Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1231/QĐ-BNN-KTHT năm 2018 về phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1231/QĐ-BNN-KTHT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Thanh Nam
Ngày ban hành: 09/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1231/QĐ-BNN-KTHT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH ĐƯA CÁN BỘ TRẺ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VỀ LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp (có kế hoạch chi tiết đính kèm).

Điều 2. Giao Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PTT Vương Đình Huệ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&DT; Tài chính; Nội vụ;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Chi cục PTNT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, KTHT (210b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH ĐƯA CÁN BỘ TRẺ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VỀ LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 và Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp như sau:

I. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HIỆN NAY

Đến hết tháng 12 năm 2017 cả nước có 11.668 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp với hơn 4,1 triệu thành viên; giai đoạn 2013-2016 có 3.881 HTX nông nghiệp được thành lập mới và 2.487 HTX nông nghiệp đã giải thể, sáp nhập. Cơ bản các HTX nông nghiệp đã chuyển sang thực hiện theo Luật Hợp tác xã năm 2012, nhiều HTX thực hiện liên kết, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Hết năm 2017, cả nước có khoảng 38% số HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Hiện có 193 HTX nông nghiệp bước đầu đã ứng dụng công nghệ cao vào quản lý và sản xuất của HTX.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, khu vực HTX nông nghiệp còn nhiều khó khăn, hạn chế về: số lượng HTX tăng thêm hàng năm; hiệu quả và chất lượng hoạt động; mức độ đóng góp vào tăng trưởng GDP chung của nền kinh tế... Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 đã đánh giá rất kỹ và xác định một trong những nguyên nhân chính là trình độ tổ chức, năng lực quản lý trong các HTX nông nghiệp nhìn chung rất hạn chế.

Phần lớn cán bộ quản lý HTX có trình độ từ cấp 3 trở xuống. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố trên cả nước, năm 2017 có 46% thành viên hội đồng quản trị chưa học hết phổ thông trung học; 65% ban kiểm soát HTX chưa học hết phổ thông trung học; chỉ có 18% giám đốc HTX nông nghiệp tốt nghiệp đại học, cao đẳng và 33% giám đốc có trình độ trung cấp. Trung bình 35% HTX có cán bộ kỹ thuật, với mức trung bình có 2,2 cán bộ/HTX. Tuy nhiên phần lớn cán bộ kỹ thuật của HTX cũng chỉ có trình độ cấp 2, cấp 3. Cán bộ có trình độ từ trung cấp trở lên chiếm khoảng 30%1.

Do đó, việc tổ chức quản lý và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của các HTX gặp nhiều khó khăn (hiện chỉ có 48,5% số HTX nông nghiệp xây dựng và thực hiện phương án sản xuất kinh doanh trong quá trình hoạt động), đa số các cán bộ HTX cao tuổi, làm việc theo kinh nghiệm, thiếu nhạy bén trong hoạt động, ít hơn 50% chủ tịch hội đồng quản trị HTX biết sử dụng máy tính và internet. Thiếu đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật để tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các thành viên và nông dân.

Trên thực tế thời gian qua, các HTX hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả đều là những HTX quan tâm thu hút và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và nhất là cán bộ chuyên môn giỏi như HTX chăn nuôi bò sữa Evergrowth (Sóc Trăng), HTX cà phê ở Bảo Lộc (Lâm Đồng), HTX Mường Động (Hòa Bình), HTX rau an toàn Vân Hội Xanh (Vĩnh Phúc), HTX nuôi cá Xuyên Việt (Hải Dương)...

Một trong những giải pháp để nâng cao trình độ cán bộ HTX nông nghiệp thì việc hỗ trợ đưa cán bộ chuyên môn về làm việc ở HTX nông nghiệp có nhiều ưu điểm giúp đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức nông nghiệp cho thành viên, giúp HTX hoạt động sản xuất có hiệu quả. Xuất phát từ nhu cầu của các HTX nên các cán bộ khi về làm việc sẽ có cơ hội thể hiện, phát huy năng lực, từ đó có tâm huyết với HTX.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kế hoạch này được ban hành để các địa phương, HTX triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp đảm bảo hiệu quả, thu hút, tuyển dụng được cán bộ phù hợp với nhu cầu của các HTX về làm việc và cống hiến hiệu quả, nâng cao thu nhập ở các HTX nông nghiệp

2. Yêu cầu

- Tuân thủ đầy đủ các quy định Thông tư số 340/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/12/2016.

- Đảm bảo xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh của các HTX không thực hiện tràn lan gây lãng phí kém hiệu quả đối với ngân sách.

- Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các trí thức trẻ cống hiến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX vì đây là một chương trình khởi nghiệp thu hút khuyến khích trí thức trẻ về làm việc lâu dài ở HTX.

- Quá trình thực hiện phải được kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo cấp thẩm quyền một cách đầy đủ, kịp thời.

III. NỘI DUNG

Ngoài các quy định về nội dung, điều kiện, mức hỗ trợ quy định tại Điều 8 của thông tư số 340/2016/TT-BTC, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai một số nội dung liên quan sau đây:

1. Phương thức xác định các HTX nông nghiệp tham gia thí điểm thu hút cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc

- HTX tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Có hoạt động liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ưu tiên các HTX:

+ Sản xuất theo hợp đồng của doanh nghiệp hoặc tham gia trong chuỗi giá trị nông sản an toàn, chất lượng cao hoặc xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến hoặc xuất khẩu.

+ Áp dụng công nghệ tiên tiến hoặc công nghệ cao hoặc các tiêu chuẩn quy chuẩn để sản xuất nông sản an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường.

- Có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể nhất là các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của HTX có nhu cầu tuyển dụng cán bộ chuyên môn; có phương án sử dụng lao động phù hợp hiệu quả đối với cán bộ dự kiến tuyển dụng về làm việc cho HTX.

- HTX phải có nhu cầu thực sự và có giấy đề nghị được tuyển dụng cán bộ chuyên môn gửi cấp thẩm quyền xem xét.

- Ưu tiên các HTX có phương án trả lương bổ sung cho cán bộ.

2. Số lượng thực hiện thí điểm

a) Đối với hợp tác xã nông nghiệp

- Số lượng: từ 3-5 HTX nông nghiệp/tỉnh, riêng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long căn cứ nhu cầu của các HTX tham gia thí điểm theo Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ để đăng ký.

- Năm 2018 thí điểm hỗ trợ 1 cán bộ kỹ thuật hoặc cán bộ kế toán cho mỗi HTX có nhu cầu.

- Trường hợp các địa phương thực hiện thí điểm nhiều hơn số lượng hướng dẫn nêu trên, cần xây dựng phương án hỗ trợ và kiểm soát chặt chẽ tránh tràn lan, thiếu hiệu quả.

b) Đối với tuyển chọn cán bộ thí điểm

Việc tuyển chọn và tuyển dụng cán bộ thí điểm do HTX nông nghiệp tự chủ và tự quyết định. Một số nguyên tắc lựa chọn cần lưu ý như sau:

- Chỉ áp dụng đối với HTX tuyển dụng cán bộ chuyên môn hoặc cán bộ chuyên môn mới đã làm việc tại HTX từ thời điểm Thông tư số 340/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành.

- Chuyên môn của cán bộ kỹ thuật được tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực hoạt động của HTX theo phân loại tại Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Độ tuổi: Không quá 35 đối với nữ và 40 tuổi đối với nam.

- Ưu tiên các trường hợp sau:

+ Cán bộ kỹ thuật, cán bộ kế toán để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động chính của HTX;

+ Có sự hiểu biết về kinh tế tập thể, hợp tác xã;

+ Là con em thành viên HTX, sống ở địa phương;

+ Được HTX gửi hoặc cử đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo đạt được trình độ từ cao đẳng trở lên theo quy định của pháp luật;

+ Những người có trình độ học vấn cao hơn (nhiều bằng đại học các chuyên ngành khác nhau, thạc sỹ, tiến sỹ);

+ Có cam kết công tác lâu dài tại HTX.

3. Trình tự thực hiện

a) Trung ương

Trên cơ sở kế hoạch của địa phương, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp nhu cầu kế hoạch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối kinh phí thực hiện.

b) Địa phương

Bước 1: Căn cứ vào hướng dẫn của UBND cấp huyện, HTX có nhu cầu gửi văn bản đề nghị, phương án sử dụng lao động, kế hoạch kinh doanh gửi Phòng Nông nghiệp hoặc Phòng Kinh tế UBND cấp huyện.

Bước 2: UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và PTNT.

Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở có liên quan thẩm định, lựa chọn các HTX đáp ứng yêu cầu tiêu chí trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hỗ trợ giai đoạn 2018-2020.

Bước 4: Căn cứ kế hoạch vốn được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương được cấp có thẩm quyền thông báo, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn để thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong đó có nội dung thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc tại HTX nông nghiệp, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Bước 5: Căn cứ nguồn vốn được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hàng năm để tổ chức thực hiện.

Bước 6: Căn cứ vào hồ sơ đầy đủ của HTX (giấy đề nghị, phương án sử dụng lao động, kế hoạch kinh doanh, hợp đồng lao động), Sở Nông nghiệp và PTNT cấp kinh phí cho HTX theo đợt 6 tháng hoặc 1 năm/1 lần.

4. Hồ sơ của HTX đề xuất thí điểm hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc

a) Giấy đề nghị của HTX về hỗ trợ thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn (tham khảo phụ lục I)

b) Phương án sử dụng lao động của HTX (tham khảo phụ lục II)

c) Phương án sản xuất, kinh doanh của HTX (theo phụ lục I-2 mẫu Phương án sản xuất kinh doanh của HTX quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã).

5. Cơ chế nguồn vốn

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% kinh phí bằng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để các địa phương thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX.

- Đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự chủ kinh phí: có văn bản đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn theo hướng được sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện thí điểm hỗ trợ.

IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Hợp tác xã nông nghiệp

- Căn cứ vào hướng dẫn của UBND cấp huyện, HTX nông nghiệp có nhu cầu gửi văn bản đề nghị, phương án sử dụng lao động, kế hoạch kinh doanh, hợp đồng ký kết lao động với người lao động gửi Phòng Nông nghiệp hoặc Phòng Kinh tế UBND cấp huyện

- Tự chủ và tự quyết trong tuyển dụng cán bộ tham gia thí điểm hỗ trợ đúng quy định; sử dụng kinh phí được cấp đúng mục tiêu, đúng chế độ quy định.

- Đánh giá hàng năm kết quả thực hiện gửi UBND cấp huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Hướng dẫn các HTX nông nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã đúng theo quy định.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định có liên quan về quản lý, sử dụng lao động thuộc diễn hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc ở hợp tác xã.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan tổ chức thực hiện thí điểm hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc tại hợp tác xã.

- Giao kế hoạch kinh phí cho hợp tác xã được thí điểm, kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm mô hình thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ trẻ được tham gia mô hình thí điểm làm việc tại các HTX.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước 30 tháng 7 hàng năm.

- Định kỳ báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) về kết quả triển khai thí điểm của địa phương như sau: Báo cáo 6 tháng chậm nhất là ngày 5 tháng 6 của năm; báo cáo năm chậm nhất vào ngày 05 tháng 12 của năm.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành địa phương tổ chức triển khai hỗ trợ thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại HTX nông nghiệp

- Phê duyệt danh sách HTX thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ thí điểm.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại HTX nông nghiệp

5. Giao Cục Kinh tế hợp tác và PTNT là cơ quan đầu mối tham mưu cho Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thành lập tổ công tác chỉ đạo thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại HTX nông nghiệp

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ trẻ được tham gia mô hình thí điểm làm việc tại các HTX.

- Tổng hợp nhu cầu kế hoạch của địa phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Tài chính hàng năm.

- Theo dõi, đánh giá và tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp, các địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế và quy trình thủ tục của địa phương chủ động tổ chức thực hiện./.

 

PHỤ LỤC I

TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………

……, ngày …… tháng …… năm ……

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Về việc hỗ trợ thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp/Phòng Kinh tế, UBND huyện....
- Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………

Lĩnh vực hoạt động chính:

Đề nghị được hỗ trợ thí điểm ……. cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã với thông tin chi tiết giải trình như sau:

1. Số lượng cán bộ, lao động của hợp tác xã tại thời điểm đề nghị hỗ trợ:

2. Số lượng cán bộ đề nghị hỗ trợ thí điểm theo mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã:

3. Lý do, nhu cầu đề nghị hỗ trợ thí điểm cán bộ:

4. Vị trí chuyên môn của cán bộ đề nghị tuyển dụng:

5. Nhiệm vụ công việc của cán bộ đề nghị tuyển dụng cần thực hiện

6. Thông tin tóm tắt về cán bộ dự kiến tuyển dụng (nếu đã có): tên tuổi trình độ,...

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này./.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- ……………………..
- ……………………..
- ……………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC II

TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……, ngày …… tháng …… năm ……

 

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA HỢP TÁC XÃ

1. Thông tin chung: tên, địa chỉ, điện thoại, email

2. Ngành nghề và lĩnh vực hoạt động:

3. Tổ chức bộ máy hoạt động và sử dụng lao động

3.1  Sơ đồ tổ chức hiện tại của HTX

3.2  Sử dụng lao động:

- Tổng số cán bộ quản lý, trong đó phân theo trình độ chuyên môn

- Tổng số lao động, trong đó phân theo trình độ chuyên môn

4. Thuận lợi và khó khăn của HTX, nhu cầu hỗ trợ cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX

II. PHƯƠNG ÁN LAO ĐỘNG SAU KHI THÍ ĐIỂM

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh

2. Kế hoạch tổ chức lao động

- Sắp xếp lại cán bộ, người lao động

- Bố trí lao động

3. Vị trí chuyên môn của cán bộ đề nghị tuyển dụng, vị trí trong sơ đồ tổ chức của HTX

4. Nhiệm vụ công việc của cán bộ đề nghị tuyển dụng cần thực hiện:

5. Phương án trả lương

a) Tổng kinh phí dự kiến, tính trong 1 năm gồm:

- Chi phí hỗ trợ tiền lương do Ngân sách nhà nước hỗ trợ

- Chi phí tiền lương HTX trả thêm (nếu có)

- Các khoản phải trích nộp theo quy định của pháp luật hiện hành

b) Nguồn kinh phí bảo đảm

- Hỗ trợ của ngân sách nhà nước

- Chi trả của HTX

- Đóng góp của người lao động

6. Phương pháp đánh giá kết quả, năng lực, khối lượng làm việc của cán bộ thí điểm hỗ trợ./.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 1 Báo cáo trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình quản lý tổng hợp vùng ven biển do GIZ hỗ trợ về kết quả nghiên cứu Phát triển hợp tác xã phục vụ liên kết sản xuất tiêu thụ lúa gắn với cánh đồng lớn tại 4 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1231/QĐ-BNN-KTHT năm 2018 về phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.486

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242