Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3324/QĐ-BCĐ 2021 Bộ tiêu chí đánh giá giao thông vận tải trong COVID19 Hồ Chí Minh

Số hiệu: 3324/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hòa Bình
Ngày ban hành: 15/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3324/QĐ-BCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 7 năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 9992/TTr-SGTVT ngày 15 tháng 9 năm 2021 và ý kiến của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 6559/SYT-NVY ngày 14 tháng 9 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1368/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ tình hình thực hiện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh xem xét sửa đổi, bổ sung các tiêu chí để phù hợp với tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế; Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương; Bộ NN&PTNN;
- TTTU; TT HĐND TP;
- TT
UB: CT, các PCT;
- VPUB: các PCVP;
- Phòng VX, TH, KT;
- Lưu: VT, (VX-TH)

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Hòa Bình

 

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3324/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

I. VẬN TẢI HÀNG HÓA (ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA)

1. Tiêu chí 1 (TC1): Người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ đi cùng trên phương tiện đáp ứng điều kiện đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi thứ nhất đủ 14 ngày sau khi tiêm hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 có xác nhận của cơ quan y tế (hoặc theo hướng dẫn của Sở Y tế) đủ điều kiện tham gia hoạt động

- Tất cả đều đáp ứng

: Đạt.

- Có người chưa đáp ứng

: Không đạt.

2. Tiêu chí 2 (TC2): Người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ đi cùng trên phương tiện có kết quả xét nghiệm (SARS-CoV-2) âm tính còn hiệu lực theo quy định của ngành y tế

- Tất cả đều đáp ứng

: Đạt.

- Có người chưa đáp ứng

: Không đạt.

3. Tiêu chí 3 (TC3): Thực hiện đầy đủ nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế)

- Thực hiện đầy đủ

: Đạt.

- Thực hiện không đầy đủ

: Không đạt.

4. Tiêu chí 4 (TC4): Trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 70% nồng độ cồn) cho người điều khiển và người phục vụ, dung dịch khử khuẩn cho phương tiện và thùng rác có nắp đậy trên phương tiện vận tải

- Thực hiện đầy đủ

: Đạt.

- Thực hiện không đầy đủ

: Không đạt.

5. Tiêu chí 5 (TC5): Trên phương tiện có thông tin khuyến cáo và hướng dẫn người lao động chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định

- Thực hiện

: Đạt.

- Không thực hiện

: Không đạt.

6. Tiêu chí 6 (TC6): Vệ sinh, khử khuẩn buồng lái (cabin) phương tiện ngay sau khi kết thúc mỗi hành trình vận chuyển

- Thực hiện

: Đạt.

- Không thực hiện

: Không đạt.

II. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH (ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA)

1. Tiêu chí 1 (TC1): Người điều khiển, người phục vụ đi cùng trên phương tiện đáp ứng điều kiện đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 đủ liệu trình, mũi tiêm gần nhất đã đủ 14 ngày sau khi tiêm.

- Tất cả đều đáp ứng

: Đạt.

- Có người chưa đáp ứng

: Không đạt.

2. Tiêu chí 2 (TC2): Người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ đi cùng trên phương tiện có kết quả xét nghiệm (SARS-CoV-2) âm tính còn hiệu lực theo quy định của ngành y tế

- Tất cả đều đáp ứng

: Đạt.

- Có người chưa đáp ứng

: Không đạt.

3. Tiêu chí 3 (TC3): Thực hiện đầy đủ nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế)

- Thực hiện đầy đủ

: Đạt.

- Thực hiện không đầy đủ

: Không đạt.

4. Tiêu chí 4 (TC4): Trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 70% nồng độ cồn) cho hành khách, dung dịch khử khuẩn cho phương tiện và thùng rác có nắp đậy trên phương tiện vận tải

- Thực hiện đầy đủ

: Đạt.

- Thực hiện không đầy đủ

: Không đạt.

5. Tiêu chí 5 (TC5): Trên phương tiện có thông tin khuyến cáo và hướng dẫn người lao động, hành khách và người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định

- Thực hiện

: Đạt.

- Không thực hiện

: Không đạt.

6. Tiêu chí 6 (TC6): Mức độ thông thoáng của phương tiện

- Mở cửa toàn bộ, không sử dụng máy lạnh hoặc đóng kín cửa, sử dụng máy lạnh từ 26°C trở lên

: Đạt.

- Đóng kín cửa, sử dụng máy lạnh dưới 26°C

: Không đạt.

7. Tiêu chí 7 (TC7): Mật độ người tập trung trên phương tiện vận tải (bao gồm nhân viên phục vụ và người điều khiển phương tiện)

- Vận chuyển không quá 50% sức chứa của phương tiện

: Đạt.

- Vận chuyển trên 50% sức chứa của phương tiện

: Không đạt.

8. Tiêu chí 8 (TC8): Có phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tổ chức thực hiện

: Đạt.

- Không tổ chức thực hiện

: Không đạt.

9. Tiêu chí 9 (TC9): Vệ sinh, khử khuẩn phương tiện ngay sau khi kết thúc mỗi hành trình vận chuyển (một chiều).

- Thực hiện

: Đạt.

- Không thực hiện

: Không đạt.

10. Tiêu chí 10 (TC10): Có vách ngăn giữa người điều khiển phương tiện và hành khách (đối với xe taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ)

- Có trang bị

: Đạt.

- Không trang bị

: Không đạt.

III. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TẠI BẾN XE; BẾN PHÀ; BẾN THỦY NỘI ĐỊA VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH; BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

1. Tiêu chí 1 (TC1): Người lao động đáp ứng điều kiện đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 đủ liệu trình, mũi tiêm gần nhất đã đủ 14 ngày

- Tất cả đều đáp ứng

: Đạt.

- Có người chưa đáp ứng

: Không đạt.

2. Tiêu chí 2 (TC2): Tất cả người lao động được xét nghiệm định kỳ theo quy định của ngành y tế

- Thực hiện đầy đủ

: Đạt.

- Thực hiện không đầy đủ

: Không đạt.

3. Tiêu chí 3 (TC3): Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế); có bố trí dung dịch rửa tay hoặc bố trí vòi nước có xà phòng cho hành khách vệ sinh

- Thực hiện đầy đủ

: Đạt.

- Thực hiện không đầy đủ

: Không đạt.

4. Tiêu chí 4 (TC4): Có thành lập Ban chỉ đạo (hoặc Tổ công tác), kế hoạch (hoặc phương án) an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị; trong đó, có phương án xử lý khi đơn vị có ca nghi và nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Có kế hoạch/phương án thực hiện

: Đạt.

- Không có kế hoạch/phương án tổ chức thực hiện

: Không đạt.

5. Tiêu chí 5 (TC5): Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các thông tin về phòng, chống dịch tại nơi làm việc, khu vực bến xe, bến phà, bên thủy nội địa vận chuyển hành khách, bến khách ngang sông,...

- Thực hiện

: Đạt.

- Không thực hiện

: Không đạt.

6. Tiêu chí 6 (TC6): Vệ sinh, khử khuẩn bến xe, bến phà, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, khu vực chờ,... định kỳ hàng tuần

- Thực hiện

: Đạt.

- Không thực hiện

: Không đạt.

7. Tiêu chí 7 (TC7): Mức độ thông thoáng của khu vực bến xe, bến phà, bến thủy nội địa vận chuyển hành khách, bến khách ngang sông, khu vực chờ,...

- Mở cửa toàn bộ, không sử dụng máy lạnh hoặc đóng kín cửa nhưng sử dụng máy lạnh từ 26°C trở lên

: Đạt.

- Đóng kín cửa, sử dụng máy lạnh dưới 26°C

: Không đạt.

8. Tiêu chí 8 (TC8): Có phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

- Tổ chức thực hiện

: Đạt.

- Không tổ chức thực hiện

: Không đạt.

9. Tiêu chí 9 (TC9): Trang bị hệ thống camera giám sát và tầm soát nhiệt cho hành khách áp dụng tại khu vực Bến xe, bến phà (bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, tiêu chí này không áp dụng đối với bến khách ngang sông)

- Thực hiện

: Đạt.

- Không thực hiện

: Không đạt.

10. Tiêu chí 10 (TC10): Có sơ đồ hướng dẫn và tổ chức thực hiện lối ra, vào riêng biệt, di chuyển một chiều

- Thực hiện

: Đạt.

- Không thực hiện

: Không đạt.

IV. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO SÁT HẠCH LÁI XE

1. Tiêu chí 1 (TC1): Điều kiện về tiêm vắc xin phòng COVID-19

a) Người lao động đáp ứng điều kiện đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đủ liệu trình, mũi tiêm gần nhất đã đủ 14 ngày.

- Tất cả đều đáp ứng

: Đạt.

- Có người chưa đáp ứng

: Không đạt.

b) Học viên tham gia đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi thứ nhất sau 14 ngày; hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 có xác nhận của cơ quan y tế (hoặc theo hướng dẫn của Sở Y tế) đủ điều kiện tham gia hoạt động.

- Tất cả đều đáp ứng

: Đạt.

- Có người chưa đáp ứng

: Không đạt.

2. Tiêu chí 2 (TC2): Người lao động, học viên được việc xét nghiệm định kỳ theo quy định của ngành y tế

- Thực hiện đầy đủ

: Đạt.

- Không thực hiện đầy đủ

: Không đạt.

3. Tiêu chí 3 (TC3): Thực hiện nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế)

- Thực hiện đầy đủ

: Đạt.

- Không thực hiện đầy đủ

: Không đạt.

4. Tiêu chí 4 (TC4): Về mật độ lao động và học viên ở nơi làm việc, học tập.

4.1  Đối với công tác đào tạo

Trong 01 phòng học bố trí không quá 50 học viên, mật độ học viên trong 01 phòng học (tính bằng diện tích phòng học cho 01 học viên) tối thiểu 4m2/học viên. Trên xe tập lái, các học viên được hẹn giờ học luân phiên đảm bảo tại một thời điểm chỉ bố trí 01 giáo viên và 01 học viên trên xe đối với hạng B, và cho các hạng còn lại không quá 50% số học viên trên một xe theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ

: Đạt

- Thực hiện không đầy đủ

: Không đạt

4.2  Đối với công tác sát hạch

Đảm bảo giãn cách trong và ngoài phòng thi theo quy định, tổ chức thi tại Phòng sát hạch lý thuyết không quá 20 thí sinh/phòng thi; tổ chức thi sát hạch đường đối với xe hạng B tối đa 01 thí sinh trên 01 xe, hạng C tối đa 04 thí sinh trên 01 xe, hạng D tối đa 06 thí sinh trên 01 xe; khu vực thi sát hạch lái xe trên đường không được tập trung quá 20 người tại khu vực chờ.

- Thực hiện đầy đủ

: Đạt

- Thực hiện không đầy đủ

: Không đạt

5. Tiêu chí 5 (TC5): Cung cấp đầy đủ và bố trí vật tư y tế (khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn...) cho người lao động tại các vị trí có tiếp xúc chung; Có biện pháp giám sát (gắn camera,...); đo thân nhiệt, bố trí dung dịch khử khuẩn cho người lao động, nhân viên giao nhận và khách trước khi vào nơi làm việc;

- Thực hiện đầy đủ

: Đạt

- Thực hiện không đầy đủ

: Không đạt

(Riêng đối với Trung tâm sát hạch lái xe loại 1 và loại 2 phải bố trí hệ thống camera giám sát và tầm nhiệt, áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022).

6. Tiêu chí 6 (TC6): Có hợp đồng với đơn vị y tế hay có cán bộ y tế riêng theo dõi sức khỏe người lao động tại cơ sở đào tạo/trung tâm sát hạch; bố trí khu vực/phòng cách ly tạm thời tại đơn vị.

- Thực hiện đầy đủ

: Đạt

- Thực hiện không đầy đủ

: Không đạt

7. Tiêu chí 7 (TC7): Có tuyên truyền cho người lao động, học viên và người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong phòng học, hội trường, khu vực sát hạch,...

- Thực hiện

: Đạt.

- Không thực hiện

: Không đạt.

8. Tiêu chí 8 (TC8): Vệ sinh, khử khuẩn phương tiện và nơi giảng dạy, sát hạch

- Thực hiện sau khi kết thúc ngày giảng dạy/lần sát hạch

: Đạt.

- Không thực hiện

: Không đạt.

9. Tiêu chí 9 (TC9): Mức độ thông thoáng của phương tiện và nơi giảng dạy, sát hạch

- Mở cửa toàn bộ, không sử dụng máy lạnh hoặc đóng kín cửa, sử dụng máy lạnh từ 26 độ C trở lên

: Đạt.

- Đóng kín cửa, sử dụng máy lạnh dưới 26 độ C

: Không đạt.

10. Tiêu chí 10 (TC10): Có phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tổ chức thực hiện

: Đạt.

- Không tổ chức thực hiện

: Không đạt.

V. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (BAO GỒM CÔNG TÁC BẢO TRÌ)

1. Tiêu chí 1 (TC1): Thành lập Ban chỉ đạo/Tổ phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường, gồm: Đại diện chủ đầu tư (Trưởng ban/Tổ trưởng), tư vấn giám sát; chỉ huy trưởng, giám sát an toàn của các nhà thầu, người làm công tác y tế... (thành viên).

(Nhiệm vụ Ban Chỉ đạo/Tổ theo hướng dẫn tại Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng).

- Thực hiện

: Đạt.

- Không thực hiện

: Không đạt.

2. Tiêu chí 2 (TC2): Ban hành Kế hoạch/Phương án thi công gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

(Nội dung theo hướng dẫn tại Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng, trong đó tập trung chi tiết các nội dung: Phương án huy động nhân sự, nhiên liệu, vật tư, vật liệu xây dựng, các dịch vụ khác phục vụ thi công, sinh hoạt của người lao động trên công trường. Phương án phải tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch như: đo thân nhiệt, khai báo y tế, kiểm soát đeo khẩu trang, giữ khoảng cách cho tất cả người lao động ra/vào công trường, không cho phép người không có nhiệm vụ vào công trường và yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị, dịch vụ,... cho công trường phải có cam kết đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống dịch theo quy định.)

- Thực hiện

: Đạt.

- Không thực hiện

: Không đạt.

3. Tiêu chí 3 (TC3): Đối với người lao động trên công trường phải đáp ứng điều kiện đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi thứ nhất đủ 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 có xác nhận của cơ quan y tế (hoặc theo hướng dẫn của Sở Y tế) đủ điều kiện tham gia hoạt động.

- Tất cả đều đáp ứng điều kiện

: Đạt.

- Có người khi nhận nhiệm vụ chưa đáp ứng điều kiện

: Không đạt.

4. Tiêu chí 4 (TC4): Người lao động được xét nghiệm định kỳ theo quy định của ngành y tế.

- Thực hiện đầy đủ

: Đạt.

- Không thực hiện đầy đủ

: Không đạt.

5. Tiêu chí 5 (TC5): Thực hiện nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế)

- Thực hiện đầy đủ

: Đạt.

- Không thực hiện đầy đủ

: Không đạt.

6. Tiêu chí 6 (TC6): Ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý điều hành công trường

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành thi công trên công trường (họp trực tuyến, camera giám sát,...)

- Tổ chức thực hiện

: Đạt.

- Không tổ chức thực hiện

: Không đạt.

7. Tiêu chí 7 (TC7): Trên công trường được trang bị đủ các trang thiết bị, dụng cụ y tế cần thiết để phòng, chống dịch: như nhiệt độ kế, khẩu trang y tế, xà phòng, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn tay (chứa ít nhất 70% cồn),... và có phòng/khu vực riêng để xử trí khi phát hiện người có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế.

- Thực hiện đầy đủ

: Đạt.

- Không thực hiện đầy đủ

: Không đạt.

VI. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TẠI CẢNG BIỂN, CẢNG THỦY NỘI ĐỊA

1. Thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 1589/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải về ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

2. Thực hiện quản lý, kiểm tra giám sát thuyền viên, hành khách, tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng, phương tiện thủy nội địa đến, đi và hoạt động tại khu vực cửa khẩu cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 và Công văn số 2702/UBND-VX ngày 13 tháng 8 năm 2021 về tiếp tục tăng cường các biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu cảng, biên giới biển Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tiêu chí về tiêm vắc-xin phòng COVID-19

a. Từ nay đến đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2021:

Người lao động đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ nhất sau 14 ngày; hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 có xác nhận của cơ quan y tế (hoặc theo theo hướng dẫn của Sở Y tế), đủ điều kiện tham gia hoạt động.

- Tất cả đều đáp ứng

: Đạt.

- Có người chưa đáp ứng

: Không đạt.

b. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 trở đi:

Người lao động tại cảng đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đủ liệu trình, mũi tiêm gần nhất đã đủ 14 ngày.

- Tất cả đều đáp ứng

: Đạt.

- Có người chưa đáp ứng

: Không đạt.

4. Tất cả người lao động tại cảng được xét nghiệm định kỳ theo quy định của ngành y tế

- Thực hiện đầy đủ

: Đạt.

- Thực hiện không đầy đủ

: Không đạt.

VII. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC GA ĐƯỜNG SẮT

1. Thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải tại Quyết định số 1596/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 8 năm 2021 về ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 và quy định của ngành y tế.

2. Người lao động đáp ứng điều kiện đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đủ liệu trình, mũi tiêm gần nhất đã đủ 14 ngày

- Tất cả đều đáp ứng

: Đạt.

- Có người chưa đáp ứng

: Không đạt.

3. Tất cả người lao động tại ga được xét nghiệm định kỳ theo quy định của ngành y tế

- Thực hiện đầy đủ

: Đạt.

- Thực hiện không đầy đủ

: Không đạt.

VIII. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

1. Thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải tại Quyết định số 1654/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 9 năm 2021 về ban hành Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 và quy định của ngành y tế.

2. Người lao động đáp ứng điều kiện đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đủ liệu trình, mũi tiêm gần nhất đã đủ 14 ngày.

- Tất cả đều đáp ứng

: Đạt.

- Có người chưa đáp ứng

: Không đạt.

3. Tất cả người lao động tại cảng được xét nghiệm định kỳ theo quy định của ngành y tế

- Thực hiện đầy đủ

: Đạt.

- Thực hiện không đầy đủ

: Không đạt.

IX. ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG AN TOÀN THEO BỘ TIÊU CHÍ

1. Trường hợp được phép hoạt động: Khi tất cả các tiêu chí đều “Đạt” theo yêu cầu của từng lĩnh vực.

2. Trường hợp không được phép hoạt động: Có ít nhất 01 tiêu chí “Không đạt” theo yêu cầu của từng lĩnh vực.

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ sở, cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan hoạt động thuộc các lĩnh vực nêu trên tự đánh giá và triển khai thực hiện đảm bảo các điều kiện theo Bộ tiêu chí này và các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải; và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá của mình.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ, căn cứ Bộ Tiêu chí này và các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 để tổ chức kiểm tra và có biện pháp xử lý theo quy định./.

 

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY
STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 CONTROL
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 3324/QD-BCD

Ho Chi Minh City, September 15, 2021

 

DECISION

PROMULGATION OF CRITERIA FOR SAFE TRANSPORT TO FACILITATE COVID-19 CONTROL IN HO CHI MINH CITY

CHIEF OF HO CHI MINH CITY STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 CONTROL

Pursuant to the Law on Local Government Organization dated June 19, 2015; the Law dated November 22, 2019 on Amendments to the Law on Local Government Organization;

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases dated July 21, 2007;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 447/QD-TTg dated April 01, 2020 on declaration of Covid-19 epidemic;

At the request of the Director of Department of Transport in Report No. 9992/TTr-SGTVT dated September 15, 2021 and opinions of the Director of the Department of Health in Official Dispatch No. 6559/SYT-NVY dated September 14, 2021,

DECIDES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. This Decision comes into force from the day on which it is signed and replaces Decision No. 1368/QD-BCD dated April 23, 2020 of HCMC Steering Committee for Covid-19 Control. Ho Chi Minh City Steering Committee for Covid-19 Control will consider revising the criteria in consideration of Covid-19 prevention and control reality in the city.

Article 3. Chief of Office of the People’s Committee of Ho Chi Minh City, Director of Ho Chi Minh City Police Department, Director of Department of Health, Director of Department of Transport, heads of other Departments and authorities of the city, the President of the People’s Committees of districts and Thu Duc City, Presidents of the People’s Committees of wards, communes and commune-level towns, relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

PP CHIEF OF STEERING COMMITTEE
DEPUTY CHIEF
DEPUTY PRESIDENT OF
THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HCMC
Le Hoa Binh

 

CRITERIA FOR SAFE TRANSPORT IN HO CHI MINH CITY

(Promulgated together with Decision No. 3324/QD-BCD dated September 15, 2021 of HCMC Steering Committee for Covid-19 Control)

I. TRANSPORT OF GOODS (ROAD AND INLAND WATERWAYS)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

2. Criterion 2: All the operator and attendants of the vehicle have unexpired negative test results for SARS-CoV-2 according to regulations of health authorities

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

4. Criterion 4: Hand sanitizer which contains at least 70% alcohol is available to the operator and attendants; vehicle disinfectant and trash cans with lids are available on the vehicle

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Available

: Passed.

- Not available

: Failed.

6. Criterion 6: The cabin is sanitized right after every trip

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Criterion 1: All the operator and attendants on the vehicle have been fully vaccinated against Covid-19 for at least 14 days.

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

2. Criterion 2: All the operator and attendants of the vehicle have unexpired negative test results for SARS-CoV-2 according to regulations of health authorities

- Yes

: Passed.

- No

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Criterion 3: 5k rules (Facemask – Disinfection – Safety distance – No gathering – Health declaration) are fully complied with

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

4. Criterion 4: Hand sanitizer which contains at least 70% alcohol is available to the passengers; vehicle disinfectant and trash cans with lids are available on the vehicle

- Yes

: Passed.

- No

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Criterion 5: Information and instructions for the employees, passengers and people on anti-Covid measures on the vehicle

- Available

: Passed.

- Not available

: Failed.

6. Criterion 6: Ventilation on the vehicle

- All windows are opened and air conditioners are not used; or all windows are closed and air conditioners are set at 26°C or above

: Passed.

- All windows are closed and air conditioners are set at below 26°C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Criterion 7: Density of people on the vehicle (including the operator and attendants)

- Not exceeding 50% of capacity of the vehicle

: Passed.

- Exceeding 50% of capacity of the vehicle

: Failed.

8. Criterion 8: Cashless payment

- Available

: Passed.

- Not available

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Criterion 9: The vehicle is sanitized right after every trip (one direction)

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

10. Criterion 10: There is a partition between the operator and passengers (for taxies and charter vehicles with fewer than 9 seats)

- Yes

: Passed.

- No

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III. OPERATIONS AT BUS STATIONS, FERRY TERMINALS, INLAND WHARVES FOR PASSENGER TRANSPORT; CROSS-RIVER FERRY TERMINALS

1. Criterion 1: All employees have been fully vaccinated against Covid-19 for at least 14 days

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

2. Criterion 2: All employees are tested periodically according to regulations of health authorities

- Yes

: Passed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

: Failed.

3. Criterion 3: 5k rules (Facemask – Disinfection – Safety distance – No gathering – Health declaration) are fully complied with; hand sanitizer or tap and soap are available to passengers

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

4. Criterion 4: There is a Steering Committee (or Working Group) and a plan for Covid-19 prevention and control at the unit, including the plan for handling suspected and confirmed Covid-19 cases as instructed by the Ministry of Health and the People’s Committee of Ho Chi Minh City.

- Yes

: Passed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

: Failed.

5. Criterion 5: Information about anti-Covid measures is available at the workplace, bus station, ferry terminal, inland wharf, cross-river ferry terminal, etc.

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

6. Criterion 6: The bus station, ferry terminal, inland wharf, cross-river ferry terminal, waiting hall, etc. is sanitized weekly

- Yes

: Passed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

: Failed.

7. Criterion 5: Ventilation the bus station, ferry terminal, inland wharf, cross-river ferry terminal, waiting hall, etc.

- All doors and windows are opened and air conditioners are not used; or all doors and windows are closed and air conditioners are set at 26°C or above

: Passed.

- All doors and windows are closed and air conditioners are set at below 26°C

: Failed.

8. Criterion 8: Cashless payment

- Available

: Passed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

: Failed.

9. Criterion 9: Surveillance cameras and thermometers at the bus station or ferry terminal (not applied to cross-river terminals from January 01, 2022)

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

10. Criterion 10: There are separate entries and exits, one-direction movement and diagrams showing these

- Yes

: Passed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

: Failed.

IV. DRIVER TRAINING AND TESTING

1. Criterion 1: Vaccination against Covid-19

a) All employees have been fully vaccinated against Covid-19 for at least 14 days.

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

b) All students have received the first dose of Covid-19 vaccine for at least 14 days or have recovered from Covid-19 according to confirmation by a health authority (or instructions of Department of Health).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

: Passed.

- No

: Failed.

2. Criterion 2: All employees and students are tested periodically according to regulations of health authorities

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

3. Criterion 3: 5k rules (Facemask – Disinfection – Safety distance – No gathering – Health declaration) are fully complied with

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

: Passed.

- No

: Failed.

4. Criterion 4: Density of employees and students

4.1. Training

A classroom has not more than 50 students. The density of students in 01 classroom is at least 4 m2/student. Students are scheduled for practice alternatively so that there is only 01 instructor and 01 student on a Class B vehicle, and there are not more than 50% of the students on a vehicle of other classes.

- The criterion is fully satisfied

: Passed

- The criterion is not fully satisfied

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2. Testing

Distancing is maintained inside and outside of the examination rooms. There are not more than 20 candidates in an examination room. During the road test, there is 01 candidate on a Class B vehicle; not more than 04 candidates on a Class C vehicle; not more than 06 candidates on a Class D vehicle. There are not more than 20 people at the waiting hall in the road test area.

- The criterion is fully satisfied

: Passed

- The criterion is not fully satisfied

: Failed

5. Criterion 5: Medical supplies (facemasks, hand sanitizers, etc.) are available for employees where at frequently touched surfaces. There are surveillance cameras, thermometers, sanitizers for employees, shippers and customers before they enter the premises;

- The criterion is fully satisfied

: Passed

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

: Failed

(For Class 1 and Class 2 driving test centers, there shall be surveillance cameras and thermometers from January 01, 2022).

6. Criterion 6: There is a contract with a health unit or private health workers for monitoring health of employees at the training/test center. There are temporary isolation rooms at the unit.

- The criterion is fully satisfied

: Passed

- The criterion is not fully satisfied

: Failed

7. Criterion 7: Employees, students and people are informed of anti-Covid measures in classrooms, halls, testing areas, etc.

- Yes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- No

: Failed.

8. Criterion 8: The vehicles, teaching and testing areas are sanitized at the end of the working day or after each test

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

9. Criterion 9: Ventilation of the vehicle, teaching and testing areas

- All windows are opened and air conditioners are not used; or all windows are closed and air conditioners are set at 26°C or above

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- All doors and windows are closed and air conditioners are set at below 26°C

: Failed.

10. Criterion 10: Cashless payment

- Available

: Passed.

- Not available

: Failed.

V. TRAFFIC WORK CONSTRUCTION (INCLUDING MAINTENANCE)

1. Criterion 1: There is a Steering Committee or Working Group for Covid-19 prevention and control at the construction site, which consists of: the investor (chief), supervision counselor, site commander, safety supervisors of contractors, health workers, etc. (members)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

2. Criterion 2: There is a construction plan that includes anti-Covid measures

 (According to instructions in Official Dispatch No. 3373/BXD-GD dated August 23, 2021 of the Ministry of Construction on safety against Covid-19 at construction sites, which focuses on: mobilization of personnel, fuel, supplies, building materials, other services serving construction and life of employees at the site; inspection and supervision of conformity with anti-Covid regulations such as: taking body temperature, health declaration, wearing facemasks, maintaining safety distance by all employees at the site, preventing unauthorized people from entering the site, requiring suppliers to comply with anti-Covid regulations).

- Yes

: Passed.

- No

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Criterion 3: All employees at the construction site have received the first dose of Covid-19 vaccine for at least 14 days or have recovered from Covid-19 according to confirmation by a health authority (or instructions of Department of Health).

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

4. Criterion 4: All employees are tested periodically according to regulations of health authorities

- Yes

: Passed.

- No

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Criterion 5: 5K rules (Facemask – Disinfection – Safety distance – No gathering – Health declaration) are fully complied with

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

6. Criterion 6: Application of construction site management technology

Application of information technology to construction site management (online meeting, surveillance cameras, etc.)

- Available

: Passed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

: Failed.

7. Criterion 7: There are adequate medical devices at the construction sites for Covid-19 prevention and control such as: thermometers, medical masks, soap, sanitizer (at least 70% alcohol), separate room/area for handling suspected Covid-19 cases according to instructions of health authorities.

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

VI. OPERATIONS AT SEAPORTS AND INLAND PORTS

1. Comply with Decision No. 1589/QD-BGTVT dated August 27, 2021 of the Ministry of Transport, which provides interim guidance on organization of maritime transport and Covid-19 control.

2. Manage crewmembers, passengers, inbound and outbound vessels, transiting vessels entering, leaving and operating at seaports in Ho Chi Minh City according to Decision No. 2813/QD-UBND dated August, 11, 2021 and Official Dispatch No. 2702/UBND-VX dated August 13, 2021 on enhanced implementation of anti-Covid measures at seaports and maritime boundary of in Ho Chi Minh City.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. From now to the end of October 31, 2021:

All employees at the construction site have received the first dose of Covid-19 vaccine for at least 14 days or have recovered from Covid-19 according to confirmation by a health authority (or instructions of Department of Health).

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

b. From November 01, 2021 onward:

All employees at the port have been fully vaccinated against COVID-19 for at least 14 days.

- Yes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- No

: Failed.

4. All employees at the port are tested periodically according to regulations of health authorities

- Yes

: Passed.

- The criterion is not fully satisfied

: Failed.

VII. OPERATIONS AT TRAIN STATIONS

1. Comply with Decision No. 1589/QD-BGTVT dated August 30, 2021 of the Ministry of Transport, which provides interim guidance on organization of railway transport and Covid-19 control, and regulations of health authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

3. All employees at the station are tested periodically according to regulations of health authorities

- Yes

: Passed.

- The criterion is not fully satisfied

: Failed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Comply with Decision No. 1654/QD-BGTVT dated September 09, 2021 of the Ministry of Transport, which provides interim guidance on organization of air transport and Covid-19 control, and regulations of health authorities.

2. All employees have been fully vaccinated against COVID-19 for at least 14 days.

- Yes

: Passed.

- No

: Failed.

3. All employees at the airport are tested periodically according to regulations of health authorities

- Yes

: Passed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

: Failed.

IX. CONDITIONS FOR SAFE OPERATION ACCORDING TO THE CRITERIA

1. Operation is permitted if all applied criteria are “Passed”.

2. Operation is not permitted if any of the applied criteria is “Failed”.

X. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. Facilities, agencies, units individuals that are relevant to the operations specified herein shall carry out self-evaluation and implementation in accordance with these Criteria, regulations on Covid-19 prevention and control of the Prime Minister, the Ministry of Health and the Ministry of Transport; take responsibility for the results of their self-evaluation.

2. Regulatory authorities shall, within the scope of their functions and duties, pursuant to these Criteria and regulations on Covid-19 prevention and control, carry out inspections and take actions as per regulations./.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3324/QĐ-BCĐ ngày 15/09/2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.652

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.156