Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 392/KH-UBND 2022 đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công Bắc Ninh

Số hiệu: 392/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hương Giang
Ngày ban hành: 29/07/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 392/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và các năm tiếp theo;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công với quyết tâm cao nhất thực hiện mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2022 và các năm tiếp theo.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc giải ngân vốn đầu tư công đối với các sở, ban, ngành, đơn vị được giao làm Chủ đầu tư. Tăng cường sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo:

- Quy định của pháp luật về đầu tư công, các chỉ đạo của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, văn bản của các Bộ, ngành về nâng cao công tác quản lý, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhất là: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ đã ban hành từ đầu năm 2022; Công điện: số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022, số 307/CĐ-TTg ngày 08/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 4467/BKHĐT-TH ngày 01/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Kết luận số 305-KL/TU ngày 30/12/2021, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/6/2022; của UBND tỉnh về các Quyết định quản lý đầu tư công: Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 20/9/2021, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022, Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 25/02/2022, Văn bản số 987/QĐ-UBND ngày 13/4/2022, Thông báo số 47/TB-UBND ngày 29/4/2022 và kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này.

II. NHIỆM VỤ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Chủ đầu tư phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, sự quyết tâm chính trị cao của các cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công; phân công trách nhiệm cụ thể đối với tổ chức, cá nhân phụ trách, chịu trách nhiệm; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ đề ra.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tập trung nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản pháp luật hướng dẫn về lập, phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm.

- Chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định, phân công nhiệm vụ Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (do lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng). Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đề xuất chế tài xử lý việc chậm trễ trong các khâu của quy trình đầu tư công[1].

- Thường xuyên nắm bắt tình hình và kết quả triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công hằng năm. Phối hợp với Sở Tài chính rà soát vốn bố trí cho dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh), các dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, các dự án được ngân sách trung ương hỗ trợ vốn và các dự án, nhiệm vụ chi quan trọng của tỉnh.

- Xây dựng cụ thể tiêu chí điều chuyển vốn giữa các dự án trong kế hoạch đầu tư công hằng năm. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Chủ đầu tư dự án ngân sách cấp tỉnh kịp thời đề xuất phương án điều chuyển đối với các dự án đầu tư công ngân sách tỉnh đã được phân bổ vốn từ đầu năm đến ngày 30/9 hằng năm có tỷ lệ giải ngân thấp hơn 60%. Trường hợp các dự án giải ngân không theo tiến độ cam kết, kiên quyết tham mưu điều chuyển vốn trước ngày 15/11 hằng năm cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có khối lượng cần thanh toán.

- Đẩy nhanh việc thẩm định trình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư dự án.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì rà soát, xác định nguồn vốn bổ sung cho chi đầu tư phát triển (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn lực hợp pháp khác …) để kịp thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền phương án sử dụng.

- Đôn đốc các Chủ đầu tư (Nhà đầu tư) lập, gửi hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, quyết toán các dự án. Báo cáo hằng quý kết quả quyết toán dự án hoàn thành do Sở Tài chính thẩm tra, quyết toán; đề xuất biện pháp xử lý đối với các Chủ đầu tư (Nhà đầu tư) dự án, công trình chậm lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Bám sát các Bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện thủ tục dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Bắc Ninh vay vốn ngân hàng thế giới”, xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành tiến độ giải ngân năm 2022.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu dự thảo quy trình các bước phối hợp giữa các Ban quản lý dự án cấp tỉnh với UBND cấp huyện trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

4. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng thường xuyên biến động theo quy định hiện hành. Lập và công bố chỉ số giá xây dựng hằng quý theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Cập nhật, công bố công khai giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệm thu khối lượng hoàn thành xây dựng, quản lý chất lượng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Tập trung định hướng, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân năm 2022 và các năm tiếp theo.

6. Thanh tra tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích; chất lượng và hiệu quả; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với những vi phạm trong lĩnh vực đầu tư công; công khai và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc tổ chức thực hiện.

7. Kho bạc nhà nước tỉnh

Tổ chức triển khai và chỉ đạo, hướng dẫn Kho bạc cấp huyện đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn đầu tư công thuộc 03 cấp ngân sách. Báo cáo hằng quý danh sách các Chủ đầu tư tồn dư tạm ứng lớn, tạm ứng kéo dài, không có kế hoạch thu hồi; đề xuất chế tài xử lý, thu hồi theo đúng quy định của pháp luật.

8. Các Sở chuyên ngành liên quan đến dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực Sở, ngành quản lý

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các dự án, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng dự án; rà soát rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, đơn giản hóa các thủ tục trong công tác thẩm tra, thẩm định, phê duyệt và cấp phép thi công thuộc thẩm quyền; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Chủ trì, phối hợp với các Chủ đầu tư, UBND huyện, thành phố rà soát các dự án để kịp thời nắm bắt, điều chỉnh các nội dung, quy mô, thiết kế của dự án chưa phù hợp với tình hình thực tế thi công và quy định hiện hành (nếu có); tránh tình trạng trong quá trình thi công xây dựng công trình phải điều chỉnh thiết kế nhiều lần, làm chậm quá trình thi công, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án.

9. Các Chủ đầu tư dự án ngân sách cấp tỉnh quản lý

- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ để khởi công và triển khai thực hiện các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn hằng năm. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đảm bảo tính công khai, minh bạch, cạnh tranh; lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, bảo đảm chất lượng công trình; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

- Tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, chủ động phối hợp với Hội đồng GPMB cấp huyện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công công trình; chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn; trong đó lưu ý thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSNN hằng năm trước ngày 15 tháng 11 năm kế hoạch theo đúng chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4467/BKHĐT-TH ngày 01/7/2022.

- Phân công rõ lãnh đạo đơn vị phụ trách từng dự án để trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiến độ thực hiện dự án. Xây dựng lộ trình phấn đấu thực hiện giải ngân chi tiết từng dự án cụ thể theo tháng, quý, năm. Đưa kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và các năm tiếp theo là một trong những tiêu chí xét, đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức hằng năm thuộc cơ quan, đơn vị.

10. UBND các huyện, thành phố

- Đẩy mạnh công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý hiệu lực, hiệu quả đất đai, nhất là nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng các loại đất; chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng cấp huyện tập trung lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đặc biệt phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số dự án lớn (Dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, các dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội….), các dự án do các Chủ đầu tư cấp tỉnh làm Chủ đầu tư triển khai thực hiện trên địa bàn… Tổ chức tuyên truyền cho người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái đị        nh cư của từng dự án, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo sự tin tưởng và đồng thuận của người dân trong việc triển khai thực hiện.

- Phát huy vai trò người đứng đầu, Chủ tịch UBND cấp huyện định kỳ hằng tuần chủ trì họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng; rà soát các kiến nghị khó khăn, vướng mắc của Chủ đầu tư và khẩn trương phối hợp giải quyết, tháo gỡ dứt điểm theo thẩm quyền. Trường hợp đã thực hiện đúng thủ tục, trình tự nhưng còn hộ dân không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế theo quy định.

- Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng cho từng dự án trong địa bàn quản lý với tiến độ hoàn thành sớm nhất có thể (Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chậm tiến độ kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn). Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy trình các bước trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Phối hợp với các Chủ đầu tư đẩy nhanh công tác quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng để thực hiện quyết toán dự án.

11. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tại địa bàn có dự án đầu tư công để đồng thuận, tự giác, tích cực thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước, trong đó có công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và các năm tiếp theo. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc; cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, các địa phương và các Chủ đầu tư căn cứ Kế hoạch để triển khai thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương, các Chủ đầu tư triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

- Định kỳ và đột xuất tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban, cơ quan thuộc Tỉnh uỷ;
- MTTQ và các Đoàn thể nhân dân tỉnh;
- Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Chủ đầu tư dự án ngân sách tỉnh (d/s đính kèm);
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Bí thư Huyện uỷ, Thành uỷ;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Bắc Ninh; Đài PT-TH tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các chuyên viên nghiên cứu;
- Lưu: VT, KTTH (H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

 

DANH SÁCH

CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2022

STT

Chủ đầu tư

1

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2

Chi cục thủy lợi

3

Chi cục kiểm lâm

4

Trung tâm NS&VSMTNT

5

Công ty TNHH MTV khai thác CT Thủy lợi Bắc Đuống

6

Công ty KTCT Thủy lợi Nam Đuống

7

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

8

Ban QLDA Sở Giao thông

9

Ban QLDA Thành phố

10

UBND huyện Quế Võ (phòng Tài nguyên môi trường)

11

Ban QLDA Quế Võ

12

Ban QLDA Thuận Thành

13

Phòng văn hóa thông tin - UBND huyện Thuận Thành

14

Ban QLDA Yên Phong

15

Ban QLDA Tiên Du

16

Ban QLDA Lương Tài

17

Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh

18

Ban quản lý dự án Gia Bình

19

UBND thị trấn Gia Bình

20

Ban QLDA các công trình xây dựng huyện Từ Sơn

21

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

22

Công an tỉnh

23

Sở Tài nguyên và môi trường

24

Sở Tư pháp

25

Văn phòng tỉnh ủy

26

Sở Y tế

27

Thanh tra tỉnh

28

Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh

29

Sở Kế hoạch và Đầu tư

30

Ban tiếp công dân tỉnh

31

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

32

Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh

33

Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng

34

Sở Giáo dục và Đào tạo

35

Bệnh viện đa khoa tỉnh

36

Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

37

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

 [1] Tại Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 28/6/2022, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân chậm trễ và không hoàn thành việc phân bổ chi tiết, giải ngân vốn đầu tư công do nguyên nhân chủ quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2022.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 392/KH-UBND thực hiện Chỉ thị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngày 29/07/2022 và các năm tiếp theo do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.896

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!