Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính kế hoạch đầu tư

Số hiệu: 155/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Phạt đến 10 triệu nếu thực hiện dự án chậm tiến độ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư.

Nghị định này có bổ sung thêm quy định phạt với một số hành vi như:

- Phạt từ 5 đến 10 triệu với hành vi không giám sát, đánh giá quá trình thực hiện dự án ODA hoặc thực hiên dự án chậm so với tiến độ quy định mà không có lý do chính đáng.

- Phạt từ 20 đến 30 triệu với hành vi triển khai dự án ODA không đúng nội dung trong quyết định đầu tư.

- Phạt từ 50 đến 70 triệu với hành vi không triển khai dự án đầu tư sau 12 tháng mà không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước.

- Phạt đến 70 triệu đồng nếu sử dụng vốn nhà nước đầu tư kinh doanh sai mục đích.

Ngoài ra, Nghị định cũng điều chỉnh tăng gấp nhiều lần mức phạt trong các nội dung về đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX.

Nghị định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2014.

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 155/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư,

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

2. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định tại Nghị định này bao gồm các hành vi sau:

a) Vi phạm quy định trong lĩnh vực đầu tư sử dụng vốn Nhà nước;

b) Vi phạm quy định trong lĩnh vực đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài;

c) Vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý đấu thầu;

d) Vi phạm quy định trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

3. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư chưa được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

Điều 2. Đối tượng bị xử phạt

Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Điều 3. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả quy định cụ thể tại các điều của Chương II Nghị định này.

Điều 4. Mức phạt tiền trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền đối với cá nhân và hộ gia đình bằng 1/2 (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức.

Chương 2.

CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

MỤC 1. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Điều 5. Vi phạm các quy định về Báo cáo nghiên cứu khả thi (Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án có xây dựng công trình)

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không tuân thủ trình tự, thủ tục lập và thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi;

b) Không tuân thủ trình tự, thủ tục và điều kiện điều chỉnh dự án đầu tư.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập dự toán, thanh toán, quyết toán chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi không đúng đơn giá, định mức theo quy định;

b) Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi không phù hợp với quy mô của nhóm dự án theo quy định;

c) Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

d) Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi không đầy đủ nội dung theo quy định.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi không có trong quy hoạch hoặc chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận bổ sung quy hoạch;

b) Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi không đúng theo quy hoạch được phê duyệt.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả các khoản chi phí bị tăng thêm do việc lập dự toán, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi không đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;

b) Buộc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này;

c) Buộc bổ sung các nội dung còn thiếu đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này;

d) Buộc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này.

Điều 6. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư có xây dựng công trình

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư có xây dựng công trình về khảo sát, thiết kế, giám sát thi công, xây dựng công trình, quản lý chất lượng, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư được xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Điều 7. Vi phạm về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn quy định;

b) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đầy đủ nội dung theo quy định.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

b) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không trung thực.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc bổ sung các nội dung còn thiếu vào Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;

b) Buộc gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này.

Điều 8. Vi phạm về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không tổ chức giám sát, đánh giá quá trình thực hiện chương trình, dự án ODA theo quy định;

b) Thực hiện dự án chậm so với tiến độ quy định nếu không vì lý do khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi triển khai dự án không đúng các nội dung trong quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt Văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải tổ chức giám sát, đánh giá dự án theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

Điều 9. Vi phạm về chế độ báo cáo và cung cấp thông tin đối với chương trình, dự án ODA

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện chương trình, dự án ODA gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai lệch cho các bên hợp đồng, tư vấn lập và thực hiện chương trình, dự án ODA.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc lập báo cáo gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Buộc cung cấp thông tin, tài liệu chính xác cho các bên hợp đồng, tư vấn lập và thực hiện chương trình, dự án đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

MỤC 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI VÀ ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Điều 10. Vi phạm các quy định về đầu tư tại Việt Nam

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo không trung thực về hoạt động đầu tư.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập hồ sơ dự án đầu tư không trung thực, không chính xác để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

b) Thực hiện dự án chậm so với tiến độ quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư nhưng không thông báo bằng văn bản tới cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư;

c) Không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thủ tục thanh lý dự án đầu tư.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư;

b) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp không đúng quy định;

c) Chuyển đổi hình thức đầu tư hoặc chuyển nhượng vốn đầu tư không đúng quy định;

d) Chuyển nhượng dự án không đúng quy định.

6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Tiếp tục triển khai dự án khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư;

c) Tiếp tục triển khai dự án khi đã hết thời hạn hoạt động ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư;

d) Không triển khai dự án đầu tư sau 12 (mười hai) tháng mà không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi triển khai thực hiện dự án khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư; báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này;

c) Buộc gửi thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này;

d) Buộc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thanh lý theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều này;

đ) Buộc thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều này.

Điều 11. Vi phạm các quy định về sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, kinh doanh

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, góp vốn, mua cổ phần khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

b) Thay đổi dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi đầu tư, kinh doanh sử dụng vốn nhà nước sai mục đích.

Điều 12. Vi phạm các quy định về đầu tư ra nước ngoài

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động đầu tư ở nước ngoài theo quy định;

b) Không thông báo hoặc thông báo thực hiện dự án đầu tư không đầy đủ nội dung theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000 000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện đúng các nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư;

b) Chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập từ việc đầu tư ra nước ngoài về nước không đúng quy định;

c) Không chuyển vốn và tài sản hợp pháp về nước khi kết thúc dự án theo quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập hồ sơ không chính xác, không trung thực để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài;

b) Dùng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để tái đầu tư vào chính dự án đầu tư đó khi Giấy chứng nhận đầu tư chưa được điều chỉnh theo quy định;

c) Dùng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để đầu tư vào dự án khác ở nước ngoài mà chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đầu tư ra nước ngoài khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư chấp thuận;

b) Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận;

c) Sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài không đúng quy định.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện báo cáo đầu tư theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

b) Buộc thực hiện đúng các nội dung của Giấy chứng nhận đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;

c) Buộc đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này;

d) Buộc thực hiện thủ tục đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này.

Điều 13. Vi phạm các quy định về ưu đãi đầu tư

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo lại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi không đáp ứng những điều kiện cam kết để được hưởng ưu đãi đầu tư. Trường hợp kê khai để hưởng ưu đãi đầu tư có vi phạm pháp luật về thuế thì áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không chính xác, không trung thực các thông tin cần thiết để được hưởng ưu đãi đầu tư.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hoàn trả những ưu đãi đầu tư đã được hưởng không đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 14. Vi phạm quy định về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) và hợp đồng hợp tác công tư (PPP)

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng dự án theo quy định;

b) Lập hồ sơ quyết toán giá trị công trình hoàn thành không đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi chuyển giao công trình không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi lập, thẩm tra các nội dung trong Báo cáo nghiên cứu khả thi không đúng quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng dự án đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

Điều 15. Vi phạm quy định về đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 10, Điều 11 và Điều 13 của Nghị định này.

MỤC 3. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Điều 16. Vi phạm các quy định về kế hoạch đấu thầu

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu không đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định;

b) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu không đầy đủ nội dung theo quy định.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Phê duyệt hình thức hợp đồng, phương thức đấu thầu, thời gian thực hiện hợp đồng không phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu;

b) Phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi chia quy mô các gói thầu không hợp lý, không đáp ứng yêu cầu về tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án dẫn đến làm giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Ngoài hình thức xử phạt quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị đăng tải trên tờ báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu.

Điều 17. Vi phạm các quy định về hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước khi phê duyệt;

b) Phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không đúng thẩm quyền theo quy định.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không quy định trong hồ sơ mời thầu việc sử dụng lao động trong nước đối với các gói thầu đấu thầu quốc tế.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Nêu các điều kiện tiên quyết để loại bỏ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không phù hợp với quy định, làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu;

b) Nêu các tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không theo quy định hoặc không phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không phù hợp với kế hoạch đấu thầu được duyệt về hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng.

5. Ngoài hình thức xử phạt quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị đăng tải trên tờ báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu.

Điều 18. Vi phạm các quy định về tổ chức đấu thầu

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm cho nhà thầu theo đúng thời gian, địa điểm nêu trong thông báo mời thầu, thông báo mời sơ tuyển, thư mời thầu, thông báo mời chào hàng.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đúng quy định;

b) Đóng, mở thầu không đúng thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu;

c) Không gửi biên bản mở thầu cho nhà thầu theo quy định;

d) Không thông báo kết quả đấu thầu theo quy định.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu vượt quá thời gian quy định.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không tổ chức thẩm định kết quả đấu thầu trước khi phê duyệt;

b) Phê duyệt kết quả đấu thầu không đầy đủ nội dung, không đúng thẩm quyền theo quy định;

c) Phê duyệt kết quả đấu thầu không phù hợp với nội dung kế hoạch đấu thầu được duyệt.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đúng theo tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu;

b) Cho phép nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu dẫn đến làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp hoặc làm thay đổi giá dự thầu;

c) Thương thảo và ký kết hợp đồng không phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả đấu thầu được phê duyệt;

d) Không yêu cầu nhà thầu trúng thầu nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng hoặc chấp nhận cho nhà thầu nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng không đúng quy định.

6. Ngoài hình thức xử phạt quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều này, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị đăng tải trên tờ báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu.

Điều 19. Vi phạm hành chính khác về đấu thầu

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không đăng tải thông tin về đấu thầu;

b) Đăng tải thông tin về đấu thầu không đầy đủ nội dung, không đủ số lượt đăng;

c) Đăng tải thông tin về đấu thầu không đúng thẩm quyền theo quy định;

d) Tổ chức thực hiện việc đăng thông tin về đấu thầu không đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu không đủ năng lực theo quy định;

b) Không hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu theo quy định;

c) Thu các khoản chi phí trong đấu thầu không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không xử lý hoặc xử lý kiến nghị trong đấu thầu không đúng quy định.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này;

b) Buộc hoàn trả các khoản thu không đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này.

MỤC 4. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH, HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Điều 20. Vi phạm quy định về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác trong trường hợp:

a) Đăng ký thành lập doanh nghiệp;

b) Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

c) Đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

d) Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

đ) Đăng ký giải thể doanh nghiệp;

e) Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

g) Thông báo tạm ngừng kinh doanh.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi và thông báo lại các thông tin doanh nghiệp đã kê khai không trung thực, không chính xác.

Điều 21. Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp không đúng thời hạn quy định.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 22. Vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định.

Điều 23. Vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tiếp tục hoạt động khi đã kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn;

b) Không góp đúng hạn số vốn đã đăng ký.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không góp đủ số vốn như đã đăng ký.

3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế;

b) Kinh doanh dưới danh nghĩa doanh nghiệp khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã giải thể;

c) Kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đăng ký gia hạn hoạt động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

b) Buộc đăng ký giảm vốn điều lệ theo quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc buộc góp đủ số vốn như đã đăng ký đối với các loại hình doanh nghiệp khác có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này;

c) Buộc định giá lại tài sản góp vốn đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này;

d) Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này.

Điều 24. Vi phạm quy định về đăng ký người thành lập doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên góp vốn, thành viên hợp danh, cổ đông sáng lập là cá nhân, tổ chức theo quy định pháp luật không được quyền thành lập doanh nghiệp.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi đối với thành viên, thành viên góp vốn, thành viên hợp danh, cổ đông sáng lập là cá nhân, tổ chức theo quy định.

Điều 25. Vi phạm về việc kinh doanh ngành, nghề không có trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh ngành, nghề không có trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 26. Vi phạm quy định về việc thuê Giám đốc doanh nghiệp tư nhân

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi thuê người khác làm Giám đốc doanh nghiệp tư nhân nhưng không đăng ký.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký bổ sung Giám đốc.

Điều 27. Vi phạm quy định về đăng ký thay đổi thành viên

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi thành viên trong thời hạn quy định kể từ ngày cam kết góp vốn lần cuối theo quy định của pháp luật.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi thành viên theo kết quả góp vốn thực tế của các thành viên công ty.

Điều 28. Vi phạm quy định về việc thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi có yêu cầu tạm dừng của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh;

b) Không đăng ký thay đổi tên của doanh nghiệp theo yêu cầu của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đối với trường hợp doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền bảo hộ sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi tên cho phù hợp với quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Điều 29. Vi phạm quy định về chế độ báo cáo

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Cho thuê doanh nghiệp tư nhân nhưng không báo cáo bằng văn bản kèm theo hợp đồng cho thuê có công chứng đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế;

b) Không nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gửi báo cáo tới cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Điều 30. Vi phạm quy định về việc thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thông báo bằng văn bản trong thời hạn quy định về thời điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh theo quy định của pháp luật;

b) Không thông báo bằng văn bản trong thời hạn quy định về việc thay đổi loại tài sản góp vốn của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;

c) Không thông báo việc góp vốn cổ phần trong thời hạn quy định kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

d) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn về việc bán doanh nghiệp tư nhân;

đ) Không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn thông báo chỉ định hoặc thay thế người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

e) Không thông báo kết quả tiến độ góp vốn bằng văn bản trong thời hạn quy định sau mỗi đợt góp vốn theo cam kết.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định.

Điều 31. Vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không thường trú tại Việt Nam;

b) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vắng mặt tại Việt Nam trên 30 ngày mà không ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đăng ký người đang thường trú tại Việt Nam làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

b) Buộc phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc đăng ký người khác cư trú ở Việt Nam làm người đại diện theo pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Điều 32. Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định, kể từ ngày kết thúc năm tài chính mà không được Phòng kinh doanh cấp tỉnh gia hạn;

b) Bổ nhiệm người không được quyền quản lý doanh nghiệp giữ các chức danh quản lý;

c) Bổ nhiệm Giám đốc (Tổng Giám đốc) công ty cổ phần không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên công ty theo quy định;

b) Không lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông theo quy định;

c) Không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp;

d) Không lưu giữ các tài liệu và con dấu tại trụ sở chính theo quy định của pháp luật.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

b) Buộc miễn nhiệm chức danh quản lý của người không được quyền quản lý doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;

c) Buộc miễn nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) công ty cổ phần đối với người không đủ tiêu chuẩn và điều kiện, đồng thời, bổ nhiệm người khác có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này;

d) Buộc cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;

đ) Buộc lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này;

e) Buộc gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này;

g) Buộc lưu giữ tài liệu và con dấu theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này.

Điều 33. Vi phạm quy định về Ban kiểm soát

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức Ban kiểm soát không đúng hoặc không đầy đủ thành phần theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên nhưng không thành lập Ban kiểm soát;

b) Công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có một cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% cổ phần của công ty nhưng không thành lập Ban kiểm soát.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tổ chức lại Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Buộc thành lập Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 34. Vi phạm quy định về giải thể doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành thủ tục giải thể đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp bị giải thể theo quy định của pháp luật.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 35. Vi phạm quy định về thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh;

b) Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh tại nơi đó đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

b) Buộc thông báo việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Điều 36. Vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đăng ký kinh doanh nhiều hơn một địa điểm;

b) Đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh;

c) Không báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này;

b) Buộc kê khai lại những nội dung đã kê khai không trung thực, không chính xác đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 37. Vi phạm về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tạm ngừng kinh doanh nhiều hơn 30 ngày mà không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đăng ký.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo việc tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 38. Vi phạm quy định về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo nội dung thay đổi đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Điều 39. Vi phạm quy định về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo hoặc nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Điều 40. Vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không tổ chức Đại hội thành viên thường niên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

b) Không lập sổ đăng ký thành viên sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

b) Hoạt động mang danh nghĩa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhưng không có Giấy chứng nhận đăng ký thành lập.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tổ chức Đại hội thành viên thường niên đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

b) Buộc lập sổ đăng ký thành viên đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;

c) Buộc đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

Điều 41. Vi phạm các quy định về đăng ký vốn góp đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không huy động đủ và đúng thời hạn số vốn đã đăng ký;

b) Không duy trì mức vốn pháp định đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định;

c) Không cấp giấy chứng nhận góp vốn cho thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi để một thành viên góp vốn lớn hơn 20% tổng số vốn góp của hợp tác xã; một hợp tác xã thành viên góp vốn lớn hơn 30% tổng số vốn góp của liên hiệp hợp tác xã.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc bổ sung đủ vốn góp như đã đăng ký đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

b) Buộc cấp giấy chứng nhận góp vốn cho thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này;

c) Buộc điều chỉnh lại tỷ lệ vốn góp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 42. Vi phạm các quy định về thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không đăng ký hoặc đăng ký không đúng thời hạn hoặc không thông báo thay đổi các nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

b) Không đăng ký đổi tên hợp tác xã khi đã thay đổi ngành, nghề kinh doanh để cấu thành tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đăng ký không trung thực, không chính xác những thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

b) Tiếp tục kinh doanh trong thời gian hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã thông báo tạm ngừng hoạt động.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều này.

Điều 43. Vi phạm các quy định về công khai thông tin của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không công bố thông tin theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công khai thông tin.

Điều 44. Vi phạm các quy định về tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập không đúng quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định.

Điều 45. Vi phạm các quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đăng ký địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không có trên bản đồ hành chính;

b) Đăng ký địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký không trung thực, không chính xác những thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Chương 3.

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 46. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Sở có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh; phạt tiền đến 75.000.000 đồng đối hành vi vi phạm về đầu tư, đấu thầu;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Chương II Nghị định này.

3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Kế hoạch và Đầu tư có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh; phạt tiền đến 80.000.000 đồng đối hành vi vi phạm về đầu tư, đấu thầu;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Chương II Nghị định này.

4. Chánh thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh; phạt tiền đến 80.000.000 đồng đối hành vi vi phạm về đầu tư, đấu thầu;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Chương II Nghị định này.

Điều 47. Thẩm quyền xử phạt của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh; phạt tiền đến 75.000.000 đồng đối hành vi vi phạm về đầu tư, đấu thầu;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Chương II Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh; phạt tiền đến 80.000.000 đồng đối hành vi vi phạm về đầu tư, đấu thầu;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Chương II Nghị định này.

Điều 48. Thẩm quyền xử phạt của các cơ quan khác

Các cơ quan Công an, Hải quan, Thuế, Thanh tra chuyên ngành và các cơ quan khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao nếu phát hiện các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thì được quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Điều 39, Điều 42, Điều 44 và Điều 46 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định tại Nghị định này.

Điều 49. Xác định thẩm quyền xử phạt

Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh được quy định tại Điều 46, Điều 47 và Điều 48 của Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) lần thẩm quyền xử phạt tổ chức.

Điều 50. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

1. Các chức danh quy định tại Điều 46, Điều 47 và Điều 48 Nghị định này và người có thẩm quyền đang thi hành công vụ khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thì được quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

2. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư khi phát hiện hành vi vi phạm được quyền lập biên bản vi phạm hành chính, nếu vượt quá thẩm quyền xử phạt thì phải chuyển biên bản đến người có thẩm quyền để tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 51. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay thế Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và Nghị định số 62/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Điều 52. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh hợp tác xã Việt Nam;
- Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 155/2013/ND-CP

Hanoi, November 11, 2013

 

DECREE

STIPULATING THE SANCTION OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN PLANNING AND INVESTMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the June 20, 2012 Law on handling of administrative violations;

Pursuant to the November 29, 2005 Law on enterprises;

Pursuant to the November 29, 2005 Law on investment;

Pursuant to the November 29, 2005 Law on tendering;

Pursuant to the November 26, 2003 Law on Construction;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the November 20, 2012 Law on cooperatives;

At the proposal of the Minister of Planning and Investment;

The Government promulgates Decree stipulating the sanction of administrative violations in planning and investment,

Chapter 1

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

1. This Decree prescribes administrative violations, sanctioning forms and levels, remedial measures, the authority to make minutes of administrative violations and authority to sanction administrative violations in planning and investment.

2. Acts of administrative violation in planning and investment specified in this Decree include the following acts:

a) Violations of regulations in domain of investment with state capital;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Violations of regulations in domain of bidding management;

d) Violations of regulations in domain of business registration in respect to enterprises, business households, cooperatives, and cooperatives’ unions;

3. Other administrative violations in planning and investment not specified in this Decree shall comply with provisions in other Government’s Decrees on sanctioning administrative violations in the relevant state management domains.

Article 2. Objects sanctioned on administrative violations

The objects of application of this Decree include Vietnamese and foreign organizations and individuals committing acts of administrative violation in planning and investment.

Article 3. Forms of sanction and remedies

1. For each administrative violation, the infringing organizations and individuals must suffer one of following main sanctions:

a) Caution;

b) Fine.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Fine levels in planning and investment

The fine levels specified in Chapter 2 of this Decree are fine levels applied to organizations.

For a same administrative violation, the fine level imposed on individuals and households shall be equal to ½ (a half) of the fine level imposed on organizations

Chapter 2.

ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, SANCTIONING FORMS AND REMEDIAL MEASURES

SECTION I: ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN DOMAIN OF INVESTMENT WITH STATE CAPITAL, SANCTIONING FORMS AND REMEDIAL MEASURES

Article 5. Violation of regulations on feasibility study reports (investment projects, eco-technical reports for projects with works construction)

1. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for any of the following acts:

a) Failing to observe the orders of, procedures for preparing and evaluating the feasibility study reports;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine of between VND 10,000,000 and VND 15,000,000 for any of the following acts:

a) Preparing the estimates, paying and finalizing the expenses to make the feasibility study reports in contravention with the set price unit and norm;

b) Preparing the feasibility study reports inconsistent with the scale of project group as prescribed;

c) Preparing the feasibility study reports inconsistent with national standards, national technical regulations;

d) Preparing the feasibility study reports with insufficient contents as prescribed;

3. A fine of between VND 15,000,000 and VND 20,000,000 for any of the following acts:

a) Making the feasibility study reports not included in planning or without approval for supplementation of planning by competent authorities;

b) Making the feasibility study reports in contravention of the approved planning;

4. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Forcible adjustment of the feasibility study reports to be appropriate with the national standards, national technical regulations for violations specified at Point c Clause 2 of this Article;

c) Forcible supplement of lacked contents for violations specified at Point d Clause 2 of this Article;

d) Forcible adjustment of the feasibility study reports to be appropriate with the approved planning for violations specified at Point b Clause 3 of this Article.

Article 6. Administrative violations in investment with works construction

Administrative violations in investment with works construction on survey, design, supervision, construction of works, quality management, pre-acceptance test, payment and finalization of the investment project shall be sanctioned according to the Government’s regulations on sanctioning administrative violations in construction operation.

Article 7. Violations of regulations on reporting investment supervision and evaluation

1. A fine of between VND 1,000,000 and VND 2,000,000 for any of the following acts:

a) Making report on investment supervision and evaluation improperly with the set time limit;

b) Making report on investment supervision or evaluation with insufficient contents as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failing to make report on investment supervision and evaluation to send to the competent agencies as prescribed.

b) Making untruthful report on investment supervision or evaluation.

3. Remedial measures:

a) Forcible supplementation of lacked contents to report on investment supervision or evaluation for violation specified at Point b Clause 1 of this Article;

b) Forcibly sending report on investment supervision and evaluation to the competent state agencies for violation specified at Point a Clause 2 of this Article.

Article 8. Violations on management of implementation of programs and projects using the official development assistance capital resource (ODA)

1. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 VND for any of the following acts:

a) Failing to organize supervision and evaluation of implementation of ODA programs and projects as prescribed;

b) Implementing projects behind the prescribed schedule unless there is objective reason or majeure event.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Remedial measures: forcible organization of project supervision and evaluation as prescribed for violations specified at Point a Clause 1 of this Article.

Article 9. Violations on the reporting regime and information provision for ODA programs and projects

1. A fine of between VND 1,000,000 and VND 2,000,000 for act of failing to observe the reporting regime on result of implementation of ODA programs and projects in order to send it to the competent agencies as prescribed.

2. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for act of providing the falsified information or documents for the contractual parties, consultants of making and performing the ODA programs and projects.

3. Remedial measures:

a) Forcibly making reports to send to the competent state management agencies as prescribed by law for violation specified at Clause 1 of this Article;

b) Forcible provision of exact information and documents for contractual parties, consultants of making and performing programs and projects for violation specified at Clause 2 of this Article.

SECTION 2. ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN DOMESTIC INVESTMENT, FOREIGN INVESTMENT AND VIETNAM’S INVESTMENT ABROAD, SANCTIONING FORMS AND REMEDIAL MEASURES

Article 10. Violations of regulations on investment in Vietnam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine of between VND 10,000,000 and VND 15,000,000 for act of reporting untruthfully investment activities;

3. A fine of between VND 15,000,000 and VND 20,000,000 for any of the following acts:

a) Making dossiers of investment project untruthfully and inaccurately to be granted the investment certificate.

b) Conducting the project later than the schedule stated in the investment certificate without the approval of the competent state agency.

4. A fine of between VND 20,000,000 and VND 30,000,000 for any of the following acts:

a) Failing to do procedures for adjusting the investment project as prescribed by law;

b) Suspending or rescheduling the execution of investment project without notifying in writing the state management agency in charge of investment thereof;

c) Failing to do procedures for terminating operation of investment project, procedures for liquidation of investment project;

5. A fine of between VND 30,000,000 and VND 50,000,000 for any of the following acts:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Investing in the form of contributing capital, buying shares, merging, acquiring enterprises in contravention of regulations;

c) Transforming the investment form or transferring investment capital in contravention of regulations;

d) Transferring projects in contravention of regulations.

6. A fine of between VND 50,000,000 and VND 70,000,000 for any of the following acts:

a) Failing to do the investment procedures as prescribed by law;

b) Continuing carrying out project after the investment certificate has been revoked;

c) Continuing carrying out project after the validity duration stated in the investment certificate expires;

d) Failing to carry out project within12 months without the approval of the competent state agency.

7. A fine of between VND 70,000,000 and VND 80,000,000 for act of carrying out project before being granted the investment certificate;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Forcible implementation of reports on investment operation, report on supervision and evaluation of investment project as prescribed for violation specified at Clause 1 of this Article;

b) Forcible adjustment of investment project for violation specified at Point a, Clause 4 of this Article;

c) Forcibly sending notification to the state management agency in charge of investment for violation specified at Point b Clause 4 of this Article;

d) Forcible termination of operations of investment project, liquidation as prescribed for violations specified at Point c Clause 4 of this Article;

e) Forcibly doing procedures for extension of the investment certificate for violation specified at Point c Clause 6 of this Article.

Article 11. Violations of regulations on using state capital for investment or business

1. A fine of between VND 30,000,000 and VND 50,000,000 for any of the following acts:

a) Using state capital for investment, capital contribution, share purchase without the approval of competent agencies.

b) Changing the investment project with the state capital without approval of competent state agencies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 12. Violations of regulations on investment abroad

1. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for any of the following acts:

a) Failing to execute the reporting regime on investment abroad as prescribed;

b) Failing to notify or notifying inadequately the execution of investment project as prescribed.

2. A fine of between VND 20,000,000 and VND 30,000,000 for any of the following acts:

a) Failing to comply with the contents stated in the investment certificate;

b) Transferring profits and income from investment in other countries back to Vietnam in contravention of regulations;

c) Failing to transfer all lawful capital and assets back to Vietnam upon termination of projects as prescribed;

3. A fine of between VND 30,000,000 and VND 40,000,000 for any of the following acts:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Using profits earned from an offshore investment project for reinvestment in that project when the investment certificate has not yet been adjusted as prescribed;

c) Using profits earned from an offshore investment project for reinvestment in another project abroad before being granted an investment certificate as prescribed;

4. A fine of between VND 50,000,000 and VND 60,000,000 for any of the following acts:

a) Making offshore investment without an approval of state agencies competent to grant of investment certificate;

b) Transferring investment capital abroad without an investment certificate or approval of a competent state agency of the host country;

c) Using the state capital to make offshore investment in contravention of regulations;

5. Remedial measures:

a) Forcibly make investment reports as prescribed, for violations specified at Point a Clause 1 of this Article;

b) Forcibly comply with contents of the investment certificate, for violation specified at Point a, Clause 2 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Forcible implementation of investment procedures for violation specified at Point c Clause 3 of this Article.

Article 13. Violations of regulations on investment incentives

1. A fine of between VND 10,000,000 and VND 15,000,000 for act of failing to re-notify a competent state agency of their failure to satisfy the committed conditions for enjoying investment incentives. If making declaration to enjoy investment incentives that violates the law on tax, measures to sanction against administrative violations in tax shall be applied.

2. A fine of between VND 15,000,000 and VND 20,000,000 for act of making inaccurate or untruthful declaration on necessary information for being enjoyed investment incentives.

3. Remedial measures: Forcible refund of investment incentives already being enjoyed in contravention of regulations for violations specified at Clause 1 and Clause 2 of this Article.

Article 14. Violations of regulations on investment in forms of build-operate-transfer (BOT), build-transfer-operate (BTO), build-transfer (BT) and Public Private Partnerships (PPP) contracts

1. A fine of between VND 20,000,000 and VND 30,000,000 for any of the following acts:

a) Failing to implement the guarantee measure for executing the project contract as prescribed.

b) Making finalization dossier of the finished works value in contravention of regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine of between VND 40,000,000 and VND 50,000,000 for act of making, verifying contents of the feasible study report in contravention with regulations.

4. Remedial measures: Forcible implementation of measures to ensure implementation of project contract for violation specified at Point a Clause 1 of this Article.

Article 15. Violations of regulations on investment in infrastructure system of industrial zones, export processing zone, hi-tech parks and economic zones

Organizations, individuals that violate regulations on investment in the technical infrastructure system in industrial zones, export processing zones, hi-tech parks, and economic zones shall be sanctioned as prescribed in Article 5, Article 6, Article 10, Article 11 and Article 13 of this Decree.

SECTION 3. ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN BIDDING, SANCTIONING FORMS AND REMEDIAL MEASURES

Article 16. Violations of regulations on bidding plan

1. A fine of between VND 10,000,000 and VND 15,000,000 for any of the following acts:

a) Making, appraising, approving the bidding plans in contravention of the orders, procedures and authority as prescribed;

b) Approving bidding plans with insufficient contents as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Approving forms of contract, mode of bidding, duration for implementation of contract in contravention with the size and nature of the bidding package;

b) Approving forms of contractor selection in contravention with regulations.

3. A fine of between VND 20,000,000 and VND 30,000,000 for act of dividing the size of bidding package unreasonably, failing to meet requirements on technical nature, process of implementing project, and the synchronism of project that lead to decrease of competitiveness in bid.

 4. Apart from the sanctioning forms specified at Clause 1, Clause 2 and Clause 3 of this Article, the infringing organizations and individuals may also have the violation published in the bidding newspaper and bidding website.

Article 17. Violations of regulations on bid invitation dossiers and requirement dossiers

1. A fine of between VND 10,000,000 and VND 15,000,000 for any of the following acts:

a) Failing to organize verification of the bid invitation dossiers, requirement dossiers before approval;

b) Approving the bid invitation dossiers, requirement dossier in contravention to the competence as prescribed.

2. A fine of between VND 15,000,000 and VND 20,000,000 for act of failing to regulate the use of domestic labors in the bid invitation dossier for the international bidding packages.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Stating prerequisite conditions in order to remove the bid invitation dossiers or proposal dossiers in contravention with regulations, that limiting participation of contractors;

b) Stating criteria for assessing the bid invitation dossier, requirement dossiers in contravention with regulations or not conforming the size and nature of bidding packages;

4. A fine of between VND 30,000,000 and VND 40,000,000 for act of approving the bid invitation dossiers or requirement dossiers in contravention with the approved bidding plans about the forms to select contractors, modes of bidding, forms of contract, duration for implementation of contract.

5. Apart from the sanctioning forms specified at Clause 1, Clause 2, Clause 3 and Clause 4 of this Article, the infringing organizations and individuals shall also be published in the bidding newspaper and bidding website.

Article 18. Violations of regulations on organization of biddings

1. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for acts of not issuing the bid invitation dossiers, requirement dossiers, dossiers of invitation for prequalification, concern records to the bidders in accordance with the time, place stated in the bidding notice, notice of invitation for prequalification, bid invitation letter, notice of invitation for offers.

2. A fine of between VND 10,000,000 and VND 15,000,000 for any of the following acts:

a) Receiving and managing the bidding dossiers, proposal dossiers in contravention with regulations.

b) Closing and opening the bids improperly with the time specified in the bid invitation dossier.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Failing to notify the bidding results as prescribed.

3. A fine of between VND 15,000,000 and VND 20,000,000 for act of assessing the bid dossiers, appraising and approving the bidding results in excess of the prescribed time.

4. A fine of between VND 20,000,000 and VND 30,000,000 for any of the following acts:

a) Failing to appraise the bidding results before approving;

b) Approving the bidding results with insufficient content and not within the competence as prescribed;

c) Approving the bidding results that fail to be consistent to content of the approved bidding plan;

5. A fine or between VND 30,000,000 and VND 40,000,000 for any of the following acts:

a) Assessing the bidding dossier, proposal dossier in contravention with the approved assessment standards, thereby distorting bidder selection results;

b) Permitting the contractor to clarify the bidding dossier, thereby changing the basic content of the submitted bidding dossier or changing the price of bidding;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Failing to require the bidder that wins the bid to pay guarantee for implementation of contract or accepting for the bidder to pay guarantee for implementation of contract in contravention with the regulation.

6. Apart from the sanctioning forms specified at Clause 1, Clause 2, Clause 3, Clause 4 and Clause 5 of this Article, the infringing organizations and individuals shall also be published in the bidding newspaper and bidding website.

Article 19. Other administrative violations on bidding

1. A fine of between VND 1,000,000 and VND 5,000,000 for any of the following acts:

a) Failing to publish information on bidding;

b) Publishing information on bidding with insufficient content, insufficient number of issues;

c) Publishing information on bidding without conformity with the competence as prescribed;

d) Organizing the publishing of information on bidding in contravention with regulations;

2. A fine of VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for any of the following acts:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failing to refund or release the bid guarantee for the bidder as prescribed;

c) Collecting expenses involving bidding in convention with the law;

3. A fine of between VND 10,000,000 and VND 15,000,000 for acts of failing to comply with or perform insufficiently regulations on cancelling, suspending or not recognizing the results of contractor selection;

4. A fine of VND 15,000,000 and VND 20,000,000 for act of failing to handle or handling the proposals during bidding in contravention with regulations.

5. Remedial measures:

a) Forcible refund or release of the bid guarantee for the bidder as prescribed for violations specified at Point b Clause 2 of this Article;

b) Forcible refund of the collected amounts in contravention with regulations for violation specified at Point c Clause 2 of this Article.

SECTION 4. ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN BUSINESS REGISTRATION OF ENTERPRISES, BUSINESS HOUSEHOLDS, COOPERATIVES, COOPERATIVE UNIONS, SANCTIONING FORMS AND REMEDIAL MEASURES

Article 20. Violations of regulation on declaring dossier of business registration

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Business establishment registration;

b) Registration of changing content of enterprise registration;

c) Registration of operation of branches, representative offices, or business places;

d) Registration of changing contents of registration of operation of branches, representative offices, or business places;

dd) Registration of enterprise dissolution;

e) Notifying the termination of operation of branches, representative offices, and business places;

g) Notifying the suspension of business.

2. Remedial measures: forcible registration of changing and re-notifying the information which has been declared untruthfully and inaccurately by enterprise;

Article 21. Violations of regulations on time limit for registration of changes in enterprise registration content

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine of between VND 2,000,000 and VND 5,000,000 for acts of failing to register changes in enterprise registration contents after 10 days since decision on change is issued.

3. Remedial measures: forcible registration of changes in enterprise registration content in accordance with regulations for violations specified at Clause 2 of this Article.

Article 22. Violations of regulations on disclosure of enterprise registration contents

1. A fine of between VND 1,000,000 and VND 2,000,000 for acts of failing to disclose as prescribed or disclosing contents of enterprise registration on the national business registration portal later than the prescribed deadline.

2. Remedial measures: forcible disclosure of enterprise registration contents on the national business registration portal as prescribed.

Article 23. Violations of regulations on enterprise establishment

1. A fine of VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for any of the following acts:

a) Continuing to operate after the operational time stated in the Charter has ended and not allowed extension;

b) Failing to contribute the capital on schedule as registered;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine of between VND 25,000,000 and VND 30,000,000 for one of the following acts:

a) Intentionally valuing assets to contribute capital improperly with the actual value;

b) Conducting business as enterprise after having the business registration certificate revoked or after dissolution;

c) Conducting business under form of an enterprise without the registration of enterprise establishment.

4. Remedial measures:

a) Forcible registration of operation extension, for violations specified at Point a Clause 1 of this Article;

b) Forcible registration of reducing the charter capital in accordance with regulations for the limited liability companies with two or more members or forcing to contribute full capital as registered for other forms of enterprises, for violations specified at Clause 2 of this Article;

c) Forcible revaluation of the assets contributed into capital for violations specified at Point a Clause 3 of this Article;

d) Forcible registration of enterprise establishment for violations specified at Point c Clause 3 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for acts of registering the owners of the one-member limited liability companies, owners of private enterprises, members of limited liability companies, capital-contributing members, partnership members, founding shareholders being individuals or organizations not having right to establish enterprises in accordance with regulations.

2. Remedial measures: Forcible registration of change for members, capital-contributing members, partnership members, or founding shareholders being individuals or organizations in accordance with regulations.

Article 25. Violations on trading in lines that not be stated in the enterprise registration certificate

A fine of between VND 15,000,000 and VND 20,000,000 for acts of trading in lines that not be stated in the enterprise registration certificate.

Article 26. Violations of regulations on hiring directors of private enterprises

1. A fine of between VND 10,000,000 and VND 15,000,000 for act of hiring another person to be the director of a private enterprise but fail to register.

2. Remedial measure: Forcible registration for addition of hiring the director.

Article 27. Violations of regulations on registration of member change

1. A fine of between VND 15,000,000 and VND 20,000,000 for act of failing to register the member change within the prescribed duration since the day of committing to contribute capital for the last time in accordance with regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 28. Violations of regulations on complying with requirements of business registration agencies

1. A fine of between VND 15,000,000 and VND 20,000,000 for any of the following acts:

a) Continuing to trade in conditional business lines when being requested for the suspension by the provincial Divisions of business registration;

b) Failing to register changes of enterprise name at the request of provincial Divisions of business registration if enterprise has the name breaching the protection right of industrial property as prescribed by law.

2. Remedial measures: Forcible registration of changing name in order to be appropriate with legislations for violation specified at Point b Clause 1 of this Article.

Article 29. Violations of regulations on reporting regime

1. A fine of between VND 1,000,000 and VND 5,000,000 for one of the following acts:

a) Leasing the private enterprise but failing to report in writing enclosed with the leasing contract notarized to the provincial Division of business registration and tax agency;

b) Failing to submit the financial statements on time as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 30. Violations of regulations on notifying the provincial Divisions of business registration

1. A fine of between VND 1,000,000 and VND 2,000,000 for any of the following acts:

a) Failing to notify in writing about the time point and duration of business suspension or continuing to do business, within the time limit as prescribed by legislation;

b) Failing to notify in writing, within the prescribed time limit, about changes of kinds of assets for capital contribution of members in the limited liability company;

c) Failing to notify about the equity capital contribution within the prescribed time limit since the day of being granted the enterprise registration certificate;

d) Failing to announce or failing to announce in the prescribed time limit about the sale of the private enterprise;

dd) Failing to send or failing to send in prescribed time limit about notification of designating or replacing the authorized representative for the limit liability companies;

e) Failing to notify about result of the capital contribution progress in writing within the prescribed time limit after every capital contribution period as committed;

2. Remedial measures: forcibly notifying the provincial Divisions of business registration about contents as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine of between VND 10,000,000 and VND 15,000,000 for any of the following acts:

a) The representative at law of enterprise does not reside in Vietnam;

b) The representative at law of enterprise is absent in Vietnam for more than 30 days but fails to authorize in writing for another person to implement his/her rights and obligations.

2. Remedial measures:

a) Forcible registration with another person who resides in Vietnam to act as the representative at law of enterprise, for violation specified at Point a Clause 1 of this Article;

b) Forcible authorization in writing for another person or registration with another person who resides in Vietnam to act as the representative at law for violation specified at Point b Clause 1 of this Article.

Article 32. Other violations related to organization and management of enterprise

1. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for any of the following acts:

a) Failing to convene an annual general shareholders meeting within the prescribed duration, after the end of the fiscal year, and not being allowed to extend by the provincial Divisions of business registration;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Appointing the director (general director) of the joint-stock company, who fails to meet standards and conditions as prescribed by law.

2. A fine of between VND 10,000,000 and VND 15,000,000 for any of the following acts:

a) Failing to grant certificates of contributed capital amounts to members in enterprise as prescribed;

b) Failing to make a member or shareholder registration book as prescribed;

c) Failing to display the name of enterprise at the head office, branch, and representative office of the enterprise;

d) Failing to store the documents and stamp at the head office as prescribed by law.

3. Remedial measures:

a) Forcible convention of the annual general shareholders meeting as prescribed for violation specified at Point a Clause 1 of this Article;

b) Forcible relieve from office for the management titles of persons who are not entitled to manage enterprise, for violation at Point b Clause 1 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Forcible grant of certificates of contributed capital amounts to members as prescribed, for violation specified at Point a Clause 2 of this Article;

dd) Forcible to make the member or shareholder registration book as prescribed for violations specified at Point b Clause 2 of this Article;

e) Forcible display of signboards of enterprise name at the head office, branches, and representative offices of the enterprise for violation specified at Point c Clause 2 of this Article;

g) Forcible store of documents and stamp as prescribed for violation specified at Point d Clause 2 of this Article.

Article 33. Violations of regulations on controlling board

1. A fine of between VND 1,000,000 and VND 2,000,000 for act of organizing the controlling board which is not right or has insufficient members as prescribed by law.

2. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for any of the following acts:

a) The limited liability company with more than 11 members but fail to establish the controlling board;

b) The joint-stock company that has more than 11 shareholders being individuals or there is a shareholder being organization that owns over 50% of shares but fail to establish the controlling board;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Forcible reorganization of controlling board in accordance with legislation, for violation specified at Clause 1 of this Article;

b) Forcible establishment of controlling board in accordance with law, for violation specified at Clause 2 of this Article.

Article 34. Violations of regulations on enterprise dissolution

1. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for act of not conducting the dissolution procedures for enterprises falling in cases of being dissolved as prescribed by law.

2. Remedial measures: forcible carry out procedures for enterprise dissolution as prescribed by law.

Article 35. Violations of regulations on establishment, termination of operation of branches and representative offices, business places of enterprises

1. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for any of the following acts:

a) Doing business at a place without notifying the provincial Division of business registration where the enterprise is doing business;

b) Terminating the operation of branches, representative offices, or business places without notifying the provincial Divisions of business registration;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Forcibly notifying to the provincial Division of business registration about business place or termination of operation at that place, for violation specified at Point a Clause 1 of this Article;

b) Forcible notification about termination of operation of branches, representative offices, or business places as prescribed, for violation specified at Point b Clause 1 of this Article.

Article 36. Violations of regulations on business registration of business households

1. A fine of between VND 3,000,000 and VND 5,000,000 for any of the following acts:

a) Doing business registration with more than one place;

b) Doing business registration with more than one business household;

c) Failing to report the business situation at the request of the district-level business registration agency;

2. A fine of between VND 5,000,000 and VND 7,000,000 for acts of declaring dishonestly, inaccurately dossiers of the household business registration or registration of changes in business registration content.

3. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Forcible re-declaration of the untruthful and inaccurate contents, for violation specified at Clause 2 of this Article.

Article 37. Violations on business suspension of business household

1. Imposing a caution or fine of between VND 500,000 and VND 1,000,000 for act of suspending business operation for more than 30 days without a notification send to the district business registration agency where made business registration and tax agency managing directly.

2. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for act of failing to suspend the business operation of conditional trades at the request of the district business registration agency where business household make business registration.

3. Remedial measures: Forcibly notifying the district business registration agency and tax agency managing directly about the business suspension, for violation specified at Clause 1 of this Article.

Article 38. Violations of regulation on registration of changes in registration content of business households

1. Imposing a cautions or fine of between VND 500,000 and VND 1,000,000 for act of changing the business registration contents without notifying the district-level business registration agency as prescribed.

2. Remedial measures: forcibly notifying the district-level business registration agency about changes in registration of business household.

Article 39. Violations of regulations on termination of operation of business households

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Remedial measures: forcible notification or return of the original household registration certificate for the district-level business registration agency;

Article 40. Violations of regulations on business registration of cooperatives and cooperative unions

1. Imposing a caution or fine of between VND 500,000 and VND 1,000,000 for any of the following acts:

a) Failing to convene the annual member meeting of cooperatives and cooperative unions;

b) Failing to make member registration book after being granted certificate of registering the cooperative or cooperative unions;

2. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for any of the following acts:

a) Declaring dishonestly, inaccurately dossiers of registering establishment of cooperatives, cooperative unions;

b) Operating as cooperatives and cooperative unions but having no certificate of establishment registration;

3. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Forcing to make member registration book for violation specified at Pont b Clause 1 of this Article;

c) Forcible registration of cooperatives and cooperative unions for violation specified at Point b Clause 2 of this Article;

Article 41. Violation of regulations on capital contribution registration of cooperatives or cooperative unions

1. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for any of the following acts:

a) Failing to mobilize a sufficient capital amount and on time as registered;

b) Failing to maintain the legal capital level, for cooperatives operating in trades required to have legal capital;

c) Failing to grant the capital contribution certificate for members of cooperatives or member cooperatives;

2. A fine of between VND 10,000,000 and VND 15,000,000 for act of allowing a member to contribute a capital amount more than 20% of cooperative’s total contributed capital; a cooperative to contribute a capital amount more than 30% of cooperative unions’ total contributed capital.

3. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Forcible grant of the capital contribution certificate to the cooperative’s members or member cooperatives, for violation specified at Point c Clause 1 of this Article;

c) Forcible re-adjustment of the contributed capital rate, for violation specified at Clause 2 of this Article.

Article 42. Violations of regulations on changing the registered contents of cooperatives and cooperative unions

1. Imposing a caution or fine of between VND 500,000 and VND 1,000,000 for any of the following acts:

a) Failing to register or registering late or failing to notify about changes in registration contents of cooperatives, cooperative unions;

b) Failing to register change of the cooperative name after changing business lines to constitute name of cooperatives, cooperative unions;

2. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for any of the following acts:

a) Untruthfully or inaccurately registering changes in registration contents of cooperatives, cooperative unions;

b) Continuing business activities while cooperatives or cooperatives unions have notified about suspension of operation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 43. Violations of regulations on disclosure of information of cooperatives and cooperative unions

1. Imposing a caution or a fine of between VND 500,000 and VND 1,000,000 for act of failing to disclose information as prescribed.

2. Remedial measures: forcibly complying with the provisions of law on information disclosure.

Article 44. Violations of regulations on reorganization of cooperatives and cooperative unions

1. Imposing a caution or fine of between VND 500,000 and VND 1,000,000 for acts of dividing, splitting, consolidating or merging in contravention of regulations;

2. Remedial measures: forcible reorganization of cooperatives, cooperative unions as prescribed.

Article 45. Violations of regulations on registration of operation of branches, representative offices and business places of cooperatives and cooperative unions

1. Imposing a caution or fine of between VND 500,000 and VND 1,000,000 for any of the following violations:

a) Registering addresses of branches, representative offices, business places non-existent on the administrative map;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for act of untruthfully or inaccurately registering changes of registered content of branches, representative offices or business places.

3. Remedial measures: forcible registration for the re-grant of a cooperative registration certificate, for violations specified at Clause 1 and Clause 2 of this Article.

Chapter 3

COMPETENCE TO SANCTION ADMINISTRATIVE VIOLATIONS

Article 46. The sanctioning competence of the inspectorates of planning and investment

1. Inspectors and persons assigned the specialized inspection on duty have rights:

a) Imposing a caution;

b) A fine of up to VND 500,000.

2. Chief inspectors of the provincial Departments of Planning and Investment; the leaders of the provincial-level specialized inspectorate team have rights:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) To impose a fine of up to VND 25,000,000 for violations of business registration; fine up to VND 75,000,000 for violations on investment, bidding;

c) To apply remedial measures specified at chapter 2 of this Decree.

3. The leader of the specialized inspectorate team of the Ministry of Planning and Investment has rights:

a) To impose a caution;

b) To impose a fine of up to VND 30,000,000 for violations on business registration; fine up to VND 80,000,000 for violations on investment, bidding;

c) To apply remedial measures specified in Chapter 2 of this Decree.

4. The chief inspector of the Ministry of Planning and Investment has rights:

a) To impose a caution;

b) To impose a fine of up to VND 30,000,000 for violations on business registration; fine up to VND 80,000,000 for violations on investment, bidding;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 47. The sanctioning competence of People's Committees at all levels

1. Presidents of the communal People's Committees have rights:

a) To impose a caution;

b) To impose a fine of up to VND 5,000,000.

2. Presidents of the district-level People's Committees have rights:

a) To impose a caution;

b) To impose a fine of up to VND 25,000,000 for violations on business registration; fine up to VND 75,000,000 for violation on investment, bidding;

c) To apply remedial measures specified in Chapter 2 of this Decree.

3. Presidents of the provincial People's Committees have rights:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) To impose a fine of up to VND 30,000,000 for violations on business registration; fine up to VND 80,000,000 for violations on investment, bidding;

c) To apply remedial measures specified in Chapter 2 of this Decree.

Article 48. Sanctioning competence of other agencies

Police, customs, tax, specialized inspectorate agencies and other agencies within their assigned functions, tasks and powers, if detecting acts of administrative violation in planning and investment may sanction administrative violations as prescribed in Article 39, Article 42, Article 44 and Article 46 of the Law on Handling of Administrative Violations and provisions in this Decree.

Article 49. Determination of the sanctioning competence

The fining competence of titles specified in Article 46, Article 47 and Article 48 of this Decree is applied to one administrative violation of organization. In case of fine, the authority to sanction against individual is equal to ½ (a half) of authority to sanction against organization.

Article 50. Competence to make records on administrative violation

1. Titles specified in Article 46, Article 47 and Article 48 of this Decree and competent persons on duty, when detecting administrative violations in planning and investment, have the right to make records on sanctioning administrative violations as prescribed.

2. The leaders of specialized inspectorate teams in planning and investment, when detecting administrative violations, have the right to make records on sanctioning administrative violations, cases of falling beyond their competence, they shall sent records to competent persons to conduct the sanction as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 51. Effect

This Decree takes effect on January 01, 2014 and replaces the Government’s Decree No. 53/2007/ND-CP dated April 04, 2007 on sanctioning administrative violations in planning and investment and the Government’s Decree No. 62/2010/ND-CP dated June 04, 2010 amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 53/2007/ND-CP dated April 04, 2007 on sanctioning administrative violations in the field of planning and investment.

Article 52. Implementation responsibilities

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, presidents of provincial-level People's Committees and relevant agencies, organizations and individuals shall implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


150.590

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!