Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quy định về cổ phần hóa, thoái vốn của DNNN

Ngày 06/03/2014, Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đó, các DNNN khi thoái vốn ngoài ngành, lĩnh vực kinh doanh chính theo đề án tái cơ câu, đuợc thực hiện một số giải pháp sau:

- Thoái vốn đầu tư dưới mệnh giá hoặc dưới giá trị sổ sách kế toán khi đã trừ đi khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính theo quy định và dựa vào phương án thoái vốn.

- Được lựa chọn hình thức đấu giá khi chuyển nhượng các khoản đầu tư tại công ty cổ phần chưa niêm yết có mệnh giá từ 10 tỷ đồng trở lên.

- Chào bán ra công chúng số cổ phần mà DNNN đã đầu tư tại các công ty đại chúng có họat động sản xuất  kinh doanh đáp ứng điều kiện

Trách nhiệm của các Bộ, UBND các tỉnh thành, các tổng công ty có liên quan cũng được quy định cụ thể tại Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 06/03/2014.

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CỔ PHẦN HÓA, THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2011;

Căn cứ Kết luận số 50-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về Đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty các doanh nghiệp nhà nước:

1. Quán triệt và làm tốt công tác tư tưởng theo các nghị quyết, kết luận của Đảng về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 khóa IX, Kết luận số 50-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương) và Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015” (sau đây gọi tắt là Quyết định 929/QĐ-TTg).

2. Căn cứ Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2011 - 2015 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý:

a) Xây dựng kế hoạch, tiến độ cổ phần hóa (bao gồm cả mốc thời gian cho từng bước công việc) trình cơ quan quyết định cổ phần hóa phê duyệt để thực hiện.

b) Xây dựng kế hoạch, tiến độ thoái vốn đã đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính (trừ những trường hợp đặc biệt theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện theo hướng:

- Phù hợp với Đề án tái cơ cấu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, việc thoái vốn hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2015;

- Bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, hiệu quả. Đối với lĩnh vực đầu tư có khả năng không thu hồi đủ giá trị vốn ghi trên sổ sách thì thực hiện trích lập đầy đủ dự phòng giảm giá đầu tư tài chính theo chế độ hiện hành và lập phương án thoái vốn trình cấp có thẩm quyền theo đúng Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ.

Điều 2. Trường hợp không thực hiện được tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Hội đồng thành viên các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty các doanh nghiệp nhà nước và Ban lãnh đạo doanh nghiệp phải làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan xử lý chậm quá trình cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Đồng thời, Bộ trưởng các Bộ quản lý ngành, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chậm hoàn thành kế hoạch đã được phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Đối với hoạt động thoái vốn ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính theo Đề án tái cơ cấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ngoài các quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước được thực hiện các giải pháp sau:

1. Thoái vốn đầu tư dưới mệnh giá hoặc dưới giá trị sổ sách kế toán của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính theo quy định và trên cơ sở phương án thoái vốn đã được chủ sở hữu xem xét, quyết định.

2. Việc chuyển nhượng các khoản đầu tư tại các công ty cổ phần chưa niêm yết có giá trị tính theo mệnh giá từ 10 tỷ đồng trở lên, doanh nghiệp được lựa chọn thuê tổ chức tài chính trung gian (các công ty chứng khoán) bán đấu giá, hoặc tự tổ chức đấu giá tại doanh nghiệp. Trường hợp đấu giá không thành công doanh nghiệp báo cáo chủ sở hữu xem xét, quyết định bán thỏa thuận.

3. Chào bán ra công chúng số cổ phần mà doanh nghiệp nhà nước đã đầu tư tại các công ty đại chúng có hoạt động sản xuất kinh doanh:

a) Năm liền trước năm đăng ký chào bán có lỗ, đồng thời có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.

b) Năm liền trước năm đăng ký chào bán có lỗ nhưng không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.

c) Năm liền trước năm đăng ký chào bán có lãi, đồng thời có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.

4. Đối với việc thoái vốn tại các công ty đầu tư tài chính, các ngân hàng thương mại của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, có thể giao các ngân hàng thương mại nhà nước mua lại hoặc chuyển Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đại diện chủ sở hữu.

Các Bộ, ngành, địa phương rà soát để chuyển giao doanh nghiệp đã cổ phần hóa về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định tại Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Điều 4. Giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước xem xét, mua lại các khoản đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty 100% vốn nhà nước vào lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng sau khi đã thực hiện các biện pháp nêu tại Nghị quyết này mà thoái vốn không thành công và các lĩnh vực khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Giá mua được xác định theo giá thị trường nhưng không cao hơn giá trị trên sổ sách kế toán trừ đi khoản dự phòng giám giá đầu tư đã được trích lập đầy đủ theo quy định. Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thông báo cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước xem xét mua lại các khoản đã đầu tư vào các lĩnh vực trên.

Tại thời điểm tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng khoản đầu tư cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước nếu chưa trích lập hoặc trích lập chưa đủ khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm trích lập bổ sung khoản dự phòng theo quy định.

Điều 5. Các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ngân hàng Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước căn cứ vào tiêu chí phân loại, doanh nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc quyền đại diện chủ sở hữu, gửi Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo nguyên tắc:

1. Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước căn cứ vào tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước và vai trò của tập đoàn, tổng công ty đối với phát triển của ngành để xác định tỷ lệ cần duy trì nắm giữ vốn nhà nước nhưng tối đa không quá 65% vốn điều lệ.

2. Tập đoàn Bảo Việt, các ngân hàng thương mại cổ phần duy trì tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ ở mức không thấp hơn 65% vốn điều lệ (trừ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam).

3. Trường hợp các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đẩ được cấp có thẩm quyền phê duyệt tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp theo Quyết định số 929/QĐ-TTg thì thực hiện theo Quyết định đã được phê duyệt. Sau năm 2015, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định để thực hiện có kết quả Nghị quyết này.

b) Phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, kịp thời đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm:

a) Tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Nghị quyết này.

b) Định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (tập trung vào cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp) thuộc phạm vi quản lý, đồng gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý ngành, Bộ Tài chính triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý liên quan nêu tại Nghị quyết này.

4. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước đến năm 2015; định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tưởng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).XH 365

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-------------

No. 15/NQ-CP

Hanoi, March 6, 2014

 

RESOLUTION

ON SOLUTIONS FOR SPEEDING UP EQUITIZATION AND WITHDRAWAL OF STATE CAPITAL FROM ENTERPRISES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the Party Central Committee’s Conclusion No. 50 KL/TW of October 29, 2012, on the Scheme on further reorganization, renewal and increase of efficiency of state enterprises;

At the proposal of the Minister of Finance,

RESOLVES:

Article 1. To assign ministries, provincial-level People’s Committees, Members’ Councils of state economic groups and corporations, and Members Councils and presidents of state enterprises:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Based on the approved Scheme on restructuring of state enterprises in the 2011-2015 period, to direct enterprises under their management:

a/ To make equitization plans and schedules (including the time limit for each stage), and submit them to equitization-deciding authorities for approval;

b/ To make plans on and schedules for withdrawal of capital invested outside their core production and business fields (except special cases decided by the Prime Minister) and submit them to competent authorities for approval in the direction of:

- Conforming with the approved Scheme on restructuring of state enterprises and the criteria and classification of state enterprises under the Prime Ministers Decision. The withdrawal of investment capital must be completed before December 31, 2015;

- Ensuring the principles of market prices, publicity, transparency and efficiency. For investments whose book values are unlikely to be fully recovered, provision for devaluation of financial investment must be made under current regulations, and plans on withdrawal of investment capital must be made and submitted to competent authorities for approval under the Governments Resolution No. 26/NQ-CP of July 9, 2012.

Article 2. In case equitization and withdrawal of state capital can not be completed under approved plans, Members’ Councils of state economic groups or corporations, or Members’ Councils, presidents and managerial boards of state enterprises shall identify objective and subjective reasons, determine responsibilities of related collectives and individuals and report them to competent authorities for consideration and settlement under regulations. Concurrently, ministers of line ministries, heads of ministerial- level agencies and chairpersons of provincial-level People’s Committees shall take responsibility before the Government and the Prime Minister for delayed implementation of the approved plans under regulations.

Article 3. For withdrawal of investment capital outside core production and business fields under the approved Scheme on restructuring of state enterprises, in addition to complying with the Government’s Decree No. 71/2013/ND-CP of July 11, 2013, on investment of state capital in enterprises and financial management of wholly state-owned enterprises, state economic groups, corporations and enterprises may implement the following solutions:

1. To withdraw investment capital shares in other enterprises under par value or book value after deducting amounts of provision for loss of financial investments under regulations and based on the investment capital withdrawal plan considered and decided by the owner.

2. For transfer of investments in unlisted joint-stock companies, which are valued at VND 10 billion or higher according to the par value, to select and hire an intermediate financial institution (securities company) to conduct an auction or to conduct an auction themselves. In case of unsuccessful auction, to report such to the owners for consideration and decision on sale under agreement.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Report losses in the year preceding the year of registering public offering and have accumulative losses by the year of registering public offering.

b/ Report losses in the year preceding the year of registering public offering but have no accumulative losses by the year of registering public offering.

c/ Make profits in the year preceding the year of registering public offering and concurrently have accumulative losses by the year of registering public offering.

4. For withdrawal of capital of state groups and corporations from financial investment companies and commercial banks, to designate state commercial banks to acquire such capital or to let the State Bank of Vietnam act as the owner representative.

Ministries, sectors and localities shall review and transfer equitized enterprises to the State Capital Investment Corporation under the Government’s Decree No. 151/2013/ND-CP of November 1, 2013, on functions, tasks and operational mechanism of the State Capital Investment Corporation.

Article 4. To assign the State Capital Investment Corporation to consider and acquire amounts invested outside core production and business fields of state groups and corporations and wholly state -owned enterprises in insurance and banking in case of unsuccessful capital withdrawal after taking the measures specified in this Resolution , and other fields within their assigned functions and tasks. The buying prices shall be based on market prices, but must not exceed the book values minus the amount of provisions for devaluation of financial investments fully made under regulations. State groups, corporations and enterprises shall notify amounts invested in the above fields to the State Capital Investment Corporation for consideration and acquisition.

At the time of transferring investments to the State Capital Investment Corporation, if provisions for devaluation of financial investments are not yet made or incompletely made, state groups, corporations and enterprises shall additionally make such provisions.

Article 5. Based on the criteria and classification of state enterprises under the Prime Minister’s Decision and the Scheme on enterprise

restructuring, line ministries, provincial-level Peoples Committees, the State Bank of Vietnam, and the State Capital Investment Corporation shall make plans on withdrawal of state capital from enterprises in which they represent the owners, and submit them to the Ministry of Finance and the Enterprise Renewal and Development Steering Committee for summarization and reporting to the Prime Minister for consideration and decision according to the following principles:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Bao Viet Group and joint-stock commercial banks shall maintain the States holding rate at least 65% of the charter capital (except the Joint-Stock Commercial Bank For Industry And Trade).

3. In case their State’s holding rate has been approved by competent authorities under Decision No. 929/QD-TTg, state economic groups, corporations and enterprises shall comply with the approved decision. After

2015, state economic groups, corporations and enterprises shall propose competent authorities to adjust their state’s holding rate according to Clauses 1 and 2 of this Article and the criteria for classifying state enterprises under the Prime Minister’s Decision.

Article 6.. Organization of implementation

1. The Ministry of Finance shall:

a/ Submit to the Prime Minister a draft decision for effective implementation of this Resolution.

b/ Coordinate with ministries, sectors, provincial-level Peoples Committees, and state economic groups, corporations and enterprises in guiding, monitoring and inspecting the equitization and withdrawal of state capital from enterprises, and promptly propose settlement of arising problems.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, chairpersons of provincial-level Peoples Committees, and Members Councils of state economic groups, corporations and enterprises shall:

a/ Focus on directing the implementation of solutions for speeding up the equitization and withdrawal of state capital from enterprises under this Resolution.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Minister of Planning and Investment, the Minister of Home Affairs and the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with line ministries and the Ministry of Finance in, performing the tasks under their management as prescribed in this Resolution.

4. The Enterprise Renewal and Development Steering Committee shall assist the Prime Minister in directing ministries, sectors and localities, and state economic groups and corporations to speed up the equitization and withdrawal of state capital to 2015; and quarterly report on the implementation to the Prime Minister.-

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 15/NQ-CP ngày 06/03/2014 giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


30.051

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143