Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012

Số hiệu: 1335/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 30/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1335/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của liên Bộ Tài chính và Tư pháp về  hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định 2706/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 397/TTr-STP ngày 15 tháng 3 năm 2012 về việc ban hành “Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp; (để b/c)
- TT: TU, HĐND thành phố; (để b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- CVP, các PVP UBND thành phố;
- Các Hiệp hội doanh nghiệp TP;
- LMHTX TP, Đài PTTH HN;
- Báo HN Mới, Báo KT&ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

a. Nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2011-2014, đồng thời xác định trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

b. Tạo chuyển biến về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

a) Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải đáp ứng được những yêu cầu, mục đích hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp quy định tại Nghị định 66/2008/NĐ-CP

b) Đảm bảo hiệu quả trong triển khai các hoạt động, phát huy nguồn lực của Kế hoạch hỗ trợ pháp lý giai đoạn 2011-2014 được ban hành kèm theo Quyết định 2706/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Các hoạt động cụ thể

a) Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2012 (thời gian thực hiện Quý I năm 2012).

b) Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật; Tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: gồm 3 lớp, 300 học viên.

c) Thực hiện bồi dưỡng theo chuyên đề kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp:

Tổ chức các khóa bồi dưỡng theo chuyên đề kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, cụ thể: Hỗ trợ doanh nghiệp thực thi pháp luật về hợp đồng, sở hữu, thực hiện quyền sở hữu doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp, thực thi pháp luật về thuế, hải quan, pháp luật xử lý vi phạm trong kinh doanh, giải quyết tranh chấp, phá sản…: 06 lớp 600 học viên.

d) Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp:

Tiếp nhận các yêu cầu giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan nhà nước thành phố thông qua các hình thức: mạng điện tử, giải đáp trực tuyến; thuê chuyên gia tư vấn hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

đ) Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật:

- Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp qua thư điện tử (email), điện thoại trực tiếp đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp thông qua các buổi hội thảo, diễn đàn về hoàn thiện các văn bản pháp quy về doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của thành phố.

- Tổng hợp các kiến nghị liên quan đến quy định pháp luật để báo cáo UBND thành phố và Bộ Tư pháp kịp thời kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản pháp luật mới.

e) Tổ chức đoàn công tác liên ngành để trao đổi, học tập kinh nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh Bình dương;

Ủy ban nhân dhân thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức đoàn công tác liên ngành để trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gồm: Việc thực hiện các nội dung, hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cách thức, kinh nghiệm thực hiện, nhằm triển khai tốt Nghị định 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô.

f) Tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện kế hoạch 2706/KH-UBND:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành của thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp thành phố; Liên minh HTX thành phố; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư thành phố tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chuẩn bị báo cáo về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội về Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp.

2. Kinh phí thực hiện:

a) Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch này gồm:

- Ngân sách thành phố:

- Đóng góp của các doanh nghiệp; viện trợ của các cá nhân trong và ngoài nước

b) Kinh phí hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định của Nghị định 66/2008/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì thực hiện kế hoạch này

2. Các Sở, Ban, ngành của Thành phố, Liên minh Hợp tác xã thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố; Hội Luật gia, Đoàn Luật sư thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện kế hoạch này.

3. Sở Tài chính bố trí cấp kinh phí đúng tiến độ để đảm bảo thực hiện kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách.

Trên đây là kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

 

PHỤ LỤC

KÈM THEO KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2012

STT

Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

1

Tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Quý III và quý IV năm 2012

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban ngành TP; Hiệp hội doanh nghiệp TP; Liên minh HTX TP; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư TP

2

Thực hiện bồi dưỡng theo chuyên đề kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp: Dự kiến tổ chức 06 lớp: tại các khu công nghiệp Mê Linh, Nam Thăng Long, Bắc Thăng Long, Phú Nghĩa… các lĩnh vực về thuế, thực thi pháp luật về hợp đồng, sở  hữu trí tuệ, pháp luật về bảo hiểm…

Quý II, III, IV 2012

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban ngành TP; Hiệp hội doanh nghiệp TP; Liên minh HTX TP; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư TP

3

Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp:

Giải đáp các yêu cầu của doanh nghiệp, thông qua các hình thức: mạng điện tử, giải đáp trực tuyến; thuê chuyên gia tư vấn hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật

Cả năm 2012

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban ngành TP; Hiệp hội doanh nghiệp TP; Liên minh HTX TP; Hội luật gia; Đoàn Luật sư TP; Đài phát thanh truyền hình Hà Nội

4

Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật:

- Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp qua thư, email, điện thoại trực tiếp đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của các cơ quan thuộc UBND thành phố.

- Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp thông qua các buổi hội thảo, diễn đàn về hoàn thiện các văn bản pháp quy về doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của thành phố.

- Tổng hợp các kiến nghị liên quan đến quy định pháp luật để báo cáo UBND thành phố và Bộ Tư pháp kịp thời có kiến nghị trung ương sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản pháp luật mới

Cả năm 2012

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành TP; Hiệp hội doanh nghiệp TP; Liên minh HTX TP; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư TP

Quý IV 2012

5

Tổ chức đoàn công tác để trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh Bình Dương: Tổ chức đoàn công tác để trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thực hiện các nội dung, hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cách thức, kinh nghiệm thực hiện, nhằm triển khai tốt Nghị định 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp

Quý III năm 2012

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

6

Sơ kết 02 năm thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Trước 31/12/2012

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành TP; Hiệp hội doanh nghiệp TP; Liên minh HTX TP; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư TP

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.823

DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104