Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 34/2003/QĐ-TTg thành lập Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 34/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 34/2003/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.Thành lập Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Liên hiệp đường sắt Việt Nam hiện nay.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là Tổng công ty Nhà nước hoạt động kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước giao, có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý; có con dấu, có tài sản và các quỹ tập trung, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và tại các ngân hàng trong nước, nước ngoài theo quy định của pháp luật, được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Tổng công ty.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là : VIETNAM RAILWAYS.

Viết tắt : VNR.

Tổng công ty có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Điều 2. Tổng công ty có các nhiệm vụ chính sau đây :

1. Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức trong nước và liên vận quốc tế; đại lý và dịch vụ vận tải; quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; tư vấn, khảo sát, thiết kế, chế tạo, đóng mới và sửa chữa các phương tiện, thiết bị phụ tùng chuyên ngành đường sắt và các sản phẩm cơ khí; tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp và dân dụng; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, thực phẩm; kinh doanh bất động sản, du lịch, khách sạn, xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ viễn thông và tin học; in ấn; xuất khẩu lao động; hợp tác liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước trong hoạt động đường sắt và tiến hành các hoạt động kinh doanh khác theo pháp luật.

2. Nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

3. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân đáp ứng nhu cầu phát triển ngành.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động

1. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty gồm có :

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc;

- Các đơn vị thành viên tại thời điểm thành lập Tổng công ty như phụ lục kèm theo.

2. Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty do Chính phủ ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên khác của Hội đồng quản trị.

Điều 5.

1. Hội đồng quản trị Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty trình Chính phủ ban hành; bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty; chỉ đạo thực hiện phương án sắp xếp các đơn vị thành viên theo lộ trình như phụ lục kèm theo.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện việc giao vốn cho Tổng công ty.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM TẠI THỜI ĐIỂM THÀNH LẬP VÀ PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐẾN NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên doanh nghiệp

Lộ trình

sắp xếp

(năm)

Ghi chú

A

Doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập

 

 

I

Doanh nghiệp nhà nước giữ nguyên pháp nhân, nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

 

 

1

Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải

2003

 

2

Công ty Quản lý đường sắt Hà Thái

2003

 

3

Công ty Quản lý đường sắt Yên Lào

2003

 

4

Công ty Quản lý đường sắt Hà Lạng

2003

 

5

Công ty Quản lý đường sắt Vĩnh Phú

2003

 

6

Công ty Quản lý đường sắt Hà Ninh

2003

 

7

Công ty Quản lý đường sắt Thanh Hóa

2003

 

8

Công ty Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh

2003

 

9

Công ty Quản lý đường sắt Quảng Bình

2003

 

10

Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên

2003

 

11

Công ty Quản lý đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

2003

 

12

Công ty Quản lý đường sắt Nghĩa Bình

2003

 

13

Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh

2003

 

14

Công ty Quản lý đường sắt Thuận Hải

2003

 

15

Công ty Quản lý đường sắt Sài Gòn

2003

 

16

Công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội

2003

 

17

Công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Bắc Giang

2003

 

18

Công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh

2003

 

19

Công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

2003

 

20

Công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

2003

 

II

Doanh nghiệp chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

 

1

Công ty Xe lửa Gia Lâm

2004

 

2

Công ty Toa xe Hải Phòng

2004

 

3

Công ty Toa xe Dĩ An

2005

 

4

Công ty Tư vấn đầu tư và Xây dựng đường sắt

2005

 

III

Doanh nghiệp sẽ tiến hành cổ phần hoá

 

 

1

Doanh nghiệp tiến hành cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối

 

 

1.1

Công ty Công trình 6

2003

 

1.2

Công ty Công trình đường sắt 3

2003

 

1.3

Công ty Công trình đường sắt 2

2004

 

1.4

Công ty Vật tư đường sắt Đà Nẵng

2004

 

1.5

Công ty Vật tư đường sắt Sài Gòn

2004

 

1.6

Công ty Công trình đường sắt

2005

 

1.7

Xí nghiệp Đá Hoàng Mai

(năm 2003 Sáp nhập với CTy Công trình đường sắt để cổ phần hoá)

2005

 

1.8

Công ty Xuất nhập khẩu cung ứng vật tư thiết bị đường sắt

2005

 

2

Doanh nghiệp tiến hành cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ thấp nhất 51% cổ phần, khi bán cổ phần lần đầu

 

 

2.1

Công ty Dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội

2003

 

2.2

Công ty Dịch vụ du lịch đường sắt Sài Gòn

2003

 

2.3

Công ty Cao su đường sắt

2003

 

2.4

Công ty Đá Đồng Mỏ

2003

 

2.5

Công ty Xây dựng công trình Hà Nội

2004

 

2.6

Công ty Cơ khí cầu đường

2004

 

2.7

Công ty Cơ khí đường sắt Đà Nẵng

2004

 

2.8

Công ty Xây dựng công trình 1

2004

 

2.9

Công ty Công trình thông tin tín hiệu và điện

2005

 

2.10

Công ty Đầu tư và Xây dựng nhà ở giao thông vận tải

2005

 

3

Doanh nghiệp tiến hành cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ cổ phần thường hoặc không cần nắm giữ cổ phần

 

 

3.1

Xí nghiệp Vật liệu xây dựng Thuận Hải

2003

 

3.2

Công ty Công trình đường sắt 1

2003

 

3.3

Công ty Xây dựng công trình Đà Nẵng

2003

 

3.4

Công ty Dịch vụ vận tải Đường sắt

2004

 

3.5

Công ty Đá Phủ Lý

2004

 

B

Doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc

 

 

1

Công ty Vận tải hàng hoá đường sắt

 

Tổ chức lại trên

2

Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội

 

cơ sở 3 xí nghiệp liên hợp khu vực

3

Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn

 

1, 2, 3

4

Công ty In đường sắt

 

 

5

Báo Đường sắt

 

 

6

Trung tâm Y tế dự phòng đường sắt

 

 

 

C. Đơn vị sự nghiệp

1. Trường Trung học đường sắt,

2. Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ đường sắt II,

3. Ban Quản lý các dự án đường sắt (RPMU),

4. Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 1,

5. Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 2,

6. Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 3.

D. Văn phòng đại diện

1. Văn phòng đại diện Tổng công ty Đường sắt tại miền Trung,

2. Văn phòng đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Bắc Kinh -Trung Quốc.

Đ. Công ty cổ phần có vốn góp của Tổng công ty

1. Công ty cổ phần Khách sạn Hải Vân Nam,

2. Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải đường sắt khu vực 1,

3. Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại đường sắt.

E. Công ty liên doanh

1. Công ty Dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội.

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 34/2003/QD-TTg

Hanoi, March 4, 2003

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF VIETNAM RAILWAYS CORPORATION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the State Enterprises Law of April 20, 1995;
At the proposal of the Minister of Communications and Transport,

DECIDES:

Article 1.- To establish Vietnam Railways Corporation on the basis of reorganizing the existing Vietnam Railway Union.

Vietnam Railways Corporation (hereinafter called the Corporation for short) is a State corporation which is engaged in business activities and performs the tasks of managing, exploiting and maintaining the system of railway infrastructure assigned by the State, has the legal person status as well as civil rights and obligations prescribed by law, takes self-responsibility for all its business activities within the capital amount managed by itself; has seal, assets and concentrated funds, may open accounts at the State Treasury as well as domestic and foreign banks according to law provisions, is organized and operates in accordance with the Corporation’s Charter.

Vietnam Railways Corporation has its international transaction name of Vietnam Railways (abbreviated to VNR).

The Corporation is headquartered in Hanoi.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/2003/QĐ-TTg thành lập Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.224
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.238.217