Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 42/2009/TT-BTC hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân làm đại lý xổ số khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trúng thưởng xổ số

Số hiệu: 42/2009/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 42/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2009

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN LÀM ĐẠI LÝ XỔ SỐ VÀ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ.

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH 12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 và văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân làm đại lý xổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trúng thưởng xổ số như sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Các cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số với Công ty xổ số kiến thiết có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động đại lý bao gồm các khoản thu nhập: hoa hồng của đại lý, các khoản thưởng dưới các hình thức, các khoản hỗ trợ, chi trả khác nhận được từ cơ sở giao đại lý.

2. Cá nhân trúng thưởng xổ số.

Điều 2. Đăng ký thuế

1. Cá nhân làm đại lý xổ số phải đăng ký thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật quản lý thuế.

2. Hồ sơ đăng ký thuế:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 03 ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân.

- Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc hợp đồng làm đại lý xổ số ký với Công ty xổ số kiến thiết.

3. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế: Cá nhân làm đại lý trực tiếp đăng ký thuế thì hồ sơ đăng ký thuế nộp tại Chi cục thuế quận, huyện nơi cá nhân cư trú.

Điều 3. Khấu trừ thuế đối với thu nhập trả cho các đại lý

- Đối tượng phải khấu trừ thuế: Công ty xổ số kiến thiết chi trả thu nhập cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng đại lý với Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân đại lý theo mức thu nhập và tỷ lệ như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng Việt Nam

Thu nhập của đại lý/tháng

Tỷ lệ tạm thu trên thu nhập trả cho đại lý hàng tháng

Đến 4.000

0%

Trên 4.000

5%

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ cho đại lý xổ số theo đề nghị của đại lý xổ số.

- Thu nhập của đại lý theo biểu này là thu nhập của cá nhân đại lý không trừ các khoản giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện nhân đạo...

Điều 4. Khai thuế, quyết toán thuế

1. Đối với Công ty xổ số kiến thiết:

- Khai thuế tháng: Hàng tháng căn cứ vào số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của các đại lý, Công ty xổ số kiến thiết khai thuế theo mẫu số 01/KK-XS ban hành kèm theo Thông tư này và nộp tờ khai cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

Trường hợp số thuế khấu trừ hàng tháng dưới 5 triệu đồng thì lập tờ khai theo quý.

Thời hạn nộp tờ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

- Khai quyết toán thuế: Công ty xổ số kiến thiết phải khai quyết toán số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của các đại lý theo mẫu số 02/KK-XS và lập Bảng kê kèm theo mẫu số 02A/BK-XS ban hành kèm theo Thông tư này.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

2. Đối với cá nhân làm đại lý: Cá nhân làm đại lý có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân phải khai quyết toán thuế trong các trường hợp:

- Có số thuế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc đã tạm nộp, hoặc có phát sinh thu nhập đến mức phải nộp thuế nhưng trong năm chưa bị khấu trừ hoặc chưa tạm nộp.

- Có yêu cầu về hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế đã nộp vào kỳ sau.

Hồ sơ khai quyết toán thuế, thời hạn và nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 2.4 điểm 2, mục II phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên áp dụng đối với cá nhân kinh doanh.

Khai quyết toán thuế cá nhân làm đại lý phải kèm theo hồ sơ chứng minh người phụ thuộc (nếu có khai giảm trừ người phụ thuộc).

- Các trường hợp khác không phải khai quyết toán thuế.

Điều 5. Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng xổ số

- Cá nhân trúng thưởng xổ số các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng trên 01 vé xổ số thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

- Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng xổ số là phần giá trị giải thưởng của từng vé xổ số vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân trúng thưởng nhận được.

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với những trường hợp cá nhân trúng thưởng vé xổ số có giá trị trên 10 triệu đồng.

- Hàng tháng Công ty xổ số kiến thiết tổng hợp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với các trường hợp trúng thưởng trên 10 triệu đồng và kê khai theo mẫu số 03/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, nộp tờ khai và nộp tiền thuế đã khấu trừ vào Ngân sách theo quy định. Cuối năm Công ty xổ số kiến thiết phải quyết toán số thuế đã khấu trừ theo mẫu số 06/KK-TNCN và bảng kê số 06D/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC nên trên.

Điều 6. Tổ chức thực hiện:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng đối với thu nhập của đại lý xổ số từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

2. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với cá nhân làm đại lý xổ số.

3. Các nội dung khác không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT, TNCN).Hương

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Mẫu số: 01/KK-XS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số)

Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

[01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý……… Năm ...……

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………………………………........

[03] Mã số thuế:

-

[04] Địa chỉ: …………………………………….................................................

[05] Điện thoại:…………..[06] Fax:..........................[07] Email: .......................

STT

Chỉ tiêu

Số lượng/Số tiền

1

Tổng số đại lý xổ số trong kỳ

Người

2

Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số trong kỳ

VNĐ

3

Tổng số đại lý xổ số thuộc diện khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân

Người

4

Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số thuộc diện khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân

VNĐ

5

Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ

VNĐ

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

............ , ngày ......tháng ….....năm …....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Mẫu số: 02/KK-XS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số)

Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

[01] Kỳ tính thuế: Năm………..

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………………………....…

[03] Mã số thuế:

-

[04] Địa chỉ: ..........................................................................................................

[05] Điện thoại:…………..[06] Fax:……...……….[07] Email:……………..

STT

Chỉ tiêu

Số lượng/Số tiền

1

Tổng số đại lý xổ số trong kỳ

Người

2

Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số trong kỳ

VNĐ

3

Tổng số đại lý xổ số thuộc diện khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân

Người

4

Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số thuộc diện khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân

VNĐ

5

Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ

VNĐ

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

............ , ngày ......tháng ….....năm …....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Mẫu số: 02A/BK-XS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA ĐẠI LÝ XỔ SỐ

(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-XS)

[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập::………………………………………...

[03] Mã số thuế:

-

STT

Họ và tên đại lý

Mã số thuế

Số chứng minh nhân dân

Thu nhập chịu thuế

Thuế đã khấu trừ

Tổng số

Trong đó

Hoa hồng đại lý

Thưởng

Khác

1

2

3


Tổng cộng

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

............ , ngày ......tháng ….....năm …....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 42/2009/TT-BTC

Hanoi, March 09th, 2009

 

CIRCULAR

GUIDING WITHHOLDING PERSONAL INCOME TAX OF LOTTERIES' AGENTS AND LOTTERY WINNERS

Pursuant to the Law on Personal Income Tax dated 21 November 2007 and its implementing guidelines; Pursuant to the Law on Management of Tax dated 29 November 2006 and its implementing guidelines;
Pursuant to Decree 118/2008/ND-CP of the Government dated 27 November 2008 on functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
The Ministry of Finance hereby provides the following guidelines on tax registration, withholding tax, and tax finalization and declaration of personal income tax of lotteries' agents, and withholding personal income tax on income payable to lottery winners:

Article 1. Applicable scope:

1. Individuals who directly sign an agency contract with a lotteries company and which have taxable income. Taxable income from agency activities comprises income being agent's commission, bonuses in all forms, and other subsidies and payment receivable from the agent's principal.

2. Individuals who win lotteries.

Article 2. Tax registration

1. Individuals acting as lotteries' agents must conduct tax registration pursuant to the Law on Management of Tax and its implementing guidelines.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Declaration of tax registration on standard form 3 DK-TCT issued with Circular 85/2007/TT-BTC of the Ministry of Finance dated 18 July 2007 implementing the Law on Management of Tax regarding tax registration.

- Copy people's identity card or passport.

- Business registration certificate or agency contract signed with a lotteries company.

3. Location for lodging application files for tax registration: Individuals acting as lotteries' agents shall directly lodge their files with the Tax Department in the district where they reside.

Article 3. Withholding tax on income payable to agents

- Lotteries companies paying income to individuals who have directly signed an agency contract with such company shall be responsible to withhold personal income tax from income payable to agents in accordance with the following scale:

Unit: 1,000 VND

Monthly income of agent

Provisional percentage to be collected on monthly income payable to the agent

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0%

Above 4,000

5%

- Lotteries companies shall be responsible to issue certificates of tax withheld on request from their agents.

- An agent's income in accordance with the above tariff means the agent's income without deductions for dependants, or for compulsory insurance premiums or for contributions to charitable funds and so forth.

Article 4. Tax finalization declaration

1. Applicable to lotteries companies:

- Each month, based on the amount of PIT withheld on behalf of agents, a lotteries company shall complete the tax declaration on standard form 1 issued with this Circular and lodge it with the tax office directly managing such company. Monthly tax declarations must be lodged no later than the 20th day of the following month.

If the amount of tax withheld each month is less than five million dong, then a quarterly tax declaration shall be lodged.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Lotteries companies must complete a tax finalization declaration for PIT withheld on behalf of agents in accordance with standard form 2, and shall also prepare the list on standard form 2A issued with this Circular.

The time-limit for lodging the tax finalization file shall be no later than ninety days after the end of the western calendar year.

2. Individuals acting as agents and having taxable income must make a tax finalization declaration in the following cases:

- The amount of tax payable by them in a year is greater than the amount withheld or provisionally paid, or they have income arising in the year at a level on which tax is payable but such tax has not yet been withheld or provisionally paid.

- They claim a tax refund or set-off in the following tax period of tax already paid.

Tax finalization declaration files and time-limits for lodging them must comply with clause 2.4 of section 2 of Part D of Circular 84/2008/TT-BTC of the Ministry of Finance dated 30 September 2008 applicable to business individuals.

If an individual who is an agent claims deductions for dependants, then his or her tax finalization declaration must enclose the file proving that he or she has dependents.

- Tax finalization shall not be required in other cases.

Article 5. Withholding tax on income paid to lottery winners

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Assessable income from lottery winnings shall be that part of the prize on each lottery ticket which exceeds ten million dong as receivable by the winner.

- Lotteries companies shall be responsible to withhold PIT on behalf of any individual with a winning ticket valued at above ten million dong.

- Each month, a lotteries company shall collate all the PIT items withheld on winnings above ten million dong and declare same on standard form 3 issued with Circular 84 referred to above, and lodge such declaration and pay the tax withheld into the State budget in accordance with regulations. At the end of the year, a lotteries company must conduct tax finalization of the amount PIT withheld on standard form 6 and also complete the list on standard form 6D issued with Circular 84 referred to above.

Article 6. Organization of implementation

1. This Circular shall be of full force and effect after forty-five (45) days from the date of its signing, and shall apply to income of lotteries' agents as from 1 January 2009.

2. Guidelines on income tax applicable to high incomer earners and on corporate income tax applicable

to individuals acting as lotteries' agents are hereby repealed.

3. Other matters not guided in this Circular shall be implemented in accordance with Circular 84/2008/TT-BTC of the Ministry of Finance dated 30 September 2008 guiding implementation of the Law on Personal Income Tax and Decree 100/2008/ND-CP of the Government dated 8 September 2008 on the Law on Personal Income Tax.

Any problems arising during implementation should be promptly reported to the Ministry of Finance (General Department of Taxation) for resolution.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 42/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.925

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!