Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Số hiệu: 01/2023/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Ngô Văn Tuấn
Ngày ban hành: 10/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

62 mẫu biểu hồ sơ kiểm toán áp dụng từ ngày 24/02/2023

Ngày 10/01/2023, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Theo đó, hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán theo Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN , bao gồm:

- Lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước:

+ Ngân sách bộ, ngành: 03 mẫu biểu

+ Ngân sách địa phương: 07 mẫu biểu; Đã bỏ bớt 02 mẫu biểu số 06 /BBKT-NSĐP và 07 /BBKT-NSĐP so với hiện hành

+ Các đơn vị dự toán, Ban QLDA trực thuộc bộ, ngành, địa phương: 02 mẫu biểu

- Lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng: 04 mẫu biểu

- Lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu: 03 mẫu biểu

- Lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp: 06 mẫu biểu

- Lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng: 04 mẫu biểu

- Lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh, tài chính đảng: 03 mẫu biểu

- Hồ sơ chung: 30 mẫu biểu; (Đã bổ sung mẫu biểu số 30/CVTB so với hiện hành)

Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 24/02/2023 và thay thế Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN ngày 26/6/2020.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2023/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 01năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-KTNN ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán;

Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/2020/QĐ-KTNN ngày 26 ngày 6 năm 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước, các quy định có liên quan đến Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các đoàn kiểm toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Công báo;
- Lãnh đạo KTNN; các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, Vụ Chế độ và KSCLKT (02).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Ngô Văn Tuấn

MỤC LỤC

HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-KTNN ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

KÝ HIỆU

(Mẫu biểu số)

TÊN MẪU BIỂU

TRANG SỐ

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. NGÂN SÁCH BỘ, NGÀNH

01/KHKT-NSBN

Kế hoạch kiểm toán.... (Áp dụng cho các cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại các Bộ, cơ quan trung ương)

1-15

01/BBKT-NSBN

Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công của Bộ, cơ quan trung ương)

16-26

01/BCKT-NSBN

Báo cáo kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của Bộ, cơ quan trung ương)

27-48

II. NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

01/KHKT-NSĐP

Kế hoạch kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách tại các tỉnh, thành phố)

49-63

01/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách tại các quận, huyện, thị xã hoặc xã, phường, thị trấn khi kiểm toán ngân sách địa phương

64-78

02/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tại Cục (hoặc Chi cục) Thuế/ Hải quan khi kiểm toán ngân sách địa phương)

79-90

03/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố hoặc quận, huyện, thị xã) khi kiểm toán ngân sách địa phương)

91-99

04/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại các Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố khi kiểm toán ngân sách địa phương)

100-106

05/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Sở Tài chính các tỉnh, thành phố hoặc phòng tài chính quận, huyện, thị xã khi kiểm toán ngân sách địa phương)

107-119

01/BCKT-NSĐP

Báo cáo kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách địa phương)

120-142

III. CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, BQLDA TRỰC THUỘC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

01/BBKT-NS

Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại các đơn vị dự toán thuộc các bộ, ngành, địa phương)

143-153

02/BBKT-NS

Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư của các Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư) thuộc các bộ, ngành, địa phương)

154-167

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

01/KHKT-DAĐT

Kế hoạch kiểm toán ... (Áp dụng cho các cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng PPP (BOT, BT)

168-180

01/BBKT-DAĐT

Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án thành phần, hoặc các gói thầu khi thực hiện kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng PPP (BOT, BT…))

181-194

02/BBKT-DADT

Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho cho Tổ kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án thực hiện hình thức hợp đồng PPP (BOT, BT,…) tại cơ quan đại diện quản lý nhà nước có thẩm quyền)

195-200

01/BCKT-DAĐT

Báo cáo kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án đầu tư theo hợp đồng PPP (BOT, BT))

201-222

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

01/KHKT-CTMT

Kế hoạch kiểm toán (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các Chương trình mục tiêu áp dụng theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia)

223-233

01/BBKT-CTMT

Biên bản kiểm toán Chương trình... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán khi kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các Chương trình mục tiêu áp dụng theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia)

234-247

01/BCKT-CTMT

Báo cáo kiểm toán Chương trình... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các Chương trình mục tiêu áp dụng theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia)

248-267

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP

01/KHKT-DN

Kế hoạch kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

268-280

01/BBKT-DN

Biên bản kiểm toán... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

281-293

01/BCKT-DN

Báo cáo kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

294-315

02/BCKT-DN

Báo cáo kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người đại diện vốn nhà nước trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống)

316-331

03/BCKT-DN

Báo cáo kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa)

332-347

04/BCKT-DN

Báo cáo kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần

348-364

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

01/KHKT-TCNH

Kế hoạch kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

365-378

01/BBKT-TCNH

Biên bản kiểm toán (Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

379-392

01/BCKT-TCNH

Báo cáo kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

393-415

01/BCKT-BHXH

Báo cáo kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

416-436

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ TÀI CHÍNH ĐẢNG

01/KHKT-ĐB

Kế hoạch kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

437-451

01/BBKT-ĐB

Biên bản kiểm toán... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị dự toán thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

452-464

01/BCKT-ĐB

Báo cáo kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

465-487

HỒ SƠ CHUNG

01/ĐCKS

Đề cương khảo sát thu thập thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán

488-491

02/KHCT

Kế hoạch kiểm toán chi tiết

492-497

03/TBKLKH

Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp xét duyệt kế hoạch kiểm toán

498-499

04/NKKT

Nhật ký kiểm toán

500-506

05/NKCT

Nhật ký công tác

507-508

06/TTĐC

Tờ trình về việc kế hoạch kiểm tra, đối chiếu

509-511

07/CVĐC

Công văn về việc phối hợp trong kiểm tra, đối chiếu số liệu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động của KTNN

512-513

08/CVĐC

Công văn gửi Kế hoạch kiểm tra, đối chiếu

514-516

09/BBĐC

Biên bản kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế

517-520

10/BBXN

Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán

521-528

11/ĐNGT

Văn bản về việc đề nghị đơn vị giải trình phát hiện kiểm toán

529-530

12/BBKT

Biên bản kiểm toán (hoặc Biên bản làm việc)

531-534

13/BBHT

Biên bản họp Tổ kiểm toán

535-536

14/BBTQ

Biên bản họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán với (đơn vị được kiểm toán)….

537-538

15/BBHĐ

Biên bản họp Đoàn kiểm toán

539-540

16/TTXYK

Tờ trình xin ý kiến về hoạt động kiểm toán

541-542

17/BBXD

Biên bản họp xét duyệt Dự thảo báo cáo kiểm toán

543-544

18/BLYK

Báo cáo bảo lưu ý kiến của thành viên Đoàn kiểm toán

545-546

19/TTXD

Tờ trình về việc thẩm định, xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán cuộc kiểm toán

547-548

20/TBKLBC

Thông báo kết luận của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp xét duyệt Báo cáo kiểm toán

549-550

21/CVDTBC

Công văn gửi Dự thảo Báo cáo kiểm toán

551-552

22/BBTQ

Biên bản họp thông qua Dự thảo Báo cáo kiểm toán với đơn vị được kiểm toán

553-554

23/TTPHBC

Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán

555-558

24/CVGBC

Công văn gửi Báo cáo kiểm toán

559-560

25/TTPHTB

Tờ trình về việc xin phát hành thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị chi tiết (của Tổ trưởng Tổ kiểm toán)

561-563

26/TTPHTB

Tờ trình về việc phát hành Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết (của Trưởng Đoàn kiểm toán)

564-566

27/TBKQKT

Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị chi tiết (với biên bản kiểm toán đã ký với đơn vị)

567-604

28/CVKB

Công văn gửi Kho bạc Nhà nước

605-508

29/TBKLKN

Thông báo kết luận, kiến nghị kiểm toán qua kiểm toán, đối chiếu

609-611

30/CVTB

Công văn Thông báo kết quả, kiến nghị kiểm toán

612-613

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN ngày 10/01/2023 về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.936

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!