Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 327/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 327/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam) trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Công ty Thương mại thuốc lá và Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá hiện nay.

1. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại ngân hàng, Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật, được tự chủ kinh doanh; có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

2. Tên gọi đầy đủ: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Tên tiếng Anh: Vietnam National Tobacco Corporation.

Tên viết tắt và giao dịch: Vinataba.

3. Trụ sở chính: 25A, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Vốn điều lệ của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2005 sau khi đã kiểm toán.

5. Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam:

- Đầu tư, sản xuất kinh doanh ngành thuốc lá tại Việt Nam và nước ngoài.

- Đầu tư vốn, tài sản vào các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Đầu tư xây dựng kinh doanh nhà, khu đô thị, khu công nghiệp.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu.

- Sản xuất kinh doanh thực phẩm và đồ uống.

- Sản xuất kinh doanh hàng may mặc.

- Kinh doanh lữ hành trong và ngoài nước; vận chuyển hàng hoá và hành khách.

- Trồng trọt, chăn nuôi.

- Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

6. Cơ cấu quản lý và điều hành của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

7. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, bao gồm:

a) Cơ quan Văn phòng tổng công ty.

b) Các công ty hạch toán phụ thuộc:

- Công ty Thương mại thuốc lá,

- Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá.

8. Các công ty con, bao gồm:

a) Công ty con do Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nắm giữ 100% vốn Điều lệ:

- Công ty Thuốc lá Sài Gòn,

- Công ty Thuốc lá Thăng long,

- Công ty Thuốc lá Thanh Hoá,

- Công ty Thuốc lá Bắc Sơn,

- Công ty Thuốc lá Long An,

- Công ty Thuốc lá Bến Tre,

- Công ty Thuốc lá Cửu Long,

- Công ty Thuốc lá Đồng Tháp,

- Công ty Thuốc lá An Giang,

- Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá.

b) Công ty cổ phần, trong đó Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giữ cổ phần chi phối:

- Công ty cổ phần Cát Lợi,

- Công ty cổ phần Hoà Việt,

- Công ty cổ phần Ngân Sơn,

- Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà,

c) Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên, trong đó Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có vốn góp chi phối:

- Công ty Thuốc lá Đà Nẵng.

d) Công ty liên doanh với nước ngoài, trong đó Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có vốn góp chi phối:

- Công ty liên doanh Bánh kẹo Hải Hà - Kotobuki,

- Công ty liên doanh Thuốc lá Vinasa.

9. Công ty liên kết có vốn góp không chi phối của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam:

- Công ty liên doanh BAT - Vinataba,

- Công ty liên doanh Vina - ToYo,

- Tổng công ty cổ phần Bảo Minh,

- Ngân hàng cổ phần Eximbank.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Công nghiệp:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo và theo dõi việc thực hiện Quyết định này.

- Quyết định chuyển các công ty nói tại khoản 7 Điều 1 Quyết định này thành đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

- Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, uỷ viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

2. Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính và xác định mức vốn điều lệ của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

3. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam:

- Tổ chức thực hiện Quyết định này theo qui định hiện hành.

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để bổ nhiệm Tổng giám đốc của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Công nghiệp, Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,
Lao động- Thương binh và Xã hội;
- Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BĐH 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng CP,
các Vụ : TH, KTTH, XDPL, Công báo,
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- Lưu : Văn thư, ĐMDN (5b). A.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 327/2005/QĐ-TTg ngày 09/12/2005 thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.652

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.38.49