Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 1803/KH-UBND 2018 chống bạo lực học đường giáo dục phổ thông Cao Bằng

Số hiệu: 1803/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Trịnh Hữu Khang
Ngày ban hành: 19/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1803/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 19 tháng 06 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 2018 - 2021

Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017 - 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2018 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Mục đích, yêu cầu

- Tăng cường các điều kiện về vật chất và tinh thần trong các cơ sở giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa. Người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực.

- Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tạo điều kiện, chỉ đạo đến từng cơ sở giáo dục thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao.

2. Đối tượng áp dụng

Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường chuyên biệt (gọi chung là cơ sở giáo dục); lớp xóa mù chữ, lớp ngoại ngữ, lớp tin học, lớp dạy kỹ năng sống, lớp dạy năng khiếu có người học dưới 18 tuổi (gọi chung là lớp độc lập).

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu bạo lực học đường.

b) Mục tiêu cụ thể

- 100% các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ, nhà giáo và người học;

- 100% các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; rèn luyện kỹ năng sống cho người học;

- 100 % các cơ sở giáo dục công khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường; thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời khi có người học bị bạo lực học đường;

- 100% các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học;

- 100% cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương và cơ sở giáo dục có quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

2. Nội dung, nhiệm vụ và giải pháp

a) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống bạo lực học đường

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường và trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác và ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường;

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tuyên truyền các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường trên các trang web, cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng;

- Đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua giảng dạy các môn học, các hội nghị, hội thảo, triển lãm; phóng sự, bài viết trên báo, đài Trung ương, địa phương; các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội; các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương thanh niên thiếu niên và nhi đồng tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập và rèn luyện.

b) Tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống bạo lực học đường vào các hoạt động giáo dục, nội dung chương trình, sách giáo khoa

- Xây dựng nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp từng cấp học và trình độ đào tạo theo Kế hoạch số 3260/KH-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Tăng cường lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong nội dung, chương trình môn học hoạt động giáo dục của chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới;

- Lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục của các cơ sở giáo dục;

- Giáo dục, trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống bạo hành trẻ em cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục và gia đình người học;

- Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục cho phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. Tăng cường các hoạt động tập thể, hoạt động nhóm, giao lưu trao đổi kiến thức, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua trong nhà trường phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp.

c) Xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục. Hằng năm, cơ sở giáo dục có bản cam kết với cơ quan quản lý cấp trên về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và không có bạo lực;

- Tổ chức triển khai hoạt động tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động trải nghiệm, tập thể có tính cộng đồng - xã hội, nhằm tạo cơ hội cho người học được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, góp phần định hướng thẩm mỹ lành mạnh, giáo dục kỹ năng sống, hình thành và phát triển nhân cách cho người học;

- Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học;

- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, giao lưu, hội nghị, hội thảo và các hình thức phù hợp khác để người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên được bày tỏ các kiến nghị, sáng kiến, nguyện vọng đối với các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý giáo dục;

- Thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động của cơ sở giáo dục đến gia đình người học để cùng phối hợp giáo dục người học; Tổ chức ký cam kết phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình người học và các tổ chức khác trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

d) Nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong việc quản lý, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục;

- Tổ chức đánh giá, rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên phù hợp với chuyên môn, năng lực cá nhân, đảm bảo trong cơ sở giáo dục không có cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với nhà giáo có hành vi bạo lực;

- Các cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo và việc áp dụng hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực trong nhà trường;

- Đổi mới chương trình và giáo trình đào tạo giáo viên trong Trường Cao đẳng Sư phạm theo hướng tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo cho sinh viên trước khi tốt nghiệp;

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực học đường cho người học và đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục.

đ) Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục học sinh, thực hiện cam kết với cơ sở giáo dục về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường tốt nhất góp phần quản lý con em học tập, rèn luyện;

- Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện: Tiếp tục thực hiện và đưa nội dung của phong trào “Thi đua Dạy tốt - Học tốt”; phong trào xây dựng “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” thành các hoạt động thường xuyên trong các cấp học mầm non và phổ thông;

- Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh. Thực hiện hiệu quả Đề án Đấu tranh phòng chống xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm được Chính phủ phê duyệt ngày 23/12/1999; Thông tư số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT, ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong ngành Giáo dục; Quy chế phối hợp số 87/QCPH-CAT-SGD&ĐT ngày 28/3/2016 giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

e) Kiểm tra, giám sát và xử lý về bạo lực học đường

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục; phát hiện, xử lý nhng vi phạm liên quan đến bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục;

- Thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của cơ sở giáo dục: hộp thư góp ý, đường đây nóng và các hình thức khác. Theo dõi, thống kê và phân tích các nhóm đối tượng có nguy cơ bạo lực học đường. Thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình người học để tăng cường phối hợp quản lý, xử lý các tình huống liên quan tới bạo lực học đường;

- Xây dựng và áp dụng các công cụ phòng ngừa, giải quyết các nguy cơ xảy ra bạo lực học đường;

- Xây dựng cơ chế phối hợp và quy trình xử lý đối với các tình huống bạo lực học đường;

- Xây dựng hệ thống thu thập, phân tích thông tin về bạo lực học đường của ngành giáo dục.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được cân đối từ ngân sách tỉnh, ngân sách các huyện, thành phố theo phân cấp và nguồn vốn xã hội hóa để chi cho các hoạt động của Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức và cá nhân có liên quan bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục và lớp độc lập thuộc phạm vi quản lý;

- Hướng dẫn việc lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục của các cơ sở giáo dục và các lớp độc lập thuộc phạm vi quản lý theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Hướng dẫn công tác tư vấn học đường, công tác xã hội trường học theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo của UBND tỉnh;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục, các lớp độc lập thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chng bạo lực học đường.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức và cá nhân có liên quan bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục, các lớp độc lập thuộc phạm vi quản lý;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn việc lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn trong thực hành, thực tập nghề nghiệp và lao động sản xuất;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra cơ sở giáo dục và lớp độc lập thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

3. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học, phòng chống vi phạm pháp luật và phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường; điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc xảy ra theo Đề án Đấu tranh phòng chống xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm được Chính phủ phê duyệt ngày 23/12/1999; Thông tư số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong ngành giáo dục; Kế hoạch số 2364/KH-CAT-PV11 ngày 31/10/2017 của Công an tỉnh Cao Bằng về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phạm tội cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản tại các trường học;

- Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo thẩm quyền nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức các lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, lãnh đạo các nhà trường và cán bộ làm công tác chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về phòng cháy, chữa cháy;

- Thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật và thực hiện kiểm tra theo chuyên đề, chuyên ngành, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh và theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Sở Y tế

Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác y tế trường học bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh cho người học.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sỹ; thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa;

- Chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó đề cao vai trò của gia đình trong việc giáo dục con, cháu.

7. Sở Tài chính

Trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt, Sở Tài chính, phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố tham mưu cho UBND cùng cấp bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch theo quy định. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí và thanh quyết toán đúng quy định của pháp luật.

8. Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra hoạt động hè hằng năm của học sinh;

- Nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào do Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng Hội đồng Đội tỉnh Cao Bằng phát động;

- Tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương. Đề cao tính sáng tạo, tính hành động, tính giáo dục qua việc thực hiện các phong trào, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo triển khai việc bảo đảm quy định về môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo phân cấp quản lý;

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong các cơ sở giáo dục; điều tra, xử lý vụ việc bạo lực học đường, gây mất an toàn cho cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo phân cấp quản lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hằng năm tổng hợp kết quả thực hiện (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp chung), báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQ tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn TNCS HCM;
- Các sở, ban, ngành trong Kế hoạch;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- CV: TH;
- Lưu: VT, VX (Tr 36b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Hữu Khang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1803/KH-UBND ngày 19/06/2018 thực hiện Chương trình hành động Phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2018-2021 do tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.106

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!