Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 77/2010/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 77/2010/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 2 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước (kể cả Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước), doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Điều 2. Đơn vị báo cáo:

1. Doanh nghiệp nhà nước (doanh nghiệp do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ), bao gồm:

- Doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước;

- Văn phòng Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước (báo cáo phần hoạt động của văn phòng Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc);

- Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn sở hữu vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

2. Doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, bao gồm:

- Doanh nghiệp có vốn của nhà đầu tư nước ngoài chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên;

- Dự án có vốn của nhà đầu tư nước ngoài chiếm từ 10% vốn đầu tư trở lên.

Điều 3. Nội dung báo cáo và kỳ báo cáo

Báo cáo tháng: Báo cáo tháng được áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động trong các ngành: khai khoáng, công nghiệp chế biến, điện, khí đốt, cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải, thông tin và truyền thông, kinh doanh bất động sản, vận tải kho bãi, thương mại và dịch vụ.

Chỉ tiêu báo cáo: hàng tháng các doanh nghiệp phải báo cáo các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu thuần theo ngành hoạt động;

- Số lượng/sản lượng sản phẩm theo ngành hoạt động.

Ngoài ra, đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất/nhập khẩu hàng hóa phải báo cáo các chỉ tiêu: lượng và giá trị hàng hóa xuất/nhập khẩu phân theo nước và mặt hàng.

Đối với doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phải báo cáo các chỉ tiêu: vốn điều lệ, vốn đầu tư thực hiện chia theo nguồn vốn, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách.

Báo cáo quý: Báo cáo quý được áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, xây dựng; doanh nghiệp có hoạt động thu/chi dịch vụ với nước ngoài, hoặc doanh nghiệp là chủ đầu tư.

Các chỉ tiêu phải báo cáo bao gồm:

Doanh nghiệp có hoạt động xây dựng phải báo cáo các chỉ tiêu giá trị sản xuất xây dựng chia theo loại công trình;

Doanh nghiệp có hoạt động thu/chi dịch vụ với nước ngoài phải báo cáo các chỉ tiêu giá trị thu/chi theo loại dịch vụ;

Doanh nghiệp là chủ đầu tư phải báo cáo các chỉ tiêu: vốn đầu tư thực hiện chia theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư.

Báo cáo 6 tháng: Báo cáo 6 tháng về lao động và thu nhập của người lao động áp dụng đối với toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Báo cáo 6 tháng về hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản được áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Các chỉ tiêu báo cáo bao gồm:

- Doanh nghiệp có hoạt động trồng trọt phải báo cáo các chỉ tiêu: diện tích gieo trồng cây hàng năm và diện tích cây lâu năm hiện có;

- Doanh nghiệp có hoạt động chăn nuôi phải báo cáo các chỉ tiêu: số lượng và sản lượng một số vật nuôi chủ yếu;

- Doanh nghiệp có hoạt động lâm nghiệp phải báo cáo các chỉ tiêu: diện tích rừng trồng; sản lượng khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ;

- Doanh nghiệp có hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản phải báo cáo các chỉ tiêu: sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác.

Báo cáo năm: Báo cáo năm được áp dụng đối với toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Các chỉ tiêu báo cáo bao gồm:

Những chỉ tiêu chung áp dụng đối với toàn bộ các doanh nghiệp:

- Thông tin định danh của doanh nghiệp;

- Các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gồm doanh thu chia theo ngành hoạt động, thuế và các khoản phí, lệ phí nộp ngân sách, lợi nhuận;

- Lao động và thu nhập của người lao động; đóng góp của doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và kinh phí công đoàn;

- Vốn đầu tư thực hiện trong năm chia theo nguồn vốn, khoản mục đầu tư;

- Các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; xử lý và bảo vệ môi trường;

- Các chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp;

- Các chỉ tiêu phản ánh tình hình xử lý rác thải doanh nghiệp và bảo vệ môi trường.

Những chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:

Ngoài các chỉ tiêu chung nêu ở mục a, các doanh nghiệp, dự án còn phải báo cáo các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm các chỉ tiêu phản ánh về sản phẩm/ sản lượng, quy mô, năng lực sản xuất của doanh nghiệp, cụ thể:

Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất công nghiệp báo cáo các chỉ tiêu: Khối lượng sản phẩm sản xuất, tiêu thụ, tồn kho và giá trị sản phẩm xuất kho tiêu thụ trong năm, doanh thu thuần sản xuất công nghiệp.

Doanh nghiệp có hoạt động xây dựng báo cáo các chỉ tiêu: Giá trị sản xuất xây dựng theo loại công trình; diện tích nhà ở hoàn thành trong năm theo chất lượng nhà, loại nhà và công trình thực hiện trong năm.

Doanh nghiệp có hoạt động thương mại báo cáo các chỉ tiêu: Số cơ sở và diện tích kinh doanh.

Doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ lưu trú báo cáo các chỉ tiêu: Số cơ sở kinh doanh; lượt khách/ngày khách phục vụ.

Doanh nghiệp có hoạt động vận tải, kho bãi, bốc xếp báo cáo các chỉ tiêu: Số lượng phương tiện vận tải chia theo loại đường; sản phẩm vận tải, bốc xếp chia theo loại đường.

Doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ ăn uống báo cáo các chỉ tiêu: Số cơ sở kinh doanh theo ngành.

Doanh nghiệp có hoạt động du lịch báo cáo các chỉ tiêu: Số cơ sở; lượt khách/ngày khách du lịch theo tua.

Doanh nghiệp có hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản báo cáo các chỉ tiêu:

- Diện tích, năng suất, sản lượng một số loại cây;

- Số lượng, sản phẩm một số vật nuôi;

- Sản lượng khai thác lâm sản;

- Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác;

- Tàu thuyền khai thác hải sản có động cơ.

Doanh nghiệp có hoạt động thu gom và xử lý rác thải báo cáo các chỉ tiêu: Khối lượng rác thải đã thu gom/xử lý trên địa bàn.

Doanh nghiệp có hoạt động xuất/nhập khẩu hàng hóa báo cáo các chỉ tiêu: lượng và giá trị xuất/nhập khẩu phân theo nước và mặt hàng.

Doanh nghiệp có hoạt động thu/chi dịch vụ với nước ngoài báo cáo các chỉ tiêu: Giá trị thu/chi theo loại dịch vụ và nước đối tác.

Điều 4. Đơn vị nhận báo cáo:

- Tổng cục Thống kê (Cục Thống kê các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương) nhận báo cáo của toàn bộ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn.

- Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhận báo cáo của doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn.

Điều 5. Thời hạn nhận báo cáo

Báo cáo tháng: ngày 12 hàng tháng

Báo cáo quý: ngày 12 tháng cuối quý

Báo cáo 6 tháng: ngày 12 tháng 6 và ngày 12 tháng 12

Báo cáo 6 tháng về số lượng và sản phẩm chăn nuôi vào ngày 12 tháng 4

Báo cáo năm: ngày 31 tháng 3 năm sau

Báo cáo năm đối với hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản: ước năm vào ngày 12 tháng 12 và chính thức năm vào ngày 25 tháng 1 năm sau; Báo cáo số lượng và sản phẩm chăn nuôi vào ngày 12 tháng 10.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Quyết định này, quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu và giải thích chế độ báo cáo thống kê cơ sở; đồng thời có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Chế độ báo cáo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Quyết định này.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2011 và bãi bỏ các văn bản sau:

- Quyết định số 62/2003/QĐ-BKH ngày 27 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê định kỳ doanh nghiệp nhà nước;

- Quyết định số 373/QĐ-TCTK ngày 10 tháng 9 năm 1996 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Tổng công ty thành lập theo Quyết định của Thủ tướng, các Tổng công ty thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng (gọi tắt là Tổng công ty 90, 91) và các Tổng công ty thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thông tư Liên bộ số 01/LB-TCTK-BKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 1997 của Tổng cục Thống kê và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định Chế độ báo cáo thống kê đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 77/2010/QD-TTg

Hanoi, November 30, 2011

 

DECISION

PROMULGATING THE BASIC STATISTICAL REPORTING REGIME APPLICABLE TO STATE ENTERPRISES AND ENTERPRISES AND PROJECTS WITH FOREIGN DIRECT INVESTMENT CAPITAL

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 19, 2005 Enterprise Law;
Pursuant to the November 29, 2005 Investment Law;
Pursuant to the June 26, 2003 Statistics Law;
Pursuant to the Government Decree No. 40/ 2004/ND-CP of February 13, 2004, detailing and guiding a number of articles of the Statistics Law;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 43/2004/QD-TTg of June 2, 2010, promulgating the system, of national statistical norms;
At the proposal of Minister of Planning and Investment,

DECIDES:

Article 1. To promulgate the basic statistical reporting regime applicable to state enterprises (including state groups and corporations) and enterprises and projects with foreign direct investment capital.

Article 2. Reporting units

1. State enterprises (enterprises in which the State holds over 50% of charter capital), including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Offices of state groups and corporations (reporting on the operation of offices and dependent cost-accounting units of groups and corporations);

- Joint-stock companies and limited liability companies in which the state capital portion accounts for over 50% of charter capital.

2. Enterprises and projects with foreign direct investment capital, including:

- Enterprises in which foreign investors' capital accounts for 10% or more of charter capital;

- Projects in which foreign investors' capital accounts for 10% or more of investment capital.

Article 3. Reporting contents and periods

Monthly reporting: Monthly reports shall be made by state enterprises and enterprises and projects with foreign direct investment capital operating in such areas as mining, processing industries, electricity, natural gas, water supply, garbage and wastewater treatment, information and communications, real estate business, transportation and warehousing, trade and services.

To-be-reported items: Enterprises shall monthly report the following items:

- Net turnover of each production or business line;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In addition to the above items, enterprises engaged in goods import or export shall report on the quantity and value of imported/exported goods by importing/exporting country and goods category.

Enterprises and projects with foreign direct investment capital shall report on charter capital and implemented investment capital by capital source, employment, taxes and other state budget remittances.

Quarterly reporting: Quarterly reports shall be applicable to state enterprises and enterprises and projects with foreign direct investment capital operating in such areas as agriculture, forestry and fisheries, construction; enterprise making or receiving payments to/from foreign parties for the provision of services; and enterprises acting as investors.

To-be-reported items include:

For enterprises engaged in construction activities: value of construction output by type of works;

For enterprises making or receiving payments to/from foreign parties for the provision of services: value of payments by type of services;

For enterprises acting as investors: implemented investment capital classified by capital source and investment item.

Biannual reporting: Biannual reports on employment and incomes of employees shall be made by all state enterprises and all enterprises and projects with foreign direct investment capital.

Biannual reports on agricultural, forestry and fisheries activities shall be made by state enterprises and enterprises and projects with foreign direct investment capital.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- For enterprises engaged in cultivation activities: land area for growing annual crops and area under perennial plants;

- For enterprises engaged in husbandry activities: quantity and output of certain major animals;

- For enterprises engaged in forestry activities: the area of planted forests and the output of exploited timber and non-limber forest products;

- For enterprises engaged in fisheries activities; output of reared and fished aquatic products.

Annual reporting: Annual reports shall be made by all state enterprises and all enterprises and projects with foreign direct investment capital.

To-be-reported items include:

Items to be reported by all enterprises:

- Their identification information;

- Items on their production and business results, including turnover of each production and business line; taxes, charges and fees paid into the state budget; and profits;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Implemented investment capital in the year classified by capital source and investment item;

- Payments for and investments in scientific research and technological development and environmental protection and treatment;

- Items on the application of information technology;

- Items on waste treatment and environmental protection.

Specialized items according to operation areas:

In addition to the general items specified in Clause a, enterprises and projects shall report specialized items according to their operation areas, including items reflecting their products/ output and production scale and capacity, specifically:

For enterprises engaged in industrial production: volumes of products manufactured. sold, and in stock; value of products ex-warehoused and sold in the year and net turnover of industrial production.

For enterprises engaged in construction activities: value of construction by type of works; area of houses of each quality grade and type built in the year.

For enterprises engaged in commercial activities: number and areas of business establishments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For enterprises engaged in transportation, warehousing and cargo handling services: number of means of transport classified by way of transport and transportation and cargo handling products classified by way of transport.

For enterprises providing catering services: number of business establishments by type of services.

For enterprises engaged in tourism activities: number of tourist service establishments and number of tourists per tour and their length of stay;

For enterprises engaged in agriculture, forestry and fisheries activities:

- Areas under, and yields of certain types of crops;

- Output and products of certain types of raised animals;

- Output of exploited forest products;

- Output of raised and fished aquatic products;

- Number of motorized fishing vessels.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For enterprises engaged in import and export. activities: quantity and value of imported and exported goods classified by importing/exporting country and commodity group.

For enterprises receiving or making payments for the provision of services from/to foreign parties: value of payments by type of services or country of foreign partners.

Article 4. Recipients of reports

- The General Statistics Office (via provincial- level Statistics Offices) shall receive reports from all slate enterprises and enterprises and projects with foreign direct investment capital in localities.

- Provincial-level state management agencies in charge of foreign direct investment shall receive reports from enterprises and projects with foreign direct investment capital in their localities.

Article 5. Deadlines for receiving reports Monthly reports: the 12th every month.

Quarterly reports: the 12th of the last month of each quarter.

Biannual reports: June 12 and December 12.

Biannual reports on husbandry output and products: April 14.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Annual reports on agriculture, forestry and fisheries activities: December 12, for tentative reports, and January 25 of the following year, for official reports; reports on husbandry output and products: October 12.

Article 6. The Minister of Planning and Investment shall, pursuant to this Decision, issue a system of forms and explanations for the basic statistical reporting regime and, at the same time, urge, inspect and examine the implementation of the reporting regime and report the results of implementation of this Decision to the Prime Minister.

Article 7. This Decision takes effect on January 15, 2011. The following documents are annulled:

- The Planning and investment Minister's Decision No. 62/2003/QD-BKH of January 27, 2003, promulgating the periodical reporting regime applicable to state enterprises;

- Decision No. 373/QD-TCTK of September 10, 1996, of the General Director of the Statistics Office, promulgating the statistical reporting regime applicable to corporations set up under decisions of the Prime Minister or ministers (Corporations 90 and 91) and corporations set up under decisions of provincial-level People's Committee chairpersons;

- Joint Circular No. 01/LB-TCTK-BKHDT of March 31, 1997, of the General Statistics Office and the Ministry of Planning and Investment, providing for the statistical reporting regime applicable to foreign-invested enterprises.

Article 8. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People's Committees, directors general or directors of stale enterprises and enterprises and projects with foreign direct investment capital and concerned organizations and individuals shall implement this Decision.-

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 về Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.932
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.190.193