Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 418/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Vy Văn Thành
Ngày ban hành: 26/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 418/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN VÀ THỊ TRẤN ĐỒNG MỎ, HUYỆN CHI LĂNG; THỊ TRẤN LỘC BÌNH, THỊ TRẤN NA DƯƠNG, HUYỆN LỘC BÌNH; THỊ TRẤN NA SẦM, HUYỆN VĂN LÃNG, TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP , ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT , ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP , ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Thực hiện Nghị quyết số 154/2014/NQ-HĐND , ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khoá XV, kỳ họp thứ 10 về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại thành phố Lạng Sơn và thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình; thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 302/TTr-SVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên, đổi tên các tuyến đường, phố và công trình công cộng tại thành phố Lạng Sơn và thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình; thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Có các biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn và các huyện Chi Lăng, Lộc Bình, Văn Lãng tổ chức thực hiện việc gắn biển tên đường, phố và công trình công cộng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Giao thông vận tải; Tài nguyên và môi trường; Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn và các huyện Chi Lăng, Lộc Bình, Văn Lãng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

BIỂU 1

BIỂU ĐẶT, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh)

Số TT

Tên đường, phố, công trình công cộng

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

A

ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG, PHỐ

I

Phường Tam Thanh: Đổi tên đường Lý Thường Kiệt thành 01 tuyến đường, 02 tuyến phố

1

Đường Nguyễn Phi Khanh

Đường Lê Hồng Phong

Giao cắt với đường vào Trường trung cấp dạy nghề Việt Đức

1.400

2

Phố Phan Huy Ích

Ngã 3 Trần Đăng Ninh (trước nhà hàng New century)

Lê Hồng Phong

200

3

Phố Nguyễn Văn Ninh

Trần Đăng Ninh

Ngã 3 Nhị Thanh – Yết Kiêu

316,3

II

Phường Chi Lăng: Đặt tên cho 01 tuyến đường và 01 tuyến phố

1

Đường Vạn Lý

Từ ngã tư đường Văn Vỉ + Phai Luông

Đến Đồi Pò Vị

2.500

2

Phố Ngô Sỹ Liên

Đường Cửa Nam

Đường Phan Huy Chú

110

III

Phường Đông Kinh: Đặt tên cho 8 tuyến phố thuộc khu tái định cư Thác Mạ, khối 9

1

Thác Mạ 1

Bà Triệu

Thác Mạ 2

160

2

Thác Mạ 2

Thác Mạ 1

Thác Mạ 5

365

3

Thác Mạ 3

Thác Mạ 1

Thác Mạ 5

90

4

Thác Mạ 4

Thác Mạ 3

Thác Mạ 2

176

5

Thác Mạ 5

Bà Triệu

Thác Mạ 2

224

6

Thác Mạ 6

Thác Mạ 2

Thác Mạ 5

150

7

Thác Mạ 7

Thác Mạ 5

Thác Mạ 5

296

8

Thác Mạ 8

Thác Mạ 5

Thác Mạ 3

50

IV

Phường Hoàng Văn Thụ: Đặt tên cho 03 tuyến đường và 05 tuyến phố thuộc Khu đô thị Phú Lộc III, IV

1

Đường Lý Thường Kiệt

Đường Lê Lợi

Đường Trần Phú

1.000

2

Đường Hoàng Quốc Việt

Đường Bà Triệu

Đường Lương Thế Vinh

448.4

3

Đường Bùi Thị Xuân

Đường Lương Thế Vinh

Trần Phú

705.3

4

Phố Phùng Chí Kiên

Đường Hoàng Quốc Việt

Cầu Cuốn

384.6

7

Phố Nguyễn Khắc Cần

Trần Phú

Phố Lương Văn Can

300

8

Phố Tô Hiệu

Đường Trần Phú

Phố Lương Văn Can

230

9

Phố Mai Hắc Đế

Phố Tô Hiệu

Phố Lương Văn Can

200

10

Phố Lương Văn Can

Đường Bà Triệu

Giáp với khu vực đường tàu

400

V

Phường Vĩnh Trại: Đặt tên cho 04 tuyến phố thuộc khu Tinh Dầu, khối 3 và 01 tuyến đường, 09 tuyến phố thuộc khu đô thị Phú Lộc IV

1

Phố Tinh Dầu 1

Đường Phai Vệ

Phố Tinh Dầu 4

120

2

Phố Tinh Dầu 2

Phố Tinh dầu 1

Tường rào bao quanh Khu Dân cư Tinh Dầu

90

3

Phố Tinh Dầu 3

Phố tinh  dầu 1

Tường rào bao quanh Khu Dân cư Tinh Dầu

90

4

Phố Tinh Dầu 4

Đường Chu Văn An

Tường rào bao quanh Khu Dân cư Tinh Dầu

100

5

Đường Lương Thế Vinh

Đường Lý Thường Kiệt

Trần Phú

Đ1: 209.6

Đ2: 198

Đ3: 207.4

Đ4: 116.4

Đ5: 174.5

6

Phố Đặng Dung

Đường Lý Thường Kiệt

Đường Lương Thế Vinh

188.8

7

Phố Kim Đồng

Phố Đinh Công Tráng

Đường Lương Thế Vinh

265

8

Phố Lương Định Của

Đường Lý Thường Kiệt

Công trình công cộng (Sân bóng đá mi ni)

172.9

9

Phố Linh Lang

Đường Lý Thường Kiệt

Phố Lương Định Của

94

10

Phố Đặng Văn Ngữ

Đường Lý Thường Kiệt

Phố Phùng Chí Kiên

167.2

11

Phố Đinh Công Tráng

Phố Đinh Lễ

Phố Đặng Văn Ngữ

202.6

12

Phố Đinh Lễ

Đường Lý Thường Kiệt

Phố Trần Đại Nghĩa

Đ1: 166.2

Đ2: 49.5

13

Phố Lê Hữu Trác

Đường Lý Thường Kiệt

Phố Đinh Lễ

163.9

14

Phố Trần Đại Nghĩa

Đường Lý Thường Kiệt

Phố Đinh Lễ

186.6

B

ĐẶT TÊN 05 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

1

Công viên Chi Lăng

Lô đất giáp trụ sở Công ty CP TVXD Lạng Sơn

Cầu Thụ Phụ

Tổng diện tích theo Quy hoạch:

54.488m2

2

Cầu 17 tháng 10

Nối với ngã tư Bà Triệu – Nguyễn Đình Chiểu

Nối với đường Hùng Vương (đoạn thuộc xã Mai Pha)

1.791,1(cầu chính dài 211,2m)

3

Cầu Phố Muối

Nằm trên đường Phố Muối

9,5

4

Cầu Lao Ly 1

Nằm trên đường Trần Đăng Ninh (đối diện Ngân hàng Liên Việt)

8,0

5

Cầu Lao Ly 2

Nằm trên đường Bà Triệu (đoạn gần Siêu thị Lassvilla)

16

 

BIỂU 2

BIỂU ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN ĐỒNG MỎ, HUYỆN CHI LĂNG
(Kèm theo Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh)

Số TT

Tên đường, phố

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

1

Đường Lê Lợi

Tại Km37+400 ĐT 234B (khu vực Cạp Mèo)

Km 40 +500,ĐT 234B (tại Mỏ Bốc, khu Hòa Bình II)

3.500

2

Đường Đại Huề

Km 51+ 600, QL1A (Ngã 3 Khuôn Phang)

Km 39 +400, ĐT 234B (ngã 4 Đèo Bén)

1.500

3

Đường Cai Kinh

Đường Đại Huề (Ngã 6 giao cắt đường tàu)

Km 39 + 310, ĐT 234 B (Đường Lê Lợi)

280

4

Đường Khu Ga

Đường Đại Huề (thuộc Khu Ga Bắc)

Km 1 + 00 (Khu Ga Nam)

1.000

5

Đường Bà Triệu

Đường Đại Huề (Ngã 6 giao cắt đường tàu)

Km 52+ 600, QL1A (Ngã 4 Làng Trung).

1.000

6

Đường Chu Văn An

Đường Lê Lợi

Km 00+800 (Cổng trường THCS thị trấn Đồng Mỏ)

800

7

Phố Tô Hiệu

Đường Cai Kinh

Đường Đại Huề

70

8

Phố Trần Lựu

Đường Cai Kinh

Đường Đại Huề

70

9

Phố Hoàng Hoa Thám

Đường Cai Kinh

Đường Đại Huề

70

10

Phố Thân Công Tài

Km 39 + 100, ĐT 234 (Đường Lê Lợi)

Đường Đại Huề

140

11

Phố Thân Cảnh Phúc

Km 38 + 900, ĐT 234B (Đường Lê Lợi)

Đường Cai Kinh

130

 

BIỂU 3

BIỂU ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỘC BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh)

Số TT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

I

THỊ TRẤN LỘC BÌNH

1

Đường Cách mạng tháng 8

Km 20 + 600, QL4B

(địa phận Khu Phiêng Quăn thị trấn Lộc Bình)

Km 24 + 800 QL4B

(hết địa phận thị trấn Lộc Bình)

4.300

2

Đường Thống Nhất

Km 22 + 850 Quốc lộ 4B

(Ngã ba TT Lộc Bình đi cửa khẩu Chi Ma)

Km 1+ 100 TL 236

(hết địa phận thị trấn Lộc Bình, gần Trung tâm Phát triển quỹ đất)  

1.115

3

Đường Hoàng Văn Thụ

Km 21+ 700 QL4B

(Đường Cách mạng tháng 8 mới)

Km 22 + 800 QL4B

(cổng Công an huyện Lộc Bình)

1.100

4

Đường Pò Mục

Km 21+900 QL4B

(Đường Cách mạng tháng 8 mới)

Hết địa phận Khu Pò Mục, TT Lộc Bình, tiếp giáp với thôn Bản Quang, xã Hữu Khánh

1.486

5

Đường Vi Đức Thắng

Km 00 +200 TL 236

(Đường Thống nhất)

Hết địa phận khu Cầu Lấm, tiếp giáp với thôn Bản Hoi xã Hữu Khánh

1.605

6

Đường 19 tháng 10

Ngã 3 Đường Hoàng Văn Thụ mới

Đường Kim Đồng

407

7

Đường Kim Đồng

Km22+600 QL4B

Đường Cách mạng tháng 8

Đường Hoàng Văn Thụ (cổng Trung tâm Viễn thông huyện)

228

8

Đường Lương Văn Tri

Km 22+400 QL4B cắt ngang Đường 19-10

Đường Hoàng Văn Thụ

145,2

II

THỊ TRẤN NA DƯƠNG

1

Đường Trần Phú

Km 30 + 00 QL4B

(Khu Cầu Khuông, TT Na Dương)

Km 33 + 500 QL4B

(hết địa phận thị trấn Na Dương)

3.500

2

Đường 12 tháng 01

Km 30+500 QL4B

(Đường Trần Phú) đi qua khu Sơn Hà

Hết địa phận thị trấn Na Dương (hướng đi xã Đông Quan)

1.500

3

Đường Nhiệt điện

 

Km 32+200 QL4B

(Đường Trần Phú)

Hết địa phận thị trấn Na Dương, tiếp giáp với thôn Khòn Sè, xã Sàn Viên

1.605

 

BIỂU 4

BIỂU ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN NA SẦM, HUYỆN VĂN LÃNG
(Kèm theo Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 26/3/2015của UBND tỉnh)

Số TT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

1

Đường Hoàng Văn Thụ

Km 13+700, QL4A

(Cầu Khuổi Nhào)

Km 17+270, QL4A

(Thôn Thanh Hảo, xã Tân Lang)

3.570

2

Đường 13 tháng 10

Km 16+400, QL4A (Đường Hoàng Văn Thụ)

Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi

651

3

Đường Lương Văn Tri

Ngã 3 giao nhau Đường Hoàng Văn Thụ

Km 1+ 500, thuộc địa phận Thôn Nà Cưởm, xã Tân Lang

1.500

4

Đường Bản Tích

Km 16+400, QL4A (Đường Hoàng Văn Thụ)

Cầu Bản Tích

289

5

Đường Khu Ga

Km 16+55, QL4A (Đường Hoàng Văn Thụ)

Giao nhau với Đường 13-10 (mới)

247

6

Đường Hàng Dã

Km 16+50, QL4A (Đường Hoàng Văn Thụ)

Km0+100 ĐT 232 (Đường Lương Văn Tri)

143

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 418/QĐ-UBND ngày 26/03/2015 về đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại thành phố Lạng Sơn và thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình; thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.840

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.180