Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1719/QĐ-BGDĐT năm 2016 về Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (giai đoạn 2016-2020) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1719/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 23/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1719/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ (GIAI ĐOẠN 2016 - 2020)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 -2015;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6559/VPCP- V.III ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo rà soát chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2016-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ).

Điều 2. Vụ Giáo dục dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo Bộ trưởng về tiến đ, kết quả thực hiện Đề án của các đơn vị và địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- UBND các
tỉnh/TP trực thuộc TW có trường PTDTNT;
- Các sở GDĐT có trường PTDTNT (để
t/h);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GD
ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ (GIAI ĐOẠN 2016-2020)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Tiếp tục thực hiện để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) ban hành kèm theo Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ,

2. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và các địa phương nhằm củng cố và phát triển hệ thống trường PTDTNT theo quy hoạch của Đ án.

3. Đảm bảo các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục xây dựng bổ sung, nâng cấp các hạng mục công trình cho các trường PTDTNT hiện có theo hướng trường trung học đạt chuẩn quốc gia

- Tiếp tục đầu tư xây dựng bổ sung 30,5% các hạng mục công trình còn thiếu của giai đoạn 2011-2015 cho các trường PTDTNT hiện có; đảm bảo các hạng mục công trình sau khi hoàn thành được trang bị đủ thiết bị theo danh mục tối thiểu; khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình đã xây dựng và tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng.

- Kinh phí thực hiện: ngân sách địa phương, lồng ghép từ các chương trình, dự án và vốn huy động hp pháp khác.

2. Tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn thiện các trường PTDTNT trong danh mục xây dựng mới của Đề án

- Tiếp tục đầu tư xây dựng mới 12 trường trong danh mục xây dựng mới của Đề án nhưng chưa được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2011-2015 và 4 trường PTDTNT được thành lập mới do chia tách địa giới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình cho 25 trường đã được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2011-2015 nhưng chưa hoàn thiện đầy đủ các hạng mục công trình.

“Kinh phí thực hiện: ngân sách trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu “Hỗ trợ giáo dục vùng núi, vùng dân tộc, vùng khó khăn giai đoạn 2016- 2020”, ngân sách địa phương và vốn huy động hp pháp khác.

3. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường PTDTNT đáp ứng yêu cầu đi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động sau:

+ Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông mới, xây dựng nội dung và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên trường PTDTNT nhằm đáp ứng việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phthông sau năm 2018.

+ Nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy và nghề nghiệp; năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường PTDTNT.

- Kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo được giao trong kế hoạch hàng năm, theo phân cấp quản lý hiện hành; lồng ghép các chương trình, dự án và vốn huy động hp pháp khác.

4. Tiếp tục tăng cường các điều kiện hỗ trợ hoạt động quản lý, giáo dục trong các trường PTDTNT

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động sau:

+ Xây dựng, vận hành, bảo trì, nâng cấp và tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống thông tin quản lý trường PTDTNT.

+ Biên tập, in và cấp phát các tài liệu hỗ trợ công tác quản lý, giáo dục về nội dung giáo dục đặc thù trong trường PTDTNT đã được biên soạn trong giai đoạn 2011-2015 nhưng chưa được cấp phát đến các nhà trường.

+ Tiếp tục xây dựng các tài liệu phục vụ hoạt động giáo dục đặc thù của trường PTDTNT (giáo dục bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; giáo dục kĩ năng sống và hoạt động xã hội; giáo dục lao động, hướng nghiệp và dạy nghề truyền thống; tổ chức công tác nội trú cho học sinh...).

+ Rà soát, xây dựng chế độ làm việc và các chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường PTDTNT; bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy định về công tác tổ chức đối với các trường PTDTNT trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo được giao trong kế hoạch hàng năm, theo phân cấp quản lý hiện hành; lồng ghép các chương trình, dự án và vốn huy động hợp pháp khác.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án và mục tiêu, tính chất chuyên biệt của trường PTDTNT

- Tăng cường công tác tuyên truyền ở các cấp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và cộng đồng về việc đầu tư củng c và nâng cao chất lượng giáo dục của hệ thng trường PTDTNT đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông bằng các hình thức khác nhau, đặc biệt là ở các địa phương, nhà trường để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh hiểu rõ về mục tiêu, tính chất chuyên biệt của trường PTDTNT và trách nhiệm của mỗi đối tượng trong quá trình công tác và học tập tại trường.

- Kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo được giao trong kế hoạch hàng năm, theo phân cấp quản lý hiện hành; lồng ghép các chương trình, dự án và vốn huy động hợp pháp khác.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp tục thực hiện Đề án của các địa phương

- Kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng việc tiếp tục thực hiện các công trình và sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả, đúng mục tiêu của Đề án ở các địa phương.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động giáo dục, việc sử dụng, phát huy công năng và công tác duy trì, bảo dưỡng các công trình đã đầu tư của các trường PTDTNT.

- Kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo được giao trong kế hoạch hàng năm, theo phân cấp quản lý hiện hành; lồng ghép các chương trình, dự án và vốn huy động hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Vụ Giáo dục dân tộc: chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tại trung ương theo từng năm và giai đoạn; tổ chức việc kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án của các địa phương.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính: chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tham mưu bố trí nguồn lực; hướng dẫn các địa phương xây dựng, triển khai thực hiện đng thời vi việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

- Cục Cơ sở vật chất, Thiết bị trường học và Đồ chơi trẻ em: chủ trì phối hp với các đơn vị có liên quan tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các trường PTDTNT.

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện tt các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch nêu trên.

2. UBND các tỉnh/TP có trường PTDTNT

- Chỉ đạo việc rà soát, quy hoạch mạng lưới, quy mô các trường PTDTNT trên địa bàn đúng với tỷ lệ huy động theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với nhu cầu tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng dân tộc thiu strong giai đoạn mới; đảm bảo đáp ứng liên thông đào tạo giữa cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông trong hệ thống trường PTDTNT; tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ trường PTDTNT đạt chuẩn quốc gia.

- Chỉ đạo thống nhất việc quản lí, giám sát, đánh giá, tng hợp kết quả thực hiện Đề án.

- Theo từng nhiệm vụ của Kế hoạch, chủ động lồng ghép, bố trí nguồn lực tài chính để thực hiện; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất của các trường PTDTNT, nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

3. Các sở giáo dục và đào tạo: chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan của địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án của địa phương hằng năm và giai đoạn; báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu./.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1719/QĐ-BGDĐT năm 2016 về Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (giai đoạn 2016-2020) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


516
DMCA.com Protection Status

IP: 52.23.234.7