Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 05/2018/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp

Số hiệu: 05/2018/ND-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 05/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

NGHỊ ĐỊNH

VỀ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chính phủ ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 101/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).KN 205

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
(Kèm theo Nghị định số 05/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực thuộc Bộ Quốc phòng; chịu sự lãnh đạo về mọi mặt của Quân ủy Trung ương; thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng đặc biệt do Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao và sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Trong Điều lệ này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) “Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội” (dưới đây gọi tắt là Tập đoàn VIETTEL) được đổi tên từ Tập đoàn Viễn thông Quân đội và được thành lập theo Quyết định số 2078/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tập đoàn VIETTEL là nhóm công ty gồm công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp thành viên và công ty liên kết, không có tư cách pháp nhân, phối hợp vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; gắn bó chặt chẽ, lâu dài với nhau về nhiệm vụ, lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác, gồm:

- Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (doanh nghiệp cấp I).

- Các công ty con do Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội giữ quyền chi phối (doanh nghiệp cấp II).

- Công ty con của các doanh nghiệp cấp II và các cấp tiếp theo phù hợp quy định của pháp luật.

- Các công ty liên kết, công ty tự nguyện liên kết của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

b) “Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội” (dưới đây gọi tắt là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội hoặc VIETTEL) được đổi tên từ Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội và được thành lập theo Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đã chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 978/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

c) “Đơn vị phụ thuộc VIETTEL” là các đơn vị hạch toán phụ thuộc VIETTEL, bao gồm: Chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị/viện nghiên cứu khoa học, đơn vị sự nghiệp (học viện đào tạo, trung tâm, đơn vị không hoạt động kinh doanh) và đơn vị hoạt động kinh doanh khác ở trong nước và nước ngoài nằm trong cơ cấu tổ chức của VIETTEL. Danh sách các đơn vị phụ thuộc VIETTEL tại thời điểm ban hành Điều lệ được ghi tại Phụ lục kèm theo Điều lệ này và được thay đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

d) “Doanh nghiệp thành viên” là các doanh nghiệp do VIETTEL, công ty con của VIETTEL hoặc công ty con các cấp tiếp theo trực tiếp nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối, giữ quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó.

đ) “Công ty con của VIETTEL” là công ty hạch toán độc lập do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối của công ty đó; hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đó; hoặc quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty đó. Công ty con được tổ chức dưới các hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, tổng công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con ở trong nước và nước ngoài, các loại hình công ty khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại.

e) “Công ty liên kết của VIETTEL” là công ty có cổ phần, vốn góp dưới mức chi phối của VIETTEL, có mối quan hệ gắn bó lâu dài về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ khác với VIETTEL. Công ty liên kết được tổ chức dưới hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần ở trong nước và nước ngoài, các loại hình công ty khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại.

g) “Công ty tự nguyện tham gia liên kết với VIETTEL” là doanh nghiệp không có cổ phần, vốn góp của VIETTEL nhưng tự nguyện liên kết với VIETTEL dưới các hình thức theo quy định của pháp luật, chịu sự ràng buộc về quyền lợi, nghĩa vụ với VIETTEL theo thỏa thuận trong hợp đồng liên kết giữa công ty đó với VIETTEL.

h) “Vốn điều lệ của VIETTEL” là vốn do Nhà nước đầu tư hoặc cam kết đầu tư trong một thời hạn nhất định và được quy định tại Điều lệ này.

i) “Cổ phần chi phối, vốn góp chi phối của VIETTEL” tại doanh nghiệp khác là số cổ phần hoặc mức vốn góp của VIETTEL chiếm trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của doanh nghiệp đó hoặc một tỷ lệ khác theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ của doanh nghiệp đó.

k) “Quyền chi phối” là quyền của VIETTEL đối với một doanh nghiệp khác, bao gồm ít nhất một trong các quyền sau đây:

- Quyền của chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp.

- Quyền của cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối của doanh nghiệp.

- Quyền trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc của doanh nghiệp.

- Quyền quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp.

- Các trường hợp chi phối khác theo thỏa thuận giữa VIETTEL và doanh nghiệp bị chi phối và được ghi vào Điều lệ của doanh nghiệp bị chi phối.

l) “Hợp đồng liên kết” là hợp đồng thể hiện các nội dung liên kết giữa các bên về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ khác.

m) “Người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác” (sau đây gọi tắt là “Người đại diện phần vốn góp”) là cá nhân được VIETTEL ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm của VIETTEL đối với phần vốn của VIETTEL đầu tư tại doanh nghiệp khác.

n) “Người quản lý doanh nghiệp” bao gồm Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng VIETTEL.

2. Các từ ngữ không được định nghĩa trong Điều lệ này được giải thích theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Tên gọi, trụ sở chính của VIETTEL

1. Tên tiếng Việt: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

2. Tên giao dịch quốc tế: VIETTEL GROUP.

3. Tên viết tắt: VIETTEL.

4. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

5. Địa chỉ trụ sở chính tại thời điểm ban hành Điều lệ: Số 1, đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trong quá trình hoạt động, trụ sở chính có thể được thay đổi theo yêu cầu nhiệm vụ được giao, phù hợp với quy định tại Điều lệ này.

6. Điện thoại: 04.62556789.

7. Fax: 04.62996789.

8. Website: www.viettel.com.vn.

9. Nhãn hiệu, biểu tượng của VIETTEL tại thời điểm phê duyệt Điều lệ được đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Điều 4. Hình thức pháp lý, tư cách pháp nhân và chức năng, nhiệm vụ của VIETTEL

1. Hình thức pháp lý, tư cách pháp nhân của VIETTEL

a) VIETTEL là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý; hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định của pháp luật có liên quan, quy định của Bộ Quốc phòng và Điều lệ này.

b) VIETTEL có tư cách pháp nhân, có con dấu, Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

c) VIETTEL có quyền sở hữu đối với tên thương mại, nhãn hiệu của mình theo quy định của pháp luật.

d) VIETTEL có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác bằng toàn bộ tài sản của mình.

2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của VIETTEL

a) Về quốc phòng, an ninh:

- Trực tiếp xây dựng, quản lý hạ tầng mạng lưới viễn thông, bảo đảm hạ tầng mạng lưới viễn thông của VIETTEL làm nhiệm vụ vu hồi, dự phòng cho mạng thông tin quân sự trong thời bình và chuyển sang phục vụ quốc phòng, an ninh khi có tình huống; sẵn sàng bảo đảm thông tin liên lạc khi có yêu cầu và đảm bảo nhiệm vụ thông tin quân sự khác.

- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp ráp, sửa chữa sản phẩm, trang thiết bị, khí tài, vật tư quốc phòng theo yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao.

b) Về sản xuất kinh doanh:

- Trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực ngành nghề được giao, kết hợp với chức năng đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật.

- Đầu tư vào các công ty con, các công ty liên kết ở trong nước và nước ngoài; chi phối các công ty con thông qua vốn, nghiệp vụ, công nghệ, thương hiệu, thị trường hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn của VIETTEL tại các công ty con, công ty liên kết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của VIETTEL theo hợp đồng liên kết đối với các công ty tự nguyện liên kết.

Điều 5. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của VIETTEL

1. Mục tiêu hoạt động:

a) Về quốc phòng, an ninh:

- Xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, gắn kết giữa công nghiệp quốc phòng với công nghiệp quốc gia. Tạo ra các sản phẩm, trang thiết bị, khí tài, vật tư quốc phòng.

- Bảo đảm hạ tầng mạng lưới thông tin quân sự khi đất nước có tình huống và vu hồi, dự phòng trong thời bình.

b) Về sản xuất kinh doanh:

- Tổ chức sản xuất kinh doanh theo quy hoạch, kế hoạch và chính sách của Nhà nước; đảm bảo kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại VIETTEL và vốn của VIETTEL đầu tư tại các doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ khác do Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao.

- Xây dựng và phát triển thành tập đoàn kinh tế, quốc phòng mạnh, năng động hiện đại, có năng lực cạnh tranh ở trong nước và nước ngoài; đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; bảo đảm cơ cấu hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, bưu chính và nghiên cứu, sản xuất thiết bị mạng viễn thông, thiết bị công nghiệp quốc phòng công nghệ cao ở trong và ngoài nước; góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng, an ninh; làm nòng cốt để ngành viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.

2. Ngành, nghề kinh doanh của VIETTEL:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, truyền thông đa phương tiện; hoạt động thông tin và truyền thông; hoạt động thương mại điện tử, bưu chính, chuyển phát. Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động. Sản xuất kinh doanh các dịch vụ ứng dụng, dịch vụ giá trị gia tăng viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình. Cung ứng dịch vụ tài chính, dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, trung gian tiền tệ; dịch vụ trò chơi điện tử, trang tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ khác được phát triển trên nền tảng công nghệ, dịch vụ, sản phẩm mà VIETTEL cung cấp.

- Tư vấn quản lý, khảo sát, thiết kế, xây dựng, lập dự án, quản lý dự án đầu tư, xây lắp, điều hành, vận hành khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, cho thuê công trình, thiết bị, hạ tầng mạng lưới viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình; cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác ở trong nước và nước ngoài.

- Nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, bảo dưỡng, kinh doanh, chuyển giao công nghệ, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, trang thiết bị kỹ thuật quân sự; phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dùng, vũ khí, khí tài, đạn dược, sản phẩm hóa chất, vật tư hóa chất chuyên dụng, thuốc nổ, vật liệu nổ (các loại bột thuốc nổ, thuốc phóng, ngòi nổ, kíp nổ); các phương tiện chiến đấu, phục vụ chiến đấu, máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan; thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển, công cụ hỗ trợ phục vụ quốc phòng, an ninh.

- Nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sản xuất, sửa chữa; kinh doanh sản phẩm, dịch vụ; cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu hàng lưỡng dụng (gồm trang thiết bị kỹ thuật, dịch vụ, vật tư, hàng hóa, có thể sử dụng cho quốc phòng và cả trong lĩnh vực kinh tế - xã hội).

- Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển; nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, chuyển giao công nghệ, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh, thương mại, phân phối, bán buôn, bán lẻ hàng hóa, sản phẩm, máy móc, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình và truyền thông đa phương tiện.

- Nghiên cứu phát triển, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và an toàn thông tin mạng.

b) Ngành, nghề kinh doanh liên quan:

- Hoạt động quảng cáo, nghiên cứu thị trường; hoạt động tư vấn quản lý tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

- Hoạt động kinh doanh bất động sản (đối với các dự án hiện có, không đầu tư dự án mới); cho thuê văn phòng, cơ sở nhà đất (đối với phần diện tích của trụ sở, văn phòng làm việc, cơ sở, địa điểm phục vụ sản xuất kinh doanh của VIETTEL nhưng chưa sử dụng hết).

- Hoạt động thể thao; đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở trong nước và nước ngoài của Tập đoàn VIETTEL.

c) Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất kinh doanh, VIETTEL được bổ sung các ngành, nghề kinh doanh khác mà pháp luật không cấm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Vốn điều lệ của VIETTEL

1. Vốn điều lệ của VIETTEL tại thời điểm ban hành Điều lệ này là 121.520.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi mốt nghìn, năm trăm hai mươi tỷ đồng).

2. Vốn điều lệ của VIETTEL giai đoạn từ năm 2015 đến hết năm 2020 là 300.000.000.000.000 đồng (Ba trăm nghìn tỷ đồng).

3. Việc điều chỉnh vốn điều lệ quy định tại khoản 2 Điều này do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và thẩm định của Bộ Tài chính.

4. VIETTEL thực hiện điều chỉnh mức vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bằng mức vốn thực tế đã đầu tư của chủ sở hữu theo từng thời điểm, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7. Đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với VIETTEL

1. Chính phủ thống nhất thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với các hoạt động của VIETTEL theo quy định pháp luật.

2. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các bộ có liên quan thực hiện các quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với VIETTEL theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Chủ tịch VIETTEL trực tiếp thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại VIETTEL theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 8. Người đại diện theo pháp luật của VIETTEL

Người đại diện theo pháp luật của VIETTEL là Tổng Giám đốc VIETTEL.

Điều 9. Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong VIETTEL

1. Hệ thống tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Đảng bộ VIETTEL trực thuộc Quân ủy Trung ương, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Quân ủy Trung ương; hoạt động theo quy định của Quân ủy Trung ương, Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp và pháp luật. Đảng ủy Tập đoàn VIETTEL lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với VIETTEL.

2. Các tổ chức chính trị - xã hội trong VIETTEL hoạt động theo quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội đó, Hiến pháp và pháp luật.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VIETTEL

Mục 1. QUYỀN CỦA VIETTEL

Điều 10. Quyền của VIETTEL đối với tài nguyên được giao

VIETTEL được sử dụng tài nguyên viễn thông bao gồm nhưng không giới hạn: Kho số viễn thông, tài nguyên internet, phổ tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh đã được cấp có thẩm quyền cấp phép vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, hoạt động sản xuất kinh doanh của VIETTEL và các nhiệm vụ khác được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Quyền của VIETTEL đối với vốn và tài sản

1. Chiếm hữu, sử dụng vốn và tài sản của VIETTEL để kinh doanh, đầu tư, nhận các lợi ích hợp pháp từ vốn và tài sản của VIETTEL phù hợp với quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

2. Định đoạt đối với vốn, tài sản của VIETTEL theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý và sử dụng các tài sản, nguồn lực được Nhà nước giao hoặc cho thuê theo quy định pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ công ích do Nhà nước giao.

4. Sử dụng vốn, tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của VIETTEL để đầu tư ra ngoài theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

5. Được quyền cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của VIETTEL theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; được quyền nhượng bán thanh lý tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng, không sử dụng được hoặc sử dụng không có hiệu quả để thu hồi vốn.

6. Quyết định điều chuyển tài sản của công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ theo nguyên tắc thanh toán, phù hợp với quy định của pháp luật.

7. Nhà nước không điều chuyển vốn do Nhà nước đầu tư tại VIETTEL và vốn, tài sản của VIETTEL theo phương thức không thanh toán, trừ trường hợp Nhà nước quyết định tổ chức lại VIETTEL hoặc thực hiện mục tiêu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Điều 12. Quyền của VIETTEL trong kinh doanh

1. Chủ động tổ chức sản xuất, kinh doanh, kế hoạch phối hợp sản xuất, kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý theo yêu cầu kinh doanh và bảo đảm kinh doanh có hiệu quả.

2. Kinh doanh những ngành, nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm; mở rộng quy mô, ngành, nghề kinh doanh theo khả năng, nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Tìm kiếm thị trường, khách hàng trong nước và ngoài nước; ký kết và thực hiện hợp đồng; quyết định việc phối hợp các nguồn lực, hợp tác sản xuất kinh doanh của VIETTEL và các doanh nghiệp trong Tập đoàn VIETTEL theo nhu cầu của thị trường.

4. Quyết định giá mua, giá bán sản phẩm, dịch vụ, trừ những sản phẩm, dịch vụ công ích và những sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá.

5. Quyết định các dự án đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định; sử dụng vốn, tài sản, quyền sử dụng đất của VIETTEL để đầu tư ra ngoài theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu và Điều lệ này.

6. Quyết định góp vốn, tăng, giảm vốn của VIETTEL tại các doanh nghiệp khác; thuê, mua một phần hoặc toàn bộ công ty khác; tiếp nhận công ty khác tự nguyện tham gia liên kết với VIETTEL theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

7. Sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, từ các hình thức, sắp xếp chuyển đổi khác như giao, bán, giải thể, phá sản đối với các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn VIETTEL theo quy định của pháp luật. Sử dụng phần vốn thu về từ việc thoái vốn mà VIETTEL đã đầu tư ở công ty con hoặc công ty liên kết theo quy định của pháp luật và phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Quyết định hợp đồng vay, cho vay, mua, bán tài sản và các hợp đồng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

9. Quyết định thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản, tăng, giảm vốn đối với công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ. Việc quyết định thành lập công ty con do VIETTEL năm giữ 100% vốn điều lệ, tổ chức công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ thành Tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

10. Quyết định thành lập, giải thể, chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc VIETTEL ở trong nước và nước ngoài theo quy định pháp luật và Điều lệ này.

11. Cùng các nhà đầu tư khác (không bao gồm công ty con, đơn vị phụ thuộc VIETTEL) thành lập công ty con mới hoặc công ty liên kết ở trong nước và nước ngoài dưới các hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước đầu tư.

12. Đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài.

13. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi giữ chức; thăng quân hàm, phiên quân hàm; nâng lương, chuyển nhóm, chuyển ngạch lương; cách chức, khen thưởng, kỷ luật; thôi phục vụ tại ngũ đối với các chức danh cán bộ của VIETTEL theo Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, các quy định khác của Bộ Quốc phòng, quy định của pháp luật và Điều lệ này.

14. Quyết định tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, bố trí, sử dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động của VIETTEL phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh và quy định của pháp luật lao động.

15. Xây dựng, phê duyệt, ban hành và áp dụng các quy chế quản lý nội bộ, tiêu chuẩn, quy trình, quy định; định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, chi phí, mua sắm, lao động; thang lương, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương, thưởng và chi phí khác trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật.

16. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư, tái đầu tư; thực hiện quyền chủ sở hữu đối với phần vốn VIETTEL đã đầu tư vào công ty con và công ty liên kết theo quy định của pháp luật.

17. Có các quyền sản xuất, kinh doanh khác theo nhu cầu thị trường và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 13. Quyền của VIETTEL về tài chính

1. Huy động vốn để kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu; vay vốn của tổ chức tín dụng, cá nhân ở trong nước và nước ngoài và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Việc huy động vốn để kinh doanh phải theo nguyên tắc huy động vốn và thẩm quyền huy động vốn theo quy định pháp luật và Điều lệ này.

Việc vay vốn của các tổ chức tín dụng, cá nhân ở nước ngoài của VIETTEL thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

2. Chủ động sử dụng vốn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của VIETTEL; được thực hiện thuê quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở, văn phòng làm việc, cơ sở, địa điểm sản xuất kinh doanh của VIETTEL và các đơn vị phụ thuộc, doanh nghiệp thành viên của VIETTEL; được đầu tư, kinh doanh bất động sản bằng nguồn vốn chủ sở hữu và vốn khác.

3. Quyết định trích khấu hao tài sản cố định theo quy định của pháp luật.

4. Được tạm ứng kinh phí cho các đơn vị được giao nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Việc hạch toán, thanh toán và quyết toán khoản tạm ứng này được quy định tại Quy chế quản lý tài chính của VIETTEL.

5. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ hoạt động công ích, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của VIETTEL.

6. Được chi thưởng sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công nghệ; thưởng tăng năng suất lao động; thưởng tiết kiệm vật tư và chi phí. Các khoản tiền thưởng này được hạch toán vào chi phí kinh doanh của VIETTEL, được thực hiện một lần với mức thưởng tối đa không quá mức hiệu quả của sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công nghệ, tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư và chi phí mang lại trong một năm. Trường hợp VIETTEL còn nợ đến hạn phải trả mà chưa trả hết thì chỉ được tăng lương, trích thưởng cho công nhân viên của VIETTEL, kể cả người quản lý sau khi đã trả hết nợ đến hạn.

7. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư, tái đầu tư theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền chủ sở hữu đối với phần vốn đã đầu tư vào các công ty con và các doanh nghiệp khác.

8. Được hưởng cổ tức, lợi nhuận được chia và các lợi ích khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần lợi nhuận thu được từ phần vốn góp vào các công ty con và doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

9. Từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích.

10. Được thành lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật.

11. Lợi nhuận của VIETTEL sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phân phối vào các quỹ theo quy định tại Điều 72 Điều lệ này. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ trên được nộp về ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.

12. VIETTEL được quyền bảo lãnh cho công ty con vay vốn tại tổ chức tín dụng theo nguyên tắc sau đây:

a) Tổng giá trị các khoản bảo lãnh vay vốn đối với một công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ không quá giá trị vốn chủ sở hữu của công ty con theo báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm gần nhất tại thời điểm bảo lãnh.

b) Tổng giá trị các khoản bảo lãnh vay vốn đối với công ty con do VIETTEL nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được vượt quá giá trị vốn góp thực tế của VIETTEL tại thời điểm bảo lãnh.

13. Được tham gia đấu thầu các gói thầu của công ty con và công ty con của VIETTEL được tham gia đấu thầu các gói thầu của VIETTEL và công ty con khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

14. Được phép chỉ định thầu với các gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm theo điểm c khoản 1 điều 22 của Luật đấu thầu. Gói thầu nghiên cứu, thử nghiệm bao gồm: Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, gia công, mua sắm hàng hóa phục vụ cho công tác nghiên cứu, thử nghiệm, các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.

15. Được giao nhiệm vụ hoặc chỉ định các công ty con thực hiện nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học công nghệ; các dịch vụ kỹ thuật, tối ưu mạng lưới; bảo dưỡng, bảo trì thiết bị, mạng lưới. Đặt hàng các công ty con nghiên cứu phát triển và sản xuất các thiết bị, vật tư, sản phẩm công nghệ để phục vụ cho hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường.

16. Quyết định chi phí tiền lương và các chi phí khác trên cơ sở doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của VIETTEL theo quy định của pháp luật.

17. Được cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của VIETTEL theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng, không sử dụng được hoặc sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

18. Chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính không có nhu cầu tiếp tục đầu tư để thu hồi vốn theo quy định hiện hành. Trường hợp chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính tại công ty chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

19. Các quyền khác về tài chính theo Quy chế quản lý tài chính của VIETTEL, Điều lệ này và quy định của pháp luật.

Điều 14. Quyền tham gia hoạt động công ích của VIETTEL

1. Sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên cơ sở đấu thầu. Đối với hoạt động công ích theo đặt hàng, giao kế hoạch của Nhà nước thì VIETTEL có nghĩa vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đúng đối tượng, theo giá và phí do Nhà nước quy định.

2. Đối với nhiệm vụ công ích do Nhà nước giao, VIETTEL được bảo đảm điều kiện vật chất tương ứng.

3. Đối với các sản phẩm, dịch vụ thực hiện theo phương thức đấu thầu thì VIETTEL tự bù đắp chi phí theo giá trúng thầu. Đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, VIETTEL được sử dụng phí hoặc doanh thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đặt hàng của Nhà nước để bù đắp chi phí hợp lý phục vụ hoạt động công ích và bảo đảm lợi ích cho người lao động. Trường hợp không đủ thì được Nhà nước cấp bù phần chênh lệch.

4. Áp dụng các định mức chi phí, đơn giá tiền lương trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định của pháp luật.

5. Được giao lại cho các doanh nghiệp thành viên thực hiện một phần hoặc toàn bộ nhiệm vụ công ích mà Nhà nước giao hoặc đặt hàng cho VIETTEL.

6. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Điều 15. Quyền tham gia hoạt động quốc phòng, an ninh của VIETTEL

1. Được Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ quốc phòng, an ninh hoặc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ổn định, thường xuyên bằng nguồn lực của Nhà nước hoặc nguồn lực của VIETTEL phù hợp với mục tiêu đầu tư, thành lập doanh nghiệp.

2. Được Nhà nước, Bộ Quốc phòng bảo đảm đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được giao.

3. Thực hiện các quyền khác khi tham gia hoạt động quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Mục 2. NGHĨA VỤ CỦA VIETTEL

Điều 16. Nghĩa vụ của VIETTEL đối với tài nguyên được giao

Sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích tài nguyên viễn thông, truyền hình và các tài nguyên khác đã được cấp có thẩm quyền cấp phép vào nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và hoạt động sản xuất kinh doanh của VIETTEL theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Nghĩa vụ của VIETTEL đối với vốn và tài sản

1. Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại VIETTEL và vốn VIETTEL tự huy động.

2. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của VIETTEL trong phạm vi tài sản của VIETTEL.

3. Đánh giá lại tài sản của VIETTEL theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Nghĩa vụ của VIETTEL trong kinh doanh

1. Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao; kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký; bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ do VIETTEL thực hiện theo tiêu chuẩn đã đăng ký.

2. Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ và phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Bảo đảm an ninh thông tin và an toàn mạng viễn thông đường trục quốc gia.

3. Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động và quyền tham gia quản lý VIETTEL của người lao động theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các quy định của Nhà nước về quốc phòng, an ninh văn hóa, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

5. Thực hiện việc quản lý rủi ro và bảo hiểm cho tài sản, con người của VIETTEL trong sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động của Việt Nam ở trong và ngoài nước để quản lý, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng và giải quyết các vấn đề có liên quan đến người lao động do VIETTEL đưa đi làm việc tại nước ngoài theo quy định của pháp luật.

6. Chịu sự giám sát, kiểm tra của đại diện chủ sở hữu nhà nước; chấp hành các quyết định về thanh tra của cơ quan tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

7. Chịu trách nhiệm trước đại diện chủ sở hữu nhà nước về việc sử dụng vốn để đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp khác.

8. Chịu sự giám sát của Nhà nước trong thực hiện các quy định về thang, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động, Chủ tịch, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác của VIETTEL.

9. Thực hiện các nghĩa vụ khác trong kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Nghĩa vụ của VIETTEL về tài chính

1. Tự chủ về tài chính, tự cân đối các khoản thu, chi; kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư do đại diện chủ sở hữu nhà nước giao; đăng ký, kê khai và nộp đủ thuế; thực hiện nghĩa vụ đối với đại diện chủ sở hữu nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

2. Quản lý, sử dụng có hiệu quả: vốn kinh doanh, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác; tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao, cho thuê.

3. Sử dụng vốn và các nguồn lực khác để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khi Nhà nước và Bộ Quốc phòng yêu cầu.

4. Chấp hành đầy đủ chế độ quản lý vốn, tài sản, các quỹ, chế độ hạch toán kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp đối với các hoạt động tài chính của VIETTEL.

5. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công khai tài chính hàng năm và công bố thông tin của VIETTEL theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các nghĩa vụ khác về tài chính theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính của VIETTEL và quy định khác của pháp luật.

Điều 20. Nghĩa vụ của VIETTEL khi tham gia hoạt động công ích

1. Nhận nhiệm vụ công ích do Nhà nước giao hoặc đặt hàng.

2. Cung ứng dịch vụ công ích về viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông do Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng theo đúng đối tượng, giá và phí mà Nhà nước quy định.

3. Thực hiện việc ký kết hợp đồng và hạch toán kinh tế theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạt động công ích của VIETTEL; chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm, dịch vụ công ích do VIETTEL trực tiếp thực hiện và cung ứng.

4. Cung cấp đủ số lượng sản phẩm, dịch vụ công ích, bảo đảm đúng chất lượng, đúng đối tượng và đúng thời gian.

5. Hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn VIETTEL được giao thực hiện nhiệm vụ công ích theo Điều lệ này, Điều lệ của doanh nghiệp đó và các quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các nghĩa vụ công ích khác theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Nghĩa vụ tham gia hoạt động quốc phòng, an ninh của VIETTEL

1. Quản lý nguồn lực được giao để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Chấp hành quyết định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về việc điều chuyển phần vốn hoặc tài sản phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của VIETTEL để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở doanh nghiệp khác trong trường hợp cần thiết.

3. Chấp hành các quy định pháp luật về hợp tác quốc tế và của đại diện chủ sở hữu nhà nước khi thực hiện các hoạt động liên kết với tổ chức, cá nhân nước ngoài để sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ quốc phòng, an ninh hoặc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

4. Thực hiện các nghĩa vụ khác khi tham gia hoạt động quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Chương III

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIETTEL VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC QUYỀN TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Mục 1. CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIETTEL

Điều 22. Các quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với VIETTEL

1. Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản; góp vốn vào doanh nghiệp khác của VIETTEL.

2. Phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và cơ chế quản lý tiền lương của VIETTEL.

3. Quyết định đầu tư vốn điều lệ; điều chỉnh, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của VIETTEL.

4. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý VIETTEL; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên tại VIETTEL.

5. Quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển của VIETTEL.

6. Quyết định chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác của VIETTEL theo thẩm quyền phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ này.

7. Quy định chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; ban hành Quy chế quản lý tài chính của VIETTEL và phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm của VIETTEL.

8. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; quy định cơ chế giao nhiệm vụ và tham gia thực hiện việc cung cấp và bảo đảm các sản phẩm, dịch vụ công ích, thiết yếu của nền kinh tế.

9. Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn của VIETTEL. Đánh giá Kiểm soát viên, Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của VIETTEL trong việc quản lý, điều hành VIETTEL.

10. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 23. Nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với VIETTEL

1. Đầu tư đủ vốn điều lệ cho VIETTEL.

2. Tuân thủ Điều lệ này.

3. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của VIETTEL trong phạm vi số vốn điều lệ của VIETTEL.

4. Tuân thủ pháp luật khi phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản, hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác của VIETTEL.

5. Bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của VIETTEL.

6. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Mục 2. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Điều 24. Quyền, trách nhiệm của Chính phủ

1. Ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và cơ chế quản lý tiền lương của VIETTEL.

2. Thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 25. Quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ

1. Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh chính, ngành, nghề kinh doanh có liên quan, cơ cấu tổ chức quản lý và tên gọi của VIETTEL; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản đối với VIETTEL theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và ý kiến của các bộ, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Trên cơ sở đề nghị và thẩm định của Bộ Quốc phòng, ý kiến của các bộ, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật, phê duyệt: Đề án thành lập, chủ trương tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, phá sản công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ; tổ chức công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ thành Tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con ở trong nước và nước ngoài.

3. Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu Tập đoàn VIETTEL và VIETTEL theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và ý kiến của các bộ, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ của VIETTEL quy định tại khoản 2 Điều 6 Điều lệ này trong quá trình hoạt động, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính.

5. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, điều động luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với chức danh Chủ tịch VIETTEL theo đề nghị của Bộ Quốc phòng. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch VIETTEL sau khi có ý kiến thống nhất của tập thể Ban cán sự Đảng Chính phủ.

6. Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm của VIETTEL theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, ý kiến của các bộ, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật.

7. Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư tại Việt Nam của VIETTEL thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật đầu tư năm 2014.

8. Quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài của VIETTEL trong trường hợp dự án đầu tư đó do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo pháp luật đầu tư. Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài của VIETTEL thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật đầu tư năm 2014.

9. Thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 26. Quyền, trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng là cấp trên trực tiếp của Chủ tịch VIETTEL, có các quyền và trách nhiệm sau đây:

1. Trình Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và cơ chế quản lý tiền lương của VIETTEL.

2. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ:

a) Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý và tên gọi của VIETTEL; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản đối với VIETTEL.

b) Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm của VIETTEL.

c) Quyết định vốn điều lệ và đầu tư bổ sung vốn điều lệ của VIETTEL theo quy định của pháp luật.

d) Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu Tập đoàn VIETTEL và VIETTEL.

đ) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với chức danh Chủ tịch VIETTEL.

3. Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập, chủ trương tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, phá sản công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ; tổ chức công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ thành Tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con ở trong nước và nước ngoài.

4. Phê duyệt chủ trương thành lập, giải thể, chấm dứt hoạt động các đơn vị phụ thuộc VIETTEL; chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của VIETTEL.

5. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, thôi giữ chức; điều động, luân chuyển; phong, thăng quân hàm; xếp lương, nâng lương, phụ cấp lương; khen thưởng, kỷ luật; nghỉ hưu đối với Tổng Giám đốc VIETTEL và các chức danh cán bộ quản lý khác theo Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, các quy định khác của Bộ Quốc phòng, quy định của pháp luật và Điều lệ này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Tổng Giám đốc VIETTEL sau khi có ý kiến thống nhất của Ban cán sự Đảng Chính phủ.

6. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi giữ chức; điều động, luân chuyển; phong, thăng quân hàm; xếp lương, nâng lương, phụ cấp lương; giáng, tước quân hàm; cách chức, khen thưởng, kỷ luật; nghỉ hưu đối với Kiểm soát viên chuyên ngành và trả lương cho chức danh Kiểm soát viên chuyên ngành của VIETTEL. Quyết định giao nhiệm vụ cho 01 Kiểm soát viên làm Trưởng Ban kiểm soát, trong trường hợp tổ chức kiểm soát viên tại VIETTEL là Ban kiểm soát.

7. Quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của VIETTEL sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.

8. Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch tài chính hằng năm của VIETTEL.

9. Giao kế hoạch sản xuất và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ quốc phòng, an ninh hoặc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hàng năm cho VIETTEL.

10. Quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài của VIETTEL trong trường hợp dự án đầu tư đó do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư thuộc trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 25 Điều lệ này. Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài của VIETTEL không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 54 Luật đầu tư năm 2014.

11. Quyết định chủ trương đối với các dự án đầu tư vốn ra ngoài VIETTEL bao gồm: Góp vốn để thành lập doanh nghiệp khác; góp vốn thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới; mua cổ phần, vốn góp tại doanh nghiệp khác; mua toàn bộ doanh nghiệp khác; mua công trái, trái phiếu doanh nghiệp trong trường hợp từng dự án đầu tư có giá trị trên 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án hoặc trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công, với điều kiện các dự án này không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 7 và 8 Điều 25 Điều lệ này và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 12 Điều này.

12. Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án góp vốn liên doanh của VIETTEL với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, dự án đầu tư vào doanh nghiệp khác để cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

13. Quyết định chủ trương từng dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định không thuộc quy định tại khoản 11, khoản 12 Điều này với giá trị trên 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án hoặc trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.

14. Quyết định chủ trương giảm vốn góp, chuyển nhượng vốn đầu tư của VIETTEL tại doanh nghiệp khác. Quyết định việc chuyển nhượng vốn đầu tư của VIETTEL tại doanh nghiệp khác trong trường hợp giá trị chuyển nhượng thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán của VIETTEL, sau khi đã bù trừ dự phòng tổn thất vốn đầu tư.

15. Quyết định chủ trương tiếp nhận doanh nghiệp khác trở thành công ty con, công ty liên kết của VIETTEL.

16. Quyết định chủ trương cho vay có giá trị trên 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm cho vay hoặc trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.

17. Quyết định chủ trương vay nợ nước ngoài của VIETTEL và đề nghị Bộ Tài chính thẩm định đối với các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.

18. Quyết định chủ trương huy động vốn đối với từng dự án có mức huy động trên 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn hoặc trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công; phê duyệt chủ trương huy động vốn của tổ chức tín dụng, cá nhân nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh phải bảo đảm tổng số nợ phải trả bao gồm các khoản bảo lãnh đối với công ty con theo quy định của pháp luật không quá ba lần vốn chủ sở hữu của VIETTEL được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn.

19. Quyết định chủ trương đối với các hợp đồng cho thuê tài sản có giá trị trên 30% vốn chủ sở hữu được ghi trong báo cáo tài chính quý hoặc năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định cho thuê tài sản hoặc giá trị còn lại của tài sản cho thuê trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.

20. Quyết định chủ trương thế chấp, cầm cố tài sản của VIETTEL để vay vốn theo quy định tại Điều 23 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; chủ trương thế chấp, cầm cố tài sản trực tiếp phục vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích, quốc phòng, an ninh tại VIETTEL.

21. Quyết định chủ trương thanh lý, nhượng bán tài sản có giá trị còn lại trên 30% vốn chủ sở hữu ghi trên bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản hoặc trên mức dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.

22. Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính: Giao, điều chỉnh đơn giá tiền lương cho VIETTEL theo từng giai đoạn cho phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp nhận, chấp thuận và theo dõi, giám sát việc xác định quỹ tiền lương thực hiện và quỹ tiền lương kế hoạch của VIETTEL.

23. Thẩm định, phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hàng năm của VIETTEL; chấp thuận để Chủ tịch VIETTEL xử lý các khoản lỗ phát sinh trong kinh doanh.

24. Chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan trong việc thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra việc chấp hành pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển; giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm của VIETTEL; việc thực hiện giám sát, kiểm tra việc chấp hành Quy chế công tác cán bộ, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ; việc thực hiện chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng của VIETTEL; có ý kiến về việc giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan tổ chức khác có thẩm quyền đối với hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại VIETTEL; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh được giao và kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của VIETTEL. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với Chủ tịch Tổng Giám đốc VIETTEL, Kiểm soát viên chuyên ngành và các chức danh quản lý khác theo quy định của pháp luật.

25. Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Bộ quản lý ngành theo quy định của pháp luật.

26. Thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 27. Quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Có ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh vốn điều lệ và đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho VIETTEL gửi Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện cấp bổ sung vốn điều lệ cho VIETTEL từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với Bộ Quốc phòng kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; việc thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm của VIETTEL; thống nhất ý kiến với Bộ Quốc phòng trước khi Bộ Quốc phòng ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của VIETTEL; xem xét cụ thể báo cáo tài chính của VIETTEL khi được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật Kiểm soát viên tài chính tại VIETTEL.

4. Có ý kiến về các nội dung có liên quan để Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành khác quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

5. Thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 28. Quyền, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm của VIETTEL.

2. Phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ hằng năm và thanh tra theo quy định việc thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm của VIETTEL.

3. Có ý kiến về các nội dung có liên quan để Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 29. Quyền, trách nhiệm của Bộ Nội vụ

1. Phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ tại VIETTEL.

2. Có ý kiến về các nội dung có liên quan để Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 30. Quyền, trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Trình Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế quản lý tiền lương của VIETTEL. Phối hợp với Bộ Quốc phòng giao, điều chỉnh đơn giá tiền lương của VIETTEL theo từng giai đoạn cho phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ hằng năm và thanh tra theo quy định việc thực hiện chính sách đối với người lao động và chế độ tiền lương, tiền thưởng của VIETTEL.

3. Hỗ trợ VIETTEL quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và giải quyết những vấn đề liên quan đến người lao động do VIETTEL đưa đi làm việc ở nước ngoài theo các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

4. Có ý kiến về các nội dung có liên quan để Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

5. Thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 31. Quyền, trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Thực hiện việc cấp, phân bổ tài nguyên viễn thông cho VIETTEL theo quy định của pháp luật.

2. Có ý kiến về các nội dung có liên quan để Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 32. Quyền, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan đối với VIETTEL đã được pháp luật quy định cho các cơ quan này.

Điều 33. Quyền, trách nhiệm của Chủ tịch VIETTEL

1. Chủ tịch VIETTEL được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện các quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại VIETTEL theo quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật.

2. Chủ tịch VIETTEL có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, chính xác, trung thực và kịp thời các nội dung theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Mục 3. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Điều 34. Nghĩa vụ đầu tư đủ vốn điều lệ

1. Đại diện chủ sở hữu Nhà nước có nghĩa vụ cấp bổ sung vốn điều lệ cho VIETTEL từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Chủ tịch VIETTEL có nghĩa vụ đầu tư đủ vốn điều lệ đối với công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Điều 35. Nghĩa vụ tuân thủ Điều lệ của VIETTEL

Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước có nghĩa vụ tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VIETTEL và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những quyết định không đúng thẩm quyền.

Điều 36. Nghĩa vụ về các khoản nợ và tài sản khác

1. Chủ sở hữu có nghĩa vụ về các khoản nợ và tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ của VIETTEL.

2. Chủ tịch VIETTEL phải quản lý và điều hành VIETTEL bảo đảm khả năng thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của VIETTEL; xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu và tài sản của VIETTEL.

3. Bộ Quốc phòng phải giám sát, kiểm tra, đánh giá các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của VIETTEL. Trường hợp phát hiện VIETTEL gặp khó khăn trong thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, Bộ Quốc phòng yêu cầu và chỉ đạo VIETTEL có đề án khắc phục và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Khi VIETTEL lâm vào tình trạng phá sản, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Chủ tịch VIETTEL thực hiện thủ tục yêu cầu phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.

Điều 37. Nghĩa vụ trong phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước có nghĩa vụ thực hiện đúng thẩm quyền, đúng pháp luật khi phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản, hợp đồng vay, cho vay của VIETTEL; giám sát thực hiện các quyết định và phê duyệt của mình.

2. Chủ tịch, Tổng Giám đốc VIETTEL phải thực hiện dự án đầu tư, mua, bán tài sản, hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê của VIETTEL theo đúng chủ trương phê duyệt, quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 38. Nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật

Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước có nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của VIETTEL; bảo đảm để Chủ tịch, Tổng Giám đốc VIETTEL chủ động quản lý, điều hành VIETTEL có hiệu quả theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Chương IV

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VIETTEL

Điều 39. Cơ cấu tổ chức quản lý của VIETTEL

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của VIETTEL bao gồm:

- Chủ tịch.

- Tổng Giám đốc.

- Các Phó Tổng Giám đốc.

- Kiểm soát viên.

- Kế toán trưởng.

- Bộ máy tham mưu giúp việc, kiểm soát nội bộ.

2. Chủ tịch VIETTEL kiêm Tổng Giám đốc VIETTEL.

Mục 1. CHỦ TỊCH VIETTEL

Điều 40. Chủ tịch VIETTEL

1. Chủ tịch VIETTEL là người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại VIETTEL, thực hiện các quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại VIETTEL. Chủ tịch VIETTEL nhân danh VIETTEL, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của VIETTEL, trừ quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc; thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên đối với các công ty do VIETTEL làm chủ sở hữu hoặc sở hữu cổ phần, vốn góp.

2. Chủ tịch VIETTEL sử dụng bộ máy quản lý, điều hành, bộ phận giúp việc (nếu có) và con dấu của VIETTEL để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch VIETTEL tổ chức việc lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước trước khi quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của mình. Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư vấn được quy định tại Quy chế quản lý tài chính của VIETTEL.

3. Trường hợp Chủ tịch VIETTEL vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch VIETTEL; việc ủy quyền phải được thông báo kịp thời bằng văn bản đến Bộ Quốc phòng. Các trường hợp ủy quyền khác thực hiện theo quy định tại quy chế quản lý nội bộ của VIETTEL.

Điều 41. Tiêu chuẩn và điều kiện của Chủ tịch VIETTEL

1. Là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện và quy định theo Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và quy định của cấp có thẩm quyền.

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của VIETTEL.

3. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

Điều 42. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật và nhiệm kỳ của Chủ tịch VIETTEL

1. Bộ Quốc phòng đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch VIETTEL. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch VIETTEL sau khi có ý kiến thống nhất của tập thể Ban cán sự Đảng Chính phủ.

2. Nhiệm kỳ của Chủ tịch VIETTEL thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 43. Miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch VIETTEL

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch VIETTEL theo quy định của pháp luật.

2. Trình tự miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch VIETTEL thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 44. Tiền lương và các lợi ích khác của Chủ tịch VIETTEL

Chủ tịch VIETTEL được hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp lương và các lợi ích khác theo quy chế tiền lương chung của VIETTEL, đảm bảo kết quả, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của VIETTEL và theo quy định của pháp luật.

Điều 45. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch VIETTEL

1. Nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do chủ sở hữu đầu tư cho VIETTEL.

2. Tổ chức thực hiện và bảo đảm các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh theo mệnh lệnh, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng; thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh thông tin và an toàn mạng lưới viễn thông đường trục quốc gia.

3. Chủ tịch VIETTEL xây dựng, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng quyết định chủ trương hoặc quyết định các nội dung quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 Điều lệ này; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Quốc phòng quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Chủ tịch VIETTEL quyết định sau khi được Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Quốc phòng quyết định chủ trương đối với các nội dung sau đây:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm của VIETTEL sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương. Quyết định kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch tài chính hằng năm của VIETTEL sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương.

b) Quyết định thành lập, giải thể, chấm dứt hoạt động các đơn vị phụ thuộc VIETTEL sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương; quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính của VIETTEL phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh sau khi được Bộ Quốc phòng chấp thuận và thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của VIETTEL theo quy định của pháp luật.

c) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ; quyết định chuyển đổi sở hữu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác; tổ chức công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ thành Tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con ở trong nước và nước ngoài sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án, chủ trương.

d) Quyết định tiếp nhận doanh nghiệp khác trở thành công ty con, công ty liên kết của VIETTEL sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương.

đ) Quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư của VIETTEL thuộc các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương tại khoản 7 Điều 25 Điều lệ này.

e) Quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài của VIETTEL thuộc các trường hợp do Bộ Quốc phòng quyết định chủ trương tại khoản 10 Điều 26 Điều lệ này.

g) Quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư vốn ra ngoài VIETTEL bao gồm: Góp vốn để thành lập doanh nghiệp khác; góp vốn thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới; mua cổ phần, vốn góp tại doanh nghiệp khác; mua toàn bộ doanh nghiệp khác; mua công trái, trái phiếu doanh nghiệp trong trường hợp từng dự án đầu tư có giá trị trên 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án hoặc trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công, sau khi được Bộ Quốc phòng quyết định chủ trương.

h) Quyết định đầu tư đối với dự án góp vốn liên doanh của VIETTEL với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, dự án đầu tư vào doanh nghiệp khác để cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích sau khi được Bộ Quốc phòng quyết định chủ trương.

i) Quyết định đầu tư từng dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định với giá trị trên 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án hoặc trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công, sau khi được Bộ Quốc phòng quyết định chủ trương.

k) Sau khi Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương, quyết định giảm vốn góp, chuyển nhượng vốn đầu tư của VIETTEL tại doanh nghiệp khác trong trường hợp giá trị chuyển nhượng bằng hoặc lớn hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán của VIETTEL, sau khi đã bù trừ dự phòng tổn thất vốn đầu tư.

l) Quyết định vay nợ nước ngoài của VIETTEL sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương và phù hợp với các điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét chấp thuận khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

m) Quyết định phương án huy động vốn đối với từng dự án có mức huy động trên 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn hoặc trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công; huy động vốn của tổ chức, cá nhân nước ngoài sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương.

Việc huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh phải bảo đảm tổng số nợ phải trả bao gồm các khoản bảo lãnh đối với công ty con theo quy định của pháp luật không quá ba lần vốn chủ sở hữu của VIETTEL được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn.

n) Quyết định cho vay có giá trị trên 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm cho vay hoặc trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công, sau khi được Bộ Quốc phòng quyết định chủ trương.

o) Quyết định đối với các hợp đồng cho thuê tài sản có giá trị trên 30% vốn chủ sở hữu được ghi trong báo cáo tài chính quý hoặc năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định cho thuê tài sản hoặc giá trị còn lại của tài sản cho thuê trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công, sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương.

p) Quyết định thế chấp, cầm cố tài sản của VIETTEL để vay vốn theo quy định tại Điều 23 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Việc thế chấp, cầm cố tài sản trực tiếp phục vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích, quốc phòng, an ninh phải được sự chấp thuận của Bộ Quốc phòng.

q) Quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản có giá trị còn lại trên 30% vốn chủ sở hữu ghi trên bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản hoặc trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công, sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt phương án.

r) Quyết định xử lý các khoản lỗ phát sinh trong kinh doanh sau khi được Bộ Quốc phòng chấp thuận; Quyết định sử dụng các Quỹ của VIETTEL sau khi trích lập.

s) Quyết định các nội dung khác sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng hoặc cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương, phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

5. Chủ tịch VIETTEL quyết định, phê duyệt các nội dung sau đây:

a) Quyết định việc tổ chức lại, mô hình tổ chức, cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng nhiệm vụ, định mức lao động các đơn vị phụ thuộc, bộ máy tham mưu giúp việc và kiểm soát nội bộ của VIETTEL; quy hoạch, đào tạo lao động và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của VIETTEL.

b) Quyết định giao nhiệm vụ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; miễn nhiệm, thôi giữ chức; điều động, luân chuyển; thăng quân hàm; xếp lương, nâng lương, phụ cấp lương, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác; khen thưởng, kỷ luật; giáng, tước quân hàm; thôi phục vụ tại ngũ; nghỉ hưu đối với các chức danh cán bộ quản lý của VIETTEL, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, phù hợp với Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định khác của Bộ Quốc phòng, quy định của pháp luật và Điều lệ này.

c) Quyết định cử, giao nhiệm vụ người đại diện phần vốn góp của VIETTEL tại doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật, Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và quy định khác của Bộ Quốc phòng.

d) Quyết định ban hành thang lương, bảng lương, đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương, quy chế trả lương, thưởng đối với người lao động và người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

đ) Quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư vốn ra ngoài VIETTEL bao gồm; Góp vốn để thành lập doanh nghiệp khác; góp vốn thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới; mua cổ phần, vốn góp tại doanh nghiệp khác; mua toàn bộ doanh nghiệp khác; mua công trái, trái phiếu doanh nghiệp trong trường hợp từng dự án đầu tư có giá trị không quá 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.

e) Quyết định từng dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định với giá trị không quá 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.

g) Quyết định phương án huy động vốn đối với từng dự án có mức huy động không quá 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.

Việc huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh phải bảo đảm tổng số nợ phải trả bao gồm các khoản bảo lãnh đối với công ty con theo quy định của pháp luật không quá ba lần vốn chủ sở hữu của VIETTEL được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn.

h) Quyết định cho vay có giá trị không quá 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm cho vay nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.

i) Quyết định thế chấp, cầm cố tài sản của VIETTEL để vay vốn theo quy định tại Điều 23 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Việc thế chấp, cầm cố tài sản trực tiếp phục vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích, quốc phòng, an ninh phải được sự chấp thuận của Bộ Quốc phòng.

k) Quyết định các hợp đồng cho thuê tài sản có giá trị không quá 30% vốn chủ sở hữu ghi trong báo cáo tài chính quý hoặc năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định cho thuê tài sản nhưng giá trị còn lại của tài sản cho thuê không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công. Việc cho thuê tài sản trực tiếp phục vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích, quốc phòng, an ninh phải được sự chấp thuận của Bộ Quốc phòng.

l) Quyết định bảo lãnh cho công ty con vay vốn tại tổ chức tín dụng nhưng phải đảm bảo: (1) Tổng giá trị các khoản bảo lãnh vay vốn đối với một công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ không quá giá trị vốn chủ sở hữu của công ty con theo báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm gần nhất tại thời điểm bảo lãnh. (2) Tổng giá trị các khoản bảo lãnh vay vốn đối với công ty con do VIETTEL nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được vượt quá giá trị vốn góp thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm bảo lãnh.

m) Quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản có giá trị còn lại không quá 30% vốn chủ sở hữu ghi trên bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công. Phương thức, trình tự, thủ tục thanh lý, nhượng bán tài sản theo quy định của pháp luật. Việc quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản cố định có nguồn gốc được Quân đội trang bị được thực hiện theo quy chế xử lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật tư trong Quân đội của Bộ Quốc phòng.

n) Quyết định việc sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác của VIETTEL; quyết định chủ trương phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của VIETTEL.

o) Thông qua quy chế quản lý nội bộ của VIETTEL; quyết định ban hành các quy chế phân cấp theo từng lĩnh vực hoạt động hoặc phân công, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc VIETTEL; Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị phụ thuộc VIETTEL; người đại diện theo ủy quyền của VIETTEL tại công ty con, công ty liên kết theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Khi chế độ, chính sách của Nhà nước có sự thay đổi hoặc khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch VIETTEL có thể thay đổi các nội dung đã phân cấp, ủy quyền cho phù hợp.

p) Quyết định các định mức kinh tế - kỹ thuật; định mức chất lượng sản phẩm dịch vụ, hàng hóa; định mức chi phí; định mức mua sắm; định mức lao động của VIETTEL theo quy định của pháp luật.

q) Quyết định các hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ trả chậm đối tác theo kết quả đấu thầu.

r) Tổ chức thực hiện các quyết định của đại diện chủ sở hữu nhà nước. Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của VIETTEL theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

s) Tổ chức kiểm tra, giám sát Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của VIETTEL, Giám đốc, Viện trưởng, Thủ trưởng các đơn vị phụ thuộc VIETTEL trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo phân cấp, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này. Kiểm tra các doanh nghiệp thành viên thực hiện định mức, tiêu chuẩn, đơn giá quy định trong nội bộ Tập đoàn VIETTEL.

t) Phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án phối hợp kinh doanh, kế hoạch đầu tư giữa các doanh nghiệp thành viên. Điều hòa, phối hợp hoặc định hướng các doanh nghiệp thành viên thông qua các hoạt động quy định tại Điều lệ này; điều chỉnh các doanh nghiệp thành viên thực hiện đúng mục tiêu, định hướng được giao.

u) Theo dõi, giám sát, báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu nhà nước về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của VIETTEL và của Tập đoàn VIETTEL theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

v) Quyết định các nội dung sau đây đối với công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ ở trong nước và nước ngoài (dưới đây gọi là “công ty con”):

- Quyết định các nội dung quy định tại điểm c khoản 4 Điều này.

- Quyết định góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn đầu tư của công ty con tại các doanh nghiệp khác.

- Quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh và thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

- Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của công ty con sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương.

- Quyết định đổi tên; thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty con. Phê duyệt mô hình, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty con; định mức lao động. Phê duyệt đơn giá tiền lương; có ý kiến để Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị công ty con phê duyệt quy chế trả lương của công ty con theo quy định của pháp luật.

- Quyết định thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể phá sản đối với công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần do công ty con nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối.

- Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng kỷ luật, điều động, luân chuyển, cho nghỉ hưu Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch, Giám đốc công ty, Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác của công ty con theo quy định của pháp luật, Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và các quy định khác của Bộ Quốc phòng.

- Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty con.

- Phê duyệt, sửa đổi và bổ sung Điều lệ của công ty con.

- Phê duyệt chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể, chấm dứt hoạt động; cơ cấu tổ chức quản lý của chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc ở trong nước và nước ngoài của công ty con theo quy định của pháp luật.

- Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và hằng năm của công ty con.

- Phê duyệt, thông qua hoặc quyết định các dự án đầu tư, xây dựng (bao gồm cả các dự án đầu tư vốn ra ngoài công ty con), phương án huy động vốn, mua bán tài sản, các hợp đồng của công ty con có giá trị lớn hơn mức phân cấp cho các công ty con theo quy định phân cấp nội bộ của VIETTEL, điều lệ của công ty con và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Phê duyệt báo cáo tài chính hằng năm, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi công ty con đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác, phê duyệt phương án xử lý lỗ của công ty con.

- Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty con; tổ chức kiểm tra, giám sát Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn góp của VIETTEL ở các công ty con trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do chủ sở hữu giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và điều lệ của công ty con.

- Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty con sau khi công ty con hoàn thành giải thể hoặc phá sản.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và điều lệ của công ty con.

- Đối với các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điệu lệ được thành lập ở nước ngoài, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ nêu tại Điều này phải phù hợp quy định pháp luật của nước sở tại.

x) Quyết định các nội dung sau đây đối với phần vốn góp của VIETTEL tại doanh nghiệp khác, cụ thể như sau:

- Quyết định giảm vốn góp, thu hồi vốn, chuyển nhượng vốn đầu tư của VIETTEL tại doanh nghiệp khác hoặc chuyển nhượng quyền mua, quyền góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương theo quy định tại Điều lệ này.

- Quy định tiêu chuẩn, cử, bãi nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, quyết định tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và quyền lợi khác của người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

- Giao nhiệm vụ cho người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VIETTEL tại doanh nghiệp khác.

- Giao người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác yêu cầu doanh nghiệp đó chuyển phần lợi nhuận, cổ tức được chia hoặc thu hồi vốn đầu tư về VIETTEL; giám sát việc thu hồi vốn đầu tư, thu lợi nhuận, cổ tức được chia.

- Yêu cầu người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại diện trong việc định hướng doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp trên 50% vốn điều lệ để thực hiện các mục tiêu, chiến lược của VIETTEL.

- Yêu cầu người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình tài chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đó.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời thiếu sót, yếu kém của người đại diện.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác đối với phần vốn góp của VIETTEL tại doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật, của Bộ Quốc phòng và của VIETTEL.

y) Quyết định các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

6. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 46. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ tịch VIETTEL

1. Chủ tịch VIETTEL có các nghĩa vụ sau đây:

a) Quản lý và điều hành VIETTEL tuân thủ quy định của pháp luật và quyết định của đại diện chủ sở hữu nhà nước và Điều lệ này.

b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm tối đa lợi ích hợp pháp của VIETTEL và chủ sở hữu VIETTEL.

c) Trung thành với lợi ích của VIETTEL và chủ sở hữu VIETTEL không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của VIETTEL, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và sử dụng tài sản của VIETTEL để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho VIETTEL về các doanh nghiệp mà mình và người có liên quan của mình làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp.

đ) Chịu trách nhiệm cá nhân khi lợi dụng danh nghĩa VIETTEL thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của VIETTEL và gây thiệt hại cho người khác; thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn khi có nguy cơ rủi ro tài chính có thể xảy ra đối với VIETTEL.

e) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Chủ tịch VIETTEL có các trách nhiệm sau đây:

a) Đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương hoặc quyết định các vấn đề liên quan đến VIETTEL quy định tại Điều lệ này.

b) Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

c) Chịu trách nhiệm trước đại diện chủ sở hữu nhà nước trong quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn; báo cáo kịp thời cơ quan đại diện chủ sở hữu khi VIETTEL hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác.

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về vi phạm gây tổn thất vốn, tài sản của VIETTEL.

đ) Chịu trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Mục 2. TỔNG GIÁM ĐỐC VIETTEL

Điều 47. Tổng Giám đốc VIETTEL

1. Tổng Giám đốc VIETTEL thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, Quy chế quản lý tài chính của VIETTEL và các quy định nội bộ của VIETTEL.

2. Tổng Giám đốc VIETTEL có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của VIETTEL phù hợp với Điều lệ này. Tổng Giám đốc VIETTEL sử dụng bộ máy quản lý, điều hành, bộ phận giúp việc và con dấu của VIETTEL để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

3. Trường hợp Tổng Giám đốc VIETTEL vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của Tổng Giám đốc VIETTEL. Các trường hợp ủy quyền khác thực hiện theo quy định tại quy chế quản lý nội bộ của VIETTEL.

Điều 48. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc VIETTEL

Thực hiện theo quy định tại Điều 41 Điều lệ này.

Điều 49. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật và nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc VIETTEL

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Tổng Giám đốc VIETTEL theo quy định của pháp luật và Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Tổng Giám đốc VIETTEL sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc VIETTEL thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 50. Miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc VIETTEL

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc VIETTEL trên cơ sở quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổng Giám đốc VIETTEL bị miễn nhiệm, cách chức trong các trường hợp sau:

a) Không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 41 Điều lệ này.

b) Không đủ năng lực, trình độ, uy tín để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Trong 02 năm liên tiếp của nhiệm kỳ giữ chức vụ bị đánh giá, phân loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

- Trong 01 nhiệm kỳ hoặc trong 02 nhiệm kỳ liên tiếp bị 02 lần xử lý kỷ luật liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Để tổ chức, đơn vị được giao phụ trách mất đoàn kết hoặc làm tổ chức, đơn vị mất đoàn kết theo kết luận của cấp có thẩm quyền.

- Bị cơ quan kiểm tra, thanh tra có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về vi phạm tư cách đạo đức hoặc vi phạm quy định về những việc đảng viên không được làm đối với người quản lý là đảng viên.

c) Có đơn xin từ chức và được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

d) Các trường hợp khác theo quy định tại Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định khác của Bộ Quốc phòng, quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 51. Tiền lương và các lợi ích khác của Tổng Giám đốc VIETTEL

Tổng Giám đốc VIETTEL được hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp lương và các lợi ích khác theo quy chế tiền lương chung của VIETTEL, đảm bảo kết quả, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của VIETTEL và theo quy định của pháp luật.

Điều 52. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc VIETTEL

1. Quyết định tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển; xếp lương, nâng lương, phụ cấp lương; tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi, chính sách khác; đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ hưu đối với người lao động, không bao gồm các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch VIETTEL.

2. Quyết định ban hành các quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của VIETTEL.

3. Quyết định ban hành quy chế quản lý nội bộ của VIETTEL sau khi đã được Chủ tịch VIETTEL chấp thuận.

4. Ký hợp đồng, thỏa thuận nhân danh VIETTEL, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch VIETTEL.

5. Tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh chung, kế hoạch đầu tư giữa các doanh nghiệp thành viên; kiểm tra các doanh nghiệp thành viên thực hiện định mức, tiêu chuẩn, đơn giá quy định trong nội bộ Tập đoàn VIETTEL.

6. Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của VIETTEL và tổ chức thực hiện các quyết định của Chủ tịch VIETTEL theo quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật.

7. Cử cán bộ, công nhân viên, người lao động của VIETTEL và của các đơn vị phụ thuộc VIETTEL ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng, thực hiện các dự án do VIETTEL đầu tư ở nước ngoài; tiếp nhận các cá nhân, các đoàn nước ngoài vào Việt Nam làm việc với VIETTEL theo quy định về công tác đối ngoại quân sự của Bộ Quốc phòng.

8. Theo dõi, giám sát, báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch VIETTEL và các cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của VIETTEL, Tập đoàn VIETTEL theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

9. Thực hiện các quyền, nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Chủ tịch VIETTEL, quy định của pháp luật, Điều lệ này và quy chế quản lý nội bộ của VIETTEL.

Điều 53. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Tổng Giám đốc VIETTEL

1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ này, quyết định của Chủ tịch VIETTEL trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch VIETTEL và pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của VIETTEL và chủ sở hữu.

4. Trung thành với lợi ích của VIETTEL và chủ sở hữu; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của VIETTEL, lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của VIETTEL để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

5. Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho VIETTEL về doanh nghiệp mà mình và người có liên quan của mình làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối.

6. Tổng Giám đốc VIETTEL có nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Mục 3. KIỂM SOÁT VIÊN

Điều 54. Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên tại VIETTEL được tổ chức, bổ nhiệm và hoạt động theo quy định của pháp luật về Kiểm soát viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện; chế độ hoạt động; nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ; mối quan hệ của Kiểm soát viên với các cá nhân, tổ chức liên quan; chế độ tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của pháp luật.

Mục 4. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, BỘ MÁY THAM MƯU GIÚP VIỆC VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Điều 55. Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

1. Phó Tổng Giám đốc:

a) VIETTEL có các Phó Tổng Giám đốc. Số lượng Phó Tổng Giám đốc của VIETTEL không quá 05 người. Trường hợp cần bổ sung Phó Tổng Giám đốc, VIETTEL đề nghị Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Nhiệm kỳ của Phó Tổng Giám đốc VIETTEL thực hiện theo Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định của Bộ Quốc phòng và quy định của pháp luật.

b) Phó Tổng Giám đốc là người giúp Tổng Giám đốc điều hành VIETTEL theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc VIETTEL phù hợp với quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch VIETTEL, Tổng Giám đốc VIETTEL và trước pháp luật về nhiệm vụ và quyền hạn được phân công hoặc ủy quyền.

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; miễn nhiệm, thôi giữ chức; điều động, luân chuyển; phong, thăng quân hàm; khen thưởng, kỷ luật; giáng, tước quân hàm; thôi phục vụ tại ngũ, thôi việc; nghỉ hưu đối với Phó Tổng Giám đốc của VIETTEL thực hiện theo Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định khác của Bộ Quốc phòng và quy định của pháp luật.

d) Chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương và các lợi ích khác của Phó Tổng Giám đốc được hưởng theo quy chế trả lương của VIETTEL, đảm bảo gắn với kết quả, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của VIETTEL và theo quy định của pháp luật.

2. Kế toán trưởng:

a) VIETTEL có 01 Kế toán trưởng. Nhiệm kỳ của Kế toán trưởng thực hiện theo Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định của Bộ Quốc phòng và quy định của pháp luật.

b) Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán của VIETTEL; giúp Chủ tịch, Tổng Giám đốc VIETTEL giám sát tài chính và phát huy các nguồn lực tài chính tại VIETTEL theo pháp luật về tài chính, kế toán; có quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Tổng Giám đốc VIETTEL và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; miễn nhiệm, thôi giữ chức; điều động, luân chuyển; phong, thăng quân hàm; khen thưởng, kỷ luật; giáng, tước quân hàm; thôi phục vụ tại ngũ, thôi việc; nghỉ hưu đối với Kế toán trưởng của VIETTEL thực hiện theo Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định khác của Bộ Quốc phòng và quy định của pháp luật.

d) Chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương và các lợi ích khác của Kế toán trưởng được hưởng theo quy chế trả lương của VIETTEL, đảm bảo gắn với kết quả, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của VIETTEL và theo quy định của pháp luật.

Điều 56. Bộ máy tham mưu giúp việc

1. Bộ máy tham mưu giúp việc gồm các cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Chủ tịch, Tổng Giám đốc VIETTEL trong quản lý, điều hành công việc tại VIETTEL cũng như trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu, của cổ đông, của thành viên góp vốn đối với các doanh nghiệp khác.

2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế nhân sự của Bộ máy tham mưu giúp việc do Chủ tịch, Tổng Giám đốc VIETTEL quyết định, phù hợp với mục tiêu hoạt động của VIETTEL.

Điều 57. Kiểm soát nội bộ

1. VIETTEL có bộ máy kiểm soát nội bộ để giúp Chủ tịch, Tổng Giám đốc VIETTEL kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý điều hành VIETTEL, Tập đoàn VIETTEL; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và hạn chế, khắc phục các sai sót, rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; điều hành thông suốt, an toàn và đúng pháp luật mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của VIETTEL và của các doanh nghiệp trong Tập đoàn VIETTEL.

2. Chủ tịch VIETTEL quyết định thành lập bộ máy kiểm soát nội bộ; quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, điều kiện, tiền lương, tiền thưởng, các vấn đề khác có liên quan và ban hành Quy chế hoạt động của bộ máy kiểm soát nội bộ.

Mục 5. NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA QUẢN LÝ TRONG VIETTEL

Điều 58. Hình thức người lao động tham gia quản lý

Người lao động tham gia quản lý VIETTEL thông qua các hình thức và tổ chức sau đây:

1. Hội nghị Người lao động.

2. Đối thoại tại nơi làm việc.

3. Lấy ý kiến trực tiếp của người lao động;

4. Tổ chức Công đoàn của VIETTEL.

5. Thực hiện quyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

6. Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 59. Nội dung người lao động tham gia quản lý

Người lao động có quyền tham gia thảo luận, góp ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền quyết định các vấn đề sau đây:

1. Xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, quy định phải công khai tại doanh nghiệp.

2. Các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, an toàn lao động vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.

3. Xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể.

4. Nghị quyết hội nghị người lao động.

5. Quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

6. Các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luật.

Chương V

MỐI QUAN HỆ CỦA VIETTEL VỚI CÁC ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Mục 1. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TRONG VIETTEL

Điều 60. Quan hệ phối hợp chung trong VIETTEL

VIETTEL, các công ty con, doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết (sau đây gọi là “các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL”) thực hiện quan hệ phối hợp chung theo cách thức như sau:

1. Xây dựng quy chế hoạt động chung trên cơ sở thỏa thuận của VIETTEL và các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL.

2. VIETTEL căn cứ quyền hạn, trách nhiệm do pháp luật quy định làm đầu mối thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung phối hợp hoạt động chung dưới đây giữa các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL:

a) Phối hợp trong công tác kế hoạch và điều hành kế hoạch kinh doanh.

b) Phối hợp trong việc bảo đảm an ninh thông tin và an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông.

c) Định hướng phân công lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL.

d) Tổ chức công tác tài chính, kế toán, thống kê.

đ) Hình thành, quản lý và sử dụng các quỹ trong Tập đoàn VIETTEL.

e) Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên được giao.

g) Công tác lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng, y tế, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

h) Công tác an toàn lao động, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.

i) Công tác ứng dụng khoa học, công nghệ.

k) Đặt tên các đơn vị trong Tập đoàn VIETTEL; sử dụng tên, thương hiệu của Tập đoàn VIETTEL.

l) Thực hiện công tác hành chính, đối ngoại của Tập đoàn VIETTEL.

m) Quản lý công tác thi đua khen thưởng, văn hóa, thể thao và các công tác xã hội.

n) Các nội dung khác theo thỏa thuận của các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL.

Điều 61. Nguyên tắc phối hợp và độc lập, tự chủ trong hoạt động

1. Các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL hoạt động kinh doanh trong cùng một lĩnh vực, địa bàn hoặc cùng một loại dịch vụ có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau theo đúng định hướng, chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường đã được thống nhất của VIETTEL trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi.

2. Các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL được tổ chức và hoạt động kinh doanh độc lập, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu.

3. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa VIETTEL và doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.

4. Các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng, được phê duyệt theo trình tự và thủ tục của pháp luật có liên quan về hình thức tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp đó.

Điều 62. Quản lý, điều hành Tập đoàn VIETTEL thông qua VIETTEL

1. VIETTEL đại diện cho Tập đoàn VIETTEL thực hiện các hoạt động chung của Tập đoàn VIETTEL trong quan hệ với bên thứ ba trong và ngoài nước hoặc các hoạt động khác nhân danh Tập đoàn VIETTEL theo thỏa thuận giữa các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL và quy định của pháp luật có liên quan.

2. VIETTEL thực hiện quyền của mình đối với các doanh nghiệp thành viên thông qua vốn, nghiệp vụ, dịch vụ, công nghệ, thị trường, thương hiệu theo Điều lệ này và Điều lệ của doanh nghiệp thành viên hoặc thỏa thuận giữa VIETTEL với doanh nghiệp đó.

3. VIETTEL sử dụng quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên tại doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL để phối hợp, định hướng hoạt động của Tập đoàn VIETTEL:

a) Sử dụng bộ máy quản lý, điều hành tại VIETTEL hoặc thành lập bộ phận riêng để nghiên cứu, hoạch định chiến lược, đề xuất giải pháp phối hợp, định hướng các hoạt động quy định tại khoản 4 Điều này để trình Chủ tịch VIETTEL thông qua; thông qua người đại diện theo ủy quyền tại các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL thực hiện các nội dung phối hợp, định hướng quy định tại khoản 4 Điều này.

b) Thông qua việc thực hiện các hợp đồng cùng các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL để phối hợp, định hướng hoạt động của Tập đoàn VIETTEL.

c) Xây dựng các Quy chế thống nhất trong Tập đoàn VIETTEL.

d) Xây dựng, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh thông tin và an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông theo quy định của pháp luật.

4. Nội dung phối hợp, định hướng của VIETTEL bao gồm:

a) Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch phối hợp kinh doanh chung của Tập đoàn VIETTEL; định hướng chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên theo chiến lược phát triển; kế hoạch phối hợp kinh doanh chung của Tập đoàn VIETTEL; xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế quản lý, điều hành và tiêu chuẩn, định mức áp dụng thống nhất trong Tập đoàn VIETTEL.

b) Phân loại doanh nghiệp thành viên theo vị trí và tầm quan trọng trong chiến lược phát triển chung của Tập đoàn VIETTEL; xác định danh mục ngành, nghề kinh doanh chính, danh mục doanh nghiệp thành viên chủ chốt; định hướng doanh nghiệp thành viên theo ngành, nghề kinh doanh chính; quản lý và định hướng người đại diện theo ủy quyền bảo đảm quyền chi phối của VIETTEL tại các doanh nghiệp chủ chốt.

c) Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm và 05 năm của các doanh nghiệp thành viên.

d) Định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và chia sẻ thị trường, xuất khẩu, sử dụng thương, hiệu Tập đoàn VIETTEL, dịch vụ thông tin, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo và các hoạt động khác của các doanh nghiệp thành viên theo chính sách chung của Tập đoàn VIETTEL.

đ) Xây dựng và thực hiện quy chế quản lý thương hiệu Tập đoàn VIETTEL; định hướng về thành tố chung trong tên gọi riêng của các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL.

e) Định hướng về tổ chức, cán bộ đối với các doanh nghiệp thành viên.

g) Định hướng nội dung Điều lệ, kiểm soát cơ cấu vốn điều lệ của doanh nghiệp thành viên.

h) Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia quản lý, điều hành ở công ty con, công ty liên kết. Ban hành và thực hiện quy chế cử, thay thế, giám sát, đánh giá hoạt động của người đại diện; quy định những vấn đề phải được VIETTEL thông qua trước khi người đại diện theo ủy quyền quyết định hoặc tham gia quyết định tại các công ty con, công ty liên kết.

i) Làm đầu mối tập hợp các nguồn lực của các doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết để thực hiện đấu thầu và triển khai thực hiện các dự án chung do các doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết cùng thỏa thuận và thực hiện.

k) Thực hiện và cung cấp hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tiếp thị, xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác cho các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL.

l) Phối hợp hình thành, quản lý và sử dụng có hiệu quả các quỹ chung; giám sát tài chính và kiểm soát rủi ro; hỗ trợ hoạt động tài chính cho các doanh nghiệp thành viên khi được các doanh nghiệp này đề nghị.

m) Phối hợp thực hiện các công việc hành chính, các giao dịch với các đối tác cho các doanh nghiệp thành viên khi được các doanh nghiệp này đề nghị; thực hiện nhiệm vụ công ích và các công việc do Nhà nước giao cho VIETTEL.

n) Thiết lập, kết nối mạng lưới thông tin toàn bộ các doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết.

o) Hỗ trợ doanh nghiệp thành viên trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh duy trì và phát triển kinh doanh trong giai đoạn đầu để có khả năng tiến tới cân bằng thu chi.

p) Xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất của VIETTEL và công ty con.

q) Tham vấn các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL trong việc thực hiện các hoạt động chung.

r) Tổ chức việc thực hiện giám sát định hướng, điều hòa, phối hợp giữa các bộ phận trong VIETTEL.

s) VIETTEL, công ty con của VIETTEL được phép tham dự quá trình lựa chọn nhà thầu của nhau trong mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ mà hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đó thuộc gói thầu là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của VIETTEL và là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong Tập đoàn VIETTEL. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc gói thầu là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong Tập đoàn VIETTEL và là duy nhất trên thị trường thì thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

t) Các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm của Tập đoàn VIETTEL, quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ này, Điều lệ các công ty con, doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết và hợp đồng liên kết.

5. VIETTEL và các công ty con, doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết có các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mình; chịu sự ràng buộc về quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng liên kết, thỏa thuận giữa các doanh nghiệp.

6. Việc phối hợp, định hướng trong Tập đoàn VIETTEL phải phù hợp với quy định của pháp luật; Điều lệ của các công ty con, doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết; quyền của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại VIETTEL hoặc thỏa thuận giữa VIETTEL với các công ty con, doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết; vị trí của VIETTEL đối với từng hoạt động phối hợp với các doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết.

7. Trường hợp VIETTEL lạm dụng vị thế của mình, can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông hoặc trái với các liên kết và thỏa thuận giữa các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL, làm tổn hại đến lợi ích của các doanh nghiệp này, các bên có liên quan thì VIETTEL và những người có liên quan phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 63. Trách nhiệm của VIETTEL trong quản lý, điều hành Tập đoàn VIETTEL

1. Chịu trách nhiệm trước đại diện chủ sở hữu nhà nước về bảo đảm mục tiêu kinh doanh ngành, nghề chính và các mục tiêu khác do đại diện chủ sở hữu nhà nước quy định. Chịu sự giám sát của đại diện chủ sở hữu nhà nước về danh mục đầu tư, các dự án đầu tư vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm y tế, chứng khoán, bất động sản theo quy định của pháp luật.

2. Quản lý danh mục đầu tư tại VIETTEL nhằm bảo đảm điều kiện về đầu tư và cơ cấu ngành, nghề theo quy định; theo dõi, giám sát danh mục đầu tư của VIETTEL tại các công ty con; theo dõi, giám sát ngành, nghề kinh doanh của các công ty con.

3. Cung cấp thông tin và báo cáo các nội dung quy định tại Điều lệ này.

4. Thiết lập tổ chức cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL.

5. Báo cáo và chịu sự giám sát của cơ quan quản lý cạnh tranh về tập trung kinh tế trong Tập đoàn VIETTEL.

6. Thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp phù hợp với hình thức pháp lý đã đăng ký và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

7. Xây dựng và thực hiện hệ thống đánh giá tiêu chuẩn hoạt động áp dụng đối với người đại diện theo ủy quyền tại các doanh nghiệp thành viên.

8. Xây dựng và thực hiện chính sách nhân sự quản lý tại VIETTEL và người đại diện theo ủy quyền tại các công ty con, doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết.

9. Hướng dẫn doanh nghiệp thành viên để hình thành các quỹ và hệ thống điều hành, hạch toán thống nhất theo quy định của pháp luật.

Mục 2. QUẢN LÝ VỐN VIETTEL ĐẦU TƯ Ở DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 64. Quyền và nghĩa vụ của VIETTEL trong việc quản lý vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác

1. Chủ tịch VIETTEL tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của đồng sở hữu nắm cổ phần, vốn góp chi phối đối với các công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh; của đồng sở hữu không nắm cổ phần, vốn góp chi phối đối với các công ty liên kết phù hợp với quy định của pháp luật đối với các công ty đó.

2. Quyền và nghĩa vụ của VIETTEL đối với công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại điểm v khoản 5 Điều 45 Điều lệ này, quy định tại Điều lệ của công ty đó và quy định của pháp luật.

3. Quyền và nghĩa vụ của VIETTEL đối với công ty khác do VIETTEL sở hữu cổ phần, vốn góp thực hiện theo quy định tại điểm X khoản 5 Điều 45 Điều lệ này, quy định tại Điều lệ của công ty đó và quy định của pháp luật.

Điều 65. Tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ hoạt động của người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác

1. Người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.

b) Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

c) Hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật.

d) Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí, chức danh được cử làm người đại diện.

đ) Không trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, xem xét xử lý kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử, chấp hành hình phạt tù, thi hành quyết định kỷ luật.

e) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của doanh nghiệp.

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Chế độ hoạt động của người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác.

a) VIETTEL lựa chọn, cử người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác. Việc cử người đại diện phải thực hiện bằng văn bản, trong đó quy định quyền, trách nhiệm của người đại diện.

b) Thời hạn cử người đại diện không quá nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.

c) Người đại diện chuyên trách chỉ tham gia làm người đại diện tại một doanh nghiệp.

d) Người đại diện không chuyên trách có thể tham gia làm người đại diện tại một hoặc một số doanh nghiệp.

Điều 66. Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác

1. Báo cáo, xin ý kiến VIETTEL trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp khác về các vấn đề sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh

k) Ban hành điều lệ, sửa đổi, bổ sung điều lệ; tăng hoặc giảm vốn điều lệ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc.

c) Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hằng năm của doanh nghiệp.

d) Tổ chức lại, giải thể, phá sản.

đ) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.

2. Báo cáo kịp thời về việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác.

3. Định kỳ hằng quý, hằng năm và đột xuất theo yêu cầu của VIETTEL, người đại diện phần vốn của VIETTEL tổng hợp, báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính và kiến nghị giải pháp.

4. Không được tiếp tục làm người đại diện khi thực hiện không đúng quyền, trách nhiệm được giao hoặc không còn đáp ứng tiêu chuẩn của người đại diện theo quyết định của VIETTEL.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm gây tổn thất vốn của doanh nghiệp.

6. Thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy định nội bộ của VIETTEL.

Điều 67. Tiền lương, thưởng và quyền lợi của người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác

1. Người đại diện chuyên trách tại doanh nghiệp khác được hưởng tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng và quyền lợi khác do doanh nghiệp đó chi trả.

2. Người đại diện không chuyên trách tại doanh nghiệp khác được hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác như sau:

a) Thù lao do doanh nghiệp khác chi trả.

b) Tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng và quyền lợi khác do VIETTEL chi trả.

3. Người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Mục 3. QUAN HỆ CỦA VIETTEL VỚI CÁC ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Điều 68. Quan hệ giữa VIETTEL với đơn vị phụ thuộc VIETTEL ở trong nước và nước ngoài

1. Đơn vị phụ thuộc VIETTEL ở trong nước và nước ngoài do VIETTEL đầu tư thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và Điều lệ này. VIETTEL thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các đơn vị nêu trên theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và Điều lệ này.

2. Đơn vị phụ thuộc VIETTEL thực hiện theo Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị phụ thuộc do Chủ tịch VIETTEL phê duyệt; được tạo nguồn thu từ việc thực hiện các hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ với các đơn vị trong và ngoài VIETTEL; được hạch toán chi phí hoạt động vào chi phí của VIETTEL.

3. Tổng Giám đốc (Giám đốc), Người đứng đầu đơn vị phụ thuộc VIETTEL ở trong nước và nước ngoài được quyết định các dự án đầu tư, các hợp đồng mua, bán tài sản, hợp đồng thuê, cho thuê, hợp đồng vay và các hợp đồng khác theo quy chế phân cấp hoặc ủy quyền của Chủ tịch VIETTEL và các quy định của pháp luật.

Điều 69. Quan hệ giữa VIETTEL với các công ty con do VIETTEL năm giữ 100% vốn điều lệ ở trong nước và nước ngoài

1. VIETTEL là chủ sở hữu của các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ. Chủ tịch VIETTEL tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con này theo quy định tại điểm v khoản 5 Điều 45 Điều lệ này, Điều lệ công ty con và quy định của pháp luật. Bộ máy giúp việc giúp Chủ tịch VIETTEL thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các hồ sơ mà công ty con báo cáo VIETTEL để trình Chủ tịch VIETTEL xem xét, thông qua hoặc quyết định theo quy định.

b) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh và các nhiệm vụ khác tại công ty con.

2. Công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ có quyền và nghĩa vụ:

a) Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trên cơ sở hợp đồng ký với VIETTEL, được cung cấp thông tin và hưởng các dịch vụ và lợi ích từ hoạt động chung của Tập đoàn VIETTEL theo quy định tại Điều lệ này theo thỏa thuận với các doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết và quy định của pháp luật.

b) Có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận chung của Tập đoàn VIETTEL các hợp đồng với VIETTEL và các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL; triển khai thực hiện các quyết định hợp pháp thuộc thẩm quyền của VIETTEL đối với công ty con; có trách nhiệm tham gia kế hoạch phối hợp kinh doanh với VIETTEL và các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn VIETTEL.

3. Phân cấp quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền tại công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại Điều 66 Điều lệ này và quy định của pháp luật.

4. Đối với các công ty do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ được thành lập ở nước ngoài, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của VIETTEL và của người đại diện theo ủy quyền phải phù hợp quy định pháp luật của nước sở tại.

Điều 70. Quan hệ giữa VIETTEL với công ty con do VIETTEL nắm quyền chi phối ở trong nước và nước ngoài

1. VIETTEL là chủ sở hữu phần vốn của VIETTEL tại các doanh nghiệp do VIETTEL nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối. Chủ tịch VIETTEL thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn của VIETTEL tại các doanh nghiệp này theo quy định tại điểm x khoản 5 Điều 45 Điều lệ này, Điều lệ công ty con và quy định của pháp luật. Người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp giúp Chủ tịch VIETTEL thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp phù hợp với quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật.

2. Công ty con do VIETTEL nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và các quy định sau:

a) Có quyền tham gia kế hoạch phối hợp kinh doanh trên cơ sở hợp đồng với VIETTEL và các doanh nghiệp thành viên; được VIETTEL cung cấp thông tin và hưởng các dịch vụ và lợi ích từ hoạt động chung của Tập đoàn VIETTEL theo quy định tại Điều lệ này, thỏa thuận với các doanh nghiệp thành viên và quy định của pháp luật có liên quan.

b) Có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận chung của Tập đoàn VIETTEL; các hợp đồng với VIETTEL và doanh nghiệp thành viên; triển khai thực hiện các quyết định hợp pháp của VIETTEL với tư cách thực hiện quyền chi phối đối với công ty con.

3. Phân cấp quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền tại công ty con do VIETTEL nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối thực hiện theo quy định tại Điều 66 Điều lệ này và quy định của pháp luật.

4. Đối với các công ty con do VIETTEL nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối được thành lập ở nước ngoài, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của VIETTEL và của người đại diện theo ủy quyền phải phù hợp quy định pháp luật của nước sở tại.

Điều 71. Quan hệ giữa VIETTEL với công ty liên kết ở trong nước và nước ngoài

1. VIETTEL là chủ sở hữu phần vốn của VIETTEL tại các công ty liên kết. Chủ tịch VIETTEL thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn của VIETTEL tại các công ty liên kết theo quy định tại điểm x khoản 5 Điều 45 Điều lệ này, Điều lệ công ty liên kết, quy định của pháp luật và thỏa thuận, hợp đồng liên kết. Người đại diện phần vốn của VIETTEL tại công ty liên kết giúp Chủ tịch VIETTEL thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại công ty liên kết phù hợp với quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật.

2. VIETTEL quan hệ với công ty liên kết thông qua các hợp đồng thỏa thuận về thương hiệu, thị trường, công nghệ, nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và các thỏa thuận khác.

3. Việc phân cấp quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn của VIETTEL tại các công ty liên kết thực hiện theo quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật.

4. Đối với các công ty liên kết ở nước ngoài, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của VIETTEL và của người đại diện theo ủy quyền phải phù hợp quy định pháp luật của nước sở tại.

Chương VI

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA VIETTEL

Điều 72. Vốn, tài sản và các quỹ của VIETTEL

1. Vốn của VIETTEL gồm vốn do Nhà nước đầu tư tại VIETTEL, vốn do VIETTEL tự huy động và các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

2. Vốn, nhà nước tại VIETTEL bao gồm vốn từ ngân sách nhà nước, vốn tiếp nhận có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; vốn tư quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn khác được Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

3. VIETTEL là đơn vị trực tiếp nhận vốn ngân sách nhà nước đầu tư vào các dự án do VIETTEL làm chủ đầu tư. VIETTEL được quyền đầu tư điều chỉnh vốn đầu tư vào đơn vị phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết căn cứ vào nhu cầu và hiệu quả kinh doanh theo quy định của pháp luật.

4. Các Quỹ tại VIETTEL gồm:

a) Quỹ Nhà nước giao cho VIETTEL quản lý, sử dụng gồm: Quỹ chuyên dùng để đặt hàng Tập đoàn VIETTEL sản xuất, sửa chữa, nâng cấp, cải tiến, cung cấp trang thiết bị, sản phẩm công nghệ thông tin, dịch vụ phục vụ quốc phòng và các quỹ khác theo quy định của pháp luật.

b) Quỹ của VIETTEL: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên và các quỹ khác theo quy định của pháp luật.

5. Việc trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ tại khoản 4 Điều này được thực hiện như sau:

a) Quỹ Nhà nước giao cho VIETTEL quản lý, sử dụng tại điểm a khoản 4 Điều này được trích lập, quản lý và sử dụng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

b) Quỹ đầu tư phát triển được trích lập, quản lý theo quy định của pháp luật; được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ cho VIETTEL; thực hiện các dự án đầu tư phát triển VIETTEL; thực hiện đầu tư vào khởi nghiệp, sáng tạo, phát kiến ứng dụng, công nghệ, sản phẩm mới của VIETTEL và thực hiện đầu tư vào các dự án khác của VIETTEL theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ trích, cơ chế hoạt động, quản lý, đánh giá đối với hoạt động đầu tư khởi nghiệp, sáng tạo, phát kiến ứng dụng, công nghệ, sản phẩm mới được quy định trong Quy chế quản lý tài chính của VIETTEL.

c) Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên và các quỹ khác được trích lập, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

d) Chi tiết việc trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ tại khoản 4 Điều này được quy định trong Quy chế quản lý tài chính của VIETTEL và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 73. Quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành, giá cước và phân phối lợi nhuận của VIETTEL

1. Việc quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành, giá cước và phân phối lợi nhuận của VIETTEL được thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính của VIETTEL và quy định của pháp luật.

2. Việc ghi nhận doanh thu, thu nhập khác và các khoản chi phí phát sinh bằng ngoại tệ, được phản ánh theo tỷ giá của các ngân hàng thương mại có quan hệ giao dịch với VIETTEL.

Điều 74. Kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán và thống kê

1. Năm tài chính của VIETTEL bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm.

2. Chủ tịch VIETTEL có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật hiện hành; lập, ghi chép chứng từ ban đầu, cập nhật sổ sách kế toán, đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác, khách quan các hoạt động kinh tế, tài chính. Các báo cáo tài chính năm của VIETTEL phải được kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước và trước khi công khai.

3. Các công ty con phải lập và trình VIETTEL báo cáo tài chính và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính pháp lý của số liệu báo cáo tài chính trình VIETTEL. Chủ tịch VIETTEL chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các Báo cáo tài chính, thống kê và việc thực hiện công khai tài chính của VIETTEL.

4. Chủ tịch VIETTEL thực hiện chế độ báo cáo đại diện chủ sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Chương VII

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA TẬP ĐOÀN VIETTEL

Điều 75. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn VIETTEL

1. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn VIETTEL bao gồm đầu tư ra nước ngoài của VIETTEL và các công ty con của VIETTEL, công ty con của công ty do VIETTEL năm giữ trên 50% vốn điều lệ.

2. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của VIETTEL có thể quá ba cấp doanh nghiệp, sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

3. VIETTEL thực hiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Điều lệ này, quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại.

Điều 76. Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán phí Giấy phép viễn thông khi trúng thầu mua Giấy phép viễn thông ở nước ngoài

VIETTEL được phép chuyển ngoại tệ trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo thông báo trúng thầu mua giấy phép viễn thông để thanh toán phí mua giấy phép viễn thông, theo quy định của nước sở tại. Giá trị ngoại tệ được phép chuyển bằng giá trúng thầu mua giấy phép. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giám sát việc chuyển ngoại tệ theo yêu cầu, lộ trình của hồ sơ mời thầu hoặc theo yêu cầu của nước sở tại.

Chương VIII

QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA VIETTEL

Điều 77. Cơ chế quản lý lao động, tiền lương

Cơ chế quản lý lao động, tiền lương của VIETTEL được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý lao động, tiền lương của VIETTEL và quy định khác của pháp luật.

Chương IX

TỔ CHỨC LẠI, ĐA DẠNG HÓA SỞ HỮU, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN VIETTEL

Điều 78. Tổ chức lại VIETTEL

1. Các hình thức tổ chức lại bao gồm: Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc tổ chức lại VIETTEL do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và thực hiện theo trình tự, thủ tục của pháp luật.

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định biện pháp cụ thể tổ chức lại VIETTEL theo quy định của pháp luật.

Điều 79. Đa dạng hóa sở hữu

1. VIETTEL thực hiện đa dạng hóa sở hữu trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ quyết định cổ phần hóa, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn nhà nước tại VIETTEL.

2. Trình tự, thủ tục đa dạng hóa, chuyển đổi sở hữu của VIETTEL thực hiện theo quy định của pháp luật tương ứng với hình thức đa dạng hóa, chuyển đổi sở hữu.

Điều 80. Giải thể VIETTEL

1. VIETTEL bị xem xét giải thể trong các trường hợp sau:

a) Theo quyết định của chủ sở hữu.

b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. VIETTEL chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

3. Việc giải thể VIETTEL phải phù hợp với Đề án tổng thể về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trường hợp việc giải thể VIETTEL chưa được quy định tại Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thì Bộ Quốc phòng phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Trình tự, thủ tục giải thể VIETTEL thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 81. Phá sản VIETTEL

Việc phá sản VIETTEL thực hiện theo quy định pháp luật về phá sản.

Chương X

SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CỦA VIETTEL

Điều 82. Quyền tiếp cận sổ sách và hồ sơ

1. VIETTEL có trách nhiệm gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các cơ quan nhà nước liên quan các báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật.

2. Trong trường hợp đột xuất, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu (bằng văn bản), VIETTEL phải, cung cấp bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào liên quan đến việc tổ chức thực hiện quyền quản lý nhà nước và quyền của đại diện chủ sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật và Điều lệ này,

3. Ngoài việc yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu chuẩn bị cho các cuộc họp thường kỳ, đột xuất, Chủ tịch VIETTEL có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc các cán bộ quản lý của VIETTEL cung cấp mọi hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch VIETTEL.

4. Chủ tịch VIETTEL là người chịu trách nhiệm tổ chức lưu giữ và bảo mật hồ sơ, tài liệu của VIETTEL theo quy định của VIETTEL và của pháp luật.

5. Người lao động trong VIETTEL có quyền tìm hiểu thông tin về VIETTEL theo quy định của Điều lệ này và các quy định của pháp luật.

Điều 83. Công bố và cung cấp thông tin

1. Chủ tịch VIETTEL hoặc người được Chủ tịch VIETTEL ủy quyền thực hiện công bố thông tin của VIETTEL theo quy định của pháp luật.

2. Chủ tịch VIETTEL phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố.

3. Trường hợp có yêu cầu thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Chủ tịch VIETTEL chịu trách nhiệm tổ chức cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

Chương XI

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIETTEL

Điều 84. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Việc giải quyết tranh chấp nội bộ VIETTEL được căn cứ theo Điều lệ này trên cơ sở thương lượng.

2. Trường hợp tranh chấp không giải quyết được, các bên có quyền áp dụng các phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 85. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

1. Chính phủ quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.

2. Chủ tịch VIETTEL có quyền kiến nghị Bộ Quốc phòng để trình Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.

Chương XII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 86. Hiệu lực và phạm vi thi hành

1. Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của VIETTEL. Tất cả các cá nhân, người đại diện phần vốn góp, các đơn vị phụ thuộc VIETTEL, các công ty con, doanh nghiệp thành viên của VIETTEL có trách nhiệm thi hành Điều lệ này.

2. Các đơn vị phụ thuộc VIETTEL, các công ty con, doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết của VIETTEL căn cứ vào các quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của mình và Điều lệ này để xây dựng Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của mình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị phụ thuộc VIETTEL, công ty con, doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết của VIETTEL không được trái với Điều lệ này.

PHỤ LỤC

CÁC ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC VIETTEL
(Kèm theo Điều lệ tại Nghị định số 05/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ)

I

CHI NHÁNH VIETTEL TỈNH, THÀNH PHỐ Ở TRONG NƯỚC

1

VIETTEL An Giang

2

VIETTEL Bà Rịa - Vũng Tàu

3

VIETTEL Bắc Giang

4

VIETTEL Bắc Kạn

5

VIETTEL Bạc Liêu

6

VIETTEL Bắc Ninh

7

VIETTEL Bến Tre

8

VIETTEL Bình Định

9

VIETTEL Bình Dương

10

VIETTEL Bình Phước

11

VIETTEL Bình Thuận

12

VIETTEL Cà Mau

13

VIETTEL Cần Thơ

14

VIETTEL Cao Bằng

15

VIETTEL Đà Nẵng

16

VIETTEL Đắk Lắk

17

VIETTEL Đắk Nông

18

VIETTEL Điện Biên

19

VIETTEL Đồng Nai

20

VIETTEL Đồng Tháp

21

VIETTEL Gia Lai

22

VIETTEL Hà Giang

23

VIETTEL Hà Nam

24

VIETTEL Hà Nội

25

VIETTEL Hà Tĩnh

26

VIETTEL Hải Dương

27

VIETTEL Hải Phòng

28

VIETTEL Hậu Giang

29

VIETTEL Hòa Bình

30

VIETTEL Hưng Yên

31

VIETTEL Khánh Hòa

32

VIETTEL Kiên Giang

33

VIETTEL Kon Tum

34

VIETTEL Lai Châu

35

VIETTEL Lâm Đồng

36

VIETTEL Lạng Sơn

37

VIETTEL Lào Cai

38

VIETTEL Long An

39

VIETTEL Nam Định

40

VIETTEL Nghệ An

41

VIETTEL Ninh Bình

42

VIETTEL Ninh Thuận

43

VIETTEL Phú Thọ

44

VIETTEL Phú Yên

45

VIETTEL Quảng Bình

46

VIETTEL Quảng Nam

47

VIETTEL Quảng Ngãi

48

VIETTEL Quảng Ninh

49

VIETTEL Quảng Trị

50

VIETTEL Sóc Trăng

51

VIETTEL Sơn La

52

VIETTEL Tây Ninh

53

VIETTEL Thái Bình

54

VIETTEL Thái Nguyên

55

VIETTEL Thanh Hóa

56

VIETTEL Thành phố Hồ Chí Minh

57

VIETTEL Thừa Thiên Huế

58

VIETTEL Tiền Giang

59

VIETTEL Trà Vinh

60

VIETTEL Tuyên Quang

61

VIETTEL Vĩnh Long

62

VIETTEL Vĩnh Phúc

63

VIETTEL Yên Bái

II.

ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC VIETTEL (CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI)

1

Tổng công ty Mạng lưới Viettel.

2

Tổng công ty Viễn thông Viettel.

3

Công ty Bất động sản Viettel.

4

Công ty Truyền thông Viettel.

5

Học viện VietteL

6

Viện Nghiên cứu và phát triển Viettel.

7

Viện Hàng không vũ trụ Viettel.

8

Trung tâm An ninh mạng Viettel.

9

Trung tâm Phần mềm Viettel 1.

10

Trung tâm Không gian mạng Viettel.

11

Trung tâm Kinh doanh sản phẩm công nghệ cao Viettel.

12

Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel.

13

Trung tâm Nghiên cứu thiết bị thông minh Viettel.

14

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vi mạch Viettel.

15

Trung tâm Thể thao Viettel.

16

Ban Quản lý các dự án.

III.

CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA VIETTEL Ở NƯỚC NGOÀI

1

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tại nước Cộng hòa Nam Phi.

2

Văn phòng đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tại nước Cộng hòa Haiti.

3

Văn phòng đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tại nước Cộng hòa Kenya.

4

Văn phòng đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tại nước Cộng hòa dân chủ Ethiopia./.

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 05/2018/ND-CP

Hanoi, January 05, 2018

 

DECREE

CHARTER OF VIETTEL

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Enterprises dated November 26, 2014;

Pursuant to the Law on Management and Use of State Investment in Enterprises dated November 26,  2014;

Pursuant to the Law on Investment dated November 26, 2014;

Pursuant to the Law on Public Investment dated June 18, 2014;

At the request of the Minister of National Defense;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. The Charter of Viettel is promulgated together with this Decree

Article 2. This Decree comes into force from the day on which it is signed and replaces the Government’s Decree No. 101/2014/ND-CP dated November 2014 on the Charter of Viettel.

Article 3. Ministers, heads of ministerial-level agencies and Governmental agencies and Presidents of the People’s Committees of provinces, the President cum General Director of Viettel are responsible for the implementation of this Decree./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

CHARTER

ORGANIZATION AND OPERATION OF VIETTEL
(promulgated together with the Government’s Decree No. 05/2018/ND-CP dated January 05, 2018)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Position of Viettel

Viettel is a wholly state-owned defense enterprise affiliated to the Ministry of National Defense, entirely managed by Central Military Commission (CMC), perform special defense, political and military tasks assigned by the State and the Ministry of National Defense, and do business in accordance with regulations of law.

Article 2. Definitions

1. For the purpose of this Charter, the terms below are construed as follows:

a) “Viettel Group” is established under the Prime Minister’s Decision No. 2078/QD-TTg dated December 14, 2009; consists of a parent company, subsidiary companies, member enterprises and associate companies; engages in both business operation and performance of defense and military tasks. Its responsibilities, economic interests, technology, market and other services are closely related. To be specific:

- Viettel (the parent company - Level I)

- Subsidiary companies under control of Viettel (Level II enterprise).

- Subsidiary companies of Level II enterprises and inferior companies prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) “Viettel” is established under the Prime Minister’s Decision No. 2078/QD-TTg dated December 14, 2009 and converted into a state-owned single-member limited liability company under the Prime Minister’s Decision No. 978/QD-TTg dated June 25, 2010.

c) Dependent units are dependent cost-accounting units of Viettel, including: branches, representative offices, research institutes/units, public service providers (non-business units, academies, centers) and other business units in Vietnam and other countries within the organizational structure of Viettel. The list of dependent units is provided in the Appendix hereof and is subject to change during Viettel’s operation.

d) “member enterprise” means an enterprise whose 100% of charter capital/shares/stakes or control is held by Viettel or a subsidiary company.

dd) “subsidiary company” means an independent cost-accounting company whose 100% of charter capital or controlling shares/stakes are held by Viettel; or most or all members of the company’s Board of Members, Board of Directors, General Director or Director are directly or indirectly designated by Viettel; or charter is amended by Viettel. A subsidiary company can be a single-member limited liability company, multiple-member limited liability company, joint stock company, parent subsidiary company relationship in Vietnam or overseas, or other type of business prescribed by Vietnam’s law and the host country’s law.

e) “associate company” means a company whose noncontrolling shares/stakes are held by Viettel, has a long-term business, technology, market relationship and other services with Viettel. A associate company can be a single-member limited liability company, multiple-member limited liability company, joint stock company in Vietnam or overseas, or other type of business prescribed by Vietnam’s law and the host country’s law.

g) “voluntarily associated company” means an enterprise whose shares/stakes are not held by Viettel but voluntarily associates with Viettel in a form prescribed by law, and has binding interests and obligations to Viettel under an association contract with Viettel.

h) Viettel’s charter capital is the capital invested in or promised by the State for a specific period of time and specified in this Charter.

i)Controlling shares/stakes of Viettel in another enterprise means an amount of more than 50% (or another ratio specified by law or the enterprise’s charter) of the enterprise’s charter capital or outstanding ordinary shares being held by Viettel.

k) Controlling interest of Viettel in another enterprise includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Rights of the shareholder/contributor having the controlling share/stakes in the enterprise.

- The right to directly or indirectly designate most or all members of the company’s Board of Members, Board of Directors, General Director or Director.

- The right to approve and amend the enterprise’s charter.

- Other rights agreed between Viettel and the controlled enterprise and specified in the latter’s charter.

l) “association contract” means a contract on the association between the parties in terms of business, technology, market and other services.

m) “investment representative” means a person authorized in writing by Viettel to exercise its rights and responsibilities in another enterprise in which Viettel invests.

n) “managers” of Viettel include the president, General Director, Deputy General Director and chief accountant of Viettel.

2. The terms that are not defined in this Charter shall be construed in accordance with relevant laws.

Article 3. Name and headquarters of Viettel

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. International name: Viettel.

3. Abbreviated name: Viettel.

4. Type of business: single-member limited liability company.

5. Address of headquarters when this Charter is issued: No. 1 of Tran Huu Duc street, My Dinh 2 ward, Nam Tu Liem district, Hanoi. This can be changed during Viettel’s operation according to its duties and in conformity with this Charter.

6. Phone number: 04.62556789.

7. Fax number: 04.62996789.

8. Website: www.viettel.com.vn.

9. The trademark and logo of VIETTEL when this Charter is approved are registered under the certificate of trademark registration issued by National Office of Intellectual Property – the Ministry of Science and Technology.

Article 4. Legal status, functions and duties of Viettel

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Viettel is a defense enterprise whose 100% of charter capital is held by the State, established by the Prime Minister, directly managed by the Ministry of National Defense; operates in accordance with the Law on Enterprise, relevant laws, regulations of the Ministry of National Defense and this Charter.

b) Viettel is a juridical person, has its own seal and charter; is permitted to open accounts at State Treasury, domestic and foreign commercial banks as prescribed by law.

c) Viettel has the right to ownership of its trade name and trademark as prescribed by law.

d) Viettel has its own capital and assets, is responsible for its debts and other liabilities with all of its assets.

2. Primary functions and duties of Viettel:

a) Defense and security tasks:

- Directly develop and manage the telecommunications network; use the telecommunications network of Viettel as backup military information network during peace time and serve defense purposes whenever necessary; ensure communications when needed and serve other military information tasks.

- Research, design, manufacture, assemble, repair military products, equipment and weapons as assigned by the State and the Ministry of National Defense.

b) Business operation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Invest in subsidiary companies and associate companies in Vietnam and other countries; control subsidiary companies by means of capital, operation, technology, trademark, market and other methods prescribed by law and this Charter.

- Exercise rights and obligations of the investor in subsidiary companies and associate companies; rights and obligations under voluntary association contracts.

Article 5. Objectives and business lines

1. Objectives:

a) Defense and security objectives:

- Develop a high technology defense complex that connects defense industry and national industry; creates military products, equipment and weapons.

- Ensure operation of the military information network in conflict situations and preparedness in peace time.

b) Business objectives:

- Organize business operation in accordance with state planning and policies; ensure profitability; preserve and develop state investment in Viettel and Viettel’s investment in other enterprises; fulfill other tasks assigned by the Government and the Ministry of National Defense.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Business lines:

a) Primary business lines:

- Provision of telecommunications and information technology products; broadcasting; multimedia; communications; e-commerce, postal services and delivery. Provision of information on mobile networks. Production of applications, value-added telecommunications, information technology, television services. Provision of financial services, payment services, currency exchange; video game services, news websites, social networks and other services based on Viettel’s technology, services and products.

- Provision of counsel on management, survey, design, planning of projects for investment, construction, operation, maintenance, repair, lease of telecommunications, information technology, television works; lease of machinery, equipment and other tangible assets domestically and overseas.

- Research and development, manufacture, repair, improvement, maintenance, sale, technology transfer, export and import of military products, specialized vehicles and devices, weapons, ammunition, specialized chemicals, explosives, explosive materials, propellants, detonators); combat vehicles , support vehicles; airplanes, spaceships and relevant machines; measurement, inspection, navigation, control devices; combat gears serving defense and security.

- Research and development, manufacture, repair, sale of products and services; lease, export, import of dual-use products (serving both military and civilian purposes).

- Research and development, manufacture, repair, maintenance, technology transfer, export, import, distribution, wholesaling, retailing of telecommunications, information technology, television and multimedia product.

- Research and development, manufacture, sale, export and import civilian cryptography and network security products and services.

b) Relevant business lines:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Real estate trade (of existing projects); lease of unused offices, houses and land areas).

- Sports; training and development of human resources for domestic and overseas operation of Viettel Group.

c) Viettel may add other business lines that are not banned by law under decisions of the Prime Minister.

Article 6. Charter capital

1. Charter capital of Viettel on the issuance date of this Charter is 121.520.000.000.000 VND (one hundred twenty-one thousand, five hundred and twenty billion dongs).

2. Charter capital of Viettel during the period from 2015 to the end of 2020 will be 300.000.000.000.000 VND (three hundred thousand billion dongs).

3. Changes to the charter capital The Prime Minister shall be decided by the Prime Minister in consideration of proposal of the Ministry of National Defense and validation by the Ministry of Finance.

4. Viettel shall change the charter capital written in its certificate of enterprise registration according to the actual investment at the time.

Article 7. Representative of state ownership of Viettel

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Government, the Prime Minister, the Ministry of National Defense and relevant Ministries shall exercise the rights and responsibilities of the representative of state ownership to Viettel in accordance with regulations of law and this Charter.

3. The President of Viettel shall directly exercise the rights and responsibilities of the representative of state ownership at Viettel in accordance with regulations of law and this Charter.

Article 8. Legal representative

The legal representative of Viettel is its General Director.

Article 9. Communist Party organization and socio-political organizations within Viettel

1. Communist Party organization within Viettel is wholly under management of CMC, operates under regulations of CMC and the Charter of the Communist Party of Vietnam, the Constitution and the law. The Communist Party Committee of Viettel Group directly manages all aspects of its operation.

2. Socio-political organizations within Viettel shall operate under regulations of CMC, the Ministry of National Defense, their charters, the Constitution and the law.

Chapter II

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF VIETTEL GROUP

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Rights of Viettel to allocated resources

Viettel may use telecommunications resources, including but not limited to: telecommunication numbers, Internet resources, radio frequencies and satellite orbits licensed by competent authorities to perform defense and security tasks, do business and perform other tasks assigned by the State as prescribed by law.

Article 11. Rights of Viettel to capital and assets

1. Use Viettel’s capital and assets to do business, make investment and receive lawful interests derived therefrom in accordance with regulations of law and the Ministry of National Defense.

2. Dispose of its capital and assets as prescribed by law.

3. Manage and use the assets and resources assigned or leased out by the State as prescribed by law and provide public utilities as requested by the State.

4. Use capital and assets under the Viettel’s right to manage and use to make external investments in accordance with regulations of law and this Charter.

5. Lease out, pledge, mortgage Viettel’s assets ensuring efficiency, preservation and development of capital; liquidate damaged or outdated fixed assets that are not used or cannot be effectively used.

6. Transfer assets of any subsidiary company 100% charter capital of which is wholly owned by Viettel (hereinafter referred to as “wholly Viettel-owned subsidiary company”) by means of payment as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 12. Rights of Viettel to business operation

1. Organize and plan business operation; organize the administration apparatus to serve business operation and ensure profitability.

2. Engage in business lines not banned by law; expand business scale according to its capacity, domestic and overseas demand as prescribed by.

3. Find domestic and overseas customers; conclude and execute contracts; decide combination of resources and business cooperation of Viettel and enterprises within Viettel Group according to market demands.

4. Decide buying prices and selling prices of its products and services, except public utilities and those priced by the State.

5. Decide projects for investment, construction, purchase of fixed asset; use of capital, assets, land use right of Viettel for external investment in accordance with regulations of law and this Charter. Organize contractor selection in accordance with bidding laws and this Charter.

6. Decide contribution, increase, decrease in Viettel’s capital in other enterprises; lease, purchase of part or entire companies; entry into voluntary association with other companies in accordance with law and this Charter.

7. Use the revenue from equitization and other forms of arrangement and conversion such as handover, sale, dissolution, bankruptcy of enterprises affiliated to Viettel Group as prescribed by law. Use the divested capital from Viettel’s subsidiary companies and associate companies in accordance with regulations of law and approval by competent authorities.

8. Decide entry into contracts for borrowing, loan, sale, purchase of assets and other types of assets in accordance with regulations of law and this Charter.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Decide establishment, dissolution, shutdown of Viettel’s affiliates in Vietnam and other countries in accordance with regulations of law and this Charter.

11. Cooperate with other investors except Viettel’s subsidiary companies and affiliates in establishment of new subsidiary companies or associate companies in Vietnam and other countries in the form of limited liability companies, joint stock companies, foreign-invested companies in accordance with Vietnam’s law and the host country’s law.

12. Make outward investment in accordance with regulations of law on outward investment.

13. Decide designation, dismissal, resignation, promotion, pay rise, removal from office, discipline and commendation, military discharge of Viettel’s officers in accordance with Vietnam’s Army Personnel Regulation, other regulations of the Ministry of National Defense, law and this Charter.

14. Decide employment, entry into employment contracts, task assignment, training, discipline and commendation, termination of employment contracts with Viettel’s employees in accordance with labor laws.

15. Develop, approve, issue and apply internal rules and regulations, standards, procedures; economic-technical, quality, cost, purchase, labor norms; pay scale, payroll, piece rate, salary and bonus, and other expenses ensuring business efficiency and conformity with law.

16. Receive investment and reinvestment incentives; exercise the owner’s right to Viettel’s investment in its subsidiary companies and associate companies as prescribed by law.

17. Other rights to business operation according to market demand and regulations of law.

Article 13. Rights of Viettel to finance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Viettel’s borrowing from overseas individuals and credit institutions shall comply with regulations of law on management and repayment of foreign corporate loans.

2. Use capital for Viettel’s investment and business activities; lease and buy land use right to build offices, factories, business locations of Viettel, its affiliates and member enterprises; invest and trade in real estate with equity and other types of capital.

3. Depreciate fixed assets as prescribed by law.

4. Pay advances to the units assigned with defense and security tasks. These advances shall be recorded, paid and settled in accordance with Viettel’s financial management regulations.

5. Receive assistance, subsidies and other incentives from the State while providing public utilities, performing defense, security, natural disaster management duties or providing products and services at state-fixed prices which are not enough to cover their production cost.

6. Reward innovations in technology and management, productivity increase; material- and cost-saving innovations. Such a reward shall be recorded as expense of Viettel and shall not exceed the benefit brought by the innovation in one year. In case Viettel has an overdue debt, the pay rise or reward shall only be provided after the debt is fully paid.

7. Receive investment and reinvestment incentives; exercise the owner’s right to Viettel’s investment in its subsidiary companies and other enterprises.

8. Receive benefits, distributed profits and other interests as prescribed by law. Pay corporate income tax on the profit from Viettel’s stakes in its subsidiary companies and other enterprises as prescribed by law.

9. Reject and report illegal funding from any organization or organization, except voluntary contributions for humanitarian or public utility purposes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Viettel’s profit after being offset against last year’s loss as prescribed by the Law on Corporate Income Tax shall be contributed to the R&D fund, pay corporate income tax, contributed to the funds specified in Article 72 of this Charter. The remaining profit after such contributions shall be transfer to state budget as prescribed by law.

12. Viettel is entitled to provide guarantee for its subsidiary companies’ loans taken from credit institutions as follows:

a) The total guaranteed loan taken by a wholly Viettel-owned subsidiary company must not exceed the company’s equity according to the latest quarter financial statement or annual financial statement before the guarantee date.

a) The total guaranteed loan taken by a subsidiary company over 50% of charter capital of which is owned by Viettel must not exceed Viettel’s capital contribution therein on the guarantee date.

13. Viettel may participate in bidding for contracts of its subsidiary companies. A Viettel’s subsidiary company may participate in bidding for contracts of Viettel and other subsidiary companies in accordance with bidding laws.

14. Direct contracting process may apply to experimental contracts according to Point c Clause 1 Article 22 of the Law on Bidding, including: contracts for provision of consultancy services, non-consultancy services, purchase of merchandise serving scientific researches, experiments and projects thereof.

15. Assign its subsidiary companies to perform certain science and technology tasks or projects; provide technical and network optimization services;  maintenance of devices and network. Commission subsidiary companies to research, development and manufacture of technological products to serve Viettel’s business operation under market mechanism.

16. Decide the salary expense and other expenses on the basis of revenue from Viettel’s business operation.

17. Lease out, pledge, mortgage Viettel’s assets ensuring efficiency, preservation and development of capital; liquidate damaged or outdated fixed assets that are not used or cannot be effectively used in accordance with regulations of law and this Charter.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19. Exercise or the financial rights specified in Viettel’s financial management regulations, regulations of law and this Charter.

Article 14. Viettel’s rights to provide public utilities

1. Public utilities shall be provided through bidding. Viettel shall provide public utilities commissioned or demanded by the State at the prices fixed by the States.

2. Viettel will be provided with adequate resources to provide public utilities requested by the State.

3. In case of provision of public products and services provided through bidding, Viettel shall apply the bid price and cover its own expense. For public utilities commissioned by the State, Viettel may use the revenue to cover the reasonable expense and provide benefits for its employees. In case the revenue is not sufficient to cover the expense, the difference will be covered by the State.

4. Apply the norms for expense and piece rates to manufacture and provision of public utilities as prescribed by law.

5. Partially or fully transfer the provision of public utilities demanded  or commissioned by the State to its member enterprises.

6. Other rights to manufacture and provision of public utilities prescribed by law.

Article 15. Viettel’s rights to participate in defense and security activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Viettel will be provided with adequate resources for performance of defense and security tasks assigned.

3. Other rights when participating in defense and security activities in accordance with regulations of law and this Charter.

Section 2. OBLIGATIONS OF VIETTEL

Article 16. Obligations of Viettel to allocated resources

Effectively and properly use telecommunications and television resources and other resources for performance of defense and security tasks and business operation of Viettel in accordance with regulations of law.

Article 17. Obligations of Viettel to capital and assets

1. Preserve and develop state investment in Viettel and capital raised by Viettel.

2. Be responsible for the debts and other liabilities of Viettel with its assets.

3. Re-evaluate Viettel assets as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Perform the tasks and fulfill the objectives given by the State; do business within the registered business lines; ensure quality of products and services provided by Viettel in accordance with registered standards.

2. Innovate and modernize management technology and method to improve effectiveness and competitiveness. Ensure information security and safety of the national telecommunications network.

3. Protect rights and interests of employees and their rights to participate in management of Viettel as prescribed by law.

4. Comply with regulations of the State on defense, security, culture, social order, protection of natural resources and the environment.

5. Carry out risk management and buy insurance for assets and personnel of Viettel during business operation as prescribed by law. Cooperate with Vietnamese labor authorities in Vietnam and other countries in management, protection and assistance of Viettel’s overseas employees.

6. Facilitate supervision and inspection by representatives of state ownership; implement decisions on inspection by finance authorities and competent authorities as prescribed by law.

7. Assume responsibility to the representative of state ownership for investment of capital in other enterprises.

8. Facilitate state supervision of conformity of payment of salaries to employees, the President, General Director, Deputy General Directors, chief accountant and other executive officers of Viettel.

9. Other obligations to business operation prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Viettel has financial autonomy and is responsible for its own revenues and expenses; ensure profitable business operation; achieve the return on equity (ROE) of state capital established by the representative of state ownership; apply for taxpayer registration; declare and pay tax in full; fulfill obligations to the representative of state ownership and other financial obligations prescribed by law.

2. Effectively manage and use capital for business, including investments in other enterprises, resources, land and other resources allocated or leased out by the State and the Ministry of National Defense.

3. Use capital and other resources for performance of special tasks assigned by the State and the Ministry of National Defense.

4. Fully comply with regulations of law on management of capital, assets, funds, accounting and audit; assume responsibility for the truthfulness and legitimacy of Viettel’s financial activities.

5. Implement regulations of law on preparation and disclosure of annual financial statements and Viettel’s information.

6. Other financial obligations specified in Viettel’s financial management regulations and relevant regulations of law.

Article 20. Viettel’s obligations while providing public utilities

1. Provide public utilities demanded or commissioned by the State.

2. Provide public telecommunications, information technology and media services requested or commissioned by the State or the Ministry of National Defense at prices fixed by the State.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Provide sufficient quantity of public utilities; ensure quality, punctuality and eligibility of beneficiaries.

5. Assist member enterprises of Viettel Group in providing public services in accordance with this Charter, their charters and regulations of law.

6. Perform other obligations to the public prescribed by law.

Article 21. Viettel’s obligation to participate in defense and security activities

1. Manage provided resources for performance of defense and security tasks in accordance with applicable regulations on the management and use of State-owned property in the people’s armed forces and relevant laws.

2. Implement decisions of the State and the Ministry of National Defense on transfer of capital or assets serving defense and security tasks of Viettel to perform defense and security tasks at other enterprises where necessary.

3. Implement regulations of law on international cooperation and representatives of state ownership during association with foreign entities in manufacture, supply of defense and security products and services or performance of defense and security tasks.

4. Fulfill other obligations when participating in defense and security activities in accordance with regulations of law and this Charter.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 1. RIGHTS, RESPONSIBILITIES AND OBLIGATIONS OF REPRESENTATIVES OF STATE OWNERSHIP OF VIETTEL

Article 22. Rights, responsibilities and obligations of representatives of state ownership of Viettel

1. Decide the establishment, objectives, business lines; reorganization, change of owner, dissolution, bankruptcy; capital contribution in other enterprises by Viettel.

2. Approve and revise Viettel’s Charter and salary management regulations.

3. Decide investment of charter capital; change, transfer part or all off Viettel’s charter capital.

4. Decide the organizational structure of Viettel; designation, re-designation, dismissal, resignation, discipline and commendation of Viettel’s President, General Director and Controllers.

5. Decide Viettel’s business strategy, business, investment and development plans.

6. Issue investment guidelines; purchase and sale of assets, borrowing contracts, lending contracts and other contracts of Viettel in accordance with regulations of law and this Charter.

7. Issue financial regulations, distribute profits, develop and use funds; issue the financial management regulations and approve annual financial statements of Viettel.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Supervise and inspect compliance to the law; evaluate achievement of objectives, business efficiency; management, use and development of Viettel’s capital. Evaluate performance of Viettel’s Controllers, President, General Director, Deputy General Directors and chief accountant

10. Exercise other rights prescribed by law and this Charter.

Article 23. Obligations of representatives of state ownership of Viettel

1. Provide adequate charter capital for Viettel.

2. Comply with this Charter.

3. Take responsibility for the debts and other liabilities of Viettel with its charter capital.

4. Comply with regulations of law on when approving investment guidelines, purchase and sale of Viettel’s assets, borrowing contracts, lending contracts and other contracts.

5. Protect the Viettel’s rights to do business as prescribed by law.

6. Fulfill other obligations prescribed by law and this Charter.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 24. Rights and responsibilities of the Government

1. Promulgate, revise Viettel’s Charter and salary management regulations.

2. Exercise other rights and responsibilities prescribed by law and this Charter.

Article 25. Rights and responsibilities of the Prime Minister

1. Decide the establishment, objectives, primary and relevant business lines; organizational structure and name of Viettel; reorganization, change of owner, dissolution, bankruptcy in consideration of the Ministry of National Defense and opinions of relevant ministries as prescribed by law.

2. Based on the request and evaluation of the Ministry of National Defense and opinions of relevant ministries, consider approving: establishment scheme, policies on reorganization, change of owner, dissolution, bankruptcy of wholly Viettel-owned subsidiary companies and their conversion into groups of parent company – subsidiary companies in Vietnam and other countries.

3. Approve the master plan for arrangement, innovation and restructuring of Viettel Group in consideration of the request of the Ministry of National Defense and opinions of relevant ministries.

4. Decide charter capital upon establishment; adjust Viettel’s charter capital prescribed in Clause 2 Article 6 of this Charter during its operation in consideration of the request of the Ministry of National Defense and opinions of the Ministry of Finance.

5. Decide designation, re-designation, dismissal, resignation, reassignment, discipline and commendation, retirement of Viettel’s President at the request of the Ministry of National Defense. The Prime Minister shall designate Viettel’s President after reaching a consensus with the Communist Party Personnel Department of the Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Issue investment guidelines for Viettel’s projects in Vietnam in the cases specified in Clause 1 Article 31 of the 2014’s Law on Investment.

8. Decide investments in Viettel’s outward investment projects if their investment guidelines are issued by the National Assembly. Issue investment guidelines for Viettel’s outward investment projects in the cases specified in Clause 2 Article 54 of the 2014’s Law on Investment.

9. Exercise other rights and responsibilities prescribed by law and this Charter.

Article 26. Rights and responsibilities of the Ministry of National Defense

The Ministry of National Defense is the direct supervisory body of Viettel’s President and has the following rights and responsibilities:

1. Propose Viettel’s Charter and salary management regulations to the Government for promulgation.

2. Request the Prime Minister to consider:

a) Deciding the establishment, objectives, business lines; organizational structure, name of Viettel; reorganization, change of owner, dissolution, bankruptcy of Viettel.

b) Approving Viettel’s business strategy, business, investment and development plans.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Approving the master plan for arrangement, innovation, restructuring of Viettel Group and Viettel.

dd) Deciding designation, re-designation, dismissal, resignation, reassignment, discipline and commendation, retirement of Viettel’s President.

3. Appraise establishment scheme, policies on reorganization, change of owner, dissolution, bankruptcy of wholly Viettel-owned subsidiary companies and their conversion into groups of parent company – subsidiary companies in Vietnam and other countries, and submit them to the Prime Minister for approval.

4. Approve the policies for establishment, dissolution, shutdown of Viettel’s dependent units; approve relocation of Viettel’s headquarters.

5. Decide designation, re-designation, dismiss, resignation, reassignment, secondment; promotion; salary, pay rise, discipline and commendation, retirement of Viettel’s General Director and other executive officers in accordance with Vietnam’s Army Personnel Regulation, other regulations of the Ministry of National Defense, law and this Charter. The Minister of National Defense shall designate Viettel’s General Director after reaching a consensus with the Communist Party Personnel Department of the Government.

6. Decide designation, dismissal, resignation, secondment, reassignment, promotion, salary, pay rise, demotion, cashiering, removal from office, discipline and commendation of Viettel’s Controllers. Designate 01 Controller as Chief Controller in case there is a Board of Controller at Viettel.

7. Decide promulgation and revision of Viettel Group’s financial management regulations after reaching a consensus with the Ministry of Finance.

8. Approve Viettel’s annual business plans and financial plans.

9. Develop annual plans for manufacture and supply of defense and security products and services and assign annual defense and security tasks.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Issue investment guidelines for Viettel’s external investment projects, including: Contribution of capital to establish other enterprises; capital contribution via business cooperation contract without establishing a new juridical person; purchase of shares/stakes in other enterprises; acquisition of entire enterprises; purchase of government bonds and corporate bonds  in case an investment project has more than 30% of equity according to the latest quarter financial statement or annual financial statement of Viettel before the date of decision, or higher than the capital of a Group B project according to the Law on Public Investment, provided the investment guidelines of this project are not issued by the Prime Minister according to Clause 7 and Clause 8 Article 25 of this Charter and is not the case specified in Article 12 of this Article.

12. Issue investment guidelines of enterprises in which Viettel forms a joint venture with a foreign investor in Vietnam and projects for investment in other enterprises for provision of public utilities.

13. Issue investment guidelines for each projects for construction, purchase, sale of fixed assets other than the projects specified in Clause 11 and Clause 12 of this Article whose value exceeds 30% of the equity written in the latest quarterly or annual financial statement of Viettel before the decision date of the project, or exceeds the capital of a Group B project according to the Law on Public Investment.

14. Issue guidelines for decrease in and transfer of Viettel’s stakes in other enterprises. Decide transfer of Viettel’s stakes in other enterprises in case the transfer price is lower than book value of Viettel after offset against provision for investment loss.

15. Issue guidelines for acquisition of other enterprises as Viettel’s subsidiary companies or associate companies.

16. Issue guidelines for grant of loans that exceed 30% of the equity written in the latest quarterly or annual financial statement of Viettel before the date of granting loan, or exceeds the capital of a Group B project according to the Law on Public Investment.

17. Issue guidelines for external loans; request the Ministry of Finance to appraise government-backed loans.

18. Issue guidelines for raising capital for projects where capital to be raised exceeds 30% of the equity written in the latest quarterly or annual financial statement of Viettel before the date of capital raising, or exceeds the capital of a Group B project according to the Law on Public Investment; approve raising of capital from foreign individuals and credit institutions in accordance with regulations of law.

The total debts, including guaranteed debts of subsidiary companies, must not exceed three times the equity of according to the latest quarterly or annual financial statement of Viettel before the capital raising date.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20. Issue guidelines for mortgage and pledge of Viettel’s assets to take loans according to Article 23 of the Law on Management and Use of State Capital for Business Operation of Enterprises; mortgage and pledge of Viettel’s assets directly serving manufacture, supply of public, defense and security products of Viettel.

21. Issue guidelines for liquidation and sale of assets whose residual value exceeds 30% of the equity written in the latest quarterly or annual financial statement of Viettel before the date of liquidation, or exceeds the capital of a Group B project according to the Law on Public Investment.

22. Take charge and cooperate with the Ministry of Labor, War Invalid and Social Affairs and the Ministry of Finance in establishing and revising piece rates of Viettel. Supervise the establishment and realization of Viettel’s plan on salary fund.

23. Validate and approve Viettel’s financial statements, profit distribution plan, annual contribution to funds; settlement of losses by Viettel’s President.

24. Take charge and cooperate with relevant Ministries in supervising and inspecting compliance to the law; management, use, preservation and development of capital; implementation of investment and development plans; annual financial plans and business plans of Viettel. Supervise and inspect implementation of personnel regulations of the Communist Party, the State and Viettel; recruitment, payment of salary and bonuses. Comment on supervision and inspection by other competent organizations of Viettel’s investment, management and use of state capital. Evaluate the achievement of objectives and business performance of Viettel. Evaluate performance of Viettel’s President, General Director, Controllers and other managers as prescribed by law.

25. Decide other issues within the jurisdiction of the Ministry of National Defense as prescribed by law.

26. Exercise other rights and responsibilities prescribed by law and this Charter.

Article 27. Rights and responsibilities of the Ministry of Finance

1. Send written comments on adjustment and addition of Viettel’s charter capital to the Ministry of National Defense, which will report to the Prime Minister for decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Cooperate with the Ministry of National Defense in inspecting and supervising the management, use, preservation and development of capital; implementation of Viettel’s annual financial plans; reach an agreement with the Ministry of National Defense on promulgation and revision of Viettel’s financial management regulations; examine Viettel’s financial management regulations at the request of the Prime Minister; decide designation, re-designation, dismissal, acceptance of resignation, discipline and commendation of financial controllers of Viettel.

4. Send comments on relevant issues to the Prime Minister, the Ministry of National Defense and other Ministries.

5. Exercise other rights and responsibilities prescribed by law and this Charter.

Article 28. Rights and responsibilities of the Ministry of Planning and Investments

1. Validate and submit Viettel’s business strategies, business plans and 5-year development plans to the Prime Minister for approval

2. Cooperate with the Ministry of National Defense in supervision and inspection of the implementation of Viettel’s business strategy, business plans and 5-year development plans in.

3. Send comments on relevant issues to the Prime Minister and the Ministry of National Defense in accordance with regulations of law and this Charter.

4. Exercise other rights and responsibilities prescribed by law and this Charter.

Article 29. Rights and responsibilities of the Ministry of Home Affairs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Send comments on relevant issues to the Prime Minister in accordance with regulations of law and this Charter.

3. Exercise other rights and responsibilities prescribed by law and this Charter.

Article 30. Rights and responsibilities of the Ministry of Labor, War Invalid and Social Affairs

1. Submit Viettel’s salary management regulations and revisions thereto to the Government for promulgation. Cooperate with the Ministry of National Defense in establishing and revising piece rates of Viettel.

2. Cooperate with the Ministry of National Defense in supervision and inspection of the provision of salaries, bonuses and benefits for Viettel’s employees.

3. Assist Viettel in management and protection of its lawful rights and interests and settlement of issues relevant to Viettel’s workers seconded to work overseas for its projects as prescribed by law.

4. Send comments on relevant issues to the Prime Minister in accordance with regulations of law and this Charter.

5. Exercise other rights and responsibilities prescribed by law and this Charter.

Article 31. Rights and responsibilities of the Ministry of Information and Communications

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Send comments on relevant issues to the Prime Minister in accordance with regulations of law and this Charter.

3. Exercise other rights and obligations prescribed by law and this Charter.

Article 32. Rights and responsibilities of other Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies

Other Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies shall perform their state management tasks relevant to Viettel.

Article 33. Rights and responsibilities of Viettel’s President

1. Viettel’s President is assigned by competent authorities to perform rights and obligations the representative of state ownership at Viettel in accordance with regulations of law and this Charter.

2. Viettel’s President shall submit accurate and timely reports in accordance with regulations of law and this Charter.

Section 3. ASSIGNMENT OF OBLIGATIONS OF REPRESENTATIVES OF STATE OWNERSHIP OF VIETTEL

Article 34. Obligation to provide adequate charter capital

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Viettel’s President has the obligation to provide adequate charter capital for wholly Viettel-owned subsidiary companies as prescribed by law.

Article 35. Obligation to comply with Viettel’s Charter

Representatives of state ownership of Viettel shall comply with Viettel’s Charter and take responsibility for their ultra vires decisions.

Article 36. Obligations to debts and other assets

1. The owner is liable for the debts and other assets within Viettel’s charter capital.

2. Viettel’s President shall ensure Viettel’s ability to repay its debts and other liabilities; separate the owner’s assets and Viettel’s assets

3. The Ministry of National Defense shall supervise, inspect and evaluate Viettel’s debts and other liabilities. In case Viettel has trouble settling a debt or liability, the Ministry of National Defense shall request Viettel to prepare a plan and report to a competent authority for consideration.

4. In case Viettel goes into bankruptcy, the Ministry of National Defense shall instruct Viettel’s President to file for bankruptcy in accordance with bankruptcy laws.

Article 37. Obligation to approval for investment guidelines, purchase and sale of assets, borrowing contracts, lending contracts and lease contracts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Viettel’s President and General Director shall execute the investment projects, purchase and sale of assets, borrowing contracts, lending contracts and lease contracts of Viettel in accordance with regulations of law and this Charter.

Article 38. Obligation to protect the Viettel’s rights to do business

Representatives of state ownership of Viettel shall protect Viettel’s right to do business; make sure Viettel’s President and General Director are enabled to run Viettel effectively in accordance with regulations of law and this Charter.

Chapter IV

ORGANIZATION OF VIETTEL

Article 39. Management apparatus of Viettel

1. The management apparatus of Viettel consists of:

- President.

- General Director.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Controllers.

- Chief accountant.

- Assistance and internal control apparatus.

2. The President of Viettel is also its General Director.

Section 1. Viettel’s President

Article 40. Viettel’s President

1. Viettel’s President is the direct representative of state ownership of Viettel and shall has the rights and responsibilities thereof.

2. Viettel’s President shall employ the management apparatus and assistants (if any) and use the seal of Viettel to serve the performance of his/her rights and responsibilities. Where necessary, Viettel’s President may consult with from domestic and overseas experts before deciding important issues within his/her scope of competence. The consultation cost shall be specified in Viettel’s financial management regulations.

3. In case Viettel’s President is not present in Vietnam for more than 30 days, another person must be authorized in writing to perform certain rights and obligations of Viettel’s President and a written notice of this authorization must be sent to the Ministry of National Defense. Other cases of authorization shall comply with Viettel’s rules and regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Be a commissioned officer of Vietnam’s army; satisfy the standards and conditions specified in the Law on Commissioned Officers of Vietnam’s Army and regulations of competent authority.

2. Have training and experience of business administration or Viettel’s business lines

3. Be healthy, virtuous, honest, and integrated; has understanding of and compliance to the law.

Article 42. Designation, re-designation, discipline and commendation, term of office of Viettel’s President

1. The Ministry of National Defense shall propose to the Prime Minister designation, re-designation, discipline and commendation of Viettel’s President. The Prime Minister shall designate Viettel’s President after reaching a consensus with Communist Party Personnel Department of the Government.

2. The term of office of Viettel’s President shall comply with regulations of law.

Article 43. Dismissal and removal from office of Viettel’s President

1. The Prime Minister shall decide dismissal and removal from office of Viettel’s President as prescribed by law.

2. The procedures for dismissal and removal from office of Viettel’s President shall comply with regulations of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Viettel’s President shall receive the salary, remunerations, bonuses, allowances and other benefits prescribed by Viettel’s salary regulations and regulations of law.

Article 45. Rights and obligations of Viettel’s President

1. Receive, manage and efficiently use capital land and other resources provided for Viettel by the owner.

2. Organize performance of defense and security tasks as ordered or requested by the Prime Minister and the Ministry of National Defense; implement measures for assurance of information security and national telecommunications network safety.

3. Viettel’s President shall draft the guidelines and the contents specified in Articles 24, 25, 26 of this Charter and submit them to the Government, the Prime Minister and the Ministry of National Defense for decision; implement them after they are decided

4. Viettel’s President shall make the decision after the guidelines are issued the Prime Minister or the Ministry of National Defense:

a) Viettel’s strategies, 5-year business plans and development plan after the guidelines are approved by the Prime Minister; Viettel’s annual financial regulations and business plans after the guidelines are approved by the Ministry of National Defense.

b) Establishment, dissolution, shutdown of Viettel’s dependent units after the guidelines are approved by the Ministry of National Defense; relocation of Viettel’s headquarters after it is approved by the Ministry of National Defense and registered as prescribed by law.

c) Establishment, reorganization, transfer, dissolution, bankruptcy, increase/decrease of capital of wholly Viettel-owned subsidiary companies; transfer or sale part or all of charter capital of wholly Viettel-owned subsidiary companies; conversion of wholly Viettel-owned subsidiary companies into groups of parent company – subsidiary companies in Vietnam and other countries after the scheme or guidelines are approved by the Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Investment in Viettel’s investment projects after the guidelines are issued by the Prime Minister as prescribed in Clause 7 Article 25 of this Charter.

e) Investment in Viettel’s outward investment projects after the guidelines are issued by the Ministry of National Defense as prescribed in Clause 10 Article 26 of this Charter.

g) Investment in Viettel’s external investment projects, including: Contribution of capital to establish other enterprises; capital contribution via business cooperation contract without establishing a new juridical person; purchase of shares/stakes in other enterprises; acquisition of entire enterprises; purchase of government bonds and corporate bonds  in case an investment project has more than 30% of equity according to the latest quarter financial statement or annual financial statement of Viettel before the date of decision, or higher than the capital of a Group B project according to the Law on Public Investment after the guidelines are issued by the Ministry of National Defense.

h) Investment in projects in which Viettel forms a joint venture with a foreign investor in Vietnam and projects for investment in other enterprises for provision of public utilities after the guidelines are issued by the Ministry of National Defense.

i) Investment in each project for construction, purchase, sale of fixed assets other than the projects specified in Clause 11 and Clause 12 of this Article whose value exceeds 30% of the equity written in the latest quarterly or annual financial statement of Viettel before the decision date of the project, or exceeds the capital of a Group B project according to the Law on Public Investment after the guidelines are issued by the Ministry of National Defense.

k) Decrease in and transfer of Viettel’s stakes in other enterprises; transfer of Viettel’s stakes in other enterprises in case the transfer price is equal to or greater than book value of Viettel after offset against provision for investment loss after the guidelines are approved by the Ministry of National Defense.

l) Viettel’s foreign loans after the guidelines are approved by the Ministry of National Defense, following regulations of law on conditions and procedures for enterprises to take foreign loans.

m) Plan for raising capital for projects where capital to be raised exceeds 30% of the equity written in the latest quarterly or annual financial statement of Viettel before the capital raising date, or exceeds the capital of a Group B project according to the Law on Public Investment; raising capital from foreign entities after the guidelines are approved by the Ministry of National Defense.

The total debts, including guaranteed debts of subsidiary companies, must not exceed three times the equity of according to the latest quarterly or annual financial statement of Viettel before the capital raising date.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

o) Conclusion of asset lease contracts that exceed 30% of the equity written in the latest quarterly or annual financial statement of Viettel before the leasing date, or the residual value of assets in which exceeds the capital of a Group B project according to the Law on Public Investment after the guidelines are approved by the Ministry of National Defense.

p) Mortgage and pledge of Viettel’s assets to take loans according to Article 23 of the Law on Management and Use of State Capital for Business Operation of Enterprises.

Mortgage and pledge of Viettel’s assets directly serving manufacture, supply of public, defense and security  products are subject to approval by the Ministry of National Defense.

q) Liquidation and sale of assets whose remaining value exceeds 30% of the equity written in the latest quarterly or annual financial statement of Viettel before the date of liquidation, or exceeds the capital of a Group B project according to the Law on Public Investment, after the plan is approved by the Ministry of National Defense.

r) Settlement of business losses after the Ministry of National Defense approves; use of Viettel’s funds.

s) Other issues after the guidelines are issued or approved by the Prime Minister, the Ministry of National Defense or competent authorities as prescribed by law and this Charter.

5. Viettel’s President shall decide, approve the following issues:

a) Reorganization, business model, management apparatus, functions and tasks, productivity norms of dependent units, assistance and internal control apparatus of Viettel; structure and training of employees, and human resources development strategy of Viettel.

b) Task assignment, designation, re-designation, dismissal, resignation; reassignment, secondment, promotion, salary, pay rise, allowance, remunerations, bonuses and other benefits; discipline and commendation; demotion, cashiering; military discharge; retirement of Viettel’s executive officers, except those under management of the Prime Minister and the Ministry of National Defense, in accordance with personnel regulations of Vietnam’s Army, other regulations of the Ministry of National Defense, regulations of law and this Charter.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Promulgation of the pay scale, payroll, piece rate, salary fund, regulations on payment of salaries and bonuses to employers and enterprise managers as prescribed by law.

dd) Investment in Viettel’s external investment projects, including: Contribution of capital to establish other enterprises; capital contribution via business cooperation contract without establishing a new juridical person; purchase of shares/stakes in other enterprises; acquisition of entire enterprises; purchase of government bonds and corporate bonds in case the project value does not exceed more than 30% of equity according to the latest quarter financial statement or annual financial statement of Viettel before the date of decision and does not exceed the capital of a Group B project according to the Law on Public Investment.

e) Investment in each project for construction, purchase, sale of fixed assets whose value does not exceed 30% of the equity written in the latest quarterly or annual financial statement of Viettel before the date of project decision and does not exceed the capital of a Group B project according to the Law on Public Investment.

g) Raising of capital in projects whose value does not exceed 30% of the equity written in the latest quarterly or annual financial statement of Viettel before the capital raising date and does not exceed the capital of a Group B project according to the Law on Public Investment.

The total debts, including guaranteed debts of subsidiary companies, must not exceed three times the equity of according to the latest quarterly or annual financial statement of Viettel before the capital raising date.

h) Grant of loans that do not exceed 30% of the equity written in the latest quarterly or annual financial statement of Viettel before the loaning date and do not the capital of a Group B project according to the Law on Public Investment.

i) Mortgage and pledge of Viettel’s assets to take loans according to Article 23 of the Law on Management and Use of State Capital for Business Operation of Enterprises.

Mortgage and pledge of Viettel’s assets directly serving manufacture, supply of public products, defense and security are subject to approval by the Ministry of National Defense.

k) Conclusion of asset lease contract that does not exceed 30% of the equity written in the latest quarterly or annual financial statement of Viettel before the leasing date and the residual value of the asset does not exceed the capital of a Group B project according to the Law on Public Investment. The lease of assets directly serving manufacture, supply of public, defense and security products is subject to approval by the Ministry of National Defense.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

m) Liquidation and sale of assets whose residual value does not exceed 30% of the equity written in the latest quarterly or annual financial statement of Viettel before the date of liquidation and does not exceed the capital of a Group B project according to the Law on Public Investment. The liquidation and sale shall follow the procedures prescribed by law. Liquidation and sale of assets derived from the army shall comply with regulations on management of military weapons, technical equipment and supplies.

n) Use of trademarks, brand names and other intellectual property of Viettel; guidelines for market development, marketing and technology of Viettel.

o) Ratification of Viettel’s rules and regulations; promulgation of industry-specific regulations; assign specific tasks to the General Director and Deputy General Directors of Viettel, its dependent units, and Viettel’s authorized representatives at its subsidiary companies and associate companies in accordance with regulations of law and this Charter. In case of changes to State policies or when necessary, Viettel’s President may change the assigned tasks.

p) Economic – technical norms; norms for quality of goods and services, costs, purchases, productivity of Viettel as prescribed by law.

q) Conclusion of contracts for purchase of goods and services with deferred payment according to bidding result.

r) Implementation of decisions of state ownership representatives. Implementation of Viettel’s business and investment plans and evaluation thereof in accordance with regulations of law and this Charter.

s) Inspection and supervision of performance of the General Director, Deputy General Directors, chief accountant of Viettel, Directors and heads of Viettel’s dependent units in accordance with regulations of law and this Charter. Inspection of adherence to Viettel Group’s norms, standards and prices by member enterprises.

t) Approval for and implementation of the plan for business cooperation and investment plan between member enterprises. Cooperating or instructing member enterprises to adhere to and achieve the objectives via the activities specified in this Charter.

u) Supervision, preparation of periodic reports and irregular reports requested by state ownership representatives on business performance, finance of Viettel and Viettel Group in accordance with regulations of law and this Charter.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The issues specified in Point c Clause 4 of this Article.

- Contribution, holding, increase, decrease in capital of subsidiary companies in other enterprises.

- Objectives, business line and changes thereof.

- Charter capital upon establishment; adjustment to charter capital during operation of subsidiary companies after the guidelines are approved by the Ministry of National Defense.

- Changes of names and relocation of subsidiary companies. Business model, organizational structure, productivity norms, pay scales of subsidiary companies.

- Establishment, reorganization, transfer of ownership, dissolution, bankruptcy of subsidiary companies that are single-member limited liability companies, multiple-member limited liability companies, joint stock companies whose controlling shares/stakes are held by subsidiary companies.

- Decide designation, re-designation, dismiss, resignation, reassignment, secondment; promotion, pay rise, discipline and commendation, retirement of Presidents, members of Board of Members, Directors Controllers and other managers of subsidiary companies in accordance with regulations of law, Vietnam’s Army Personnel Regulation and other regulations of the Ministry of National Defense.

- Promulgation and revision of financial management regulations of subsidiary companies.

- Approval and revision of Charters of subsidiary companies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- b) 5-year and annual development plans, business plans and business strategies of subsidiary companies.

- Approval, ratification and decision of investment projects and construction projects (including external investment projects), capital raising plans, purchase and sale of assets, conclusion of contracts of subsidiary companies that exceed the limit imposed by Viettel and specified in their charters.

- Approval for annual financial statements, profit distribution, fund contributions; use of profit after fulfillment of tax liabilities and other liabilities; approval for loss settlement plans of subsidiary companies.

- Supervision and assessment of business performance of subsidiary companies; inspection and supervision of Board of Members or President, Controllers and representative of Viettel stakes in subsidiary companies performing the tasks assigned by the owner as by law, this Charter and the companies’ charters.

- Withdrawal of the entire value of assets of a subsidiary company after dissolution or bankruptcy procedures are completed.

- Other rights prescribed by law and this Charter and the subsidiary companies’ charter.

- For subsidiary companies established overseas, the rights and obligations specified in this Article shall be performed in accordance with the host country’s law.

x) Decide the following issues regarding Viettel’s stakes in other enterprises:

- Decide decreases in stakes; divestment, transfer of Viettel’s stakes in other enterprises; transfer of the right to buy stakes or contribute capital to other enterprises after the guidelines are approved by the Ministry of National Defense.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Request representatives of Viettel’s stakes in other enterprises to protect lawful rights and interests of Viettel in those enterprises.

- Request representatives of Viettel’s stakes in other enterprises to collect the distributed profit or dividends or divest Viettel’s capital; supervise the process of divestment or collection of profits or dividends

- Request representatives of Viettel’s stakes in other enterprises to report performance of their responsibilities to orient enterprises in which Viettel holds more than 50% shares/stakes to towards Viettel’s objectives and strategies.

- Request representatives of Viettel’s stakes in other enterprises to submit periodic and irregular reports on the enterprises’ financial status and business performance.

- Inspect and supervise performance of representatives of Viettel’s stakes in other enterprises to deal with their weaknesses.

- Other rights and obligations to Viettel’s stakes in other enterprises prescribed by regulations of law, the Ministry of National Defense and Viettel.

y) Other issues prescribed by law and this Charter.

6. Exercise other rights and obligations prescribed by law and this Charter.

Article 46. Obligations and responsibilities of Viettel’s President

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Operate Viettel in accordance with regulations of law, decisions of representatives of state ownership and this Charter.

b) Perform the rights and tasks assigned in a honest and cautious manner to ensure the best interests of Viettel and its owner.

c) Serve the interests of Viettel and its owner. Do not use Viettel’s information, secrets, business opportunities, assets and his/her position to serve personal interests or to serve any other organization or individual.

d) Promptly and fully inform Viettel of the enterprises that he/she or his/her related persons own or has shares/stakes in.

dd) Assume personal responsibility when taking advantage of Viettel’s reputation to commit violations of law; do business or conduct transactions that do not serve Viettel’s interest and cause damage; pay undue debts while Viettel is facing financial risks.

e) Fulfill other obligations prescribed by this Charter and relevant laws.

2. Responsibility of Viettel’s President:

a) Responsibility to request competent authorities to approve guidelines for or decide issues relevant Viettel as prescribed in this Charter.

b) Responsibility to the Government, the Prime Minister, the Minister of National Defense and the law for performance of his/her rights and tasks in accordance with regulations of law and this Charter.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Responsibility for the losses of capital and assets of Viettel.

dd) Other responsibilities prescribed by law and this Charter.

Section 2. VIETTEL’S GENERAL DIRECTOR

Article 47. Viettel’s General Director

1. Viettel’s General Director shall have the rights and obligations prescribed by law, this Charter, financial management regulations and other rules and regulations of Viettel.

2. Viettel’s General Director shall coordinate everyday operations of Viettel in accordance with this Charter; employs Viettel’s management apparatus, assistance department and seal to serve his/her rights and obligations.

3. In case Viettel’s General Director is not present in Vietnam for more than 30 days, another person must be authorized in writing to perform certain rights and obligations of Viettel’s General Director. Other cases of authorization shall comply with Viettel’s rules and regulations.

Article 48. Standards of Viettel’s General Director

Article 41 of this Charter shall apply.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Minister of National Defense shall decide designation, re-designation, dismissal, and removal from office, discipline and commendation of Viettel’s General Director in accordance with regulations of law and Vietnam’s Army Personnel Regulations. The Minister of National Defense shall designate Viettel’s General Director after reaching a consensus with Communist Party Personnel Department of the Government.

2. The term of office of Viettel’s General Director shall comply with regulations of law and competent authorities.

Article 50. Dismissal and removal from office of Viettel’s General Director

1. The Minister of National Defense shall decide dismissal and removal from office of Viettel’s General Director in the cases specified in Clause 2 of this Article.

2. Viettel’s General Director will be dismissed or removed from office in the following cases:

a) He/she fails to fully satisfy the standards specified in Article 41 of this Charter.

b) One of the following cases:

- He/she fails to fulfill his/her obligations for 02 consecutive years.

- He/she is disciplined in 01 term or 02 consecutive terms for reasons relevant to his/her position or duties.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- An inspecting authority or inspector concludes that he/she has committed ethics violations or actions banned among Communist Party members (if he/she is a Communist Party member).

c) His/her resignation letter is approved in writing by a competent authority.

d) Other cases specified in Vietnam’s Army Personnel Regulations, other regulations of the Ministry of National Defense, regulations of law and this Charter.

Article 51. Salary and other benefits of Viettel’s General Director

Viettel’s General Director shall receive the salary, remunerations, bonuses, allowances and other benefits prescribed by Viettel’s salary regulations and regulations of law.

Article 52. Duties and entitlements of Viettel’s General Director

1. Decide employment, entry into employment contracts, assignment, reassignment; salaries, pay rises, allowances, remunerations, bonuses and other benefits; training, discipline and commendation, termination of employment contracts and retirement of Viettel’s employees, except the positions under the management of Viettel’s President.

2. Decide promulgation of internal rules and regulations, procedures, guidance on administration of Viettel’s business operation.

3. Decide promulgation of Viettel’s rules and regulations after they are approved by Viettel’s President.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Coordinate implementation of overall business plans and investment plans among member enterprises; inspect member enterprises’ compliance with the norms, standards, unit prices imposed by Viettel Group.

6. Organize implementation of Viettel’s business plans and investment plans, decisions of Viettel’s President and evaluation thereof in accordance with regulations of law and this Charter.

7. Assign employees of Viettel and its dependent units to work, study, perform certain tasks, execute Viettel’s projects overseas; receive foreigners and commissions that enter Vietnam to work with Viettel in accordance with military diplomatic regulations of the Ministry of National Defense.

8. Monitor, supervise and business performance and finance of Viettel and Viettel Group; submit periodic or irregular reports to Viettel’s President and competent authorities in accordance with regulations of law and this Charter.

9. Other rights and duties authorized by Viettel’s President, regulations of law, this Charter and Viettel’s General rules and regulations.

Article 53. Obligations and responsibilities of Viettel’s General Director

1. Comply with regulations of law, this Charter, decisions of Viettel’s President in performance of his/her rights and duties.

2. Assume responsibility to Viettel’s President and the law for the performance of his/her rights and duties specified in this Charter and regulations of law.

3. Perform the rights and duties in a honest and cautious manner to ensure the best interests of Viettel and its owner.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. promptly and fully inform Viettel of the enterprises that he/she or his/her related persons own or has controlling interest.

6. Other obligations and responsibilities prescribed by law and this Charter.

Section 3. CONTROLLERS

Article 54. Controllers

1. Designation and operation of Controllers of Viettel shall comply with regulations on controllers of wholly state-owned single-member limited liability companies.

2. The quantity, qualifications, operation, duties, responsibilities, entitlements, obligations, relationships of controllers with relevant organizations and individuals; salaries and other benefits of controllers shall comply with regulations of law.

Section 4. DEPUTY GENERAL DIRECTOR, CHIEF ACCOUNTANT, ASSISTANCE AND INTERNAL CONTROL APPARATUS

Article 55. Deputy General Director and Chief Accountant

1. Deputy General Directors:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Deputy General Directors shall assist the General Director operating Viettel ad assigned and authorized by the General Director, in accordance with regulations of law; are responsible to Viettel’s President and General Director for the performance of their duties and entitlements.

c) The designation, re-designation, dismissal, resignation; reassignment, secondment, promotion, discipline and commendation, demotion, cashiering, military discharge, resignation, retirement of Deputy General Directors shall comply with Vietnam’s Army Personnel Regulations, other regulations of the Ministry of National Defense and the law.

d) Salaries, bonuses, allowances and other benefits of Deputy General Directors shall comply with Viettel’s salary regulations and regulations of law and be appropriate for Viettel’s business performance.

2. Chief accountant:

a) Viettel has 01 chief accountant, the term of office of whom shall comply with Vietnam’s Army Personnel Regulations, other regulations of the Ministry of National Defense and the law.

b) The chief accountant shall organize Viettel’s finance and accounting tasks; assist Viettel’s President and General Director in financial supervision and development of Viettel’s financial resources in accordance with regulations of law on finance and accounting; has the duties and entitlements prescribed by regulations of law on finance and accounting; is responsible to the Prime Minister, Viettel’s General Director and the law for performance of his/her duties.

c) The designation, re-designation, dismissal, resignation; reassignment, secondment, promotion, discipline and commendation, demotion, cashiering, military discharge, resignation, retirement of the chief accountant shall comply with Vietnam’s Army Personnel Regulations, other regulations of the Ministry of National Defense and the law.

d) Salaries, bonuses, allowances and other benefits of the chief accountant shall comply with Viettel’s salary regulations and regulations of law and be appropriate for Viettel’s business performance.

Article 56. Assistance apparatus

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The organizational structure, duties and entitlements and personnel of assistance apparatus shall be decided by Viettel’s President and General Director according to Viettel’s objectives.

Article 57. Internal control apparatus

1. Viettel’s internal control apparatus is meant to assist Viettel’s President and General Director in inspection and supervision of Viettel’s and Viettel Group’s business operation and administration; discover, prevent, reduce and deal with mistakes and risks during business operation; ensure all operations of Viettel and enterprises of Viettel Group are stable, safe and lawful.

2. Viettel’s President shall decide the establishment of the internal control apparatus, its organizational structure, functions, tasks, powers, standards, qualifications, salaries, bonuses, operation regulations and other relevant issues.

Section 5. Employees participating in the management of Viettel

Article 58. Types of participation

Employees may participate in the management of Viettel through:

1. Employee assembly.

2. Workplace dialogue.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Viettel’s Trade Union.

5. Exercise  of the right to complain and denounce prescribed by law.

6. Other forms prescribed by law.

Article 59. Management issues with employee participation

Employees may participate in discussions and make comments before the following issues are decided by competent persons:

1. Establishment and revision of rules and regulations that have to be known among all employees.

2. Solutions for cutting costs, improving productivity, labor safety, labor hygiene, environmental safety and fire safety.

3. Establishment and revision of the collective bargaining agreement.

4. Resolution of the employee assembly.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Other issues relevant to rights and obligations of employees prescribed by law.

Chapter V

RELATIONSHIP OF VIETTEL WITH DEPENDENT UNITS, SUBSIDIARY COMPANIES AND ASSOCIATE COMPANIES

Section 1. MANAGEMENT AND ADMINISTRATION RULES

Article 50. Cooperation within Viettel

Viettel, subsidiary companies, member enterprises and associate companies (hereinafter referred to as “Viettel Group’s participants”) shall cooperate with each other as follows:

1. Establish common operation regulations on the basis of agreements between Viettel and Viettel Group’s participants.

2. Viettel shall preside over, in part or in full, the cooperation in performance of the following activities among Viettel Group’s participants:

a) Development and management of business plans.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Assignment of business lines of Viettel Group’s participants.

d) Organization of finance, accounting and statistics tasks.

dd) Establishment, management and use of funds of Viettel Group.

e) Management and use of assigned resources and land.

g) Personnel, salaries, remunerations, health care, training, human resources development.

h) Assurance of labor safety, natural disaster management and environmental safety.

i) Application of technologies.

k) Naming of units of Viettel Group; use of names and trademarks of Viettel Group.

l) Administrative and diplomatic tasks of Viettel Group.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

n) Other activities agreed among Viettel Group’s participants.

Article 61. Cooperation and autonomy principles

1. Viettel Group’s participants that operate in the same business line or area or provide the same service shall cooperate and assist each other in accordance with Viettel’s business and market development strategy, ensuring fairness, mutual respect and benefits.

2. Viettel Group’s participants shall have business autonomy and are responsible to their owner and the law.

3. Contracts, transactions and other relationships between Viettel and Viettel Group’s participants shall be established and carried out independently and equally according to the conditions applied to independent legal entities.

4. Viettel Group’s participants shall have their own charters which area approved following the procedures prescribed by law in a manner that is appropriate for their type of business.

Article 62. Management of Viettel Group through Viettel

1. Viettel shall represent Viettel Group in the relationship with third parties in Vietnam and other countries and other activities in the name of Viettel Group under agreement with Viettel Group’s participants and relevant regulations of law.

2. Viettel shall exercise its rights to member enterprises through capital, services, technology, market, trademarks in accordance with this Charter and charters of the member enterprises or the agreement between Viettel and those enterprises.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Employ Viettel’s management apparatus or establish a separate management apparatus to study and develop strategies, propose solutions for coordinating the activities specified in Clause 4 of this Article to Viettel’s President for approval; carry out the activities specified in Clause 4 of this Article through the authorized representatives of Viettel Group’s participants.

b) Coordinate activities of Viettel Group through execution of contracts with Viettel Group’s participants.

c) Establish uniform regulations in Viettel Group.

d) Develop and implement measures for assurance information security and national telecommunications network safety as prescribed by law.

4. Activities to be coordinated by Viettel:

a) Development, implementation of development strategies and business cooperation plans of Viettel Group; development of business strategies of member enterprises according to the development strategy; business cooperation plans of Viettel Group; development and implementation of management regulations, standards and norms uniformly applied in Viettel Group.

b) Classification of member enterprises according to their positions and importance in Viettel Group’s development strategy; determination of primary business lines, list of key member enterprises; orientation of member enterprises operating in primary business lines; management of authorized representatives of Viettel’s controlling interest in key enterprises.

c) Development of 5-year and annual development plans and business plans of member enterprises.

d) Establishment of business and investment objectives, business targets; task assignment, specialization, cooperation, market penetration, expansion and sharing, export use of trademarks of Viettel Group, information services, research and development, training and other activities of member enterprises according to general policies of Viettel Group.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Orientation of personnel structure of member enterprises.

g) Orientation of charters and control charter capital structure of member enterprises.

h) Appointment of authorized representatives to participate in management of subsidiary companies and associate companies. Promulgation and implementation of regulations on appointment, replacement, supervision and assessment of representatives’ performance.

i) Gathering resources of member enterprises and associate companies to carry out bidding and execution of common projects of member enterprises and associate companies under their agreements.

k) Research, technology transfer, marketing, trade promotion, international cooperation and other activities for Viettel Group’s participants.

l) Cooperation in establishment, management and use of common funds; financial supervision and risk management; provide assistance in for member enterprises at their request.

m) Cooperation in performance of administrative tasks and transactions with partners of member enterprises at their request; perform public interest tasks and other tasks assigned by the State.

n) Establishment and connection of information networks of all member enterprises and associate companies.

o) Provision of assistance for member enterprises directly serving defense and security in maintaining and developing their business in the beginning to achieve budget balance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

q) Discussion with Viettel Group’s participants in performance of common activities.

r) Organization of the coordination between departments of Viettel.

s) Viettel and its subsidiary companies may participate in each other’s selection of contractor for purchase/sale trade of goods and services that belong to primary business lines of Viettel and are both the outputs of one company and the inputs of the other within Viettel Group. In case a product or service is unique in the market, comply with regulations of the Prime Minister.

t) Other activities appropriate for characteristics of Viettel Group, relevant regulations of law, this Charters, charters of subsidiary companies, member enterprises, associate companies and association contracts.

5. Viettel, its subsidiary companies, member enterprises and associate companies have the rights and obligations of enterprises ad prescribed by law; are legally responsible for their business operation; have rights and obligations under contracts and agreements among them.

6. The cooperation and orientation within Viettel Group shall comply with law; charters of subsidiary companies, member enterprises, associate companies; rights of representatives of state ownership at Viettel or agreements between Viettel and its subsidiary companies, member enterprises, associate companies; the position of Viettel in coordination of its member enterprises and associate companies.

7. In case Viettel takes advantage of its position to interfere beyond the power of the owner/member/shareholder or against the agreements with Viettel Group’s participants and threatens their interests or relevant parties, Viettel and relevant persons shall be responsible as prescribed by law.

Article 63. Responsibilities of Viettel for management and operation of Viettel Group

1. Responsibility to the representative of state ownership for achievement of its primary objectives and other objectives set out by the representative. Facilitate supervision by the representative of state ownership of the investment portfolio, projects for investment in finance, banking, health insurance, securities and real estate as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Provide information and report the issues specified in this Charter.

4. Establish organizations that provide services for Viettel Group’s participants.

5. Report to and facilitate supervision by competition authorities regarding economic concentration in Viettel Group.

6. Fulfill obligations corresponding to the registered type of business and other obligations prescribed by law.

7. Establish and implement the system for evaluation of qualification of authorized representatives at member enterprises.

8. Establish and implement the policies on managerial personnel at Viettel and authorized representatives at subsidiary companies, member enterprises and associate companies.

9. Instruct member enterprises to establish funds and uniform operation and accounting systems as prescribed by law.

Section 2. MANAGEMENT OF VIETTEL’S INVESTMENTS IN OTHER ENTERPRISES

Article 64. Rights and obligations of Viettel to management of Viettel’s investments in other enterprises

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Rights and obligations of Viettel to wholly Viettel-owned subsidiary companies shall comply with Point v Clause 5 Article 45 of this Charter, those companies’ charters and regulations of law.

3. Rights and obligations of Viettel to other subsidiary companies in which Viettel has shares/stakes shall comply with Point X Clause 5 Article 45 of this Charter, those companies’ charters and regulations of law.

Article 65. Qualifications and operation of representatives of Viettel’s investments in other enterprises

1. An representative of Viettel’s investment in another enterprise shall fully satisfy the following conditions:

a) He/she is a Vietnamese citizen and resident;

b) He/she has political credentials, moral sense, full legal capacity and good health to perform his/her tasks;

c) He/she has legal knowledge and compliance to the law;

d) He/she has professional qualifications and experience suitable for his/her position as a representative;

dd) He/she is not being banned from holding certain positions, disciplined, investigated, prosecuted, tried, serving an imprisonment sentence or a disciplinary decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Fulfill other conditions prescribed by relevant laws.

2. Operation of representatives of Viettel’s investments in other enterprises

a) Viettel shall appoint the representatives of Viettel’s investments in other enterprises in writing, specifying their rights and responsibilities.

b) The representative shall operate within the term of office of the Board of Members or Board of Directors.

c) A full-time representative shall only operate at one enterprise.

d) A part-time representative may operate at more than one enterprise.

Article 66. Duties, entitlements and obligations of representatives of Viettel’s investments in other enterprises

1. Ask for Viettel’s opinions about the following issues before offering his/her opinions or vote and make decisions at the General Assembly of Shareholders, meetings of the Board of Directors or Board of Members of the enterprise:

a) Busines lines, objectives, business strategy, investment and development plans, business plans.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Distribution of profit and contribution to the enterprise’s funds.

d) Reorganization, dissolution, bankruptcy of the enterprise.

dd) Other issues within the power of the General Assembly of Shareholders, Board of Directors or Board of Members.

2. Report the losses, insolvency or failure to perform assigned tasks and other violations.

3. Submit quarterly, annual and irregular reports at the request of Viettel on the enterprise’s performance and finance and propose solutions.

4. Resign when his/her duties are not fulfilled, or he/she is no longer qualified for the position of Viettel’s representative.

5. Take legal responsibility for the losses of capital of the enterprise.

6. Exercise and fulfill other rights, responsibilities and obligations prescribed by law, this Charter and Viettel’s rules and regulations.

Article 67. Salaries, bonus and benefits of representatives of Viettel’s investments in other enterprises

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For part-time representatives of Viettel’s investments in other enterprises:

a) Remunerations: paid by the enterprises.

b) Salary, responsibility allowance, bonuses and other benefits: paid by Viettel.

3. Representatives of Viettel’s investments in other enterprises shall be entitled to other benefits prescribed by law and this Charter.

Section 3. Relationship of Viettel with dependent units, subsidiary companies and associate companies

Article 68. Relationship between Viettel and its dependent units in Vietnam and other countries.

1. Viettel’s dependent units in Vietnam and other countries shall be established and operated in accordance with Vietnam’s law, the host country’s law and this Charter. Viettel shall exercise the rights and obligations of the owner to the dependent units in accordance with Vietnam’s law, the host country’s law and this Charter.

2. Viettel’s dependent units shall implement this Charter or their own rules and regulations that are approved by Viettel’s President; earn revenues from execution of contracts for supply of goods and services with units within and outside of Viettel; record their operating expense in as Viettel’s expense.

3. General Directors/Directors and heads of Viettel’s dependent units in Vietnam and other countries may decide investment projects, contracts for purchase and sale of assets, lease, borrowing and other contracts within the scope of power assigned or authorized by Viettel’s President and in accordance with regulations of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Viettel is the owner of wholly Viettel-owned subsidiary companies. Viettel’s President shall exercise the rights and obligations of the owner to these subsidiary companies in accordance with Point v Clause 5 Article 45 of this Charter, the subsidiary companies’ charters and regulations of law. The assistance apparatus shall assist Viettel’s President in:

a) Receiving, inspecting, validating reports submitted by subsidiary companies before submitting them to Viettel’s President for consideration, approval or decision.

b) Supervise the implementation of business cooperation plans and other tasks at the companies.

2. Rights and obligations of wholly Viettel-owned subsidiary companies:

a) Perform busines tasks under the contracts with Viettel; be provided with information, services and benefits from common operations of Viettel Group in accordance with this Charter and under agreements with member enterprises and associate companies, and regulations of law.

b) Implement common agreements of Viettel Group and contracts with Viettel and Viettel Group’s participants; implement lawful subsidiary company-related decisions of Viettel ; participate in implementation of the plans for business cooperation with Viettel and Viettel Group’s participants.

3. Rights and obligations of authorized representatives at wholly Viettel-owned subsidiary companies shall comply with Article 66 of this Charter and regulations of law.

4. For wholly Viettel-owned subsidiary companies established overseas, the rights and obligations of Viettel and authorized representatives shall comply with the host country’s law.

Article 70. Relationship between Viettel and subsidiary companies in which Viettel has controlling interest in Vietnam and overseas

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Subsidiary companies in which Viettel has controlling interest have the rights and obligations prescribed by law and the following rights and obligations:

a) The right to participate in business cooperation plans under contracts with Viettel and member enterprises; be provided with information, services and benefits from common operations of Viettel Group in accordance with this Charter and under agreements with member enterprises and associate companies and relevant laws.

b) Implement common agreements of Viettel Group, contracts with Viettel and member enterprises, lawful decisions of Viettel to serve Viettel’s controlling interest in the subsidiary companies.

3. Rights and obligations of authorized representatives at subsidiary companies in which Viettel has controlling interest shall comply with Article 66 of this Charter and regulations of law.

4. For overseas subsidiary companies in which Viettel has controlling interest, the rights and obligations of Viettel and authorized representatives shall comply with the host country’s law.

Article 71. Relationship between Viettel and associate companies in Vietnam and other countries

1. Viettel is the owner of Viettel’s stakes in its associate companies. Viettel’s President shall exercise the rights and obligations of the owner to associate companies in accordance with Point x Clause 5 Article 45 of this Charter, their charters, regulations of law and the association agreements/contracts. Representatives of Viettel’s stakes in the associate companies shall assist Viettel’s President in exercising the owner’s rights and obligations in accordance with regulations of law and this Charter.

2. Viettel shall develop the relationship with its associate companies through agreements on trademark, market, technology, research, training, human resources development and other agreements.

3. Rights and obligations of representatives of Viettel’s stakes at associate companies shall comply with regulations of law and this Charter.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter VI

VIETTEL’S FINANCE

Article 72. Capital, assets and funds of Viettel

1. Viettel’s capital includes state investment in Viettel, capital raised by Viettel and other types of capital prescribed by law.

2. State investment in Viettel includes investment from state budget, capital from development investment funds at enterprises, enterprise arrangement assistance fund, government-backed loans, state loans and other types of capital invested in Viettel by the State.

3. Viettel is the direct recipient of state investment in projects in which Viettel is the investor. Viettel is entitled to regulate investments in its dependent units, subsidiary companies and associate companies in consideration of their demand and business performance as prescribed by law.

4. Viettel’s funds include:

a) Funds assigned to Viettel by the State, including: the fund for commissioning Viettel’s manufacture, repair, upgrade, improvement, supply of information technology products and services serving national defense, and other funds as prescribed by law.

b) Viettel’s funds: scientific and technological development fund; investment and development fund; welfare fund; fund for rewarding enterprise managers and controllers, and other funds prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Funds assigned to Viettel by the State mentioned in Point a Clause 4 of this Article shall be developed, management and used under decisions of competent authorities.

b) The investment and development fund shall be developed and managed in accordance with regulations of law and used for increasing Viettel’s charter capital, execution of Viettel’s investment projects, making investments in startups, application of new products and technologies of Viettel, and make investments in other projects of Viettel as prescribed by law. The contribution ratio, mechanisms of operation, management and evaluation of startups, application of new products and technologies shall be specified in Viettel’ financial management regulations.

c) The scientific and technological development fund, welfare fund, fund for rewarding enterprise managers and controllers and other funds shall be developed and used prescribed by law.

d) Details about development, management and use of the funds mentioned in Clause 4 of this Article shall be specified in Viettel’s financial management regulations and relevant laws.

Article 73. Management of capital, assets, revenues, expenses, costs and distribution of profits of Viettel

1. Management of capital, assets, revenues, expenses, costs and distribution of profits of Viettel shall comply with Viettel’s financial management regulations and regulations of law.

2. Revenues, other incomes and expenses in foreign currencies shall be recorded at exchange rates quoted by commercial banks that have transactions with Viettel.

Article 74. Financial plan, accounting, audit and statistics

1. Viettel’s fiscal year begins on January 01 and ends on December 31.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Subsidiary companies shall prepare and submit their financial statements to Viettel and are responsible for their accuracy and legitimacy. Viettel’s President shall be responsible for the accuracy of the financial statements, statistical reports and Viettel’s financial disclosure.

4. Viettel’s President shall implement regulations on reporting to representatives of state ownership in accordance with regulations of law and this Charter.

Chapter VII

VIETTEL GROUP’S OUTWARD INVESTMENTS

Article 75. Viettel Group’s outward investments

1. Viettel Group’s outward investments include outward investments by Viettel, its subsidiary companies and subsidiary companies over 50% charter capital of which are held by Viettel.

2. Viettel’s outward investments may exceed 3 business levels and are subject to approval by the Prime Minister.

3. Viettel’s outward investments shall comply with regulations of this Charter, Vietnam’s law and the host country’s law.

Article 76. Transfer of foreign currencies to other countries to pay for telecommunications licenses granted overseas

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter VIII

MANAGEMENT OF VIETTEL’S EMPLOYEES AND SALARIES

Article 77. Mechanism for management of Viettel’s employees and salaries

The mechanism for management of Viettel’s employees and salaries shall comply with regulations of law on management of Viettel’s employees and salaries and other regulations of law.

Chapter IX

REORGANIZATION, OWNERSHIP DIVERSIFICATION, DISSOLUTION AND BANKRUPTCY OF VIETTEL

Article 78. Reorganization of Viettel

1. Reorganization forms include: Consolidation, acquisition, full and partial division, conversion of business type and other forms of reorganization prescribed by law.

2. Reorganization of Viettel shall be decided by the Prime Minister in consideration of the request of the Ministry of National Defense and follow legal procedures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 79. Ownership diversification

1. Viettel shall carry out ownership diversification in case the Prime Minister decides to equitize it or transfer part or all of state capital in Viettel.

2. Procedures for ownership diversification and transfer shall comply with the regulations of law relevant to the type of diversification or transfer.

Article 80. Dissolution of Viettel

1. Viettel’s dissolution shall be considered in the following cases:

a) The dissolution is decided by the owner.

b) The Certificate of Enterprise Registration is revoked.

2. Viettel may only be dissolved after all debts and other liabilities are fully paid and it is not involved in any dispute being undergoing settlement by court or arbitration.

3. Viettel’s dissolution shall be appropriate for the Master Scheme for Arrangement, Innovation, Restructuring of State-owned Enterprises approved by the Prime Minister. In case Viettel’s dissolution is not included therein, the Ministry of National Defense shall submit a proposal to the Prime Minister for consideration.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 81. Bankruptcy of Viettel

The process of Viettel’s bankruptcy shall comply with bankruptcy laws.

Chapter X

VIETTEL’S RECORDS AND DOCUMENTS

Article 82. Access to Viettel records and documents

1. Viettel shall send the Ministry of National Defense, the Ministry of Finance and relevant authorities periodic reports as prescribed by law.

2. Where necessary, competent authorities may request Viettel, in writing, to provide documents relevant to the exercising of the rights of state management and the rights of representatives of state ownership in accordance with regulations of law and this Charter.

3. In addition to the documents necessary for periodic and unscheduled meetings, Viettel’s President is entitled to request the General Director, Deputy General Directors, chief accountant and managers of Viettel to provide any document relevant to the performance of Viettel’s President’s functions and tasks.

4. Viettel’s President shall be responsible for storage and protection of Viettel’s records and documents in accordance with regulations of law and Viettel.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 83. Disclosure and provision of information

1. Viettel’s President or the person authorized by Viettel’s President shall disclosed Viettel’s information as prescribed by law.

2. Viettel’s President is responsible for the adequacy and accuracy of the information disclosed.

3. Viettel’s President shall provide information at the request of inspecting authorities in accordance with inspection laws.

Chapter XI

SETTLEMENT OF INTERNAL DISPUTES; REVISION OF VIETTEL’S CHARTER

Article 84. Settlement of internal disputes

1. Internal disputes of Viettel shall be settled through negotiation in accordance with this Charter.

2. In case a dispute cannot be settled, the parties may apply dispute settlement methods that are comfortable with regulations of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Government shall decide revisions to this Charter.

2. Viettel’s President is entitled to proposed revisions to this Charter to the Ministry of National Defense, which will propose them to the Government for decision.

Chapter XII

IMPLEMENTATION CLAUSES

Article 86. Effect and scope of implementation

1. This Charter is the legal basis for organization and operation of Viettel. All employees, representatives of Viettel’s investments, Viettel’s dependent units, subsidiary companies, member enterprises are responsible for the implementation of this Charter.

2. Viettel’s dependent units, subsidiary companies, member enterprises and associate companies shall, on the basis for their types of business and regulations of this Charter, draft their own charters, which must not contradict this Charter, and submit them to competent authorities for approval.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decree No. 05/2018/ND-CP dated January 05, 2018 on the Charter of Viettel

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.112

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!