Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 72/2007/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 30/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 72/2007/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010”;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- UBVHGDTNTN&NĐ của QH;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 cơ quan trực thuộc CP;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cục KTrVB QPPL (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục KT&KĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bành Tiến Long

 

QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 72/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng.

2. Quy định này được áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng thực hiện chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng (sau đây gọi chung là trường có đào tạo giáo viên tiểu học).

Điều 2. Chất lượng giáo dục và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng

1. Chất lượng giáo dục chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng là sự đáp ứng mục tiêu do nhà trường đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục đại học trình độ cao đẳng của Luật Giáo dục, phù hợp với yêu cầu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng của địa phương và của ngành.

2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng là mức độ yêu cầu và điều kiện mà chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Điều 3. Mục đích ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng được ban hành làm công cụ để trường tự đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận chương trình đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; để người học có cơ sở lựa chọn ngành và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

Chương 2:

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC  TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Điều 4. Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu, cơ cấu tổ chức, quản lý đào tạo và công tác đánh giá hoạt động đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng

1. Mục tiêu đào tạo giáo viên tiểu học quy định trong chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được cụ thể hoá thành mục tiêu đào tạo của trường, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

2. Cơ cấu tổ chức đào tạo hợp lý và thực hiện quản lý đào tạo giáo viên tiểu học có hiệu quả.

3. Đội ngũ cán bộ quản lý chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ trường cao đẳng hiện hành, được phân định rõ ràng về trách nhiệm và quyền hạn cho từng cán bộ quản lý.

4. Công tác đánh giá các hoạt động đào tạo giáo viên tiểu học được thực hiện trên cơ sở đảm bảo tính kế hoạch và hệ thống.

Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Chương trình và các hoạt động đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng

1. Trường có đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học thực hiện đầy đủ chương trình khung ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng.

2. Thực hiện việc tổ chức đào tạo giáo viên tiểu học và công nhận kết quả học tập của người học theo học phần (tích luỹ theo học phần); chuyển dần quy trình tổ chức đào tạo theo năm học sang hình thức tích luỹ tín chỉ.

3. Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học.

4. Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác trong kiểm tra, đánh giá.

5. Đảm bảo an toàn, chính xác và khoa học trong lưu trữ kết quả học tập của người học.

6. Kết hợp hoạt động dạy và học với nghiên cứu khoa học trong đào tạo giáo viên tiểu học.

7. Phối hợp chặt chẽ với sở giáo dục và đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo, các trường tiểu học để tiến hành có hiệu quả các hoạt động thực tập sư phạm cho người học.

Điều 6. Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ giảng viên tham gia chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng

1. Đội ngũ giảng viên tham gia chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng có trình độ đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên tiểu học.

2. Đội ngũ giảng viên tham gia chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng có đủ về số lượng, phù hợp với yêu cầu của nội dung chương trình và đáp ứng nhu cầu đào tạo.

3. Giảng viên tham gia chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng được định kỳ đánh giá năng lực giảng dạy.

4. Nhà trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và phân công giảng viên theo yêu cầu đào tạo giáo viên tiểu học; tạo điều kiện cho giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Giảng viên tham gia chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng được đảm bảo các quyền theo quy định.

6. Đội ngũ giảng viên tham gia chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng được tạo điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học.

Điều 7. Tiêu chuẩn 4: Người học và công tác hỗ trợ người học thuộc chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng

1. Người học thuộc chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng được đảm bảo tuyển chọn công bằng và khách quan.

2. Người học được phổ biến các quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các quy định khác có liên quan của nhà trường.

3. Người học được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đời sống.

4. Người học được tạo điều kiện để rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, và lối sống.  

5. Người học được tạo điều kiện tham gia các tổ chức Đảng, Đoàn và đoàn thể khác.

6. Người học được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội theo quy định.

7. Người học được tạo điều kiện để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất và được đảm bảo về dịch vụ y tế trường học.

8. Người học được tạo điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học.

Điều 8. Tiêu chuẩn 5: Thư viện, trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất khác hỗ trợ chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng

1. Hệ thống thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên tiểu học.

2. Phòng thực hành nghiệp vụ, phòng nghe nhìn và các trang thiết bị dạy học được sử dụng có hiệu quả đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên tiểu học.

3. Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ các hoạt động đào tạo giáo viên tiểu học.

4. Có đủ phòng học phục vụ cho hoạt động đào tạo giáo viên tiểu học.

5. Hệ thống sân bãi, nhà tập, các cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất đáp ứng nhu cầu tập luyện và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất cho người học.

Điều 9. Tiêu chuẩn 6: Công tác tài chính phục vụ chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng

1. Có kế hoạch tài chính và quản lý tài chính cho chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng.

2. Kinh phí dành cho chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng được đảm bảo theo kế hoạch, sử dụng đúng mục đích và quy định.

3. Có nguồn tài chính hợp pháp hỗ trợ đào tạo giáo viên tiểu học.

4. Thực hiện công khai tài chính để giảng viên, cán bộ, công nhân viên biết và tham gia kiểm tra, giám sát.

Điều 10. Tiêu chuẩn 7: Công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng và hoạt động tư vấn việc làm

1. Thực hiện đánh giá phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị của sinh viên tốt nghiệp chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng.

2. Thực hiện đánh giá năng lực của sinh viên tốt nghiệp.

3. Triển khai các hoạt động của nhà trường về tư vấn việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trường đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng chịu trách nhiệm đảm bảo những điều kiện cần thiết để có chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Điều 12. Trách nhiệm của trường đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng

Các trường đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng căn cứ vào tình hình cụ thể của trường để lập kế hoạch xây dựng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho từng giai đoạn và có các biện pháp thực hiện kế hoạch đề ra./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bành Tiến Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 72/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2007 quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.623
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.237.158