Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 191/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 191/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 191/2004/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông về viễn thông;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để hỗ trợ thực hiện chính sách của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi cả nước.

Điều 2. Địa vị pháp lý và nguyên tắc hoạt động của Quỹ

1. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (sau đây viết tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông; Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có vốn điều lệ và có bảng cân đối kế toán riêng. Quỹ được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng trong nước.

2. Quỹ đặt trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và có chi nhánh tại một số khu vực (nếu cần thiết) trong nước.

3. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị giá tăng đối với các hoạt động quy định tại Điều 7 Quyết định này.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ (sau đây viết tắt là Điều lệ Quỹ) do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành.

Điều 3. Nhiệm vụ của Quỹ

1. Tiếp nhận, huy động các nguồn tài chính theo quy định tại Điều 6 và thực hiện việc tài trợ cho các chương trình, dự án cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo Điều 7 Quyết định này.

2. Thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Bưu chính, Viễn thông giao về phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

3. Tổ chức tuyển chọn, thẩm định các dự án cung cấp dịch vụ viễn thông công ích do Quỹ tài trợ theo các quy định của Nhà nước.

4. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án cung cấp dịch vụ viễn thông công ích do Quỹ tài trợ; tình hình tài chính Quỹ theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Bảo toàn vốn điều lệ.

6. Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật.

7. Chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và các quy định khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

Điều 4. Quyền hạn của Quỹ

1. Kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, chế độ về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của Nhà nước và hoạt động của Quỹ.

2. Thông báo kế hoạch đóng góp tài chính cho Quỹ đối với các doanh nghiệp viễn thông và Internet (sau đây gọi chung là các doanh nghiệp viễn thông) và yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp số liệu, tài liệu, giải trình những vấn đề liên quan đến thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Quỹ; phát hiện, kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm của các doanh nghiệp viễn thông trong việc chấp hành nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Quỹ theo Quyết định này và các quy định có liên quan khác của pháp luật.

3. Kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn do Quỹ tài trợ, cho vay thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; đình chỉ việc tài trợ, cho vay hoặc thu hồi kinh phí đã tài trợ, cho vay khi phát hiện đơn vị được tài trợ, được vay vi phạm hợp đồng với Quỹ và các quy định về sử dụng vốn của Quỹ.

4. Được quan hệ trực tiếp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để kêu gọi và tiếp nhận vốn tài trợ cho các chương trình, dự án và nhiệm vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

5. Thực hiện xử lý rủi ro hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các rủi ro về tài chính trong việc thực hiện các chương trình, dự án cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo quy định của pháp luật.

6. Được thành lập Hội đồng Tư vấn các vấn đề về chuyên môn trong hoạt động của Quỹ và được mời các chuyên gia, đại diện các Bộ, ngành, các tổ chức và doanh nghiệp có liên quan tham gia Hội đồng Tư vấn.

7. Được hưởng chế độ lương, thưởng, phúc lợi theo quy định đối với doanh nghiệp nhà nước.

Điều 5. Phạm vi, đối tượng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích do Quỹ tài trợ

1. Quỹ hỗ trợ phát triển và cung cấp dịch vụ viễn thông công ích ở các khu vực mà theo cơ chế thị trường doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ này không có khả năng bù đắp chi phí; hỗ trợ thực hiện các giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Bưu chính, Viễn thông về đẩy mạnh phổ cập dịch vụ viễn thông ở Việt Nam.

Khu vực cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được xác định theo đơn vị hành chính, phù hợp với từng loại dịch vụ viễn thông công ích và từng hoạt động hỗ trợ của Quỹ. Tiêu chí xác định khu vực được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích bao gồm :

- Mật độ thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông công ích tại các khu vực so với mật độ chung toàn quốc.

- Điều kiện kinh tế - xã hội từng khu vực.

- Các tiêu chí khác do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định.

2. Các đối tượng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích bao gồm :

a) Các đối tượng truy nhập dịch vụ viễn thông công ích tại các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng do Quỹ tài trợ.

b) Các chủ thuê bao là cá nhân, hộ gia đình sinh sống tại các khu vực được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và các đối tượng đặc biệt khác theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Điều 6. Nguồn vốn của Quỹ

Vốn hoạt động của Quỹ được hình thành từ các nguồn sau :

1. Vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Quỹ khi mới thành lập là 500 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước cấp : 200 tỷ đồng (cấp trong 2 năm kể từ khi Quỹ đi vào hoạt động); số còn lại Quỹ được trích bổ sung từ các khoản đóng góp hàng năm của các doanh nghiệp viễn thông (quy định tại khoản 2 Điều này) trong 3 năm đầu kể từ khi Quỹ đi vào hoạt động để đủ vốn điều lệ.

2. Các khoản đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông.

Tất cả các doanh nghiệp viễn thông hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam đều phải thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam thông qua đóng góp tài chính cho Quỹ. Các khoản đóng góp của doanh nghiệp viễn thông cho Quỹ bao gồm :

a) Đóng góp theo doanh thu dịch vụ (trừ cước kết nối) :

Không phân biệt công nghệ áp dụng để kinh doanh dịch vụ và quy mô doanh nghiệp, các doanh nghiệp phải đóng tài chính cho Quỹ, tính theo doanh thu cung ứng dịch vụ cho khách hàng sử dụng (trừ cước kết nối), cụ thể :

- Các dịch vụ viễn thông di động, mức đóng góp là 5% doanh thu.

- Dịch vụ điện thoại đường dài quốc tế, dịch vụ thuê kênh đường dài quốc tế mức đóng góp là 4% doanh thu.

+ Dịch vụ điện thoại đường dài trong nước, dịch vụ thuê kênh đường dài trong nước, mức đóng góp là 3% doanh thu.

b) Cước kết nối bổ sung (nếu có) theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Các khoản đóng góp của doanh nghiệp viễn thông quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này cho Quỹ là các khoản chi thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của doanh nghiệp và được hạch toán vào chi phí kinh doanh.

Các doanh nghiệp viễn thông phải hạch toán riêng doanh thu các dịch vụ tính nghĩa vụ đóng góp và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo, thu nộp các khoản đóng góp cho Quỹ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Việc điều chỉnh, bổ sung về nghĩa vụ đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông cho Quỹ do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính và cơ quan liên quan.

3. Các khoản vốn khác để thực hiện các chương trình, dự án về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích do Nhà nước giao.

4. Các vốn khác :

a) Các khoản viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam.

b) Các khoản vốn hợp pháp khác.

Điều 7. Hoạt động của Quỹ

1. Hỗ trợ các đối tượng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích thông qua các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích bằng các hình thức sau:

a) Hỗ trợ chi phí phát triển và duy trì cung ứng dịch vụ viễn thông công ích trong từng giai đoạn.

b) Cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp viễn thông và Internet thực hiện đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng hạ tầng viễn thông, Internet và các cơ sở vật chất khác phục vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

2. Các hoạt động khác.

Quỹ được sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi không có nguồn gốc ngân sách để mua trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật và theo quy định của Điều lệ Quỹ.

Quỹ có thể ủy thác việc thực hiện một số tác nghiệp về cấp phát, giải ngân vốn vay qua Kho bạc Nhà nước, qua Ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Tổ chức quản lý và điều hành Quỹ

1. Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ gồm Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và cơ quan điều hành Quỹ.

a) Hội đồng quản lý Quỹ có 05 (năm) thành viên, do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông bổ nhiệm, miễn nhiệm. Trong đó chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông kiêm nhiệm, một thành viên giữ chức Giám đốc Quỹ.

Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm (trừ thành viên giữ chức vụ Giám đốc Quỹ) và được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước.

b) Ban Kiểm soát Quỹ có từ 03 đến 05 thành viên, gồm Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông bổ nhiệm, miễn nhiệm. Ban Kiểm soát hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ.

c) Cơ quan điều hành Quỹ gồm Giám đốc Quỹ, các Phó giám đốc Quỹ, các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ, chi nhánh của Quỹ. Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông quyết định:

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Quỹ, Phó giám đốc Quỹ.

- Quyết định thành lập, chia tách, sát nhập, giải thể các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các chi nhánh của Quỹ trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Kế toán trưởng; Trưởng, Phó các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ, chi nhánh của Quỹ theo quy định của Điều lệ Quỹ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ; Ban Kiểm soát Quỹ; Giám đốc Quỹ theo quy định của Điều lệ Quỹ.

Điều 9. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích có trách nhiệm :

- Sử dụng nguồn kinh phí do Quỹ hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả và quản lý nguồn kinh phí này theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho các đối tượng theo đúng quy định tại Quyết định này.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông về viễn thông.

Điều 10. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và các địa phương

1. Bộ Bưu chính, Viễn thông:

Bộ Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm toàn diện về các hoạt động của Quỹ và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ, phù hợp với Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Quy định và công bố về danh mục dịch vụ viễn thông công ích, các tiêu chí cụ thể xác định khu vực được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, đối tượng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; mức hỗ trợ đối với từng nội dung sử dụng Quỹ và phương thức cấp phát vốn hỗ trợ của Quỹ trong từng thời kỳ phù hợp với quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan xây dựng chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích từng thời kỳ trình Thủ tướng Chính phủ.

d) Phê duyệt và chỉ đạo kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích hàng năm; đảm bảo việc duy trì và phát triển việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi cả nước.

đ) Phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện quyết định này.

e) Phê duyệt báo cáo quyết toán Quỹ.

2. Các Bộ, ngành liên quan:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Quỹ và một số nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Bộ Tài chính:

- Ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn doanh nghiệp viễn thông hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho Quỹ theo Quyết định này.

- Hướng dẫn công tác kế toán Quỹ.

- Cấp phát kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cho Quỹ để thực hiện chính sách về dịch vụ viễn thông công ích theo quy định của pháp luật.

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn cụ thể về cơ chế cho vay ưu đãi của Quỹ.

3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ về quản lý dịch vụ viễn thông công ích tại địa phương theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông và cơ quan quản lý Quỹ tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại địa phương đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

Điều 11. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 12. Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông; Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 191/2004/QD-TTg

Hanoi, November 8, 2004

 

DECISION

ON THE SETTING UP, ORGANIZATION AND OPERATION OF VIETNAM PUBLIC-UTILITY TELECOMMUNICATION SERVICE FUND

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government,
Pursuant to the May 25, 2002 Ordinance on Post and Telecommunications;
Pursuant to the Government's Decree No. 160/2004IND-CP of September 3, 2004 detailing the implementation of a number of articles on telecommunications of the Ordinance on Post and Telecommunications,
At the proposal of the Minister of Post and Telematics,

DECIDES:

Article 1. To set up Vietnam Public-Utility Telecommunication Service Fund to support the implementation of the State's policies on the provision of public-utility telecommunication services in the whole the country.

Article 2. Legal status and principles of operation of the Fund

1. Vietnam Public-Utility Telecommunication Service Fund (hereinafter called the Fund for short) is a State financial institution under the Ministry of Post and Telematics; the Fund has legal person status, its own seal, charter capital and accounting balance sheet. The Fund is entitled to open accounts at the State Treasury and domestic banks.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



3. The Fund operates for nonprofit purposes, is exempt from enterprise income tax and value added tax for its activities defined in Article 7 of this Decision.

The organization and operation charter of the Fund (hereinafter called the Fund's charter for short) shall be promulgated by the Minister of Post and Telematics.

Article 3. Tasks of the Fund

1. To receive and mobilize financial sources according to the provisions of Article 6 and provide financial supports for public-utility telecommuni­cation service-provision programs and projects according to Article 7 of this Decision.

2. To perform the tasks assigned by the Ministry of Post and Telematics regarding coordination in elaboration and execution of programs, plans and projects on the provision of public-utility telecommunication services.

3. To organize selection and appraisal of public-­utility telecommunication service-provision projects supported by the Fund according to the State's regulations.

4. To monitor, sum up and report on the implementation of public-utility telecommunication service-provision programs, plans and projects supported by the Fund, and the Fund's financial situation according to regulations of the Ministry of Post and Telematics and competent State agencies.

5. To preserve its charter capital.

6. To manage its capital and assets under law provisions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



8. To perform other tasks assigned by competent authorities.

Article 4. Powers of the Fund

1. To propose competent agencies to promulgate, amend and/or supplement mechanisms, policies and regimes on the provision of the State's public-utility telecommunication services and operations of the Fund.

2. To notify the plans on financial contributions to the Fund to telecommunication and Internet enterprises (hereinafter referred collectively to as telecommunication enterprises) and request enterprises to supply data, documents and explanations about matters related to performance of their financial contribution obligations toward the Fund; to detect and propose competent State management agencies to handle violations of telecommunication enterprises in the performance of their financial contribution obligations toward the Fund according to this Decision and relevant law provisions.

3. To inspect and supervise the situation on the use of capital provided as financial supports or loans by the Fund for implementation of public­-utility telecommunication service-provision programs, plans and projects; to stop providing financial supports or loans or recover fundings and loans when detecting that the supported or lent units breach contracts with the Fund 'and regulations on the use of the Fund's capital.

4. To enter into direct relations with domestic and overseas organizations and individuals so as to call for and receive capital to support programs and projects as well as the performance of the task of providing public-utility telecommunication services.

5. To handle financial risks or propose competent State agencies to handle financial risks in the implementation of public-utility telecommunication service-provision programs and projects under law provisions.

6. To set up a professional Advisory Council for the Fund's operations and invite experts and representatives of relevant ministries, branches, organizations and enterprises to join the Advisory Council.

7. To enjoy wages, bonuses and welfare prescribed for State enterprises.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



1. The Fund shall support the development and provision of public-utility telecommunication services in the regions where under the market mechanism, the relevant service-providing enterprises are unable to offset their expenses; support the execution of the Government's, the Prime Minister's and the Post and Telematics Ministry's solutions to boosting the universalization of telecommunication services in Vietnam.

The regions provided with public-utility telecommunication services shall be determined by administrative units, suitable to each type of public-utility telecommunication service and each supportive activity of the Fund. The criteria for determination of the regions for the provision of public-utility telecommunication services are:

- The density of subscribers using public-utility telecommunication services in the regions, compared with the national density.

-The socio-economic conditions of each region. - The other criteria set by the Ministry of Post and Telematics.

- The other criteria set by the Ministry of Post and Telematics

2. Subjects provided with public-utility telecommunication services include:

a/ Subjects accessing public-utility telecommunication services at public telecommunication service access points supported by the Fund.

b/ Subscribers being individuals and households living in the regions provided with public-utility telecommunication services and other special subjects under regulations of the Ministry of Post and Telematics.

Article 6. Sources of capital of the Fund

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



1. Charter capital

The Fund's charter capital at the time of its setting up is VND 500 billion, of which the State budget capital is VND 200 billion (to be allocated in 2 years as from the time the Fund starts operation) while the remaining amount is added from annual contributions of telecommunication enterprises (defined in Clause 2 of this Article) in the first three years as from the time the Fund starts operation so as to acquire sufficient charter capital.

2. Contributions of telecommunication enterprises

All telecommunication enterprises operating lawfully in Vietnam are obliged to provide public­utility telecommunication services in Vietnam by making financial contributions to the Fund. Contributions made by telecommunication enterprises to the Fund include:

a/ Contribution made in proportion to the revenues from service provision .(excluding connection charges):

Regardless of technologies applied to service provision and their scope, enterprises must make financial contributions to the Fund in proportion to their revenues from service provision to customers (excluding connection charges). Concretely:

- 5% of the revenues, for mobile telecommuni­cation services.

- 4% of the revenues, for international distant telephone service and international distant line subscription service.

- 3% of the revenues, for domestic distant telephone service and domestic distant line subscription service.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Contributions to the Fund by telecommunication enterprises defined at Points a and b, Clause 2 of this Article are expenditures for performance of their obligations of providing public-utility telecommuni­cation services and accounted into their business expenses.

Telecommunication enterprises must separately account service revenues subject to calculation of their financial contributions and fully and promptly abide by the regime of reporting and making contributions to the Fund under guidance of the Finance Ministry and the Ministry of Post and Telematics:

The adjustment and addition of telecommuni­cation enterprises' obligations of making contributions to the Fund shall be decided by the Prime Minister at the proposal of the Minister of Post and Telematics and after consulting the Finance Ministry and relevant agencies.

3. Other capital sources assigned by the State for implementation of public-utility telecommuni­cation service-provision programs and projects.

4. Other kinds of capital:

a/ Aids, financial supports and voluntary contributions of domestic and overseas organizations and individuals for the provision of public-utility telecommunication services in Vietnam.

b/ Other lawful capital sources.

Article 7. Activities of the Fund

1. To support subjects provided with public-utility telecommunication services through public-utility telecommunication service-providing enterprises in the following forms:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



b/ Providing soft loans for telecommunication and Internet enterprises to invest in the construction, upgrading or expansion of telecommunication and Internet infrastructure and other material foundations in service of the provision of public-utility telecommunication services.

2. Other activities

The Fund is allowed to use temporarily idle capital not originating from the State budget to buy the Government bonds according to law provisions and the provisions of its charter.

The Fund may mandate the performance of a number of its operations regarding the allocation and disbursement of loan capital through the State Treasury, commercial banks and financial institutions under law provisions.

Article 8. Managerial and executive organization of the Fund

1. The Fund's managerial and executive apparatus consists of the Management Board, the Control Board and the executive board.

a/ The Fund's Management Board comprises 5 (five) members, to be appointed and dismissed by the Minister of Post and Telematics. The chairman of the Fund's Management Board shall be a leader of the Ministry of Post and Telematics while a Board member shall be the director of the Fund.

The Fund's Management Board shall operate on a part-time basis (except for the member being the Fund's director) and shall enjoy the State­ prescribed regimes.

b/ The Fund's Control Board is composed of between 3 (three) and 5 (five) members, including the Board's head and members to be appointed and dismissed by the Minister of Post and Telematics at the proposal of the Fund's Management Board. The Control Board shall operate according to provisions of the Fund's charter.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



- The appointment and dismissal of the Fund's directors and deputy directors.

- The establishment, division, separation, merger and dissolution of the Fund's professional sections and branches at the proposal of the Management Board.

The appointment and dismissal of the chief accountant; heads and deputy heads of professional units and branches of the Fund shall comply with the provisions of its charter.

2. The tasks and powers of the Fund's Management Board, Control Board and director shall comply with the provisions of the Fund's charter.

Article 9. Responsibilities of public-utility telecommunication service-providing enterprises

 Public-utility telecommunication service- providing enterprises have the responsibility to:

- Use funding supported by the Fund for right purposes and in an efficient manner and manage this funding according to law provisions.

- Provide public-utility telecommunication services to subjects in strict compliance with the provisions of this Decision.

- Perform other tasks prescribed in the Government's Decree No. 160/2004/ND-CP of September 3, 2004 detailing the implementation of a number of articles on telecommunications of the Ordinance on Post and Telecommunications.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



1. The Ministry of Post and Telematics:

The Ministry of Post and Telematics shall take full responsibility for the Fund's activities and perform the following specific tasks:

a/ To promulgate the Fund's organization and operation charter at the proposal of the Fund's Management Board, in accordance with this Decision and the State's current regulations.

b/ To prescribe and publicize list of public-utility telecommunication services, concrete criteria for determination of the regions and subjects to be provided with public-utility telecommunication services; level of support by the Fund for each service-use content and mode of allocation of the Fund's support capital in each period in accordance with law provisions.

c/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Planning and Investment as well as concerned ministries and branches in, elaborating program on the provision of public-utility telecommunication services in each period, to be submitted to the Prime Minister.

d/ To approve and direct the implementation of the annual plan on the provision of public-utility telecommunication services; ensure the maintenance and development of the provision of public-utility telecommunication services in the whole country.

e/ To coordinate with the Finance Ministry and relevant ministries and branches in guiding the implementation of this Decision.

f/To approve the Fund's final settlement reports.

2. The relevant ministries and branches:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



a/ The Finance Ministry:

- To issue the Regulation on Financial Management of the Fund.

- To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Post and Telematics in, guiding the telecommunication enterprises in cost accounting, collecting and remitting contributions to the Fund according to this Decision.

- To guide the Fund's accounting work.

- To allocate the State budget funding to assist the Fund in the implementation of the policies on public-utility telecommunication services according to law provisions.

b/ Vietnam State Bank shall coordinate with the Ministry of Post and Telematics in guiding in detail the Fund's mechanism of providing preferential loans.

3. The People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall perform tasks of management of public-utility telecommunication services in their respective localities according to law provisions; coordinate with the Ministry of Post and Telematics and the Fund-managing agency in creating conditions for the implementation of programs and projects on the provision of public ­utility telecommunication services in localities in a timely and efficient manner.

Article 11. This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

Article 12. The Minister of Post and Telematics; the Minister of Finance; the Minister of Planning and Investment; the State Bank Governor, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the Government-attached agencies and the presidents of the provincial/ municipal People's Committees shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

PRIME MINISTER




Phan Van Khai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 191/2004/QĐ-TTg ngày 08/11/2004 về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.454

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!