Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 48/2016/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động Thang máy điện

Số hiệu: 48/2016/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 28/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2016/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY ĐIỆN KHÔNG BUỒNG MÁY

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy.

Điều 1. Tên và ký hiệu Quy chuẩn

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy.

Ký hiệu: QCVN 26:2016/BLĐTBXH.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp, sử dụng, sửa chữa thang máy điện không buồng máy có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Các tổ chức thực hiện việc kiểm định, chứng nhận hợp quy đối với thang máy điện không buồng máy phải tuân theo các quy định tại Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết./.


Nơi nhận:
- Ban bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể và các Hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở LĐTBXH, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế và các Tổng công ty hạng đặc biệt;
- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, ATLĐ, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

QCVN 26:2016/BLĐTBXH

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY ĐIỆN KHÔNG BUỒNG MÁY

National technical regulation on safe work for machine room-less electric lift

Lời nói đầu

QCVN 26:2016/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện không buồng máy do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 48/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY ĐIỆN KHÔNG BUỒNG MÁY

National technical regulation on safe work for machine room-less electric lift

1. Quy định chung

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các loại thang máy điện không có buồng máy (sau đây gọi tắt là thang máy) được lắp đặt cố định, sử dụng để vận chuyển người hoặc hàng hóa có người đi kèm phục vụ những tầng dừng xác định di chuyển theo ray dẫn hướng đặt đứng hoặc nghiêng không quá 15° so với phương thẳng đứng.

Đối với các thang máy làm việc theo chế độ nghiêm ngặt, có đối tượng phạm vi hoạt động đặc biệt (như vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ...) và hoạt động trong môi trường có tính chất khác thường, ngoài việc tuân thủ các quy định của quy chuẩn này, còn phải tuân thủ các quy định khác của cơ quan có thẩm quyền về an toàn lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy khi lắp đặt và sử dụng.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng với:

1.2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp, sử dụng, sửa chữa thang máy.

1.2.2. Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

1.3. Giải thích từ ngữ

Thang máy điện không buồng máy là thang máy điện có động cơ dẫn động, các cơ cấu và các bộ phận khác được đặt trong giếng thang.

Bên cạnh đó, quy chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6395:2008 Thang máy điện - Yêu cầu về cấu tạo và lắp đặt.

2. Quy định về kỹ thuật

2.1. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật được quy định tại TCVN 6395:2008 Thang máy điện - yêu cầu về cấu tạo và lắp đặt, trừ các quy định tại Mục 5, Mục 10.8 và Mục 11.8.1.4.1.

2.2. Quy định về vị trí của máy dẫn động và puly

2.2.1. Máy dẫn động thang máy phải được lắp đặt tại vị trí thuận tiện cho việc kiểm tra, thử nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa.

2.2.2. Tại vị trí lắp máy dẫn động và puly không được để các ống dẫn, cáp điện hoặc các thiết bị khác không phải của thang máy.

Không sử dụng vị trí dùng để lắp máy dẫn động và puly kết hợp vào một mục đích khác không liên quan đến thang máy.

2.2.3. Nhiệt độ nơi lắp đặt máy dẫn động và các thiết bị điện phải duy trì trong giới hạn từ + 5°C đến + 40°C.

2.2.4. Tại trần giếng thang phải bố trí móc treo có kết cấu chắc chắn để treo thiết bị nâng phục vụ việc tháo lắp máy dẫn động, thiết bị của thang máy.

2.2.5. Các bộ phận đỡ máy dẫn động và khu vực làm việc bên trong giếng thang phải có kết cấu chịu được các tải trọng và lực đặt lên chúng.

2.3. Quy định về bộ khống chế vượt tốc

Bộ khống chế vượt tốc phải được lắp đặt tại vị trí thuận tiện cho người tác động.

2.4. Quy định về dây treo, cáp

2.4.1. Đối với loại cáp thép tròn, có đường kính không nhỏ hơn 8mm phải tuân thủ các quy định tại mục 7.9.1 của TCVN 6395:2008 .

2.4.2. Đối với các loại cáp khác phải tuân thủ các quy định tại mục 7.9.1.1 và 7.9.1.3 của TCVN 6395:2008 . Bên cạnh đó, nhà sản xuất thang máy phải chứng minh được độ bền của cáp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, xử lý sự cố thang máy sử dụng loại cáp này; Đưa ra các nội dung hướng dẫn về thời hạn thay cáp, dấu hiệu nhận biết cáp không còn đảm bảo an toàn vào tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, xử lý sự cố.

2.4.3. Cáp sử dụng phải có chứng chỉ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng của nhà sản xuất cáp và được các tổ chức chứng nhận sự phù hợp chứng nhận đạt yêu cầu về độ an toàn.

2.5. Quy định đường kính puly và cố định đầu cáp

2.5.1. Đối với loại cáp tròn, có đường kính không nhỏ hơn 8mm phải tuân thủ các quy định tại mục 7.9.2 của TCVN 6395:2008 .

2.5.2. Đối với các loại cáp khác, nhà sản xuất thang máy phải đưa ra các thông số về hệ số an toàn, tuổi thọ của cáp, yêu cầu về loại puly, quy định cố định đầu cáp để đảm bảo an toàn, phù hợp với loại cáp được sử dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, xử lý sự cố thang máy sử dụng loại cáp này.

2.6. Quy định về công tác cứu hộ

Phải trang bị cho thang máy hai hệ thống cứu hộ bằng tay và cứu hộ bằng điện để có thể dễ dàng thao tác trong quá trình cứu hộ thang máy khi gặp sự cố:

2.6.1. Cứu hộ bằng tay

2.6.1.1. Phải trang bị phương tiện cứu hộ bằng tay cho thang máy (thanh tác động, cần kéo, móc kéo,..) để dịch chuyển cabin đến tầng dừng gần nhất.

2.6.1.2. Nếu không tiếp cận được máy dẫn động khi cứu hộ bằng tay phải có cơ cấu mở phanh máy dẫn động đặt bên ngoài giếng thang máy tại vị trí thuận tiện cho người thực hiện thao tác cứu hộ.

2.6.1.3. Tại vị trí mở phanh phải có các biện pháp để dễ dàng trong việc nhận biết được vị trí cabin (Có thể dùng cách đánh dấu lên cáp hoặc bằng cách quan sát hệ thống hiển thị của bộ điều khiển thang máy...).

2.6.1.4. Phải có cơ cấu nhả bộ khống chế vượt tốc đặt bên ngoài giếng thang tại vị trí thuận tiện cho người thực hiện thao tác cứu hộ.

2.6.2. Cứu hộ bằng điện

Phải trang bị phương tiện cứu hộ bằng điện cho thang máy và đảm bảo các yêu cầu sau:

2.6.2.1. Cho phép điều khiển chuyển động của cabin từ tủ điều khiển (tủ điều khiển phải được đặt ở bên ngoài giếng thang máy tại vị trí thuận tiện cho người thực hiện thao tác cứu hộ) bằng cách ấn nút liên tục. Chiều chuyển động phải được chỉ rõ.

2.6.2.2. Nếu tủ điều khiển lắp trong giếng thang mà không tiếp cận được thì phải có thiết bị điều khiển khác thay thế.

2.6.3. Quy định về công tác bảo dưỡng, bảo trì thang máy

Nhà sản xuất thang máy phải đưa ra quy trình bảo dưỡng, bảo trì thích hợp để đảm bảo an toàn cho người trong quá trình bảo dưỡng, bảo trì.

2.6.4. Quy trình cứu hộ

Nhà sản xuất thang máy phải đưa ra quy trình cứu hộ thích hợp trong trường hợp xảy ra sự cố.

3. Quy định về quản lý

3.1. Hồ sơ kỹ thuật của thang máy bao gồm:

3.1.1. Bản thuyết minh chung phải thể hiện được:

- Tên và địa chỉ của Nhà sản xuất, kiểu, mã hiệu, năm sản xuất, số tầng hoạt động, tải trọng (số người) cho phép;

- Các đặc trưng kỹ thuật chính của hệ thống như: Thiết bị điều khiển, thiết bị an toàn, máy dẫn động, hệ số an toàn và tuổi thọ của cáp, cơ cấu hạn chế quá tải.

3.1.2. Bản sao chứng chỉ thử nghiệm trên mẫu của các bộ phận an toàn.

3.1.3. Bản sao chứng chỉ của các bộ phận quan trọng khác (cáp, xích, thiết bị phòng nổ, kính,...).

3.1.4. Bản vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động.

3.1.5. Bản vẽ lắp các cụm cơ cấu của thang máy, sơ đồ mắc cáp, đối trọng.

3.1.6. Bản vẽ tổng thể của thang máy có ghi các kích thước và thông số chính, kích thước cabin.

3.1.7. Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, kiểm tra, quy trình bảo dưỡng, bảo trì, xử lý sự cố.

3.1.8. Tất cả các bộ phận hợp thành của thang máy phải có chứng nhận về chất lượng và nơi sản xuất; thang máy khi xuất xưởng phải ghi rõ mã hiệu, tải trọng (số người) cho phép tại bảng điều khiển trong cabin.

3.2. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thang máy sản xuất trong nước

Nhà sản xuất thang máy phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng như sau:

3.2.1. Đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định tại mục 3.1 của Quy chuẩn này.

3.2.2. Thang máy sản xuất trong nước phải được chứng nhận hợp quy theo quy định tại mục 4.1.1 của Quy chuẩn này.

3.2.3. Nhà sản xuất phải công bố hợp quy đối với thang máy theo quy định.

3.2.4. Gắn dấu hợp quy sau khi lắp đặt xong trước khi đưa thang máy vào sử dụng.

3.3. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thang máy nhập khẩu

3.3.1. Đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định tại mục 3.1 của Quy chuẩn này.

3.3.2. Thang máy khi nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy theo quy định tại mục 4.1.2 của Quy chuẩn này.

3.3.3. Trong trường hợp nhập khẩu, nếu theo thỏa thuận song phương hoặc đa phương giữa cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa xã Nam với các nước xuất khẩu thang máy quy định không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu thì các thang máy này được miễn kiểm tra nhập khẩu.

3.4. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thang máy cung cấp trên thị trường

Đối với thang máy cung cấp trên thị trường, các tổ chức cá nhân phân phối, bán lẻ phải thực hiện các yêu cầu sau:

3.4.1. Đã được chứng nhận hợp quy và gắn dấu hợp quy.

3.4.2. Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trong quá trình bảo quản, cung cấp thang máy và theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

3.4.3. Tự áp dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng nhằm duy trì chất lượng của thang máy do mình bán.

3.5. Yêu cầu đối với thang máy đủ điều kiện lắp đặt

3.5.1. Thang máy khi lắp đặt phải có đủ các điều kiện sau:

3.5.1.1. Có đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định tại mục 3.1 của Quy chuẩn này.

3.5.1.2. Đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định. Thang máy nhập khẩu phải có hồ sơ hoàn thành thủ tục Hải quan theo quy định.

3.5.2. Yêu cầu đối với đơn vị lắp đặt, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa thang máy

3.5.2.1. Đơn vị lắp đặt, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa thang máy phải có đủ các điều kiện sau:

3.5.2.1.1. Có tư cách pháp nhân, được cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực này theo quy định của pháp luật.

3.5.2.1.2. Người trực tiếp lắp đặt, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa thang máy phải được đào tạo về chuyên môn phù hợp với quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và văn bản hướng dẫn.

3.5.2.1.3. Có đủ trang thiết bị phục vụ cho quá trình lắp đặt, hiệu chỉnh và sửa chữa thang máy.

3.5.2.1.4. Tuân thủ theo các yêu cầu, hướng của nhà sản xuất và các quy định của quy chuẩn này.

3.5.2.1.5. Đơn vị lắp đặt thang máy phải xây dựng các biện pháp an toàn cho quá trình lắp đặt, tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động có liên quan và hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất.

3.5.3. Yêu cầu về nghiệm thu kỹ thuật an toàn sau lắp đặt thang máy

3.5.3.1. Đơn vị lắp đặt thang máy phải tiến hành các việc chuẩn bị nghiệm thu bao gồm:

3.5.3.1.1. Hồ sơ nghiệm thu thang máy.

3.5.3.1.2. Chuẩn bị các điều kiện để thang máy hoạt động.

3.5.3.1.3. Cùng bên đặt hàng chuẩn bị tải và đảm bảo các điều kiện để nghiệm thu.

3.5.3.2. Việc nghiệm thu thang máy sau lắp đặt nhằm mục đích:

Đánh giá mức độ phù hợp của các thông số và kích thước của thang máy với các số liệu ghi trong hồ sơ kỹ thuật và mức độ an toàn của thang máy sau lắp đặt.

3.5.3.3. Các thông số kỹ thuật cần kiểm tra gồm:

3.5.3.3.1. Tải trọng làm việc cho phép.

3.5.3.3.2. Tốc độ làm việc và kích thước lắp ráp.

3.5.3.3.3. Độ chính xác dừng tầng.

3.5.3.3.4. Mức độ làm việc ổn định của các cơ cấu an toàn, hệ thống điều khiển, hệ thống cứu hộ.

3.5.3.4. Khi công việc lắp đặt thang máy hoàn tất, đơn vị lắp đặt phải lập biên bản nghiệm thu lắp đặt. Nội dung biên bản nghiệm thu phải thể hiện rõ việc kiểm tra đo đạc thực tế và đánh giá kết quả theo các quy định kỹ thuật của quy chuẩn này. Nếu trong tiêu chuẩn thiết kế của Nhà sản xuất quy định cao hơn thì thực hiện theo quy định của nhà sản xuất.

3.6. Quản lý sử dụng an toàn thang máy

3.6.1. Người chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành thang máy phải được huấn luyện cơ bản về nghiệp vụ mà mình đảm nhận, được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và văn bản hướng dẫn, trong đó có nội dung huấn luyện công tác cứu hộ trong trường hợp thang máy gặp sự cố.

3.6.2. Chỉ sử dụng thang máy có tình trạng kỹ thuật tốt và chưa hết hạn kiểm định kỹ thuật an toàn. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện thang máy không đảm bảo an toàn, đơn vị sử dụng có thể đưa ra yêu cầu kiểm định trước thời hạn.

3.6.3. Chỉ những người có trách nhiệm (trực tiếp kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, cứu hộ) mới được phép tiếp cận hệ thống dẫn động.

3.6.4. Mỗi thang máy phải có sổ theo dõi việc hiệu chỉnh, bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa.

3.6.5. Thang máy trong quá trình sử dụng phải được bảo dưỡng định kỳ không quá 03 tháng một lần. Giữa các chu kỳ bảo dưỡng, đơn vị sử dụng phải có những đợt kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý những mối nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình vận hành thang máy.

3.6.6. Thang máy khi đưa vào sử dụng phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 3.1 quy chuẩn này

4. Chứng nhận hợp quy và kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thang máy

4.1. Chứng nhận hợp quy đối với thang máy

4.1.1. Việc chứng nhận hợp quy đối với thang máy sản xuất trong nước:

4.1.1.1. Nếu sản xuất hàng loạt thì việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất (được quy định tại phụ lục II của Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

4.1.1.2. Nếu sản xuất đơn chiếc thì việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm hàng hóa (được quy định tại phụ lục II của Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

4.1.2. Việc chứng nhận hợp quy đối với thang máy nhập khẩu:

4.1.2.1. Nếu được nhập khẩu hàng loạt thì việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa (được quy định tại phụ lục II của Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

4.1.2.2. Nếu được nhập khẩu đơn chiếc thì việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm hàng hóa (được quy định tại phụ lục II của Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

4.1.3. Việc chứng nhận hợp quy phải do tổ chức chứng nhận sự phù hợp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định.

4.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy

4.2.1. Thang máy trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng, hoặc kiểm định bất thường theo quy trình kiểm định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và được gắn tem kiểm định theo quy định.

Việc kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy không buồng máy phải do tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

4.2.2. Chu kỳ kiểm định định kỳ đối với thang máy không buồng máy:

4.2.2.1. Chu kỳ kiểm định là không quá 03 năm một lần đối với các thang máy làm việc trong điều kiện làm việc bình thường.

4.2.2.2. Chu kỳ kiểm định là không quá 02 năm một lần đối với các thang máy đã sử dụng trên 10 năm hoặc làm việc trong điều kiện môi trường ăn mòn, tần suất làm việc cao.

4.2.2.3. Thời hạn kiểm định có thể rút ngắn nếu nhà sản xuất hoặc đơn vị sử dụng yêu cầu.

4.2.2.4. Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có thể rút ngắn thời hạn kiểm định nhưng phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định về các vấn đề kỹ thuật đảm bảo an toàn của thang máy trong quá trình sử dụng.

5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

5.1. Việc thanh tra và xử lý vi phạm các quy định của Quy chuẩn này do thanh tra nhà nước về lao động và thanh tra an toàn, vệ sinh lao động thực hiện.

5.2. Việc kiểm tra chất lượng sản xuất, nhập khẩu, cung cấp và sử dụng thang máy được thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Quy chuẩn này.

6. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

6.1. Các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ sản xuất, nhập khẩu, cung cấp và sử dụng thang máy có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn này.

6.2. Quy chuẩn này là căn cứ để các cơ quan kiểm tra chất lượng thang máy tiến hành việc kiểm tra và cũng là căn cứ để các Tổ chức đánh giá sự phù hợp tiến hành chứng nhận hợp quy.

7. Tổ chức thực hiện

7.1. Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này.

7.2. Các cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Quy chuẩn này.

7.3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm kịp thời phản ánh với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết./.

THE MINISTRY OF LABOR; WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 48/2016/TT-BLDTBXH

Hanoi, December 28, 2016

 

CIRCULAR

PROMULGATION OF NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON SAFE WORK FOR MACHINE ROOM-LESS ELECTRIC LIFT

Pursuant to the Law on Occupational Safety and Health No. 84/2015/QH13 dated June 25, 2015;

Pursuant to the Government’s Decree No. 39/2016/ND-CP dated May 15, 2016 on elaboration of some Articles of the Law on Occupational Safety and Health;

Pursuant to the Government’s Decree No. 106/2012/ND-CP dated December 20, 2012 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

At the request of the Director General of the Department of Work Safety;

The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs hereby promulgates a Circular on National technical regulation on safe work for machine room-less electric lift.

Article 1. Name and code of the Regulation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Code: QCVN 26:2016/BLDTBXH.

Article 2. Implementation

1. Organizations and individuals producing, importing, supplying, using and repairing machine room-less electric lifts shall strictly comply with the regulations set out in the document promulgated together with this Circular.

2. Organizations carrying out inspection and certifying conformity of machine room-less electric lifts shall strictly comply with the regulations set out in the document promulgated together with this Circular.

3. Ministries, ministerial agencies, Governmental agencies, People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, and organizations and individuals concerned are responsible for the implementation of this Circular.

Article 3. Effect

1. This Circular comes into force from August 01, 2017.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for consideration and resolution./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Doan Mau Diep

 

QCVN 26:2016/BLDTBXH

NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON SAFE WORK FOR MACHINE ROOM-LESS ELECTRIC LIFT

Foreword

QCVN 26:2016/BLDTBXH - National technical regulation on safe work for machine room-less electric lift is developed by the Department of Work Safety and promulgated together with the Circular No. 48/2016/TT-BLDTBXH dated December 28, 2016 by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs after obtaining appraisal opinions of the Ministry of Science and Technology.

 

PROMULGATION OF NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON SAFE WORK FOR MACHINE ROOM-LESS ELECTRIC LIFT

1. General

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Regulation applies to permanently installed machine room-less electric lifts (hereinafter referred to as “lifts”) used for the transportation of persons or persons and goods, serving defined landing levels and moving between guide rails inclined not more than 15° to the vertical.

Lifts operated under strict safety regulations, moving special objects (such as chemicals, explosive materials, etc.) and used in the unconventional environment, when being installed and used, must conform to both regulations enshrined in this document and other regulations imposed by authorities vested with occupational safety authority or those vested with fire fighting and prevention authority.

1.2. Regulated entities

This document applies to:

1.2.1. Organizations and individuals producing, importing, supplying, using and repairing lifts.

1.2.2. Regulatory bodies and relevant organizations and individuals.

1.3. Definitions

Machine room-less electric lift means an electric lift with a drive motor, mechanisms and other components placed in the well.

In addition, for the purposes of this document, the terms and definitions in the National Standard TCVN 6395:2008 Electronic lifts – Specification and installation requirements apply.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1. Comply with the technical regulations set out in TCVN 6395:2008, except for the regulations in 5, 10.8 and 11.8.1.4.1.

2.2. Regulations on positions of lift machines and pulleys

2.2.1. A lift machine shall be installed so as to facilitate inspection, testing, maintenance and repair.

2.2.2. The machine and pulley rooms shall not be used for purposes other than lifts. They shall not contain ducts, cables or devices other than for the lift.

2.2.3. The temperature in the location where the machine and electrical equipment are installed is assumed to be maintained between + 5 °C and + 40 °C.

2.2.4. At the top of the well, there must be hooks with a solid structure for use on lifting appliances so as to serve disassembly of the machine and equipment of the lift.

2.2.5. Parts supporting the machine and working area inside the well shall withstand the loads and forces imposed on them.

2.3. Regulations on overspeed governors

The overspeed governor shall be installed in a position convenient for the operator.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.1. Regarding steel wire ropes with a diameter of at least 8mm, the regulations mentioned in 7.9.1 of TCVN 6395:2008 must be complied with.

2.4.2. Other types of ropes must comply with the regulations mentioned in 7.9.1.1 and 7.9.1.3 of TCVN 6395:2008. In addition, the lift manufacture shall prove the durability of ropes and take legal responsibility for ensuring safety during the operation, inspection, maintenance, and handling of incidents in the lift using such ropes; shall specify instructions on deadline for rope replacement and signs showing that ropes that are no longer safe in the manual for installation, operation, inspection, maintenance, and incident handling.

2.4.3. The rope used must have certificates of origin and be certified conformable with safety requirements by certification bodies.

2.5. Regulations on diameter of pulleys and securing of ends of ropes

2.5.1. Regarding steel wire ropes with a diameter of at least 8mm, the regulations mentioned in 7.9.2 of TCVN 6395:2008 must be complied with.

2.5.2. Regarding other types of ropes, the lift manufacture shall lay down specifications regarding safety factors and lifetime of the ropes, requirements concerning types of pulleys, regulations on securing of the ends of the ropes for safety assurance and suitability for the ropes used, and take legal responsibility for ensuring safety during the operation, inspection, maintenance, and handling of incidents in the lift using such ropes.

2.6. Regulations on rescue operation

The lift should have both mechanical and electrical rescue systems to permit easy operations during the rescue in the event of an incident:

2.6.1. Mechanical rescue

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.6.1.2. In case of failure to gain access to the machine when carrying out mechanical rescue, a mechanism for opening the machine's brake shall be located outside the well in a position convenient for the rescue operator.

2.6.1.3. At the brake opening position, measures should be in place to permit easy recognition of the car position (marking the rope or observing the display system of the lift controller, etc.).

2.6.1.4. A mechanism for releasing the overspeed governor shall be located outside the well in a position convenient for the rescue operator.

2.6.2. Electrical rescue

Electrical means shall be provide to the lift and satisfy the following requirements:

2.6.2.1. It is required to permit the control of movement of the car from the control cabinet (the control cabinet shall be located outside the well in a position convenient for the rescue operator) by pressing the button continuously. The direction of movements shall be clearly indicated.

2.6.2.2. If the control cabinet located inside the well but is inaccessible, control equipment must be provided at such location.

2.6.3. Regulations on lift maintenance

Every lift manufacturer must establish an appropriate maintenance procedure so as to ensure safety of persons during the maintenance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Every lift manufacturer must establish an appropriate rescue procedure in the event of incident.

3. Management regulations

3.1. A technical dossier of the lift consists of:

3.1.1. A catalogue, which shall contain:

- Name and address of the manufacturer, product type and code, manufacturing year, number of floors served and permissible load (number of persons);

- Main specifications of the lifting system, e.g. controlling and safety equipment, machine, safety factors and lifetime of ropes and overload protection system.

3.1.2. Copy of the certificate of sample testing of safety components.

3.1.3. Copy of certificates of other important components (ropes, chains, explosion-proof equipment, glass, etc.).

3.1.4. Operating principle diagram.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.6. Plan for perspective view of the lift that shows its sizes, main specifications and car dimensions.

3.1.7. Instructions for installation, operation and procedures for maintenance and emergency response.

3.1.8. Quality and manufacturing origin certificates of all of the components integral to the lift. The lift control panel in the car of a finished lift product must specify lift codes and permissible load (number of passengers).

3.2. Safety requirements applicable to domestically manufactured lifts

Every lift manufacturer shall satisfy the following quality management requirements:

3.2.1. The technical dossier specified in 3.1 of this document must be sufficiently available.

3.2.2. Domestically manufactured lifts must have their conformity certified as specified in 4.1.1 of this document.

3.2.3. Conformity of lifts must be declared as prescribed.

3.2.4. Conformity mark must be attached before putting a lift into use.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3.1. The technical dossier specified in 3.1 of this document must be sufficiently available.

3.3.2. When imported, lifts must have their conformity certified as specified in 4.1.2 of this document.

3.3.3. If imported lifts are not subject to any quality inspection upon import under bilateral or multilateral agreements between competent authorities of the Socialist Republic of Vietnam and exporting states, they will be exempted from import inspection.

3.4. Safety requirements applicable to lifts sold on the market

For lifts sold on the market, distributors and retailers thereof shall satisfy the following requirements:

3.4.1. The lifts have had their conformity certified and must bear the conformity mark.

3.4.2. Respective technical regulations shall be complied with during the storage and supply of lifts and manufacturer's instructions shall be followed.

3.4.3. Quality control measures shall be adopted to maintain quality of the lifts they sell.

3.5. Requirements applicable to lifts meeting installation requirements

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.5.1.1. Have all required technical dossier referred to in 3.1 of this document.

3.5.1.2. Be accredited by certification of conformity and declaration of conformity in accordance with regulations. Imported lifts must be accredited by import customs clearance documents in accordance with regulations.

3.5.2. Requirements to be satisfied by lift installation, calibration, maintenance and repair service providers

3.5.2.1. Lift installation, calibration, maintenance and repair service providers must meet all of the following requirements:

3.5.2.1.1. They must have legal status and have their business registration in this sector granted by competent authorities in accordance with regulations of law.

3.5.2.1.2. Persons directly installing, calibrating, maintaining and repairing must be trained in accordance with regulations of the Law on Vocational Education; trained in occupational safety and health in accordance with regulations of the Law on Occupational Safety and health and its guiding documents.

3.5.2.1.3. There must be adequate equipment for installing, calibrating and repairing lifts.

3.5.2.1.4. Comply with requests and instructions of the manufacturer and regulations laid down in this document.

3.5.2.1.5. Installation service providers must apply safety measures to installation, comply with relevant national technical regulations on occupational safety and manufacturer's installation instructions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.5.3.1. Installation service providers must take steps in making necessary arrangements for post-installation commissioning activities, including:

3.5.3.1.1. Prepare lift commissioning documents.

3.5.3.1.2. Make necessary preparations for operation of lifts.

3.5.3.1.3. Liaise with the order placement entity to make arrangement for load testing and make necessary preparations for commissioning activities.

3.5.3.2. Post-installation commissioning activity is to serve the following purposes:

Assess consistency of lift specifications and sizes with data or figures included in technical dossier as well as assess safety levels of lifts after being installed.

3.5.3.3. Technical specifications to be tested include:

3.5.3.3.1. Permissible rated load.

3.5.3.3.2. Operating speed and installation dimensions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.5.3.3.4. Stability of safety, control and rescue systems.

3.5.3.4. After lifts are installed completely, installation service providers must make acceptance testing records. An acceptance testing record must clearly represent actual inspection and measurement activities and assessment of inspection and measurement results according to the technical regulations enshrined in this document. If the manufacturer’s design standards prescribe results which are greater than these ones, these standards shall be applied.

3.6. Management and safe use of lifts

3.6.1. Persons in charge of engineering and operational management of lifts must be trained in basic skills necessary for them to perform their assigned tasks, in occupational safety and health in accordance with the Law on Occupational Safety and Health and its guiding documents, including training in rescue operation in the event of lift incidents.

3.6.2. Only lifts meeting technical standards and operating within the validity period of the technical safety inspection stamp. During operation of lifts, if lifts are found unsafe, the unit using the lifts may request that an inspection be carried out ahead of schedule.

3.6.3. Only authorized persons (directly carrying out inspections, maintenance, repair and rescue) are permitted to access the drive system.

3.6.4. Logbooks for calibration, maintenance and repair must be prepared for each lift.

3.6.5. During their operation, lifts must be maintained at least every 03 months. During maintenance intervals, the unit using lifts must conduct checks to promptly detect, prevent and handle hazards that may occur during operation of the lifts.

3.6.6. Before being put into use, lifts must have clear origins and all required dossier specified in 3.1 of this document.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.1. Certification of conformity of lifts

4.1.1. Certification of conformity of domestically manufactured lifts:

4.1.1.1. In the case of mass production, the certification of conformity shall be carried out using method 5: Testing a representative sample and assessing the manufacturing process; carrying out supervision by testing samples collected from the place of manufacturing or on the market in association with assessment of the manufacturing process (specified in the Appendix II of the Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 of the Minister of Science and Technology).

4.1.1.2. In the case of job production, the certification of conformity shall be carried out using method 8: Testing or inspecting the entire product (specified in the Appendix II of the Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 of the Minister of Science and Technology).

4.1.2. Certification of conformity of imported lifts:

4.1.1.2. In the case of the lifts imported in bulk, the certification of conformity shall be carried out using method 7: Testing or inspecting shipments (specified in the Appendix II of the Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 of the Minister of Science and Technology)

4.1.1.2. In the case of lifts imported in separate items, the certification of conformity shall be carried out using method 8: Testing or inspecting the entire product (specified in the Appendix II of the Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 of the Minister of Science and Technology).

4.1.3. The certification of conformity must be carried out by certification bodies designated by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

4.2. Technical safety inspection of lifts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Technical safety inspection of lifts must be carried out by a technical occupational safety inspection body issued with the certificate for eligibility for provision of inspection services by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

4.2.2. Frequency of periodic inspections of lifts:

4.2.2.1. At least every 03 years for each periodic inspection of the lifts working under normal operating conditions.

4.2.2.2. At least every 02 years for each periodic inspection of the lifts that have been used for more than 10 years or work under corrosive conditions and at a high rate of work.

4.2.2.3. The inspection duration may be shortened if the manufacturer or user so requests.

4.2.2.4. Every technical occupational safety inspection may shorten the inspection duration but is required to specify the reasons therefor in the lift safety inspection record.

5. Inspection and handling of violations

5.1. The State’s labor inspectorate and occupational safety and health inspectorate are responsible for inspecting and handling violations against regulations laid down in this document.

5.2. Inspection of quality of lifts which are manufactured, imported, supplied and used must be subject to the Law on Quality of Products and Goods and this document.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.1. Organizations and individuals involved in manufacturing, import, supply and use of lifts shall comply with the regulations set out in this document.

6.2. This Regulation shall serve as the basis for inspection carried out by lift quality inspection authorities as well as the basis for certification of conformity granted by conformity-assessing organizations./.

7. Implementation

7.1. The Department of Work Safety affiliated to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall inspect and provide guidelines for the implementation of this Regulation.

7.2. Local labor authorities shall inspect and provide guidelines for the implementation of the regulations set out in this Regulation.

7.3. Difficulties that arise during the implementation of this document should be promptly reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for consideration and resolution./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 48/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


24.143

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!