors;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e/ To organize study and elaboration of development strategies, long-term plans and investment projects falling under the deciding competence of the Board of Directors or for submission by the Board of Directors to the Prime Minister for decision; and of plans on reorganization or change in key staffs of the parent company for submission to the Board of Directors:

f/ To exercise other rights according to authority decentralization or authorization by the Board of Directors and the Prime Minister;

g/ To authorize in writing one member of the Board of Directors to perform his/her functions and tasks when he/she is absent:

h/ To cooperate on behalf of the Board of Directors of the parent company with third partners in case the parent company represents the state economic group in conducting common operations of the group or other operations in the name of the group under agreements among member enterprises.

Article 24. Members and working regime of the Board of Directors of a parent company

1. A member of the Board of Directors must fully satisfy at least the following criteria and conditions:

a/ Being a Vietnamese citizen permanently residing in Vietnam;

b/ Possessing a university degree; being capable of managing and conducting business activities. The chairman of the Board of Directors must have at least three years' experience of corporate management and administration in the main business line or related business lines of the group:

c/ Being physically fit. honest, upright and knowledgeable, and having good ethical quality and a good sense of law observance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Cases of dismissal, disciplining or replacement of members and working regime of the Board of Directors; salaries, allowances and bonuses of full-time and part-time members of the Board of Directors comply with the parent company's charter approved by the Prime Minister, (he Law on State Enterprises, this Decree and relevant laws.

Article 25. Participation in the management of other enterprises by the chairman and members of the Board of Directors and director general of a parent company

1. The chairman and members of the Board of Directors and the director general may hold management posts of other enterprises only when being nominated by the parent company or a competent state agency as candidates for these management posts or as representatives of the parent company's capital contributions in these enterprises. Spouses, parents, children and blood siblings of the chairman and members of the Board of Directors may not hold posts of chief accountant and cashier in these enterprises.

2. Economic, labor and civil contracts signed by the parent company with members of the Board of Directors, the director general or with spouses, parents, children or blood siblings of members of the Board of Directors and the director general must be notified to the person who has appointed members of the Board of Directors or the director general. In case the person who has appointed members of the Board of Directors or the director general detects that a contract which has not yet been signed is established for self-seeking purpose, he/she may request members of the Board of Directors or the director general not to sign that contract. A contract already signed for self-seeking purpose shall be considered invalid and members of the Board of Directors or the director general shall pay compensations for damage caused to the parent company and be handled under law.

Article 26. Control Board of a parent company

1. The Control Board shall be set up by the Board of Directors and composed of between 3 and 5 members, with its head being a member of the Board of Directors and assigned by the latter. Other members of the Control Board shall be selected, appointed, re-appointed or dismissed by the Board of Directors. The chairman of the Board of Directors or the director general may not concurrently act as head of the Control Board.

2. The term of office of a member of the Control Board is 5 years. Members of the ('ontrol Board may be re-appointed and are entitled to salaries, bonuses or allowances decided by the Board of Directors under this Decree and the law on salaries and remunerations.

3. The Control Board shall operate under a regulation approved by the Board of Directors, and has the following tasks, powers and responsibilities:

a/To inspect and supervise the lawfulness and truthfulness of the management and administration of business operations, recording of accounting books and financial statements, and observance of the parent company's charter, the Board of Directors' resolutions and decisions, and decisions of the chairman of the Board of Directors concerning the parent company and affiliate companies: to take responsibility before the Board of Directors for the exercise of its vested rights and assigned tasks;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ To refrain from disclosing inspection and supervision results before obtaining the permission of the Board of Directors: to take responsibility before the Board of Directors and law for its acts of tolerating or covering up violations.

4. A member of the Control Board must fully satisfy the following criteria and conditions:

a/ Permanently residing in Vietnam:

b/ Being physically fit, honest and upright, and having good ethical quality and a good sense of law observance;

c/ Possessing a university or higher degree and being an expert in the accounting, audit, economics or finance domain or having professional expertise relevant to the parent company's business lines; being knowledgeable about law; having a service seniority of at least 5 years in the said domain; having no previous conviction or criminal charge for economic crimes;

d/ Being not a spouse, child, parent or blood sibling of a member of the Board of Directors, the director general, the chief account or cashier of the parent company;

e/ Working on a full-time basis and not concurrently holding a leading post in the state apparatus.

5. The operating fund, including salaries, allowances and working conditions of the Control Board, is allocated by the parent company.

Article 27. Director general of a parent company

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The director general is appointed, re­appointed, dismissed, commended or disciplined by the Board of Directors, which also may sign or terminate a labor contract with him/her. after obtaining the Prime Minister's written approval. The parent company's charter must specify criteria and conditions for the director general.

3. The director general is appointed or enters into a labor contract for a term of office of 5 years. The Board of Directors shall decide on re-appointment of or renewal of the labor contract with the director general after obtaining the Prime Minister's approval.

4. The Board of Directors shall decide on dismissal of or early termination of the labor contract with the director general after obtaining the Prime Minister's approval in the following cases:

a/ He/she lets the parent company suffer from losses for two consecutive years or fail to achieve the set target ratio of profit to the owner capital assigned by the owner for two consecutive years or in an intermingled loss and profit-making state without any remedy, except for cases in which a loss or lower ratio of profit to state-invested capital has been approved by a competent authority; loss has been anticipated due to investment in production expansion or technology renewal under resolutions or decisions of the Board of Directors; a loss or lower ratio of profit to state-invested capital is caused by objective circumstances which have been explained to and approved by a competent authority;

b/ The parent company falls into bankruptcy but fails to file bankruptcy requests under the law on business bankruptcy;

c/ He/she fails to fulfill obligations or targets assigned by the Board of Directors; repeatedly and systematically violate resolutions and decisions of the Board of Directors and operation regulation of the parent company;

d/ He/she dishonestly exercises his/her powers or abuses his/her position and powers to earn profits for him/herself or for another person; has made untruthful reports on the parent company's financial status;

e/ He/she has lost his/her civil act capacity or had limited civil act capacity;

f/ He/she has been convicted under a legally effective court judgment or ruling.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ He/she voluntarily resigns and his/her resignation is approved in writing by a competent authority under law;

b/ There is a decision on his/her transfer, retirement or assignment to another job.

Article 28. Tasks and powers of the director general of a parent company

1. To organize the elaboration of development strategies of the parent company; a planning on development of projects in the business lines of the parent company and the entire state economic group; long-term and annual plans of the parent company, plans on coordination in production and business within the group; plans on capital raising and use; preparation of investment projects, distribution of resources, preparation of organization and management schemes; drafting of the parent company's charter and amendments thereto, financial regulation, internal management rules and regulations; elaboration of human resource development plans; elaboration and inspection of the realization of the system of economic-technical targets, standards and norms, product quality, salary unit items and product unit prices; preparation of economic and civil contracts; preparation of periodical reports, statistical reports and financial statements of the parent company, consolidated financial statements of the group; and other schemes and projects.

2. To submit to the Board of Directors for subsequent submission to the Prime Minister or a competent state agency for decision or approval issues falling under the owner's powers to the parent company.

3. To submit to the Board of Directors for consideration and decision issues falling under the Board of Directors' powers.

4. To decide on issues assigned or authorized by the Board of Directors under this Decree.

5. To decide on projects on investment in or sale of the parent company's assets: loan borrowing or provision, hire or lease contracts and other economic contracts; plans on use of the parent's capital and assets for capital contribution to or purchase of shares from enterprises as decentralized or authorized by the Board of Directors and relevant laws.

6. To decide on the selection of, entry into or termination of labor contracts with, appointment, reappointment, dismissal, commendation, disciplining, salaries and allowances of key personnel as decentralized by the Board of Directors.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. To decide on the assignment of tasks to deputy directors general.

9. To send cadres, staff members, workers and employees of the parent company, members of the Members' Council or presidents, controllers, directors general or directors of affiliate companies whose charter capital is wholly owned by the parent company or attached units on working missions, study tours or personal trips abroad; to receive foreign individuals and delegations entering Vietnam to work with the parent company; to authorize presidents, directors general or directors of affiliate companies whose charter capital is wholly owned by the parent company or attached units to send their cadres, staff members, workers and employees on working missions, study tours or personal trips, and receive foreign individuals and delegations entering Vietnam to work with their units.

10. To organize the implementation of business plans, investment plans, day-to-day operations and plans on business coordination within the group; to organize audit, inspection and safeguarding activities, decide on solutions to market development, marketing and technology renewal and other works in order to effectively implement resolutions and decisions of the Board of Directors and the owner; to administer the parent company's operations in implementing resolutions and decisions of the Board of Directors.

11. To enter into civil and economic contracts of the parent company. For contracts of a value exceeding the level decentralized to the director general, to enter into these contracts only after the Board of Directors issue resolutions or decisions thereon.

12. To report to the Board of Directors on results of the parent company's business operation; to publish financial statements under law.

13. To submit to inspection and supervision by the Board of Directors, the Control Board and competent state management agencies of the performance of his/her functions and tasks under law.

14. To monitor, inspect and supervise operations of attached units as decentralized or authorized by the Board of Directors.

15. To apply necessary measures beyond his/ her competence in cases of emergency and promptly report such to the Board of Directors and competent state agencies.

16. To have other rights and tasks under law, this Decree and decisions of the Board of Directors.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. In the course of implementation of a resolution or decision of the Board of Directors, if detecting a matter unbeneficial to the parent company, the director general shall promptly report it to the Board of Directors for consideration and modification of that resolution or decision. The Board of Directors shall consider the director general's report. In case the Board of Directors does not modify the resolution or decision, the director general shall still implement it but he/she may reserve his/her opinion and report it to the Prime Minister.

2. Within fifteen days after the end of a month, quarter or year, the director general shall report in writing to the Board of Directors on business operations and business orientations of the parent company in the coming period.

3. The chairman of the Board of Directors shall attend or send a representative of the Board of Directors to attend briefing meetings and meetings for preparation of schemes for submission to the Board of Directors which are chaired by the director general. The chairman of the Board of Directors or a representative of the Board of Directors attending meetings may contribute his/her opinions but may not make meeting conclusions.

Article 30. Obligations and responsibilities of the chairman and members of the Board of Directors and the director general of a parent company

1. The chairman and members of the Board of Directors and the director general of a parent company have the following obligations:

a/ To exercise their vested powers and perform their assigned tasks in an honest and responsible manner in the interest of the parent company and the State;

b/ To refrain from abusing their posts and powers in using the parent company's capital and assets for self-seeking purpose or in others' interests; from giving the parent company's assets to others; from disclosing the parent company's secrets while performing their responsibilities and for at least 3 years after resigning from their posts, except for cases in which these acts are approved by the Board of Directors;

c/ When the parent company fails to fully pay debts and fulfill other financial obligations which are due. the director general shall report such to the Board of Directors for adoption of measures to remedy financial difficulties and inform the financial status to all creditors. Upon the occurrence of this case, the Board of Directors and the director general may neither decide to increase salaries nor appropriate profits for giving bonuses to related managerial officers and employees;

d/ When the parent company fails to fully pay debts and fulfill other financial obligations which are due and fails to implement the provisions of Point c of this Clause, they shall bear personal liability for damage caused to creditors;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f/ To refrain from allowing their spouses, parents, children and blood siblings to hold the post of chief accountant or cashier of the parent company.

2. Members of the Board of Directors shall take joint responsibility before the Prime Minister and law for decisions of the Board of Directors and results and effectiveness of the parent company's operation.

3. The director general shall take responsibility before the Board of Directors and law for administering the parent company's day-to-day operations, exercising his/her vested powers and performing his/her assigned tasks.

4. When committing any of the following violations which are not serious enough for penal liability examination, the chairman and members of the Board of Directors and the director general are not entitled to bonuses and salary increase, and shall be disciplined depending on the severity of their violations:

a/ Letting the parent company suffer from losses;

b/ Letting the state capital be lost;

c/ Deciding on ineffective investment projects, failing to recover investment capital or pay debts;

d/ Failing to fully pay salaries and other entitlements to the parent company's employees under the labor law:

e/ Letting violations occur in the management of capital and assets or in the implementation of accounting and audit regulations and other regulations of the State.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. If letting the parent company fall into a state specified at Point a. Clause 4 of Article 27 of this Decree, the chairman of the Board of Directors and the director general shall, depending on the severity and consequences of their violations, be lowered in salary rank or dismissed, and at the same time pay compensations for damage under law.

7. In case the parent company falls into the state of bankruptcy but the director general fails to file a bankruptcy request, he/she shall be dismissed or has his/her labor contract terminated and bear responsibility under law. If the director general fails to file a request but the Board of Directors does not request him/her to file a bankruptcy request, the chairman and members of the Board of Directors shall be dismissed.

8. In case the parent company is subject to reorganization, dissolution or ownership transformation but its reorganization, dissolution or ownership transformation is not carried out according to prescribed procedures, the chairman and members of the Board of Directors and the director general shall be dismissed.

9. Members of the Board of Directors and the director general enjoy salaries on an annual basis and bonuses based on results and effectiveness of production and business operations of the enterprise in the year and management and administration results throughout their term of office: are entitled to an advance equal to 70% of the total annual salary amount. The remaining 30% of their salaries shall be accounted and paid upon the expiration of their term of office. In case results of enterprise ranking and assessment of the management and administration by the Board of Directors and the director general are unsatisfactory under Point a. Clause 2. Article 43 of this Decree, members of the Board of Directors and the director general of the parent company are not entitled to the remaining 30% of their salaries and bonuses for the year.

Article 31. Deputy directors general, assisting apparatus and participation of employees in the management and administration of the parent company

1. The parent company has deputy directors general and a chief accountant who are appointed, re-appointed, dismissed, removed from office, commended or disciplined at the request of the director general.

2. Deputy directors general shall assist the director general in administration work; exercise the powers vested and perform the tasks assigned by the director general: and take responsibility before the director general and law for their powers and tasks.

3. Deputy directors general are appointed for a term of office of up to 5 years and may be re­appointed. Salaries, responsibility allowances and bonuses of deputy director general and the chief accountant shall be decided by the Board of Directors at the request of the director general and under Clause 9, Article 30 of this Decree.

4. The assisting apparatus consists of the office and professional sections which function to advise and assist the Board of Directors and the director general in managing and administering the parent company and the economic group. The organizational structure, functions, tasks and powers of the assisting apparatus shall be decided by the director general after obtaining approval of the Board of Directors.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section III. RELATIONSHIP BETWEEN PARENT COMPANIES AND ENTERPRISES JOINING GROUPS

Article 32. Relationship of general coordination within state economic groups

The parent company, member enterprises, associated enterprises, enterprises voluntarily joining the association and other enterprises joining a group have the relationship of general coordination by the following modes:

1. Elaboration of a common operation regulation based on an agreement between the parent company and enterprises joining the group.

2. Based on its powers and responsibilities provided for by law. the parent company shall act as a focal point for performance of several or all of the following jobs of operation coordination among enterprises in the group:

a/ Coordinating planning work and administering business coordination plans;

b/ Directing the assignment of operation areas and production and business lines of member enterprises of the group;

c/ Organizing financial, accounting and statistical operations;

d/ Setting up, managing and using consolidated funds of the group;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f/ Labor, salaries, health care, training and human resource development;

g/ Labor safety, natural disaster prevention and combat and environmental protection;

h/ Scientific and technological application;

i/ Naming units of the group; using the name and brand of the group;

j/ Performing administrative and external relations of the group;

k/ Managing emulation, commendation, cultural, sport and social affairs;

l/ Other jobs as agreed upon by member enterprises of the group.

Article 33. Relationship between the parent company and grade-II enterprises whose charter capital is wholly owned by the parent company

1. The Board of Directors of the parent company shall exercise the rights and perform the obligations of the parent company as the owner of grade-II enterprises whose charter capital is wholly owned by the parent company.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Receive and examine dossiers sent by grade-II enterprises to the parent company for subsequent submission to the Board of Directors for consideration and approval or decision;

b/ Organize the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors in relation to grade-II enterprises;

c/ Inspect, urge and supervise the implementation of production and business coordination plans by grade-II enterprises.

3. Grade-II enterprises whose charter capital is wholly owned by the parent company shall:

a/ Be assigned by the parent company to perform production and business contracts on the basis of economic contracts; be provided with information and entitled to services and benefits from general operations of the economic group under this Decree, the agreement between them and member enterprises of the group and relevant laws;

b/ Be obliged to perform the general agreement of the economic group and commitments in economic contracts with the parent company and member enterprises of the economic group; to implement lawful decisions falling under the powers of the parent company as the owner of enterprises; and participating in implementing the plan on business coordination with the parent company and member enterprises of the group.

Article 34. Relationship between the parent company and grade-II enterprises with controlling shareholdings or capital contributions of the parent company

1. The parent company has the rights and obligations of a shareholder, capital contributor or joint-venture party of grade-II enterprises under relevant laws. The Board of Directors of the parent company shall directly exercise the following rights and perform the following obligations:

a/ To exercise the rights and perform the obligations of a shareholder, capital contributor or joint-venture party through representatives managing the parent company's shareholdings or capital contributions in these enterprises under law and the enterprises' charters;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ To request representatives managing the parent company's shareholdings or capital contributions lo make periodical or extraordinary reports on the financial status, business results and other issues of the enterprises;

d/ To assign tasks to and request representatives managing the parent company's shareholdings or capital contributions in the enterprises to collect opinions on important issues before putting them for voting in the enterprises; to report on the exercise of the rights of a controlling shareholder or capital contributor in realizing the development orientations and objectives of the parent company and the state economic group;

e/ To receive profits and bear risks from the parent company's capital contributions in the enterprises;

f/ To supervise and inspect the use of capital contributions in the enterprises;

g/ To take responsibility for the use, preservation and development of capital contributions in the enterprises.

2. In relationship with grade-II enterprises with controlling shareholdings or capital contributions of the parent company, the director general of the parent company has the following responsibilities:

a/ To receive and examine dossiers sent by the enterprises to the parent company for subsequent submission to the Board of Directors for consideration and approval or decision;

b/ Organize the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors in relation to the enterprises;

c/ Inspect, urge and supervise the implementation of plans on production and business coordination by the enterprises.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ To participate in implementing plans on business coordination on the basis of economic contracts with the parent company and member enterprises of the group; to be assigned by the parent company to perform production and business contracts on the basis of economic contracts with the parent company; to be provided with information and entitled to services and benefits from general operations of the economic group under this Decree, the agreement between them and member enterprises of the group and relevant laws;

b/ To perform the general agreement of the economic group and commitments in economic contracts with the parent company and member enterprises of the economic group; to implement lawful decisions of the parent company as controller of the enterprises.

Article 35. Relationship between the parent company and associated companies

1. The parent company shall exercise its rights and perform its obligations towards associated enterprises under law, these associated enterprises' charters and the association agreement.

2. The parent company is related to associated companies under contractual agreements on brands, markets, technologies, research, human resource training and development and other agreements.

Article 36. Relationship between the parent company and companies voluntarily joining the association

1. Enterprises of all economic sectors may voluntarily associate with a group under law. Voluntarily associated companies have no share or capital contribution of the parent company, and are established and organized and operate under law relevant to their legal form.

2. Voluntarily associated companies are bound in terms of rights and obligations with the parent company and member enterprises of the group under the association agreement.

3. The parent company is related to voluntarily associated companies under contractual agreements on brands, markets, technologies, research, human resources training and development and other agreements.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 37. Attached units of a parent company

Attached units of a parent company shall conduct business operations and take charge of accounting, organization and personnel matters decentralized by the parent company to them under a regulation on organization and operation of dependent-accounting units and non-business units elaborated by the parent company's director genera] and approved by the Board of Directors. The parent company shall take responsibility for financial obligations arising from commitments of its dependent-accounting units and non-business units.

Chapter IV

MANAGEMENT AND SUPERVISION OF STATE ECONOMIC GROUPS

Article 38. Rights and obligations of the state owner towards parent companies:

1. Rights of the state owner towards a parent company:

a/ To decide on establishment, organizational structure, management mechanism, reorganization, dissolution or ownership transformation of the company;

b/ To decide on objectives, strategies, long-term plans and business lines of the. company;

c/ To approve the company charter and amendments and supplements thereto;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e/ To decide on investment, contribution of capital for investment, joint venture or association according to its competence; to approve policies on the company's borrowing or provision of loans, hire or lease;

f/ To promulgate financial regulations applicable to the company, distribution of incomes, appropriation and use of funds of the company;

g/ To decide on appointment, re-appointment, dismissal, removal from office, commendation or disciplining of the chairman and members of the Board of Directors and the director general;

h/ To promulgate regulations on salaries, salary-based allowances and bonuses, and decide on salaries and salary-based allowances for the chairman and members of the Board of Directors;

i/ To promulgate regulations on order placement, bidding or assignment of tasks, sale prices and price subsidies for production of public-utility products or provision of public-utility services;

j/ To inspect and supervise the achievement of objectives, performance of tasks and implementation of the owner's decisions, and assess the operation effectiveness of the parent company.

2. Obligations of the stale owner towards a parent company:

a/ To fully invest in the parent company's charter capital:

b/ To strictly comply with the provisions of the parent company's charter concerning the owner;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ To take responsibility before law for its decisions on investment projects; to approve policies on purchase, sale, loan borrowing and provision, hire and lease according to its competence;

e/ To guarantee the parent company's right to business autonomy and responsibility before law; not to illegally intervene in the parent company's business operations;

f/ To perform other obligations specified by law.

Article 39. The state owner and its representative in a state economic group

1. The Government uniformly exercises the rights and performs the obligations of the state owner towards a parent company.

2. The state owner's direct representative in a parent company of a state economic group is a person appointed by the Prime Minister as a member of the Board of Directors of the parent company.

Article 40. Assignment of tasks and decentralization of powers to exercise the state owner's rights towards parent companies of state economic groups

1. The Government shall:

a/ Uniformly exercise the state owner's rights towards parent companies and the state capital portions in state economic groups;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Supervise and assess the exercise of the state owner's rights and obligations towards parent companies and state-invested capital in state economic groups by agencies already authorized or assigned tasks by it under this Decree;

d/ Request agencies, organizations and individuals that are authorized or assigned tasks to exercise the state owner's rights and obligations towards parent companies and state-invested capital in state economic groups to report on the performance of authorized or assigned tasks and operation of state economic groups.

2. The Prime Minister shall:

a/ Decide on establishment of parent companies under Article 11 of this Decree; decide on reorganization, dissolution or ownership transformation of parent companies at the request of line ministries and based on opinions of the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment;

b/ Approve objectives, strategies, long-term plans and business lines of parent companies at the request of their Boards of Directors and based on opinions of line ministries, the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment:

c/ Approve charters of parent companies and amendments and supplements thereto at the request of their Boards of Directors and based on opinions of line ministries, the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment;

d/ Decide on capital investment for the formation of charter capital of parent companies and adjustment of charter capital in the course of their operation at the request of their Boards of Directors and based on opinions of line ministries, the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment;

e/ Decide on investment projects of parent companies and outward investment projects which fall under the Prime Minister's deciding competence under the investment law and this Decree:

f/ Decide on appointment, re-appointment, dismissal, removal from office, commendation and disciplining of chairpersons and members of Boards of Directors of parent companies at the request of line ministries and according to verification by the Ministry of Home Affairs;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Line ministries shall:

a/ Propose to the Prime Minister for decision the establishment, reorganization, dissolution or ownership transformation of parent companies; the appointment, re-appointment, dismissal, removal from office, commendation and disciplining of chairpersons of the Boards of Directors of parent companies;

b/ Give their opinions on charters of parent companies or amendments and supplements thereto; appointment, re-appointment, dismissal, commendation or disciplining of. and entry into labor contracts with directors general, before the Prime Minister approves them: or on objectives, strategies, long-term plans, business lines, charter capital and adjusted charter capital of parent companies before the Prime Minister decides on them;

c/ Direct the implementation and realization of objectives, strategies and long-term plans of parent companies and the inspection thereof;

d/ Take responsibility for the observance of processes, procedures, standards, qualities and capacity of members of the Boards of Directors and directors general of parent companies before proposing ihem to the Prime Minister for appointment.

4. The Ministry of Finance shall:

a/ Give its opinions, before the Prime Minister considers and decides, on the establishment, reorganization, dissolution and ownership transformation of parent companies: approval of charters of parent companies and amendments and supplements thereto; capital investment for the formation of charter capital and adjustment of charter capital in the course of operation of parent companies;

b/ Fully invest in charter capital of parent companies under the Prime Minister's decisions;

c/ Approve financial management regulations of parent companies at the request of the Boards of Directors of parent companies, unless otherwise prescribed by the Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. The Ministry of Home Affairs shall:

a/ Assess the observance of processes, procedures, standards and conditions for appointment, re-appointment, dismissal, removal from office, commendation and disciplining of chairpersons and members of Boards of Directors as proposed by line ministries to the Prime Minister;

b/ Guide the order and procedures for appointment, re-appointment, dismissal, removal from office, commendation and disciplining of chairpersons and members of Boards of Directors, directors general or directors, deputy directors general or deputy directors, chief accountants and other key managerial posts of parent companies.

7. The Boards of Directors of parent companies may be authorized by the Prime Minister to exercise the rights and perform the obligations of the state owner towards parent companies and state-invested capital in state economic groups, except for rights and obligations specified in Clauses 1 thru 6 of this Article.

Article 41. Rights and obligations of the state owner's direct representatives in parent companies

1. Members of Boards of Directors shall exercise the rights and perform the obligations specified in Articles 21 and 22, Clause 7, Article 40 of this Decree, and the following rights and obligations:

a/ To monitor, supervise and report, on a periodical basis or at the request of the Government, the Prime Minister and agencies assigned or decentralized to exercise the state owner's rights, on business operation, financial status and business operation results of parent companies and member enterprises under law and enterprise charters;

b/ To harmonize and coordinate or direct member enterprises through activities specified in Clause 3. Article 13 of this Decree; to propose solutions to putting parent companies and. member enterprises on the right track to realize assigned objectives and orientations;

c/ To guarantee the State's interests and state economic groups' operation effectiveness;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e/ To be answerable to the Government and Prime Minister for their assigned tasks. In case they show irresponsibility or abuse their tasks and powers to cause damage to the State, they shall bear liability and pay material compensations therefor under law.

2. The Board of Directors of a parent company shall make annual reports and extraordinary reports at the request of the Government and the Prime Minister on the following:

a/ The direction and results of direction of its economic group to realize objectives, including business objectives in its main business lines, and fulfill tasks assigned by the state owner to its groups:

b/ Portfolios and the structure of investment in main and unrelated business lines;

c/ The raising of capital for investment in finance, banking real estate and securities;

d/ Forms and levels of association among enterprises of its economic group;

e/ Organization and personnel work of the parent company: human resources engaged in main, related and unrelated business lines;

f/ Regulations of the parent company on issues which must be adopted by the parent company before its authorized representatives in member enterprises decide or participating in deciding on them.

3. Members of the Boards of Director of a parent company shall report to the parent company and member enterprises of its group the following information and related benefits:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Names and addresses of head offices, business lines, serial numbers and dates and places of issuance of business registration certificates of enterprises in which their affiliated persons jointly or separately hold shares or capital contributions equal to over 35% of the charter capital.

Article 42. Management, supervision and assessment of state economic groups by the state owner

1. The management and supervision of a state economic group by the state owner through supervision of the parent company cover:

a/ Management and supervision of organization and personnel work, covering organization, establishment, reorganization and dissolution of and admission into the group: the process of changing the ownership structure of affiliate companies leading to their transformation into enterprises with capital below the parent company's controlling level; observance of the parent company's charter; appointment, re-appointment, dismissal, payment of salaries and bonuses for. performance of tasks and operation results of the parent company's Board of Directors;

b/ Management and supervision of business operations, covering business objectives, orientations and strategy of the group; the parent company's investment and financial plans; investment portfolio, main business lines and unrelated business lines; investment in risky sectors, industries, geographical areas and projects; performance of public-utility tasks;

c/ Financial management and supervision, covering capital preservation and development: financial operations and their results: profit ratio to state capital: investment and business efficiency: expenses for salary payment: loans, debts and solvency; charter capital, increase or decrease in charter capital, and change in the charter capital structure; investment projects beyond the powers decentralized to the parent company.

2. Assignment of tasks to perform supervision jobs specified in Clause 1 of this Article:

a/ The Ministry of Finance shall supervise and assess financial operations, business results and effectiveness of the parent company and the entire group; supervision of issuance of stocks, increase in the charter capital of the parent company and member enterprises: expenses for salary payment; supervision of borrowing of loans for investment in financial, banking, real estate and securities areas; supervise the movement of capital, investment and resources within the group and from the group to the outside or vice versa: and monitor consolidated financial statements of the groups;

b/ The Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs shall supervise state economic groups in implementing regulations on the average salary increase rate which is lower than the labor productivity increase rate;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ The Ministry of Planning and Investment shall monitor and supervise the implementation of schemes on establishment of state economic groups; supervise parent companies in establishing new enterprises, contributing capital to other enterprises in risky sectors, industries, geographical areas and projects; supervise and assess the performance of the state owner's function towards parent companies in state economic groups: assess results of implementation of these schemes; analyze advantages and risks of development of economic groups: supervise and assess the implementation of development strategies of state economic groups;

e/ Other supervision jobs not specified at Points a. b, c and d of this Clause shall be performed by the Government or the Prime Minister or agencies and organizations authorized by the Government or the Prime Minister.

3. Ministries, agencies and organizations defined in Clause 2 of this Article shall annually report on their supervision and assessment and supervision and assessment results to the Prime Minister. The Ministry of Finance shall sum up supervision and assessment reports of authorized ministries, agencies and organizations, then, report to the Government and the Prime Minister.

Article 43. Methods of management and supervision of state economic groups

1. The management and supervision of state economic groups shall be conducted by the following methods:

a/ Through reports of Boards of Directors of parent companies;

b/ Through the audit of parent companies and member enterprises;

c/ Through periodical or extraordinary reports of parent companies;

d/ Through inspection, supervision and assessment by the agencies defined in Article 42 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ The Government shall promulgate regulations on management, supervision and assessment of state economic groups; specify norms and prescribe annual assessment and ranking of state economic groups; specify norms and prescribe the assessment of operations of Boards of Directors, directors general, deputy directors general and chief accountants of parent companies:

b/ Supervision and assessment results specified at Point a of this Clause serve as a basis for deciding on salaries, bonuses, appointment, re-appointment, dismissal, commendation, disciplining or handling of responsibility of presidents, members of Boards of Directors, directors general, deputy directors general and chief accountants of parent companies.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 44. Effect

1. This Decree takes effect on December 20, 2009.

2. State economic groups established on a pilot basis before the effective date of this Decree shall review their organization, management, modes of establishment and development, mechanisms of association and other related issues in light of this Decree, then report them to the Prime Minister and concerned agencies under Article 40 of this Decree.

3. Other economic groups which are not subject to this Decree and are organized and operate under the Law on Enterprises and relevant laws may apply relevant provisions of this Decree to their organization and operation.

Article 45. Implementation responsibilities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, the Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Industry and Trade shall guide the implementation of this Decree.

The Ministry of Planning and Investment shall monitor the implementation of this Decree.

3. Ministries, ministerial-level agencies, government attached agencies and People's Committees at all levels shall perform the state administration of state economic groups in the sectors specified by law.

4. Ministers, heads of ministerial-level agencies and government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People's Committees, chairpersons of Boards of Directors, and directors general of state economic groups and corporations shall implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 101/2009/NĐ-CP ngày 05/11/2009 về việc thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.228

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!