Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 35/2019/TT-BTC sửa đổi quy định giám sát giao dịch chứng khoán thị trường chứng khoán

Số hiệu: 35/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 12/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2019/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 115/2017/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2017 HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ THÔNG TƯ SỐ 116/2017/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2017 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC GIÁM SÁT TUÂN THỦ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN, TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán như sau:

1. Khoản 11 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“11. Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, UBCKNN báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện công tác giám sát giao dịch chứng khoán.”

2. Khoản 1 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Trong vòng 02 ngày làm việc đầu tiên của tuần tiếp theo, SGDCK có trách nhiệm gửi UBCKNN báo cáo giám sát giao dịch tuần, gồm:

a) Sổ lệnh giao dịch, kết quả giao dịch chứng khoán trong ngày; các thông tin định kỳ trong ngày giao dịch theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (sau đây gọi tắt là Thông tư số 155/2015/TT-BTC) theo nội dung quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Thông tư này, ngoại trừ thông tin liên quan đến khối lượng mở của từng loại chứng khoán phái sinh (OI);

b) Kết quả công tác giám sát giao dịch chứng khoán tuần, thông tin báo cáo tỷ trọng cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá diễn biến thị trường theo nội dung quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I kèm theo Thông tư này.”

3 . Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục I - Mẫu số 02 Báo cáo tuần, thay thế Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

4. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 21. Báo cáo giám sát định kỳ

1. Chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày giao dịch, TTLKCK có trách nhiệm gửi UBCKNN thông tin khối lượng mở cuối ngày của chứng khoán phái sinh.

2. Trong vòng 10 ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo, TTLKCK có trách nhiệm gửi các báo cáo định kỳ tháng cho UBCKNN gồm:

- Báo cáo về hoạt động xử lý vi phạm đối với TVBT (Mẫu số 06 Phụ lục II).

- Báo cáo hỗ trợ thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán (Mẫu số 07 Phụ lục II).

3. Các báo cáo định kỳ quy định tại Điều này được gửi như sau:

- Thông tin khối lượng mở như quy định tại khoản 1 Điều này được gửi dưới hình thức tệp dữ liệu điện tử.

- Các báo cáo định kỳ quy định tại khoản 2 Điều này được lập dưới hình thức văn bản và tệp dữ liệu điện tử (có áp dụng chương trình chữ ký điện tử).”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Điều 10 được sửa đổi như sau:

“Điều 10. Báo cáo của UBCKNN

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, UBCKNN báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện công tác giám sát tuân thủ theo các nội dung nêu tại Chương II và Chương III Thông tư này.”

2. Bổ sung thêm dòng “các trường hợp khác” vào biểu số 4.2 về xử lý hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch của SGDCK của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 116/2017/TT-BTC .

3. Bổ sung thêm cột 9 “tổng số hồ sơ chưa giải quyết xong trong kỳ báo cáo” vào biểu số 4.3 về xử lý hồ sơ thực hiện quyền của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 116/2017/TT-BTC .

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TƯ và các ban của Đảng;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính, UBCK;
- Lưu: VT, UBCK (300b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

PHỤ LỤC 01

MẪU SỐ 02. BÁO CÁO TUẦN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2019/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /SGDCK-

…. , ngày tháng năm 20….

BÁO CÁO GIÁM SÁT TUN …/20…..

1. Báo cáo kết quả công tác giám sát giao dịch chứng khoán ... /20…….

TT

Mã cảnh báo theo tiêu chí

Dấu hiệu giao dịch bất thường

Mã chứng khoán giao dịch

Ngày giao dịch

Ngày bắt đầu xử lý

Tình trng xử lý

1

2

3

4

5

6

7

Ghi chú:

- Dấu hiệu giao dịch bất thường: theo Hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch bất thường do Sở Giao dịch Chứng khoán ban hành.

2. Báo cáo tỷ trọng cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số

Ngày/mã chứng khoán

Cphiếu 1

Cphiếu 2

….

Cphiếu 29

Cphiếu 30

1

2

3

4

5

6

- Biểu này được lập và báo cáo hàng tuần.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu……..

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

MINISTRY OF FINANCE
-------

 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 35/2019/TT-BTC

Hanoi, June 12, 2019

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO THE CIRCULAR NO. 115/2017/TT-BTC DATED OCTOBER 25, 2017 PROVIDING GUIDELINES FOR SUPERVISION OF SECURITIES TRANSACTIONS ON SECURITIES MARKET AND THE CIRCULAR NO. 116/2017/TT-BTC DATED OCTOBER 25, 2017 PROVIDING GUIDELINES FOR SUPERVISION OF SECURITIES OPERATIONS OF STOCK EXCHANGES AND VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY BY THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM

Pursuant to the Law on securities dated June 29, 2006;

Pursuant to the Law on amendments to the Law on securities dated November 24, 2010;

Pursuant to the Government’s Decree No. 58/2012/ND-CP dated July 20, 2012 elaborating and guiding the implementation of the Law on securities and the Law on amendments to the Law on securities;

Pursuant to the Government’s Decree No. 60/2015/ND-CP dated June 26, 2015 on amendments to the Government’s Decree No. 58/2012/ND-CP dated July 20, 2012 elaborating and guiding the implementation of the Law on securities and the Law on amendments to the Law on securities;

Pursuant to the Government’s Decree No. 42/2015/ND-CP dated May 05, 2015 on derivatives and derivative market;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Finance promulgates a Circular providing amendments to the Circular No. 115/2017/TT-BTC dated October 25, 2017 providing guidelines for supervision of securities transactions on securities market and the Circular No. 116/2017/TT-BTC dated October 25, 2017 providing guidelines for supervision of securities operations of Stock Exchanges and Vietnam Securities Depository (VSD) by the State Securities Commission of Vietnam (SSC).

Article 1. Amendments to the said Circular No. 115/2017/TT-BTC dated October 25, 2017 of the Minister of Finance

1. Clause 11 Article 4 is amended as follows:

“11. SSC shall, at the request of the Ministry of Finance, submit reports on supervision of securities transactions to the Ministry of Finance.”

2. Clause 1 Article 13 is amended as follows:

“1. Within 02 first business days of the following week, the Stock Exchange shall submit reports on supervision of weekly transactions, including:

a) Order book, results of daily securities transactions; periodically published information in the trading day as regulated in Clause 2 Article 33 of the Circular No. 155/2015/TT-BTC dated October 06, 2015 of the Minister of Finance providing for information disclosure on securities market, using the form No. 01 provided in the Appendix I enclosed herewith, except information relating to the open interest of derivatives;

b) Results of supervision of weekly securities transactions and information relating to weights of component stocks in the Basket for the purposes of consolidation and evaluation of market development according to form No. 02 provided in the Appendix I enclosed herewith.”

3 . Form No. 02 – Weekly report is provided in the Appendix I enclosed with this Circular and supersedes the Form No. 02 provided in the Appendix I enclosed with the Circular No. 115/2017/TT-BTC dated October 25, 2017.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Article 21. Periodical supervision reports

1. Not later than 16:30 PM in the trading day, VSD shall submit report on the ending open interest of derivatives to SSC.

2. Within 10 first business days of the following month, VSD shall submit the following monthly reports to SSC, including:

- Report on actions against violations committed by clearing members (Form No. 06 provided in Appendix II).

- Report on support for clearing members facing incapability of fulfilling settlement obligations (Form No. 07 provided in Appendix II).

3. Periodical reports mentioned in this Article shall be submitted as follows:

- Information relating to open interest as prescribed in Clause 1 of this Article shall be electronically submitted.

- Periodical reports prescribed in Clause 2 of this Article shall be prepared in both paper and electronic formats (with using e-signatures).”

Article 2. Amendments to the Circular No. 116/2017/TT-BTC dated October 25, 2017 of the Minister of Finance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Article 10. Reporting by SSC

SSC shall, at the request of the Ministry of Finance, submit reports on results of supervision of compliance with provisions in Chapter II and Chapter III of this Circular to the Ministry of Finance.”

2. The line “các trường hợp khác” (“other cases”) shall be added to table 4.2 on processing of applications for transfer of securities ownership outside the trading system of the Stock Exchange provided in Appendix No. II enclosed with the Circular No. 116/2017/TT-BTC.

3. Column 9 “tổng số hồ sơ chưa giải quyết xong trong kỳ báo cáo” (“total applications pending processing in reporting period”) shall be added to table 4.3 on applications for right information registration provided in Appendix No. II enclosed with the Circular No. 116/2017/TT-BTC.

Article 3. Effect

1. This Circular comes into force from August 01, 2019.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Finance for consideration./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 35/2019/TT-BTC ngày 12/06/2019 sửa đổi Thông tư 115/2017/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư 116/2017/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.128

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!