Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 314/2005/QĐ-TTG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 314/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỂ ÁN THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt May Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Dệt May Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con:

1. Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam (sau đây gọi là Tập đoàn Dệt May Việt Nam) là công ty nhà nước, có chức năng trực tiếp sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác, giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, tài sản được Nhà nước giao quản lý, công nghệ, thương hiệu và thị trường.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Dệt May Việt Nam và các đơn vị thành viên, nhằm tạo ra một tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ cao, quản lý hiện đại, kinh doanh đa ngành trong đó ngành kinh doanh chính là công nghiệp dệt may, đầu tư và kinh doanh tài chính.

2. Bộ máy quản lý, điều hành của Tập đoàn Dệt May Việt Nam bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. Hội đồng quản trị là đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam, có tối đa 09 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát là thành viên chuyên trách. Thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam do Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

3. Tập đoàn Dệt May Việt Nam có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tổng công ty Dệt May Việt Nam theo quy định của pháp luật.

4. Mối quan hệ giữa Tập đoàn Dệt May Việt Nam với chủ sở hữu nhà nước và các công ty con, công ty liên kết được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

5. Cơ cấu tổ chức của công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại thời điểm thành lập bao gồm các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

- Công ty Xuất nhập khẩu dệt may,

- Công ty Dịch vụ thương mại số 1,

- Công ty Thương mại dệt may thành phố Hồ Chí Minh,

- Công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam,

- Công ty Đầu tư xây dựng An Thịnh Vinatex,

- Công ty Tư vấn xây dựng và Dịch vụ đầu tư,

- Công ty Hợp tác lao động nước ngoài,

- Công ty Nhuộm Yên Mỹ,

- Công ty Dệt Sơn Trà,

- Chi nhánh Tổng công ty Dệt May Việt Nam tại Cần Thơ.

6. Các công ty con do Tập đoàn Dệt May Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ:

a) Các công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con:

- Công ty May Việt Tiến,

- Công ty Dệt May Hà Nội,

- Công ty Dệt Phong Phú.

b) Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Công ty Dệt Nam Định,

- Công ty Dệt May Hoà Thọ,

- Công ty Dệt 8-3,

- Công ty Dệt Việt Thắng,

- Công ty Bông Việt Nam,

- Công ty Dệt kim Đông Xuân,

- Công ty Dệt May Đông á,

- Công ty Dệt kim Đông Phương,

- Công ty Tài chính Dệt May.

7. Các công ty con do Tập đoàn Dệt May Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần Dệt vải công nghiệp Hà Nội,

- Công ty cổ phần Dệt May Huế,

- Công ty Dệt Vĩnh Phú,

- Công ty cổ phần Sợi Trà Lý,

- Công ty Dệt lụa Nam Định,

- Công ty cổ phần Sợi Phú Bài,

- Công ty Len Việt Nam,

- Công ty cổ phần Dệt Đông Nam,

- Công ty cổ phần Dệt Nha Trang,

- Công ty cổ phần Dệt May Thành Công,

- Công ty cổ phần Dệt May Thắng Lợi,

- Công ty cổ phần May Đức Giang,

- Công ty cổ phần May Chiến Thắng,

- Công ty cổ phần May Thăng Long,

- Công ty cổ phần May 10,

- Công ty cổ phần May Đáp Cầu,

- Công ty cổ phần May Hưng Yên,

- Công ty cổ phần May Nam Định,

- Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng,

- Công ty cổ phần May Nhà Bè,

- Công ty cổ phần May Phương Đông,

- Công ty cổ phần Cơ khí may Gia Lâm,

- Công ty cổ phần Đầu tư Vinatex Tân Tạo,

- Công ty cổ phần Phụ liệu Bình An,

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Bình Thắng,

- Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối,

- Công ty Sản xuất và Dịch vụ dệt may.

8. Các công ty liên kết do Tập đoàn Dệt May Việt Nam nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ:

- Công ty Dệt May Hoàng Thị Loan,

- Công ty cổ phần Sản xuất - Dịch vụ dệt may Phước Long,

- Công ty May Bình Định,

- Công ty cổ phần May Đồng Nai,

- Công ty cổ phần May Bình Minh,

- Công ty cổ phần May Hữu Nghị,

- Công ty cổ phần May Hồ Gươm,

- Công ty cổ phần May Ninh Bình,

- Công ty cổ phần Dệt May Sài Gòn,

- Công ty cổ phần Cơ khí dệt may Thủ Đức,

- Công ty cổ phần Cơ khí dệt may Hưng Yên,

- Công ty cổ phần Cơ khí dệt may Nam Định,

- Công ty cổ phần May Hoà Bình,

- Công ty May Thành Đông,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn May mặc xuất khẩu Tân Châu,

- Công ty cổ phần May Thời trang,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Clipsal - Việt Nam,

- Xí nghiệp liên doanh Nhuộn và Hoàn tất vải Domatex,

- Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Giao nhận vận tải Trimax,

- Vinatex Hong Kong.

9. Các đơn vị sự nghiệp:

- Viện Kinh tế Kỹ thuật dệt may,

- Viện Mẫu thời trang,

- Viện Nghiên cứu và Phát triển cây bông,

- Trường Cao đẳng Công nghiệp - Dệt May thời trang Hà Nội,

- Trường Trung học Kỹ thuật may và thời trang 2,

- Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật dệt may,

- Trung tâm Y tế dệt may.

10. Việc bổ sung công ty con, công ty liên kết mới, Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Công nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo và theo dõi việc thực hiện Quyết định này. Kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới cần thí điểm trong quá trình thực hiện.

2. Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công nghiệp và Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt May Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 314/2005/QĐ-TTG ngày 02/12/2005 phê duyệt đề án thí điểm thành lập tập đoàn dệt may Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.687

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14