Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 222/QĐ-TTg năm 2003 phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 222/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 222/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2005

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tồng công ty nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (Công văn số 2187/UBBT-PPLT ngày 24 tháng 7 năm 2002); ý kiến các Bộ: Tài chính (Công văn số 10608/TC-TCDN ngày 01 tháng 10 năm 2002), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6149/BKH-DN ngày 25 tháng 9 năm 2002), Nội vụ (Công văn số 299/BNV-TCCB ngày 24 tháng 9 năm 2002), Lao động-Thương binh và Xã hội (Công văn số 3207/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 24 tháng 9 năm 2002),

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2005 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt; đồng thời có biện pháp để đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung Đề án phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các Bộ liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong thực hiện Đề án này.
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM2005

(Ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 25/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. Những doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và giữ nguyên pháp nhân đến năm 2005:

1. Doanh nghiệp công ích:

- Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi.

2. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh: 05 doanh nghiệp:

- Công ty Cấp thoát nước Bình Thuận.

- Công ty Xổ số kiến thiết.

- Công ty Hải Sơn,

- Công ty In và bao bì.

- Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận.

II. Lộ trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước:

A. Năm 2003:

1. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ: 02 doanh nghiệp.

- Công ty Vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận.

- Xí nghiệp muối Vĩnh Hảo.

2. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa trong đó Nhà nước giữ cổ phần thấp nhất là 51% khi bán cổ phần lần đầu: 05 doanh nghiệp.

- Công ty Vật tư xăng dầu Bình Thuận.

- Công ty Du lịch Bình Thuận.

- Công ty Vật tư nông nghiệp,

- Công ty Xây dựng thủy lợi Bình Thuận,

- Công ty Xây dựng và phát triển nhà.

3. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần: 03 doanh nghiệp.

- Công ty Tư vấn xây dựng Bình Thuận,

- Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu,

- Công ty Vận tải biển.

4. Cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp, trong đó Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần: 01 doanh nghiệp.

- Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận.

5. Giải thể: 01 doanh nghiệp

Công ty Nước mắm Phan Thiết.

B. Năm 2004:

1. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần: 04 doanh nghiệp.

- Công ty Sách và thiết bị.

- Công ty Điện ảnh.

- Công ty Thương mại Bình Thuận.

- Công ty May mặc xuất khẩu Bình Thuận.

C. Năm 2005:

1. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần: 02 doanh nghiệp

- Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư.

- Công ty Xuất nhập khẩu./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 222/QĐ-TTg năm 2003 phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.444

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123