Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 924/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 18/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 924/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, với những nội dung chính sau đây:

1. Tên gọi sau khi chuyển đổi:

a) Tên gọi đầy đủ: TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

b) Tên giao dịch: TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

c) Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM OIL AND GAS GROUP;

d) Tên gọi tắt: PETROVIETNAM, viết tắt: PVN.

2. Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổ chức và hoạt động do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Trụ sở chính: số 18 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

5. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tàng trữ dầu khí, khí hóa than, làm dịch vụ về dầu khí ở trong và ngoài nước;

- Kinh doanh, dịch vụ khai thác dầu thô, khí, các sản phẩm dầu, khí và các các phẩm có nguồn gốc từ dầu khí ở trong và ngoài nước;

- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, sản phẩm dầu khí, hóa dầu;

- Kinh doanh, phân phối các sản phẩm dầu, khí, các nguyên liệu hóa phẩm dầu khí;

- Khảo sát, thiết kế, xây dựng, khai thác, sửa chữa các công trình, phương tiện phục vụ dầu khí dân dụng;

- Tư vấn đầu tư xây dựng, thiết kế các chương trình, phương tiện phục vụ dầu khí, dân dụng; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Đầu tư, sản xuất, chế biến, kinh doanh nhiên liệu sinh học;

- Đầu tư, sản xuất kinh doanh điện và phân bón;

- Đầu tư, khai thác than và các khoáng sản khác tại nước ngoài, ký kết hợp đồng nhập khẩu, cung ứng than; hợp tác khai thác và kinh doanh than trong nước, vận chuyển và tàng trữ than;

- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm lọc hóa dầu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và chế biến các sản phẩm lọc hóa dầu;

- Đầu tư sản xuất và kinh doanh năng lượng tái tạo.

b) Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

- Hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm;

- Đào tạo, cung ứng nhân lực dầu khí, xuất khẩu lao động;

- Đầu tư, kinh doanh bất động sản;

- Kinh doanh khách sạn, du lịch, văn phòng giao dịch;

- Triển khai, phát triển các dự án năng lượng sạch, “cơ chế phát triển sạch” (CDM);

- Đầu tư, khai thác phát triển cảng, kinh doanh vận tải biển, vận tải đường thủy, đường không và đường bộ, đại lý tàu biển.

Việc đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính phải tuân theo các quy định hiện hành.

6. Vốn điều lệ xác định tại thời điểm chuyển đổi: 177.628.383.625.944 đồng (một trăm bảy mươi bảy nghìn, sáu trăm hai mươi tám tỷ, ba trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm hai mươi lăm nghìn, chín trăm bốn mươi bốn đồng).

Việc xác định để điều chỉnh, bổ sung mức vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu:

Thủ tướng Chính phủ và các Bộ theo sự ủy quyền của Chính phủ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

8. Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho đến khi Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm mới Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

9. Sau khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trước khi chuyển đổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện Quyết định này; kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện vượt thẩm quyền;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Kiểm soát viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc xác định điều chỉnh mức vốn điều lệ phù hợp quy định hiện hành.

b) Trình Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính phù hợp với sự thay đổi về hình thức tổ chức và hoạt động của Tập đoàn;

3. Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

b) Thực hiện việc xác định điều chỉnh mức vốn điều lệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo quy định hiện hành;

c) Đăng ký doanh nghiệp và đăng ký lại quyền sở hữu tài sản đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo quy định;

d) Thực hiện việc sử dụng đất mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang được giao quản lý, sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

đ) Trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

4. Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trước khi chuyển đổi có trách nhiệm điều hành hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho đến khi Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

THE PRIME MINISTER
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 924/QD-TTg

Hanoi, June 18, 2010

 

DECISION

CONVERSION FROM PARENT COMPANY - VIETNAM OIL AND GAS GROUP INTO A STATE-OWNED SINGLE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government Organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on State-owned Enterprises dated November 26, 2003;

Pursuant to the Law on Enterprises dated November 29, 2005;

Pursuant to the Government’s Decree No. 25/2010/ND-CP dated March 19, 2010 on conversion from state-owned companies into single-member limited liability companies and management of state-owned single-member limited liability companies;

In consideration of the request of the Board of Directors of Vietnam Oil and Gas Group,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. The Parent Company - Vietnam Oil and Gas Group (hereinafter referred to as “Vietnam Oil and Gas Group”) is converted to a state-owned single-member limited liability company. To be specific:

1. Name after conversion:

a) Full name: TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM (“VIETNAM OIL AND GAS GROUP”)

b) Business name in Vietnamese: TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM (“VIETNAM OIL AND GAS GROUP”)

c) Business name in English: VIETNAM OIL AND GAS GROUP;

d) Abbreviated name: PETROVIETNAM, symbol: PVN.

2. Type of business entity: single-member limited liability company.

3. Vietnam Oil and Gas Group (hereinafter referred to as “PVN”) has obtained the legal status in accordance with Vietnam’s laws as of the effective date of the enterprise registration certificate, has its own seal and accounts opened at banks as prescribed by law and has the organizational structure and operations carried out in accordance with the Law on Enterprises, relevant regulations of law and its Charter approved by the Prime Minister.

4. Address of headquarters: No. 18 Lang Ha street, Thanh Cong ward, Ba Dinh district, Hanoi city.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Main business lines:

- Research into, exploration, extraction, transport, processing and storage of oil and gas and coal gas, provision of domestic and international oil and gas services;

- Domestic and international sale and provision of services concerning extraction of crude oil, gas, oil and gas products and products derived from oil and gas;

- Import and export of oil and gas materials and equipment, oil and gas products, petrochemicals;

- Sale and distribution of oil and gas products, petrochemicals;

- Survey, design, construction, operation and repair of constructions and equipment serving petroleum operations and civil purposes;

- Provision of counseling on investment in constructions and equipment serving petroleum operations and civil purposes; production and sale of building materials;

- Investment in, production, processing and sale of biofuels;

- Investment in, production and sale of electricity and fertilizers;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Production and sale of petrochemicals, provision of counseling on transfer of technology for production and processing of petrochemicals;

- Investment in, production and sale of renewable energy;

b) Business lines in connection with main business lines:

- Finance, securities, banking, insurance;

- Training and providing petroleum human resources; labor export;

- Real estate trading;

- Hospitality industry, office lease;

- Execution of clean energy projects, “clean development mechanism” (CDM);

- Investment in, operation and development of ports, sea, waterway, airway and road transport business, provision of shipping agency services.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. The charter capital at the time of conversion is 177,628,383,625,944 dong (One hundred and seventy-seven trillion, six hundred and twenty-eight billion, three hundred and eighty-three million, six hundred and twenty-five thousand, nine hundred and forty-four dong).

The charter capital shall be adjusted and increased as prescribed by law.

7. The Prime Minister and Ministries shall, with the authorization of the Government, exercise rights and discharge obligations of a representative of state ownership towards PVN.

8. Members of the PVN’s Board of Members shall comply with regulations specified in Article 21 of the Government’s Decree No. 25/2010/ND-CP dated March 19, 2010. The President and members of the PVN’s Board of Members shall keep holding their current position until the Prime Minister appoints a new President and members of PVN’s Board of Members.

9. After being converted into a single-member limited liability company, PVN shall inherit lawful rights, obligations and interests of PVN and solve current issues and issues that arise before conversion.

Article 2. Implementation

1. The Ministry of Industry and Trade shall:

a) direct, inspect, expedite and supervise the implementation of this Decision; promptly report difficulties during the implementation that are beyond its power to the Prime Minister;

b) submit a written request for appointment of PVN’s supervisors to the Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) take charge and cooperate with the Ministry of Industry and Trade and PVN in adjusting the charter capital in accordance with applicable regulations.

b) submit a written request for amendments to the financial management regulation relevant to changes in organizational structure and operation of PVN;

3. PVN’s Board of Members shall:

a) submit a written request for approval for PVN’s Charter to the Prime Minister;

b) adjust PVN’s charter capital in accordance with applicable regulations;

c) apply for enterprise registration and reapply for registration of ownership of assets of PVN as prescribed;

d) use land allocated to PVN in accordance with applicable regulations;

dd) request the Prime Minister to grant approval for appointment of the General Director of PVN.

4. The General Director of PVN before conversion shall manage PVN until the PVN’s Board of Members appoints a new General Director.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Minister of Industry and Trade, Minister of Finance, Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, Minister of Planning and Investment, Minister of Home Affairs, heads of relevant agencies, Steering Committee for Enterprise Renovation and Development, PVN’s Board of Directors and Board of Members are responsible for the implementation of this Decision.

 

 

 

PP. THE PRIME MINISTER
THE DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Sinh Hung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 924/QĐ-TTg ngày 18/06/2010 chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.728

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128