Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 230/2005/QĐ-TTg về việc thí điểm cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 230/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 230/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 17 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thí điểm cổ phần hóa Ngân hàng Ngọai thương Việt Nam

1. Mục đích, yêu cầu và hình thức cổ phần hóa

a) Mục đích cổ phần hóa:

- Tăng cường năng lực quản trị điều hành và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và sử dụng vốn.

- Tăng cường năng lực tài chính bảo đảm an toàn hoạt động và phát triển Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

- Nâng cao sức cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

- Giữ vững Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là một trong những ngân hàng có vai trò chủ đạo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

b) Yêu cầu cổ phần hóa:

- Đa dạng hóa hình thức sở hữu nhằm nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

- Cổ phần hóa Ngân hàng Ngọai thương Việt Nam phải bảo đảm an toàn, không gây ra biến động lớn trong hoạt động của hệ thống Ngân hàng, bảo đảm hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

- Bảo đảm vai trò chi phối của Nhà nước đối với hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và lợi ích tối đa cho Nhà nước.

- Thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường.

- Huy động vốn của mọi tầng lớp dân cư, thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

c) Hình thức cổ phần hóa

Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam theo giá trị được xác định lại, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn theo nguyên tắc sau:

- Nhà nước sở hữu cổ phần chi phối của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Việc bán cổ phần thực hiện qua nhiều giai đọan với tỷ lệ vốn Nhà nước giảm dần nhưng không thấp hơn 51% vốn điều lệ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

- Bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng Ngoại thương Vịêt Nam đạt mức tối thiểu theo thông lệ quốc tế.

d) Mức vốn điều lệ: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong phương án cổ phần hóa.

đ) Đối tượng và giới hạn mua cổ phần:

- Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Mỗi pháp nhân sở hữu không quá 10% vốn điều lệ; mỗi cá nhân sở hữu không quá 5% vốn điều lệ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

- Mỗi nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu không quá 10% vốn điều lệ và tổng số cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ không quá 30% vốn điều lệ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

2. Nội dung cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

a) Xác định giá trị doanh nghiệp và phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

- Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính quyết định trên cơ sở đề nghị của tổ chức tư vấn quốc tế và quy định hiện hành của pháp luật.

- Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 31 tháng 12 năm 2005.

- Phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

- Xây dựng kế hoạch tăng vốn và tổ chức phát hành.

- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được phép thuê tư vấn quốc tế thực hiện cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam theo những nội dung trên.

b) Lộ trình bán cổ phần.

- Trong năm 2006, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam bán cổ phần theo nhiều đợt, mỗi đợt không quá 10% vốn điều lệ để tăng vốn nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ Nhà nước sở hữu vốn điều lệ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam không thấp hơn 70%.

- Giai đoạn 2007 - 2010, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tiếp tục bán cổ phần để tăng vốn điều lệ nhưng phải đảm bảo tỷ lệ Nhà nước sở hữu vốn điều lệ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam không thấp hơn 51%.

Điều 2. Phân công thực hiện

1. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

a) Trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính quyết định thuê tư vấn quốc tế để thực hiện cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam;

b) Triển khai và thực hiện các nội dung, trình tự cổ phần hóa toàn bộ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam theo quy định của Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phân;

c) Xây dựng và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phương án cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn cụ thể.

b) Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, giám sát, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

3. Bộ Tài chính

a) Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định tổ chức tư vấn quốc tế để cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

b) Quyết định mức chi phí thuê tổ chức tư vấn quốc tế.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b), Hà (90b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness

No. 230/2005/QD-TTg

Hanoi, September 21st, 2005

 

DECISION

ON THE PILOT EQUITIZATION OF THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIENAM

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the June 12,1999 Enterprise Law;
Pursuant to the November 26,2003 Law on State Enterprises;
Pursuant to the December 12,1997 Law on Vietnam State Bank and the June 17,2003 Law Amending and Supplementing a number of Articles of the Law on Vietnam State Bank;
Pursuant to the December 12,1997 Law on Credit Institutions and the June 17,2004 Law amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on credit Institutions;
Pursuant to the Governments Decree No.187/2004/ND-CP of November 16,2004, on transforming state companies into joint-stock companies;
At the proposal of the Governor of the Vietnam State Bank and the Minister of Finance,

DECIDES:

Article 1: To carry out the pilot equitization of the Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB)

1. Objectives, requirements and form of equitization

a. Objectives of equitization:

- To increase managerial and executive capability and modernize banking technologies with a view to raising the efficiency of business activities an capital use.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 230/2005/QĐ-TTg ngày 21/09/2005 về việc thí điểm cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.007

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.23.219.12