Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5212/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt chỉ giới đường đỏ nút giao thông giữa đường Phạm Hùng với tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Số hiệu: 5212/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 04/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5212/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ NÚT GIAO THÔNG GIỮA ĐƯỜNG PHẠM HÙNG VỚI TUYẾN ĐƯỜNG TỪ ĐƯỜNG LÊ ĐC THỌ ĐẾN ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TỶ LỆ 1/500.

Địa điểm: quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 6631/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 4751/TTr-QHKT-HTKT ngày 21/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ chỉ giới đường đỏ nút giao thông giữa đường Phạm Hùng với tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, tỷ lệ 1/500, với các nội dung chính như sau:

1. Địa điểm: là nút giao ngã 3 của tuyến đường Phạm Hùng với tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường Phạm Hùng, có vị trí thuộc địa giới quận Nam Từ Liêm.

2. Hình thức nút: nút giao thông giữa đường Phạm Hùng với tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến dường Phạm Hùng là nút giao khác mức trực thông theo đường Phạm Hùng ở tầng 2, tại tầng 1 là nút giao bằng.

3. Mặt cắt ngang các tuyến đường vào nút:

- Tuyến đường Phạm Hùng: có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B=68m, gồm: hai lòng đường xe chạy rộng 12mx2=24m; hè hai bên rộng 8mx2=16m; dải đất bố trí cầu cạn cao tốc ở giữa rộng 28m (cầu cạn cao tốc rộng B=24m).

- Tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường Phạm Hùng: có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B=50m gồm: 02 lòng đường xe chạy chính rộng 7,5mx2=15m; 02 lòng đường xe địa phương rộng 7mx2=14m; hè hai bên rộng 8mx2=16m; dải phân cách trung tâm rộng 3m; dải phân cách giữa lòng đường xe chính và đường xe địa phương rộng 1mx2=2m (cụ thể sẽ được xác định theo dự án đầu tư xây dựng tuyến đường do UBND quận Nam Từ Liêm đang triển khai).

4. Định vị tim đường, chỉ gii đường đỏ các tuyến đường quy hoạch vào nút giao và chỉ gii đường đỏ nút giao thông:

- Tim đường quy hoạch của các tuyến đường vào nút giao thông được xác định như sau:

+ Tim tuyến đường Phạm Hùng định vị thông qua các điểm: 1-2-3-4.

+ Tim tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường Phạm Hùng định vị thông qua các điểm: 3-5-6.

- Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường được xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, kích thước, kết hợp với nội suy trực tiếp trên bản vẽ và các hồ sơ chỉ giới đường đỏ các tuyến đường đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại các Quyết định số 2260/QĐ-UB ngày 24/4/2003; số 60/2002/QĐ-UB ngày 22/4/2002.

- Chỉ gii đường đỏ nút giao thông: (A1-A2-A3-A4), (B1-B2-B3-B4; B5-B6; B7-B8), (C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9) được xác định bằng các điểm tọa độ xác định tim đường, kích thước mặt cắt ngang, kết hợp phương pháp nội suy trực tiếp tại bản vẽ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ gii đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này, phê duyệt hồ sơ cắm mốc gii nút giao để triển khai cắm mốc theo quy định;

Giao UBND quận Nam Từ Liêm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; Tổ chức lập nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc gii nút giao theo hồ sơ ch gii đường đỏ được duyệt gửi Sở Quy hoạch-Kiến trúc thẩm định, phê duyệt và triển khai cắm mốc giới; quản lý mốc giới và xây dựng tại khu vực nút giao theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch-Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm; Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 1, Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);

- Các Phó CT UBND TP;
- VPUBTP: PCVP: P.V.Chiến; các phòng: TH, TKBT, ĐT (chiến, năng);
- Lưu VT, ĐT
A1;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5212/QĐ-UBND ngày 04/08/2017 về phê duyệt chỉ giới đường đỏ nút giao thông giữa đường Phạm Hùng với tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.069

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.158.251.104