Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 26/2007/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 26/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Phòng
Ngày ban hành: 11/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 26/2007/CT-UBND

Mỹ Tho, ngày 11 tháng 07 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, dự báo trong thời gian tới nhu cầu sử dụng phương tiện trên sẽ còn tăng cao, nhưng việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý tần số chưa được người sử dụng chấp hành tốt, dẫn đến việc gây nhiễu giữa các mạng thông tin vô tuyến với nhau gây ra các thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến an toàn thông tin, an ninh quốc phòng. Mặt khác, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc quản lý, tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn người sử dụng thực hiện đúng các quy định của pháp luật cũng như việc kiểm tra, kiểm soát, phát hiện xử lý vi phạm còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ.

Căn cứ Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14/01/2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Tần số vô tuyến điện; căn cứ Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ qui định xử phạt hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện; thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-BBCVT ngày 16/04/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá, đảm bảo an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên biển. Xem xét tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị: 

1. Sở Bưu chính, Viễn thông:

- Tăng cường công tác tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tần số, vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh, đúng theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Khu vực II, các đơn vị hữu quan ở địa phương như Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Thủy sản, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Ấp Bắc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho người kinh doanh và người sử dụng tuân thủ các quy định của pháp luật về tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện; sử dụng đúng mục đích các tần số quy định cho thông tin liên lạc, an toàn, cứu nạn, v.v…nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả, đồng bộ, không gây nhiễu có hại giữa các hệ thống thông tin vô tuyến điện trên biển và các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác;

 - Tiếp nhận và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, rà soát và yêu cầu người đang sử dụng máy phát vô tuyến điện chưa có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn sử dụng đến khai báo và đăng ký sử dụng tần số vô tuyến điện đúng theo quy định; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Khu vực II, các ngành tỉnh có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thuỷ sản phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông, Trung tâm Kiểm soát Tần số vô tuyến điện Khu vực II thống kê, quản lý tất cả tàu cá có sử dụng máy phát vô tuyến điện để phục vụ cho thông tin liên lạc giữa cơ quan nhà nước với các tàu cá trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và các vấn đề có liên quan khác.

3. Sở Thương mại - Du lịch chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra và xử lý việc lưu thông, mua bán các thiết bị máy phát vô tuyến điện trái phép, không có nguồn gốc hợp pháp, không có chứng nhận hợp chuẩn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các băng tần được phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông, Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Khu vực II trong công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm gây ảnh hưởng đến an ninh thông tin.

5. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Thủy sản tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng trên phương tiện nghề cá tại các cửa biển.

6. Các tổ chức, cá nhân có sử dụng tần số và thiết bị truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện, thiết bị thông tin vô tuyến điện, điện thoại không dây kéo dài, máy phát vô tuyến điện phải có giấy phép sử dụng tần số do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp. Việc sử dụng máy phát vô tuyến điện phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về tần số liên lạc, tần số sử dụng phải đúng với tần số được cấp trong giấy phép. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân vận chuyển, lưu giữ, kinh doanh, lắp đặt và sử dụng các thiết bị truyền dẫn thu phát sóng, thiết bị điện thoại không dây kéo dài trái phép, không có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không phù hợp với quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện tại Việt Nam và chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.

7. Các đài phát thanh, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh khi đầu tư đưa vào sử dụng trang thiết bị thu, phát sóng phải tuân thủ quy hoạch tần số cho truyền hình và phát thanh theo quy định hiện hành.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công phối hợp chặt chẽ với Sở Bưu chính, Viễn thông và các ngành tỉnh có liên quan trong công tác quản lý; công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về tần số, vô tuyến điện trên địa bàn phụ trách.

 Giao trách nhiệm Sở Bưu chính, Viễn thông theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả, tiến độ thực hiện, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các vấn đề có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công; các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
 - VP Chính phủ;
 - Bộ BCVT;
 - Cục KTVB (Bộ TP);
- Cục Tần số VTĐ;
- Trung tâm KSTS KV II;
- Website Chính phủ;
 - TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
 - CT, các PCT UBND tỉnh;
 - Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
 - UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo tỉnh; TT Tin học tỉnh;
 - Lãnh đạo và các P. NC- VP.UBND tỉnh;
 - Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 26/2007/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.579

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223