Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3542/QĐ-BNV 2016 nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước

Số hiệu: 3542/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Triệu Văn Cường
Ngày ban hành: 14/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3542/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CHO GIẢNG VIÊN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm chức và giảng viên thỉnh giảng giảng dạy kiến thức quản lý nhà nước của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Hành chính Quốc gia; Học viện, trường, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương (sau đây gọi chung là trường đào tạo, bồi dưỡng bộ, ngành Trung ương); trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là trường Chính trị cấp tỉnh),

b) Giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm chức và giảng viên thỉnh giảng giảng dạy kiến thức quản lý nhà nước của học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp trong hệ thống giáo dục quốc dân được giao nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân).

2. Mục tiêu bồi dưỡng

a) Mục tiêu chung

Trang bị, cập nhật những kiến thức mới về quản lý nhà nước; những vấn đề thực tiễn đặt ra từ quá trình thực thi công vụ; nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên quản lý nhà nước góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

b) Mục tiêu cụ thể

- 40 - 50% giảng viên kiêm chức là Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc trường đào tạo, bồi dưỡng bộ, ngành Trung ương, trường Chính trị cấp tỉnh được bồi dưỡng kiến thức về hành chính công, hội nhập; nâng cao năng lực quản trị cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

- 70 - 80% giảng viên cơ hữu giảng dạy kiến thức quản lý nhà nước của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học Viện Hành chính Quốc gia; trường đào tạo, bồi dưỡng bộ, ngành Trung ương; trường Chính trị cấp tỉnh; trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được bồi dưỡng cập nhật nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước; 50% giảng viên cơ hữu được bồi dưỡng, cập nhật về phương pháp giảng dạy tích cực.

- 40% giảng viên thỉnh giảng của trường đào tạo, bồi dưỡng bộ, ngành Trung ương, trường Chính trị cấp tỉnh, trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy tích cực.

- 50% giảng viên cơ hữu giảng dạy kiến thức quản lý nhà nước của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, trường đào tạo, bồi dưỡng bộ, ngành Trung ương, trường Chính trị cấp tỉnh được tham gia các khóa học thực tế tại các công sở.

- 100% giảng viên cơ hữu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, trường đào tạo, bồi dưỡng bộ, ngành Trung ương, trường Chính trị cấp tỉnh được bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn quy định về lý luận chính trị, kiến thức tin học, ngoại ngữ.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Xây dựng các chương trình, tài liệu bồi dưỡng giảng viên quản lý nhà nước

- Các chương trình, tài liệu cập nhật nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước phục vụ giảng dạy có chất lượng và hiệu quả các chuyên đề trong các chương trình bồi dưỡng công chức ngạch cán sự, ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính.

- Các chương trình, tài liệu cập nhật nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước phục vụ giảng dạy có chất lượng và hiệu quả các chuyên đề trong các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn viên chức chuyên ngành.

- Các chương trình, tài liệu bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy tích cực.

b) Tổ chức các khóa bồi dưỡng

- Bồi dưỡng cập nhật nâng cao kiến thức quản lý nhà nước: Từ năm 2017 đến năm 2020 tổ chức 16 lớp, mỗi năm 04 lớp, mỗi lớp tối đa không quá 100 học viên.

- Bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy tích cực và kỹ năng giảng dạy chuyên ngành: Từ năm 2017 đến năm 2020 tổ chức 16 lớp, mỗi năm 04 lớp, mỗi lớp tối đa không quá 50 học viên.

- Bồi dưỡng kiến thức về hành chính công, hội nhập; nâng cao năng lực quản trị cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: Trong 05 năm, 2016 - 2020 tổ chức 05 lớp, mỗi năm 01 lớp, mỗi lớp khoảng 15 - 18 học viên.

c) Tổ chức đi nghiên cứu thực tế

Mỗi cơ sở đào tạo, bồi dưỡng mỗi năm cử 02 đến 03 giảng viên quản lý nhà nước đi nghiên cứu thực tế tại các đơn vị của bộ, ngành, địa phương; mỗi khóa đi khoảng 02 tuần đến 01 tháng.

4. Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Tổ chức bồi dưỡng tập trung, theo khu vực, theo cụm hoặc tổ chức riêng theo yêu cầu của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước; kinh phí của cơ quan quản lý, đơn vị sự nghiệp công lập; trường của hệ thống giáo dục quốc dân hoặc hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc tổ chức thực hiện Quyết định này bảo đảm chất lượng, hiệu quả,

2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Hành chính Quốc gia; trường đào tạo, bồi dưỡng bộ, ngành Trung ương; trường Chính trị cấp tỉnh; trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có trách nhiệm

a) Cử giảng viên tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ hoặc Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cho giảng viên quản lý nhà nước của đơn vị mình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch.

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để tổ chức bồi dưỡng về lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ bảo đảm giảng viên quản lý nhà nước đáp ứng tiêu chuẩn quy định.

3. Bộ Nội vụ

a) Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

- Chủ trì, phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

- Hàng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Bộ trưởng.

- Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2021.

b) Học viện Hành chính Quốc gia

Phối hợp với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức các lớp bồi dưỡng đã được phê duyệt.

c) Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính

Hướng dẫn, phối hợp với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lập Dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động đã được phê duyệt bảo đảm chất lượng, tiết kiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia;
- Trường đào tạo, bồi dưỡng bộ, ngành Trung ương;
- Trường Chính trị cấp tỉnh;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, Thứ trưởng Triệu Văn Cường; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Bộ;
- Trang Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Triệu Văn Cường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3542/QĐ-BNV ngày 14/10/2016 phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


919

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.177.219