Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP

Số hiệu: 18/2019/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 20/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Giảm nội dung kiểm tra điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới

Đây là quy định mới tại Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Theo đó, thông tư này đã loại bỏ các nội dung sau trong việc kiểm tra, đánh giá điều kiện và duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới:

- Nhà văn phòng, bãi đỗ xe, đường nội bộ;

- Thiết bị thông tin lưu trữ và truyền số liệu, trang thiết bị khác;

- Các bảng biểu, thông báo theo quy định, camera chụp ảnh phương tiện vào kiểm định; camera IP giám sát và lưu trữ hình ảnh; hệ thống tiếp nhận thông tin đăng ký kiểm định; địa chỉ IP tỉnh.

Hồ sơ kiểm tra, đánh giá này được lập thành 02 bộ, 01 bộ lưu tại đơn vị đăng kiểm, 01 bộ lưu tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và lưu trữ tối thiểu 5 năm (quy định hiện hành là 3 năm).

Thông tư 18/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 05/7/2019.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2019/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2018/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (sau đây viết tắt là Nghị định 139/2018/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

2. Thông tư này không áp dụng đối với các Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định xe cơ giới thuộc quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Chương II

THỰC TẬP NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN

Điều 3. Thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới

Người thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới (sau đây gọi là đăng kiểm viên thực tập) đáp ứng các quy định tại điểm a và d khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP được tập huấn lý thuyết nghiệp vụ và thực hành kiểm định xe cơ giới trong thời gian tối thiểu 12 tháng.

Điều 4. Tập huấn lý thuyết nghiệp vụ

Đăng kiểm viên thực tập được tập huấn lý thuyết nghiệp vụ bao gồm các nội dung sau:

1. Tổng quan: hệ thống mạng lưới, tổ chức kiểm định xe cơ giới; đạo đức nghề nghiệp; quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác kiểm định; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới;

2. Văn bản pháp lý: các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ trong hoạt động kiểm định xe cơ giới;

3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình trong công tác kiểm định;

4. Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm tra;

5. Hướng dẫn kiểm tra xe cơ giới theo hạng mục kiểm tra, phương pháp kiểm tra; công đoạn và quy trình kiểm tra xe cơ giới; đánh giá kết quả kiểm tra;

6. Hướng dẫn sử dụng chương trình, phần mềm quản lý kiểm định xe cơ giới, tra cứu thông tin phương tiện.

Điều 5. Thực hành kiểm định xe cơ giới tại đơn vị đăng kiểm

1. Sau khi hoàn thành tập huấn lý thuyết nghiệp vụ, trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, đăng kiểm viên thực tập phải triển khai thực hành kiểm định xe cơ giới tại đơn vị đăng kiểm.

2. Trong thời gian thực tập, đăng kiểm viên thực tập phải thực hành các nội dung sau: kiểm tra 05 công đoạn trên dây chuyền kiểm định, sử dụng thiết bị kiểm tra và các chương trình, phần mềm quản lý kiểm định xe cơ giới.

3. Đăng kiểm viên thực tập phải lập báo cáo thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới là căn cứ để đơn vị đăng kiểm xe cơ giới xác nhận thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới.

4. Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm phân công đăng kiểm viên hướng dẫn thực tập và chịu trách nhiệm về nội dung thực tập của đăng kiểm viên thực tập tại đơn vị đăng kiểm với số lượng xe thực tập: tối thiểu 400 xe/mỗi công đoạn của nhiều loại xe khác nhau (có thể thực tập nhiều công đoạn trên một xe), trong đó mỗi công đoạn thực tập tối thiểu 100 xe tải, 100 xe khách. Riêng việc lập hồ sơ phương tiện phải được thực hiện cho 400 xe.

5. Người hướng dẫn thực tập phải là đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao hoặc đăng kiểm viên xe cơ giới có kinh nghiệm tối thiểu 36 tháng. Đăng kiểm viên thực tập được kiểm tra và đánh giá xe cơ giới vào kiểm định dưới sự hướng dẫn, giám sát của người hướng dẫn thực tập; người hướng dẫn thực tập phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá tình trạng kỹ thuật xe cơ giới vào kiểm định.

6. Các công đoạn kiểm tra phương tiện trên dây chuyền kiểm định bao gồm:

a) Công đoạn 1: lập hồ sơ phương tiện và kiểm tra nhận dạng, tổng quát;

b) Công đoạn 2: kiểm tra phần trên của phương tiện;

c) Công đoạn 3: kiểm tra hiệu quả phanh và trượt ngang;

d) Công đoạn 4: kiểm tra môi trường;

đ) Công đoạn 5: kiểm tra phần dưới của phương tiện.

Chương III

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN VÀ NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

Điều 6. Tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên

1. Trong suốt quá trình giữ hạng, các đăng kiểm viên phải tham gia tập huấn cập nhật, bổ sung nghiệp vụ kiểm định xe cơ giới khi có sự thay đổi về tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của pháp luật có liên quan và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác kiểm định xe cơ giới.

2. Đăng kiểm viên xe cơ giới được thực hiện kiểm tra 05 công đoạn trong kiểm định xe cơ giới, đáp ứng quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 14 của Nghị định 139/2018/NĐ-CP có nhu cầu tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao sẽ được tập huấn các nội dung sau:

a) Văn bản pháp lý: cập nhật các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong kiểm định và kiểm tra chứng nhận kiểu loại xe cơ giới;

b) Nghiệp vụ kỹ thuật: phân tích kết cấu; chẩn đoán trạng thái kỹ thuật, hư hỏng và nguyên nhân hư hỏng của các chi tiết, hệ thống, tổng thành xe cơ giới và biện pháp khắc phục; quy định chung về cải tạo xe cơ giới; công nghệ mới được trang bị trên xe cơ giới; nội dung, phương pháp và thiết bị kiểm tra mới trong công tác kiểm định;

c) Các chuyên đề: khuyến nghị của Tổ chức kiểm định ô tô quốc tế trong công tác kiểm định, quản lý chất lượng các đơn vị đăng kiểm; an toàn giao thông và giám định tai nạn giao thông đường bộ; các yêu cầu về hướng dẫn thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới.

Điều 7. Tập huấn nhân viên nghiệp vụ

Người tham gia tập huấn nhân viên nghiệp vụ được tập huấn các nội dung sau:

1. Tập huấn lý thuyết

a) Tổng quan: hệ thống mạng lưới, tổ chức kiểm định xe cơ giới; đạo đức nghề nghiệp; quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác kiểm định; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới;

b) Văn bản pháp lý: các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ; yêu cầu về hồ sơ kiểm định; trình tự thực hiện kiểm định; phân loại phương tiện, phí, lệ phí kiểm định; quản lý hồ sơ, báo cáo, truyền số liệu kiểm định.

2. Hướng dẫn thực hành: hướng dẫn sử dụng các chương trình, phần mềm quản lý kiểm định xe cơ giới.

3. Kết thúc tập huấn, người tham gia tập huấn nhân viên nghiệp vụ được cấp Chứng chỉ tập huấn nhân viên nghiệp vụ kiểm định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương IV

ĐÁNH GIÁ NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN

Điều 8. Đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới

1. Sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên hạng đăng kiểm viên xe cơ giới (sau đây viết tắt là giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới), Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức đánh giá lý thuyết và thực hành kiểm tra 05 công đoạn trên dây chuyền kiểm định cho đăng kiểm viên thực tập để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới.

2. Trường hợp đánh giá cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới lần đầu, kết quả đánh giá đạt yêu cầu khi đăng kiểm viên thực tập có kết quả đánh giá lý thuyết đạt yêu cầu và có kết quả đánh giá thực hành đạt từ 3 công đoạn trở lên. Nếu kết quả đánh giá không đạt, đăng kiểm viên thực tập phải đánh giá lại theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp đánh giá để cấp lại giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới khi giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới hết hiệu lực, kết quả đánh giá đạt yêu cầu khi đăng kiểm viên xe cơ giới có kết quả đánh giá lý thuyết đạt yêu cầu và có kết quả đánh giá thực hành đạt từ 3 công đoạn trở lên. Nếu kết quả đánh giá không đạt, đăng kiểm viên xe cơ giới phải đánh giá lại theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Trường hợp đăng kiểm viên xe cơ giới có kết quả đánh giá đạt yêu cầu nhưng phần đánh giá thực hành không đạt đủ 05 công đoạn, tổ chức, cá nhân được đề nghị đánh giá bổ sung những công đoạn không đạt sau 06 tháng kể từ ngày đánh giá gần nhất.

5. Đăng kiểm viên xe cơ giới chỉ được thực hiện kiểm tra các công đoạn ghi trên giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới.

Điều 9. Đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao

1. Căn cứ vào nhu cầu của các đơn vị đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo kế hoạch đánh giá đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên hạng đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao (sau đây viết tắt là giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao).

2. Các nội dung đánh giá bao gồm: lý thuyết; thực hành kiểm định xe cơ giới trên dây chuyền kiểm định.

3. Đăng kiểm viên xe cơ giới được thực hiện kiểm tra 05 công đoạn trong kiểm định xe cơ giới được tham gia đánh giá để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao lần đầu. Kết quả đánh giá đạt yêu cầu khi đăng kiểm viên xe cơ giới có kết quả đánh giá lý thuyết đạt yêu cầu và có kết quả đánh giá thực hành đạt đủ 06 nội dung (theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 139/2018/NĐ-CP). Nếu kết quả đánh giá không đạt, đăng kiểm viên xe cơ giới thực hiện đánh giá lại theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Trường hợp đánh giá để cấp lại giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao khi giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao hết hiệu lực, kết quả đánh giá đạt yêu cầu khi đăng kiểm viên xe cơ giới có kết quả đánh giá lý thuyết đạt yêu cầu và có kết quả đánh giá thực hành đạt đủ 06 nội dung (theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 139/2018/NĐ-CP). Nếu kết quả đánh giá không đạt, đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao thực hiện đánh giá lại theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

5. Kết quả đánh giá để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao không được sử dụng để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới.

Điều 10. Người đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên

Người đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên phải là đăng kiểm viên thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới tối thiểu 05 năm.

Chương V

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM

Điều 11. Quy định về nhân lực trong quá trình hoạt động

1. Trong suốt quá trình hoạt động, đơn vị đăng kiểm phải luôn đảm bảo các điều kiện về nhân lực theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP.

2. Đơn vị đăng kiểm phải phân công tối thiểu 03 đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra trực tiếp xe cơ giới trên một dây chuyền kiểm định.

Điều 12. Các nội dung niêm yết tại đơn vị đăng kiểm

1. Phòng chờ phải được niêm yết các nội dung về quy trình kiểm định, biểu mức thu giá, phí, lệ phí, chu kỳ kiểm định, số điện thoại đường dây nóng của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông vận tải (nếu có).

2. Xưởng kiểm định phải được niêm yết các nội dung sau:

a) Quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

b) Nội quy sử dụng thiết bị kiểm tra: được trình bày thành từng bảng có vị trí treo tương ứng với từng thiết bị;

c) Nội dung kiểm tra, phương pháp kiểm tra và khiếm khuyết, hư hỏng.

Chương VI

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VÀ DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

Điều 13. Triển khai xây dựng đơn vị đăng kiểm

1. Trước khi xây dựng đơn vị đăng kiểm, tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm phải thông báo với Cục Đăng kiểm Việt Nam các nội dung sau:

a) Vị trí xây dựng đơn vị đăng kiểm;

b) Thời gian dự kiến hoàn thành xây dựng và bắt đầu tham gia hoạt động kiểm định.

2. Trong quá trình xây dựng nếu có sự thay đổi các nội dung đã thông báo, tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm hoặc đơn vị đăng kiểm phải thông báo lại với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

3. Sau khi hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt cơ sở vật chất kỹ thuật, đơn vị đăng kiểm lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP, trong đó:

a) Danh sách trích ngang các chức danh làm việc tại đơn vị theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Bản đối chiếu các quy định về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 14. Kiểm tra, đánh giá điều kiện và duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới

Thành viên tham gia đoàn kiểm tra, đánh giá điều kiện và duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới thực hiện kiểm tra các nội dung và ghi nhận trong biên bản như sau:

1. Diện tích mặt bằng của đơn vị đăng kiểm: kết quả kiểm tra, đánh giá ghi vào biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Xưởng kiểm định: kiểm tra kích thước thông xe tối thiểu của xưởng kiểm định, khoảng cách giữa tâm hai dây chuyền kiểm định liền kề, khoảng cách từ tâm dây chuyền phía ngoài đến mặt trong tường bao gần nhất; kết quả kiểm tra, đánh giá ghi vào biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Thiết bị kiểm tra, dụng cụ kiểm tra: kiểm tra số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, độ chính xác, thời hạn hiệu chuẩn, việc bố trí hợp lý theo quy trình kiểm định, phần mềm điều khiển, việc cài đặt tiêu chuẩn đánh giá, thiết lập quy trình đo, khả năng kết nối truyền dữ liệu; kết quả kiểm tra, đánh giá được ghi vào biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Nhân lực:

a) Kiểm tra hồ sơ tuyển dụng, hợp đồng lao động, quyết định cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên, chứng chỉ tập huấn đối với nhân viên nghiệp vụ, quyết định bổ nhiệm phụ trách dây chuyền và lãnh đạo đơn vị đăng kiểm;

b) Tổng hợp đánh giá việc tuân thủ các quy trình, quy định (đối với kiểm tra, đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động) có liên quan trong công tác kiểm định của cá nhân thông qua kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung tại khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều này và các lỗi vi phạm trong kỳ đánh giá (nếu có); kết quả kiểm tra, đánh giá được ghi vào biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Thực hiện quy trình kiểm định: tiến hành đánh giá sự hoạt động của dây chuyền, việc tuân thủ quy trình, quy định và chất lượng công tác kiểm định của đăng kiểm viên, đơn vị đăng kiểm; kết quả kiểm tra, đánh giá được ghi vào biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Hồ sơ và dữ liệu (đối với kiểm tra, đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động): đánh giá việc tuân thủ các quy định có liên quan trong công tác kiểm định của cá nhân, đơn vị thông qua kiểm tra hồ sơ và dữ liệu lưu trữ; kết quả kiểm tra, đánh giá được ghi vào biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này.

7. Các sổ theo dõi, chế độ báo cáo, quản lý, sử dụng ấn chỉ kiểm định: đánh giá việc tuân thủ các quy định có liên quan trong công tác kiểm định của cá nhân, đơn vị đăng kiểm thông qua kiểm tra việc mở sổ sách theo dõi và ghi chép, thực hiện báo cáo định kỳ, quản lý và sử dụng ấn chỉ kiểm định; kết quả kiểm tra, đánh giá được ghi vào biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này.

8. Kết quả kiểm tra, đánh giá được ghi theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 139/2018/NĐ-CP trên cơ sở tổng hợp kết quả từ các biên bản kiểm tra, đánh giá do các thành viên trong đoàn đã lập.

Điều 15. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra, đánh giá

1. Hồ sơ kiểm tra, đánh giá cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới được lập thành 02 bộ, 01 bộ lưu tại đơn vị đăng kiểm, 01 bộ lưu tại Cục Đăng kiểm Việt Nam làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

2. Biên bản kiểm tra, đánh giá việc duy trì các điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới được lập thành 02 bộ, 01 bộ lưu tại đơn vị đăng kiểm, 01 bộ lưu tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, thời hạn lưu trữ tối thiểu 05 năm.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam

1. Tổ chức và thực hiện tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ.

2. Xây dựng và thông báo kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kỳ cho các đơn vị đăng kiểm. .

3. Công bố trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam danh sách các đơn vị đăng kiểm được cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Điều 17. Trách nhiệm của các đơn vị đăng kiểm

1. Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì độ chính xác, tình trạng hoạt động của thiết bị, dụng cụ kiểm định theo quy định.

2. Báo cáo Cục Đăng kiểm Việt Nam khi có thay đổi về số lượng đăng kiểm viên, phụ trách dây chuyền, lãnh đạo đơn vị, thiết bị kiểm tra. Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

3. Lập báo cáo hoạt động kiểm định theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam trước thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ việc duy trì các điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Điều khoản chuyển tiếp

Các đăng kiểm viên hạng đăng kiểm viên xe cơ giới được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới trước ngày 01 tháng 07 năm 2016 phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2019, trừ quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2019 và thay thế Thông tư số 51/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe: cơ giới.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN XE CƠ GIỚI
(Báo cáo hàng tháng)

Họ và tên:                                                                     Đơn vị công tác:

Đơn vị đăng kiểm thực tập:

Người hướng dẫn thực tập:                                           Thời gian: từ ……đến....

I. Thực tập kiểm tra các phương tiện dưới sự giám sát của người hướng dẫn thực tập

 

TT

Loại xe

Biển số

Nội dung Kiểm tra

Kết quả Đạt/không đạt

Lý do

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đánh giá của người hướng dẫn thực tập

1. Thực hiện các nội dung kiểm tra:

2. Phương pháp kiểm tra:

3. Số lượng phương tiện đăng kiểm viên thực tập kết luận đúng tình trạng kỹ thuật của xe:

4. Lập hồ sơ phương tiện:

5. Sử dụng các chương trình, phần mềm quản lý kiểm định xe cơ giới:

6. Sử dụng thiết bị kiểm tra:

7. Yêu cầu đăng kiểm viên thực tập cần thực hiện:

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC TẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐĂNG KIỂM VIÊN THỰC TẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM
(Ký tên, đóng dấu)

 

Cơ quan chủ quản
ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……..ngày……tháng……năm……

 

BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN XE CƠ GIỚI
(Báo cáo tổng hợp kết quả thực tập)

Họ và tên:……………………………… Đơn vị công tác: ……………………………………….

Đơn vị đăng kiểm thực tập: .........................................................................................

Thời gian thực tập: từ…………………………………… đến ..............................................

1. Đánh giá của người hướng dẫn thực tập

Thực hiện kiểm định các công đoạn

 

Nội dung thực tập

Nhận xét của người hướng dẫn thực tập (ghi đạt hoặc không đạt)

Công đoạn 1 - Lập HSPT

Thời gian từ ............... đến

…………

Số lượng xe đã thực tập kiểm tra:

- Xe khách……………….. xe

- Xe tải……………………. xe

- Xe con…………………... xe

- Xe loại khác…………….. xe

- Nội dung kiểm tra:

- Thao tác:

- Đánh giá kết quả:

- Nhận xét khác:

 

Người hướng dẫn thực tập nhận xét

(Ký, ghi rõ họ tên)

Công đoạn 2

Thời gian từ .... đến

…………

Số lượng xe đã thực tập kiểm tra:

- Xe khách……………….. xe

- Xe tải …………………….xe

- Xe con………………….. xe

- Xe loại khác………..…...xe

- Nội dung kiểm tra:

- Thao tác:

- Đánh giá kết quả:

- Nhận xét khác:

 

Người hướng dẫn thực tập nhận xét

(Ký, ghi rõ họ tên)

Công đoạn 3

Thời gian từ ..................... đến

……………….

Số lượng xe đã thực tập kiểm tra:

- Xe khách……………………. xe

- Xe tải………………………… xe

- Xe con………………………. xe

- Xe loại khác……………………. xe

- Nội dung kiểm tra:

- Thao tác:

- Đánh giá kết quả:

- Nhận xét khác:

 

Người hướng dẫn thực tập nhận xét

(Ký, ghi rõ họ tên)

Công đoạn 4

Thời gian từ……………….. đến

………………..

Số lượng xe đã thực tập kiểm tra:

- Xe khách………………………. xe

- Xe tải ……………………………xe

- Xe con ………………………….xe

- Xe loại khác…………………….xe

- Nội dung kiểm tra:

- Thao tác:

- Đánh giá kết quả:

- Nhận xét khác:

 

Người hướng dẫn thực tập nhận xét

(Ký, ghi rõ họ tên)

Công đoạn 5

Thời gian từ………………. đến

……………….

Số lượng xe đã thực tập kiểm tra:

- Xe khách ………………………xe

- Xe tải …………………………..xe

- Xe con………………………….xe

- Xe loại khác……………………xe

- Nội dung kiểm tra:

- Thao tác:

- Đánh giá kết quả:

- Nhận xét khác:

 

Người hướng dẫn thực tập nhận xét

(Ký, ghi rõ họ tên)

Các nội dung khác:

- Nội dung kiểm tra:

- Thao tác:

- Đánh giá kết quả:

- Nhận xét khác:

 

Người hướng dẫn thực tập nhận xét

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Nhận xét của lãnh đạo đơn vị đăng kiểm

- Về chuyên môn nghiệp vụ:

- Chấp hành kỷ luật, nội quy của đơn vị đăng kiểm:

- Ý kiến khác:

- Kết luận: đăng kiểm viên thực tập đạt/không đạt yêu cầu, đủ/ không đủ khả năng tham gia đánh giá để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới lần đầu.

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM
(Ký tên, đóng dấu)

ĐĂNG KIỂM VIÊN THỰC TẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 2

MẪU CHỨNG CHỈ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

CHỨNG CHỈ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN

Ông (Bà):

Năm sinh:

Đơn vị công tác:

Đã hoàn thành khóa tập huấn: (tên chương trình tập huấn)

Địa điểm:

Thời gian:

Kết quả:

 

.......,ngày……tháng……năm……
CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

 Số:


PHỤ LỤC 3

MẪU DANH SÁCH TRÍCH NGANG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Đơn vị ĐK XCG…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Qua đào tạo nghiệp vụ

Kỷ luật trong kỳ

Điện thoại

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……,ngày…tháng…năm…
ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM


PHỤ LỤC 4

MẪU BẢN ĐỐI CHIẾU CÁC QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, DÂY CHUYỀN KIỂM ĐỊNH THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

…….(2)……
.……(3)……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………

………..,ngày……tháng……năm……

 

BẢN ĐỐI CHIẾU CÁC QUY ĐỊNH KỸ VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, DÂY CHUYỀN KIỂM ĐỊNH THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

Kính gửi:………………... (1)………………….

Kết quả đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn với cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định….. (3) ……như sau:

 

TT

Tiêu chí phân loại

Đơn vị tính

Quy định kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm

Theo thực tế

1

Diện tích mặt bằng xây dựng Đơn vị:

m2

 

 

2

Kích thước, thông xe của xưởng kiểm định (DxRxC)

m

 

 

3

Khoảng cách giữa tâm các dây chuyền

 

 

 

Dây chuyền số 1 đến dây chuyền số 2:

m

Dây chuyền số 2 đến dây chuyền số 3:

 

m

 

4

Khoảng cách giữa tâm dây chuyền ngoài cùng đến mặt trong tường bao gần nhất của xưởng:

m

 

 

5

Dây chuyền số 1: Dây chuyền loại:...

5.1. Khu vực kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước

Khu vực đánh dấu trên sàn:

m

 

 

Độ bằng phẳng:

mm

 

 

Khoảng trống trước màn hình đo đèn:

m

 

 

Độ dài đường ray:

m

 

 

5.2. Khu vực kim tra phanh

Khu vực đánh dấu trên sàn:

m

 

 

Độ bằng phng:

mtn

 

 

5.3. Khu vực kiểm tra gầm

Chiều dài làm việc:

Chiều rộng làm việc:

Độ sâu:

Số lượng lối lên xuống:

Chiều cao gờ bảo vệ:

Khoảng cách tính từ điểm gần nhất của thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm tới mặt trong đầu hầm:

m

 

 

m

 

 

m

 

 

 

 

 

m

 

 

m

 

 

5.4. Khu vực kiểm tra độ trượt ngang bánh xe

Khoảng cách hai điểm gần nhất tính từ thiết bị đo độ trượt ngang tới bệ thử phanh.

m

 

 

6

Dây chuyền số…

7

Bãi đỗ xe ra vào:

m2

 

 

8

Chiều rộng mặt đường nội bộ tại vị trí nhỏ nhất

m

 

 

9

Diện tích nhà văn phòng:

m2

 

 

.. ..(3).... cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.

 


Nơi nhận:
-  Như trên;
- Lưu…

Đại diện đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn ghi:

(1) Gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam;

(2) Ghi tên tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm xe cơ giới (nếu có);

(3) Ghi tên đơn vị đăng kiểm xe cơ giới kèm theo mã số.

 

PHỤ LỤC 5

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MẶT BẰNG ĐƠN VỊ, XƯỞNG KIỂM ĐỊNH, THIẾT BỊ THÔNG TIN LƯU TRỮ TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ TRANG THIẾT BỊ KHÁC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Mặt bằng đơn vị, xưởng kiểm định, thiết bị thông tin lưu trữ truyền số liệu và trang thiết bị khác

Được sự ủy quyền và phân công nhiệm vụ của Ông Trưởng đoàn đánh giá, hôm nay, ngày… tháng… năm……, tại đơn vị đăng kiểm xe cơ giới mã số……, Chúng tôi gồm:

1. Ông:……………………………………………….., Phòng Kiểm định xe cơ giới;

2. Ông:……………………………………………, Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.

Đã tiến hành kiểm tra, đánh giá về diện tích, nhà xưởng, bãi đỗ xe; Thiết bị thông tin lưu trữ, truyền số liệu; Trang thiết bị khác của đơn vị đăng kiểm:

1) Mặt bằng đơn vị, xưởng kiểm định, bãi đỗ xe, nhà văn phòng, đường nội bộ:

Nội dung kiểm tra:

Đạt

Không đạt

+ Diện tích mặt bằng xây dựng đơn vị(1)

+ Xưởng kiểm định:

………..m2

- Kích thước thông xe (DxRxC)(1): …………

m

- Khoảng cách giữa tâm các dây chuyền(1):

.…………m

- Khoảng cách giữa tâm dây chuyền ngoài cùng đến mặt trong tường bao gần nhất của xưởng(1):

.…………m

- Khu vực kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước:

 

- Khu vực kiểm tra phanh:

 

- Khu vực kiểm tra gầm (LxRxH):

m

- Khu vực kiểm tra độ trượt ngang bánh xe:

 

+ Bãi đỗ xe ra vào(1):

 

+ Đường nội bộ(1): Chiều rộng mặt đường:………

 

+ Nhà văn phòng:

Không

+ Phòng chờ và nhà vệ sinh cho khách hàng:

Không

2) Thiết bị thông tin lưu trữ, truyền số liệu:

Nội dung kiểm tra:

Đạt

Không đạt

+ Chương trình phần mềm quản lý kiểm định:

+ Chương trình đánh giá kết quả kiểm định:

+ Khả năng nối mạng, truy cập, truyền và lưu trữ số liệu:

+ Địa chỉ IP tĩnh:.........………………….

 

 

3) Trang thiết bị và nội dung khác:

Nội dung kiểm tra

Đạt

Không đt

+ Thiết bị văn phòng:

+ Camera, máy ảnh chụp ảnh xe cơ giới:

+ Camera IP giám sát và lưu trữ hình ảnh:

+ Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy:

+ Các biển hiệu, bảng biểu và các nội dung cần thông báo:

+ Hệ thống âm thanh để thông báo cho chủ xe:

+ Hệ thống tiếp nhận thông tin đăng ký kiểm định:

+ Máy chủ và thiết bị kết nối mạng riêng áo (VPN):

+ Màn hình tại phòng chờ:

+ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001(2)

4) Yêu cầu sửa chữa, khắc phục những vấn đề sau:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

5) Kết luận:

Diện tích mặt bằng đơn vị, xưởng kiểm định, bãi đỗ xe; thiết bị thông tin lưu trữ, truyền số liệu; trang thiết bị khác đảm bảo điều kiện/duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Diện tích mặt bằng đơn vị, xưởng kiểm định, bãi đỗ xe; thiết bị thông tin lưu trữ, truyền số liệu; trang thiết bị khác không đảm bảo điều kiện/duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại đơn vị đăng kiểm, 01 bản gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam.

 

Đơn vị đăng kiểm/ T chức thành lập
đơn vị đăng kiểm
(Ký, đóng dấu)

Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1): Ghi các thông số đối với kiểm tra lần đầu hoặc nếu có thay đổi (có bản vẽ kèm theo).

(2): Áp dụng đối với các đơn vị đã hoạt động sau 18 tháng.

 

PHỤ LỤC 6

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ KIỂM TRA, DỤNG CỤ KIỂM TRA
Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Thiết bị, dụng cụ kiểm tra

Được sự ủy quyền và phân công nhiệm vụ của Ông Trưởng đoàn đánh giá, hôm nay, ngày .... tháng….năm…; tại đơn vị đăng kiểm xe cơ giới…………, chúng tôi gồm:

1. Ông:………………………………………………………….., Phòng Kiểm định xe cơ giới.

2. Ông:………………………………………………………….,Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.

Đã tiến hành kiểm tra, đánh giá về thiết bị kiểm tra, dụng cụ kiểm tra của dây chuyền số: …………

1) Thiết bị đo độ trượt ngang của bánh xe:

Đạt

Không đạt

Nhãn hiệu, số loại:

Số thiết bị:

Năm sản xuất:

Tình trạng hoạt động và khả năng nối mạng, truyền số liệu

Tính chính xác, hiệu chuẩn thiết bị:

Thông số chuẩn(1)

Thông số kiểm tra

Hạn kiểm tra

 

 

 

Kết luận:

 

2) Thiết bị cân khối lượng:

Đạt

Không đạt

Nhãn hiệu, số loại:

Số thiết bị:

Năm sản xuất:

Tính chính xác, hiệu chuẩn thiết bị:

Thông số chuẩn(1)

Thông số kim tra

Hạn kiểm tra

 

 

 

Kết luận:

 

3) Thiết bị kiểm tra phanh (kết hợp cảm biến cân khối lượng):

Đạt

Không đạt

Nhãn hiệu, số loại

Số thiết bị:

Năm sản xuất:

Tình trạng hoạt động và khả năng nối mạng, truyền số liệu

Tính chính xác, hiệu chuẩn thiết bị:

Thông schuẩn cân(1)

Thông skiểm tra cân

Hạn kim tra

 

 

 

Thông số chuẩn phanh(1)

Thông số kiểm tra phanh

 

 

Kết luận:

 

4) Thiết bị phân tích khí xả:

Đạt

Không đạt

Nhãn hiệu, s loại:

Số thiết bị:

Năm sản xuất:

Tình trạng hoạt động và khả năng nối mạng, truyền số liệu

Tính chính xác, hiệu chuẩn thiết bị:

Thông số chuẩn(1)

Thông số kiểm tra

Hạn kim tra

 

 

 

Kết luận:

 

5) Thiết bị đo độ khói:

Đạt

Không đạt

Nhãn hiệu, số loại:

Sthiết b:

Năm sản xuất:

Tình trạng hoạt động và khả năng nối mạng, truyền số liệu

Tính chính xác, hiệu chuẩn thiết bị:

Thông số chuẩn(1)

Thông số kiểm tra

Hạn kiểm tra

 

 

 

Kết luận:

 

6) Thiết bị đo độ ồn:

Đạt

Không đạt

Nhãn hiệu, số loại:

Số thiết bị:

Năm sản xuất:

Tình trạng hoạt động và khả năng nối mạng, truyền số liệu

Tính chính xác, hiệu chuẩn thiết bị:

Thông s chuẩn(1)

Thông số kiểm tra

Hạn kiểm tra

 

 

 

Kết luận:

 

7) Thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước:

Đạt

Không đạt

Nhãn hiệu, số loại:

Số thiết bị:

Năm sản xuất:

Tình trạng hoạt động và khả năng nối mạng, truyền số liệu

Tính chính xác, hiệu chuẩn thiết bị:

Thông s chuẩn(1)

Thông số kiểm tra

Hạn kiểm tra

 

 

 

Kết luận:

 

8) Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm:

Đạt

Không đạt

Nhãn hiệu, số loại:

Số thiết bị:

Năm sản xuất:

Tình trạng hoạt động

Kết luận:

 

9) Thiết bị nâng (cầu nâng) xe cơ giới/ hầm kiểm tra:

Đạt

Không đạt

Tình trạng hoạt động (đối với thiết bị nâng)

Kết luận:

 

10) Thiết bị gia tải động (đối với trường hợp thực hiện quy trình kiểm tra khí thải của xe cơ giới bằng phương pháp có gia tải)

Đạt

Không đạt

Nhãn hiệu, s loại:

Số thiết bị:

Năm sản xuất:

Tình trạng hoạt động và khả năng nối mạng truyền số liệu

Tính chính xác, hiệu chuẩn thiết bị:

Thông số chuẩn(1)

Thông s kiểm tra

Hạn kiểm tra

 

 

 

Kết luận:

 

Đạt

Không đạt

11) Dụng cụ kiểm tra áp suất hơi lốp:

12) Đèn soi:

13) Búa chuyên dùng kiểm tra:

14) Kích trên hầm kiểm tra (nếu có hầm kiểm tra):

15) Điều kiện đo, tình trạng lắp đặt của các thiết bị:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

16) Yêu cầu sửa chữa khắc phục những vấn đề sau:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

17) Kết luận:

Thiết bị kiểm tra, dụng cụ kiểm tra đảm bảo điều kiện/duy trì điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Thiết bị kiểm tra, dụng cụ kiểm tra không đảm bảo điều kiện/duy trì điều kiện hoạt dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại đơn vị đăng kiểm, 01 bản gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam.

 

Đơn vị đăng kiểm/Tổ chức
thành lập đơn vị đăng kiểm
(Ký, đóng dấu)

Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:(1):Ghi giá trị của nhà sản xuất quy định.

 

PHỤ LỤC 7

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NHÂN LỰC VÀ VIỆC THỰC HIỆN QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH
Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Nhân lực và việc thực hiện quy trình kiểm định

Được sự ủy quyền và phân công nhiệm vụ của Ông Trưởng đoàn đánh giá, hôm nay, ngày     tháng     năm              tại đơn vị đăng kiểm mã số…………, chúng tôi gồm:

I. Đoàn kiểm tra:

1. Ông:…………………………………………………………………..., Trưởng đoàn đánh giá;

2. Ông:…………………………………………………………………..., Phòng Kiểm định xe cơ giới;

3. Ông:……………………………………………………………………, Phòng Kiểm định xe cơ giới;

II. Đại diện đơn vị đăng kiểm:

1. Ông:……………………………………………………………………, Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.

III. Nội dung kiểm tra đánh giá:

Đã tiến hành kiểm tra, đánh giá về nhân lực và thực hiện quy trình của đơn vị đăng kiểm:

1) Nhân lực:

H sơ nhân lực:

Đạt

Không đạt

+ Hợp đồng lao động (hoặc Quyết định tuyển dụng):

+ Quyết định cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên; nhân viên nghiệp vụ:

+ Quyết định bổ nhiệm phụ trách dây chuyền:

+ Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị đăng kiểm:

2) Việc thực hiện quy trình, quy định trong công tác kiểm định:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3) Yêu cầu sửa chữa khắc phục:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

4) Đề xuất, kiến nghị:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

5) Kết luận:

Nhân lực và việc thực hiện quy trình kiểm định đúng quy định đảm bảo điều kiện/duy trì điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Nhân lực và việc thực hiện quy trình kiểm định không đảm bảo điều kiện/duy trì điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại đơn vị đăng kiểm, 01 bản gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam.

 

Đơn vị đăng kiểm/ Tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm
(Ký, đóng dấu)

Đăng kiểm viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 8

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ VÀ DỮ LIỆU
Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Hồ sơ và dữ liệu

Được sự ủy quyền và phân công nhiệm vụ của Ông Trưởng đoàn đánh giá, hôm nay, ngày… tháng… năm……tại Đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới……………, chúng tôi gồm:

1. Ông:……………………………………………………………….Phòng Kiểm định xe cơ giới;

2. Ông:.................................................................................Lãnh đạo Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.

Đã tiến hành đánh giá việc tuân thủ các quy định có liên quan trong công tác kiểm định của cá nhân, đơn vị thông qua kiểm tra xác suất hồ sơ và dữ liệu lưu trữ:

1. Kiểm tra hồ sơ:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. Kiểm tra dữ liệu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. Yêu cầu sửa chữa khắc phục những vấn đề sau:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

4. Kết luận:

Việc tuân thủ các quy định có liên quan trong công tác kiểm định của cá nhân, đơn vị thông qua kiểm tra xác suất hồ sơ và dữ liệu lưu trữ đúng quy định, đm bảo duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ kim định xe cơ giới.

Việc tuân thủ các quy định có liên quan trong công tác kiểm định của cá nhân, đơn vị thông qua kiểm tra xác suất hồ sơ và dữ liệu lưu trữ không đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm đnh xe cơ giới.

Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại đơn vị đăng kiểm, 01 bản gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam.

 

Đơn vị đăng kiểm/ Tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm
(Ký tên, đóng dấu)

Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 9

MẪU BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ SỔ THEO DÕI, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ẤN CHỈ KIỂM ĐỊNH
Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ

Sổ theo dõi, chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng ấn chỉ kiểm định

Được sự ủy quyền và phân công nhiệm vụ của ông Trưởng đoàn đánh giá, hôm nay, ngày…… tháng…… năm……, tại Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới mã số……………………, chúng tôi gồm:

1. Ông:…………………………….. …………………………………, Phòng Kiểm định xe cơ giới;

2. Ông:…………………………………………………………………, Lãnh đạo Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.

Đã tiến hành kiểm tra, đánh giá Sổ theo dõi, chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng ấn chỉ kiểm định đơn vị từ ngày………………… đến ngày:……………… :

1. Sổ sách theo dõi, biểu mẫu:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Quản lý, sử dụng ấn chỉ kiểm định:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Chế độ báo cáo, truyền số liệu:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Thực hiện thanh toán:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Kiểm kê ấn chỉ:

Loại ấn chỉ/Danh mục

Số lượng

Danh mục

S lượng

S series tồn

Loại ấn chỉ:

- Tồn kỳ trước

 

- Tồn cuối kỳ

Tổng:

Từ s

Đến số

- Nhận mới trong kỳ

 

 

 

 

- Sử dụng(*)

 

 

 

 

- Hư hỏng

 

 

 

 

Số lượng hỏng:

Số series:…………………………………………………………………………………………………

Ghi chú:………………………………………………………………………………………………………

6) Hủy ấn chỉ hỏng, ấn chỉ không còn giá trị sử dụng:

- Đã hủy các ấn chỉ hỏng trong bản kê theo bảng trên;

- Hủy các ấn chỉ không còn giá trị sử dụng gồm:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

7) Yêu cầu sửa chữa, khắc phục những vấn đề sau đây:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

8) Kết luận:

Sổ theo dõi, chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng ấn chỉ kiểm định đúng quy đnh, đảm bảo duy trì điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Sổ theo dõi, chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng ấn chỉ kiểm định không đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ kim định xe cơ giới.

Biên bản đã được thông qua và lập thành hai bản, một bản lưu tại đơn vị đăng kiểm, một bản gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam.

 

Đơn vị đăng kiểm/ Tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm
(Ký, đóng dấu)

Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(*): Không bao gồm n ch hỏng.

 

PHỤ LỤC 10

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng BGiao thông vận tải)

 

Đơn vị ĐK XCG….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

......, ngày……tháng……năm…

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH

(Từ ngày...tháng... năm... đến ngày...tháng... năm...)

Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.....................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................ĐT:……………….. FAX: ……………

Báo cáo tình hình hoạt động trong kỳ (từ ngày…… đến ngày…… ) như sau:

1. Diện tích đơn vị đăng kiểm, nhà xưởng, bãi đỗ xe:

(Không/có thay đổi so với kỳ kiểm tra, đánh giá lần trước - yêu cầu ghi rõ những thay đổi nếu có).

2. Thiết bị kiểm định, dụng cụ kiểm tra:

- Số dây chuyền:......................................................................................................................

- Thiết bị kiểm định, dụng cụ kiểm tra bổ sung trong kỳ: ............................................................

- Tình trạng hoạt động hiện tại của thiết bị: ................................................................................

3. Thiết bị thông tin lưu trữ và truyền số liệu:

- Thiết bị bổ sung trong kỳ: ......................................................................................................

- Tình trạng hoạt động hiện tại của thiết bị: ................................................................................

4. Các trang thiết bị khác:

- Trang thiết bị kiểm định bổ sung trong kỳ: ..............................................................................

- Tình trạng hoạt động hiện tại của trang thiết bị: .......................................................................

- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: (có/không) ..........................................

5. Nhân lực của đơn vị đăng kiểm: (lập danh sách theo mẫu Phụ lục 3 của Thông tư này)

6. Thực hiện quy trình:

- Nêu đầy đủ các vi phạm, kỷ luật của đơn vị, cá nhân (nếu có) trong kỳ báo cáo.

7. Sổ theo dõi, chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng ấn chỉ kiểm định:

- Các loại sổ theo quy định: (đủ/thiếu) ......................................................................................

- Việc ghi chép thông tin trong các sổ: (đủ/thiếu) ......................................................................

- Sử dụng và cấp phát ấn chỉ:

8. Thực hiện thanh toán:

- Thanh toán tiền ấn chỉ kiểm định: (đủ/thiếu)..............................................................................

- Thanh toán tiền kiểm tra thiết bị: (đủ/thiếu)...............................................................................

- Thanh toán các khoản khác: (đủ/thiếu) ....................................................................................

9. Kiểm kê ấn chỉ:

1. Loại ấn chỉ:

2 ………………………………………………………..

Số lượng tồn kỳ trước:…………………………

Số lượng nhận mới trong kỳ:…………………..

Số lượng sử dụng:………………………………

Số lượng hỏng:…………………………………

Số lượng tồn:……………………………………

Từ số………………… đến số …………………

Số lượng tồn kỳ trước:……………………………….

Số lượng nhn mới trong kỳ:………………………..

Số lượng sử dụng:……………………………………

Số lượng hỏng:………………………………………

Số lượng tồn:…………………………………………

Từ số ………………..... đến s...............................

10. Đề nghị của đơn vị đăng kiểm:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM
(Ký, đóng dấu)

 

 

MINISTRY OF TRANSPORT
--------

 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 18/2019/TT-BGTVT

Hanoi, May 20, 2019

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDANCE ON IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT’S DECREE NO. 139/2018/ND-CP DATED OCTOBER 08, 2018 PROVIDING REGULATORY FRAMEWORK FOR PROVISION OF MOTOR VEHICLE INSPECTION SERVICES

Pursuant to the Law on road traffic dated November 13, 2008;

Pursuant to the Government’s Decree No. 12/2017/ND-CP dated February 10, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Transport;

Pursuant to the Government’s Decree No. 139/2018/ND-CP dated October 08, 2018 providing regulatory framework for provision of motor vehicle inspection services;

At the request of the Director of Science and Technology Department and the Director of Vietnam Register;

The Minister of Transport promulgates a Circular providing guidance on implementation of Government’s Decree No.139/2018/ND-CP dated October 08, 2018 providing regulatory framework for provision of motor vehicle inspection services.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Circular provides guidance on implementation of Government’s Decree No. 139/2018/ND-CP dated October 08, 2018 providing regulatory framework for provision of motor vehicle inspection services (hereinafter referred to as “Decree No. 139/2018/ND-CP”).

Article 2. Regulated entities

1. This Circular applies to regulatory authorities, organizations and individuals involved in the provision of motor vehicle inspection services.

2. This Circular does not apply to regulatory authorities, organizations and individuals performing the inspection of motor vehicles used by army and public security forces for national defense and security purposes.

Chapter II

PRACTICING MOTOR VEHICLE INSPECTION OPERATIONS

Article 3. Practicing motor vehicle inspection operations

Persons practicing motor vehicle inspection operations (hereinafter referred to as "trainee inspectors") are the ones meeting the requirements specified in Point a and Point d Clause 1 Article 14 of Decree No. 139/2018/ND-CP and shall be provided with theoretical and practicing training in motor vehicle inspection for the period of no less than 12 months.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trainee inspectors are provided with theoretical training in motor vehicle inspection with the following contents:

1. General knowledge: Motor vehicle inspection stations network, code of ethics, regulations on duties of motor vehicle inspectors and actions against inspectors’ failure to perform their duties, and regulations on penalties for administrative violations against regulations on motor vehicle inspection;

2. Legal documents: Legislative documents and guidelines for motor vehicle inspection operations;

3. Technical regulations, standards and procedures applicable to motor vehicle inspection works;

4. Instructions on the use of inspection equipment;

5. Instructions on motor vehicle inspection by inspected items and inspection methods; motor vehicle inspection steps and procedures; assessment of inspection results;

6. Instructions on the use of programs and software for managing motor vehicle inspection and searching vehicle-related information.

Article 5. Practical training at vehicle inspection stations

1. Not later than 10 days after completing theoretical training, trainee inspectors must practice motor vehicle inspection operations at vehicle inspection stations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The trainee inspector must prepare report on his/her practice in motor vehicle inspection using the form provided in the Appendix 1 enclosed herewith. Such report on practice in motor vehicle inspection shall be used as the basis for the vehicle inspection station to make certification of the trainee inspector's practicing period.

4. The head of vehicle inspection station shall assign an official inspector to instruct the trainee inspector and assume responsibility for practical contents of such trainee inspector during his/her practicing period at this station. To be specific: The trainee inspector must practice each inspection step on at least 400 vehicles of various types, including at least 100 trucks and 100 passenger cars (a vehicle may be used for practicing different inspection steps). The trainee inspector must document the inspection of at least 400 vehicles.

5. The assigned practical instructor must be a senior inspector or an inspector who has at least 36 months’ inspection experience. The trainee inspector shall perform inspection and make assessment of motor vehicles inspected under the instruction and supervision of his/her practical instructor; the practical instructor shall be responsible for technical assessment results of inspected vehicles.

6. Inspection steps of the inspection line include:

a) Step 1: Preparing vehicle dossier and performing identification and general inspection;

b) Step 2: Inspecting the upper part of vehicle;

c) Step 3: Inspecting brake and longitudinal wheel slip;

d) Step 4: Environmental safety inspection;

dd) Step 5: Inspecting the lower part of vehicle.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

OPERATIONAL TRAINING FOR INSPECTORS AND OPERATIONS STAFF

Article 6. Operational training for inspectors

1. While keeping their grades, inspectors must attend training courses for updating/improving their knowledge of motor vehicle inspection upon changes in relevant technical regulations, standards and law regulations as well as science and technology advances in motor vehicle inspection.

2. Inspectors who are qualified to conduct all 05 motor vehicle inspection steps, meet requirements specified in Points a, b Clause 2 Article 14 of Decree No. 139/2018/ND-CP, and wish to attend operational training for senior inspectors shall be trained in the following contents:

a) Legal documents: updating regulations and guidelines for inspection operations, technical regulations and standards for inspection and certification of vehicle type and model;

b) Technical operations: structural analysis; diagnosis of technical status and damage of parts, systems or fittings of the motor vehicle, causes thereof and remedial measures; general regulations on motor vehicle modifications; advanced technologies in vehicle manufacturing; new inspection contents, methods and equipment;

c) Seminars: Recommendations from the international motor vehicle inspection committee about inspection works and management of quality of services provided by vehicle inspection stations; road traffic safety and assessment of road traffic accidents; requirements for instruction on practice in motor vehicle inspection.

Article 7. Training for operations staff

Persons attending training for operations staff shall be trained in the following contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) General knowledge: Motor vehicle inspection stations network, code of ethics, regulations on duties of operations staff in motor vehicle inspection and actions against their failure to perform duties, and regulations on penalties for administrative violations against regulations on motor vehicle inspection;

b) Legal documents: Regulations and guidelines for professional competence; requirements for inspection dossiers; inspection steps; vehicle classification and inspection fees; inspection dossier management, reporting and transmission of inspection data.

2. Practical instruction: Instructions on use of programs and software for management of motor vehicle inspection.

3. Each trainee, upon their successful completion of the training course for operations staff, shall obtain a Certificate of completion of training course for operations staff using the form provided in the Appendix No. 2 enclosed herewith.

Chapter IV

COMPETENCE EVALUATION OF INSPECTIONS

Article 8. Competence evaluation of inspectors

1. After receiving a sufficient application for certification as motor vehicle inspector, Vietnam Register shall organize the evaluation of the trainee inspector’s competence in theory and practicing 05 inspection steps of the inspection line.

2. In case of application for a new motor vehicle inspector’s certificate, a trainee inspector will be successful if he/she passes the evaluation of theory and at least 03 inspection steps. In case of unsatisfactory evaluation results, the trainee inspector will be re-evaluated according to the contents specified in Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. If an inspector obtains satisfactory evaluation results but does not pass all 05 inspection steps, an application for additional evaluation of failed inspection steps may be submitted after 06 months from the latest evaluation date.

5. The holder of motor vehicle inspector’s certificate is allowed to perform inspection steps specified in the certificate.

Article 9. Competence evaluation of senior inspectors

1. Vietnam Register shall notify the plan for competence evaluation of senior inspectors for issuing senior motor vehicle inspector's certificate to meet demand of vehicle inspection stations.

2. Contents of competence evaluation of senior inspectors: Theory and practicing of inspection steps of the inspection line.

3. The motor vehicle inspector who is allowed to perform all 05 inspection steps shall be evaluated for issuance of senior motor vehicle inspector’s certificate. An inspector will be successful if he/she passes the evaluation of theory and all 06 practicing contents (as prescribed in the Appendix No. IV enclosed with Decree No. 139/2018/ND-CP). In case of unsatisfactory evaluation results, the inspector will be re-evaluated according to the contents specified in Clause 2 of this Article.

4. In case the evaluation is meant to serve the re-issuance of senior motor vehicle inspector’s certificate due to its expiration, the inspector will be considered successful if he/she passes the evaluation of theory and all 06 practicing contents (as prescribed in the Appendix No. IV enclosed with Decree No. 139/2018/ND-CP). In case of unsatisfactory evaluation results, the senior inspector filing an application for re-issuance of senior motor vehicle inspector’s certificate will be re-evaluated according to the contents specified in Clause 2 of this Article.

5. Results of competence evaluation of senior inspectors shall not be used as the basis for issuance of motor vehicle inspector’s certificate.

Article 10. Persons in charge of competence evaluation of inspectors

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter V

OPERATIONS OF VEHICLE INSPECTION STATIONS

Article 11. Personnel requirements

1. During their operation, vehicle inspection stations are required to maintain their satisfaction of personnel requirements set forth in Article 7 of Decree No. 139/2018/ND-CP.

2. Each inspection line of the vehicle inspection station must be taken charged by at least 03 inspectors who will directly perform motor vehicle inspection operations.

Article 12. Information to be posted at vehicle inspection stations

1. Vehicle inspection stations are required to display in the customer waiting area the procedure charge, the schedule of inspection fees, inspection periods, hotline numbers of Vietnam Register and Provincial Department of Transport (if available).

2. The following must be displayed in the inspection area:

a) Regulations on occupational safety and fire prevention;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Inspection contents, methods and vehicle defects.

Chapter VI

INSPECTION AND ASSESSMENT OF SATISFACTION AND MAINTENANCE OF ELIGIBILITY REQUIREMENTS FOR VEHICLE INSPECTION STATIONS

Article 13. Establishing vehicle inspection stations

1. The organization that wishes to establish a vehicle inspection station is required to notify Vietnam Register of the following:

a) Location of the vehicle inspection station to be established;

b) Expected dates of completion of construction works and starting vehicle inspection operations.

2. During the construction period, the organization establishing the vehicle inspection station or the vehicle inspection station shall notify Vietnam Register of any changes in the previously notified contents.

3. Upon the completion of construction works and installation of technical facilities, the vehicle inspection station shall prepare an application for certificate of eligibility to provide motor vehicle inspection services as prescribed in Article 8 of Decree No. 139/2018/ND-CP. An application shall include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The statement of the conformity of inspection line and facilities with national technical regulations using the form provided in the Appendix 4 enclosed herewith.

Article 14. Inspection and assessment of satisfaction and maintenance of eligibility requirements for motor vehicle inspection stations

Members of the inspection team in charge of inspecting and evaluating the satisfaction and maintenance of eligibility requirements for a vehicle inspection station shall inspect and record the following contents:

1. Space of the vehicle inspection station: Inspection and assessment results shall be recorded using the form provided in the Appendix 5 enclosed herewith.

2. Inspection area: Inspecting the minimum space for vehicle movement of the inspection area, the distance between centers of two adjacent inspection lines, the distance between the center of the outermost inspection line and inner face of the station’s wall; Inspection and assessment results must be recorded using the form provided in the Appendix 5 enclosed herewith.

3. Testing equipment and devices: Inspecting quantity, categories, brand, accuracy, calibration dates, rationality of arrangement of testing equipment and devices according to the inspection procedures, control software, installation of assessment standards, establishment of measurement procedures, data transmission ability; Inspection and assessment results must be recorded using the form provided in the Appendix 6 enclosed herewith.

4. Personnel:

a) Inspecting recruitment documents, labour contracts, decisions on issuance of motor vehicle inspector’s certificate, certificates of completion of training course for operations staff, decisions on appointment of line managers and director of the vehicle inspection station;

b) Making summarized assessment of the compliance with inspection procedures and relevant regulations (in case of inspection and assessment of maintenance of eligibility requirements by a vehicle inspection station) of each person by means of inspecting and assessing the contents specified in Clauses 5, 6 and 7 of this Article and mistakes occurring in the assessment period (if any); Inspection and assessment results must be recorded using the form provided in the Appendix 7 enclosed herewith.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Records and data (in case of inspection and assessment of maintenance of eligibility requirements by a vehicle inspection station): Assessing the compliance with relevant regulations on inspection works of employees and the vehicle inspection station by means of inspecting retained documents, records and data; Inspection and assessment results must be recorded using the form provided in the Appendix 8 enclosed herewith.

7. Logbooks, reporting, management and use of written inspection records: Assessing the compliance with relevant regulations on inspection works of employees and the vehicle inspection station by means of inspecting the opening of logbooks and recording, periodical reports, and management and use of written inspection records; Inspection and assessment results must be recorded using the form provided in the Appendix 9 enclosed herewith.

8. Inspection and assessment results must be recorded using the form provided in the Appendix I enclosed with the Decree No. 139/2018/ND-CP on the basis of consolidation of inspection and assessment reports made by members of the inspection team.

Article 15. Retention of inspection and assessment dossier

1. Dossier on the inspection and assessment serving the issuance of certificate of eligibility to provide motor vehicle inspection services shall be prepared into 02 sets, among which 01 set is kept by the vehicle inspection station and the other is retained by Vietnam Register to use as the basis of inspection and assessment of maintenance of eligibility requirement by the vehicle inspection station.

2. The report on inspection and assessment of maintenance of eligibility requirements by the vehicle inspection station shall be made into 02 sets, among which 01 set is kept by the vehicle inspection station and the other is retained by Vietnam Register, and shall be retained for a minimum period of 05 years.

Chapter VII

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

Article 16. Vietnam Register’s responsibility

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Develop and notify the periodical inspection and assessment plan to vehicle inspection stations. .

3. Publish the lists of vehicle inspection stations that are granted certificate of eligibility or suspended or have their certificate of eligibility revoked on the website of Vietnam Register.

Article 17. Responsibility of vehicle inspection stations

1. Inspect, maintain and repair testing equipment and devices in order to ensure their accuracy as well as operating status as prescribed.

2. Send report to Vietnam Register on any changes in the number of inspectors, line managers, director of the vehicle inspection station or testing equipment. Submit ad-hoc reports as requested.

3. Prepare report on inspection activities using the form provided in the Appendix 10 enclosed herewith and send it to Vietnam Register before the periodical inspection and assessment of maintenance of eligibility requirements by vehicle inspection stations.

Chapter VIII

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 18. Transition

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 19. Effect

This Circular comes into force from July 05, 2019 and supersedes the Circular No. 51/2016/TT-BGTVT dated December 30, 2016 of the Minister of Transport.

Article 20. Implementation

Chief of the Ministry's Office, Chief Inspector of the Ministry, Directors of Departments affiliated to the Ministry, Director of Vietnam Register, Directors of provincial Departments of Transport, heads of relevant agencies/ organizations and relevant individuals shall be responsible for implementing this Circular./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Dinh Tho

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 18/2019/TT-BGTVT ngày 20/05/2019 hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.716

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198