Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 494/QĐ-BTC truy cập bảo mật thông tin khung lãi suất phát hành đấu thầu phát hành trái phiếu

Số hiệu: 494/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 14/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 494/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TRUY CẬP VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN VỀ KHUNG LÃI SUẤT PHÁT HÀNH VÀ THÔNG TIN ĐẤU THẦU PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 07 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước;

Căn cứ Thông tư số 100/2015/TT-BTC ngày 29 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước;

Căn cứ Thông tư số 99/2015/TT-BTC ngày 29 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh;

Căn cứ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành tài chính;

Căn cứ Thông tư số 56/2013/TT-BCA-A81 ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công an quy định danh Mục bí mật nhà nước độ mật của ngành tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế truy cập và bảo mật thông tin về khung lãi suất phát hành và thông tin đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước, thủ trưởng đơn vị của tổ chức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của Luật quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, thủ trưởng đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ủy quyền phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán tổ chức đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương theo phân công của Bộ Tài chính và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị trong Bộ (Văn phòng Bộ, Pháp chế, NSNN, KBNN, QLN);
- Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội;
- S
GDCK Hà Nội, SGDCK TP. Hồ Chí Minh;
- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

QUY CHẾ

TRUY CẬP VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN VỀ KHUNG LÃI SUẤT PHÁT HÀNH VÀ THÔNG TIN ĐẤU THẦU PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 494/QĐ-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc truy cập và bảo mật thông tin về khung lãi suất phát hành và thông tin đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương (sau đây gọi tắt là tổ chức phát hành) bao gồm:

a) Kho bạc nhà nước;

b) Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức khác phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của Luật quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn;

c) Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hoặc đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ủy quyền phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

2. Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Vụ Tài chính ngân hàng).

3. Văn phòng, Bộ Tài chính.

4. Sở Giao dịch Chứng khoán tổ chức đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyn địa phương theo phân công của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Sở Giao dịch Chứng khoán).

5. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

6. Thủ trưởng đơn vị và các cán bộ có liên quan đến việc phát hành trái phiếu của các đơn vị quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều này.

Điều 3. Các thông tin phải được bảo mật

1. Khung lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương (sau đây gọi tắt là khung lãi suất phát hành trái phiếu) theo thông báo của Bộ Tài chính cho từng thời kỳ hoặc từng phiên phát hành.

2. Thông tin dự thầu của các thành viên đấu thầu và của từng khách hàng của thành viên đấu thầu trái phiếu gồm: khối lượng và lãi suất dự thầu cho từng mã trái phiếu tại từng phiên đấu thầu (sau đây gọi tắt là thông tin dự thầu).

3. Thông tin trúng thầu của các thành viên đấu thầu và của từng khách hàng của thành viên đấu thầu trái phiếu gồm: khối lượng và lãi suất trúng thầu cho từng mã trái phiếu tại từng phiên đấu thầu (sau đây gọi tắt là thông tin trúng thầu).

4. Phạm vi bảo mật thông tin dự thầu và thông tin trúng thầu trái phiếu quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này không bao gồm những thông tin được thông báo cho các thành viên đấu thầu hoặc được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Điều 4. Phê duyệt, thông báo, sử dụng và lưu giữ khung lãi suất phát hành trái phiếu

1. Vụ Tài chính ngân hàng chủ trì trình lãnh đạo Bộ phê duyệt khung lãi suất phát hành trái phiếu cho từng thời kỳ hoặc từng đợt phát hành. Văn phòng Bộ có trách nhiệm tiếp nhận, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt khung lãi suất phát hành trái phiếu theo chế độ mật.

2. Hình thức thông báo khung lãi suất phát hành trái phiếu là văn bản thông báo của Bộ Tài chính. Văn bản thông báo khung lãi suất phát hành trái phiếu được đóng dấu “Mật”.

3. Xây dựng và xử lý văn bản thông báo khung lãi suất phát hành trái phiếu tại Vụ Tài chính ngân hàng:

a) Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ Tài chính về việc xây dựng và xử lý văn bản thông báo khung lãi suất phát hành trái phiếu theo quy định tại Điểm d Khoản này;

b) Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng giao bộ phận chức năng, cán bộ thực hiện nhiệm vụ xây dựng và xử lý văn bản thông báo khung lãi suất phát hành trái phiếu theo quy định tại Điểm d Khoản này;

c) Bộ phận chức năng, cán bộ được giao nhiệm vụ theo quy định tại Điểm b Khoản này chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng về việc thực hiện các công việc theo quy định tại Điểm d Khoản này;

d) Trách nhiệm xây dựng và xử lý văn bản thông báo khung lãi suất phát hành trái phiếu bao gồm:

- Xây dựng, trình khung lãi suất theo chế độ mật;

- Gửi văn bản thông báo khung lãi suất phát hành trái phiếu cho thủ trưởng đơn vị hoặc người được ủy quyền của tổ chức phát hành theo chế độ mật;

- Lưu giữ và bảo mật văn bản thông báo khung lãi suất phát hành trái phiếu theo chế độ mật;

- Bảo mật thông tin về khung lãi suất phát hành trái phiếu theo chế độ mật.

4. Sử dụng và bảo mật văn bản thông báo khung lãi suất tại tổ chức phát hành:

a) Thủ trưởng đơn vị của tổ chức phát hành chịu trách nhiệm về việc bảo mật văn bản thông báo khung lãi suất phát hành trái phiếu;

b) Thủ trưởng đơn vị của tổ chức phát hành giao bộ phận chức năng, cán bộ thực hiện nhiệm vụ sử dụng và quản lý văn bản thông báo khung lãi suất phát hành trái phiếu theo chế độ mật theo đúng quy định; bảo mật thông tin về khung lãi suất phát hành trái phiếu;

c) Bộ phận chức năng, cán bộ được giao nhiệm vụ theo quy định tại Điểm b Khoản này chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị của tổ chức phát hành về việc bảo mật thông tin về khung lãi suất phát hành trái phiếu.

Điều 5. Sử dụng và bảo mật thông tin dự thầu và thông tin trúng thầu trái phiếu

1. Đối với các tổ chức phát hành quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quy chế này

a) Thủ trưởng đơn vị của tổ chức phát hành có trách nhiệm phân công bộ phận chức năng, cán bộ thực hiện nhiệm vụ truy cập hệ thống đấu thu điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán để phục vụ cho việc phát hành trái phiếu;

b) Thủ trưởng đơn vị của tổ chức phát hành chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin dự thầu và trúng thầu trái phiếu. Bộ phận chức năng, cán bộ được giao nhiệm vụ quy định tại Điểm a Khoản này chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị của tổ chức phát hành về việc bảo mật thông tin dự thầu và trúng thu trái phiếu, bảo đảm không được chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân khác dưới mọi hình thức.

2. Đối với Vụ Tài chính ngân hàng:

a) Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng có trách nhiệm phân công bộ phận chức năng, cán bộ thực hiện nhiệm vụ truy cập hệ thống đấu thầu để theo dõi tình hình thị trường phục vụ cho việc Điều hành khung lãi suất phát hành trái phiếu và phát triển thị trường trái phiếu.

b) Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ Tài chính về việc bảo mật thông tin dự thầu và trúng thầu trái phiếu. Bộ phận chức năng, cán bộ được giao nhiệm vụ quy định tại Điểm a Khoản này chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng về việc bảo mật thông tin dự thầu và trúng thầu trái phiếu, đảm bảo không chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân khác dưới mọi hình thức.

3. Đối với Sở Giao dịch Chứng khoán:

a) Sở Giao dịch Chứng khoán tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu trái phiếu điện tử cho các thành viên đấu thầu trái phiếu. Cho phép các tổ chức phát hành truy cập hệ thống đấu thầu điện tử để truy cập thông tin dự thầu và trúng thầu trái phiếu;

b) Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán có trách nhiệm phân công bộ phận chức năng, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin dự thầu và trúng thầu trái phiếu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

c) Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ Tài chính về việc bảo mật thông tin dự thầu và trúng thầu trái phiếu. Bộ phận chức năng, cán bộ được giao nhiệm vụ quy định tại Điểm b Khoản này chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán về việc bảo mật thông tin dự thầu và trúng thầu trái phiếu, không được chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân khác dưới mọi hình thức.

4. Đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam:

a) Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm phân công bộ phận chức năng, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin trúng thầu trái phiếu để phục vụ cho công tác lưu ký trái phiếu;

b) Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ Tài chính về việc bảo mật thông tin trúng thầu trái phiếu. Bộ phận chức năng, cán bộ được giao nhiệm vụ quy định tại Điểm a Khoản này chịu trách nhiệm trước Tng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc bảo mật thông tin trúng thầu trái phiếu, không được chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân khác dưới mọi hình thức.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tchức tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước, thủ trưởng đơn vị của tổ chức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của Luật quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, thủ trưởng đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ủy quyền phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Bộ Tài chính xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế này trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính./.

MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 494/QD-BTC

Hanoi, 14 March 2016

 

DECISION

ON PROMULGATING REGULATIONS ON ACCESS TO AND CONFIDENTIALITY OF COUPON RATE BOUNDARIES AND TENDER FOR GOVERNMENT BOND, GOVERNMENT BACKED BOND AND LOCAL AUTHORITY BOND

MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government’s Decree No. 01/2011/ND-CP dated 05 January 2011 on the issuance of government bond, government-backed bond and local authority bond;

Pursuant to the Government’s Decree No. 215/2013/ND-CP dated 23 December 2013 on the functions, duties, authority and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Circular No. 111/2015/TT-BTC dated 28 July 2015 by Ministry of Finance on guidelines for the domestic issuance of government bond;

Pursuant to the Circular No. 100/2015/TT-BTC dated 29 June 2015 by Ministry of Finance on guidelines for the domestic issuance of local authority bond;

Pursuant to the Circular No. 99/2015/TT-BTC dated 29 June 2015 by Ministry of Finance on guidelines for the issuance of government-backed bond;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Circular No. 56/2013/TT-BCA-A81 dated 13 November 2013 by Ministry of Public Security on the state secret list and level of classification in the financial sector;

At the requests of the Heads of the Department of Banking and Financial institutions,

DECIDES:

Article 1. The Decision is inclusive of the regulation on access to and confidentiality of coupon rate boundaries and tender for government bond, government-backed bond and local authority bond.

Article 2. This decision takes effect from the date of signing.

Article 3. Chief of office of the Ministry, head of the Department of Banking and Financial institutions, General Director of the State treasury, heads of issuers of government-backed bond as per the Law on public debt management and written guidelines, chairmen of People's committees of provinces and centrally affiliated cities that issue local authority bond, heads of agencies authorized by People’s committees of provinces and centrally affiliated cities to issue local authority bond, General Directors of State exchanges that organize tenders for government bond, government-backed bond and local authority bond as per designation by Ministry of Finance, and concerned entities are responsible for enforcing this Decision./.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

REGULATION

ON ACCESS TO AND CONFIDENTIALITY OF COUPON RATE BOUNDARIES AND TENDER FOR GOVERNMENT BOND, GOVERNMENT-BACKED BOND AND LOCAL AUTHORITY BOND
(Enclosed to the Decision No. 494/QD-BTC dated 14 March 2016 by Minister of Finance)

Article 1. Scope of regulation

The Regulation stipulates the access to and confidentiality of information on coupon rate boundaries and tender for government bond, government-backed bond and local authority bond.

Article 2. Regulated entities

1. Issuers of government bond, government-backed bond and local authority bond (referred to as the issuers) comprise:

a) State treasury;

b) Vietnam Development Bank, Vietnam Bank for Social Policies and other organizations that issue government-backed bond as per the Law on public debt management and written guidelines;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Department of Banking and Financial institutions under Ministry of Finance (referred to the Department of banking and financial institutions).

3. The office of the Ministry of Finance

4. Stock exchanges organizing tenders for government bond, government-backed bond and local authority bond as per designation by Ministry of Finance (referred to as Stock exchanges).

5. Vietnam Securities Depository Center.

6. Heads of organizations and personnel involved in bond issues by entities as defined in Section 1, Section 2, Section 3, Section 4 and Section 5 of this Article.

Article 3. Mandatory confidentiality

1. The coupon rate boundaries of government bond, government-backed bond and local authority bond (referred to as the coupon rate boundaries) as announced by Ministry of Finance from time to time or for each bond issue.

2. The tender information of bidders and their clients, including the volume and interest rate bid at each tender for each issue number (referred to as tender information).

3. The successful bid information of bidders and their clients, including the successful volume and interest rate at each tender for each issue number (referred to successful bid information).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Ratification, announcement, use and documentation of coupon rate boundaries

1. Department of banking and financial institutions shall lead the presentation of coupon rate boundaries in periods or each bond issue to heads of the Ministry for approval. The office of the Ministry shall be responsible for receiving and presenting the coupon rate boundaries at secret level to the heads of the Ministry for approval.

2. The coupon rate boundaries shall be announced by Ministry of Finance in writing. The written announcement of the coupon rate boundaries shall be marked “Secret”.

3. The written announcement of the coupon rate boundaries shall be prepared and processed at the Department of banking and financial institutions:

a) The head of the Department of banking and financial institutions shall be held responsible before the heads of the Ministry of Finance for the preparation and processing of the written announcement of the coupon rate boundaries according to Point d of this Section;

b) The head of the Department of banking and financial institutions shall assign specialized divisions and personnel to prepare and process the written announcement of the coupon rate boundaries as per Point d of this Section;

c) Specialized divisions and personnel assigned as per Point b of this Section shall be responsible before the head of the Department of banking and financial institutions for carrying out assignments as defined in Point d of this Section;

d) Responsibilities for preparing and processing the written announcement of the coupon rate boundaries shall include:

- Preparation and presentation of the written announcement of the coupon rate boundaries at secret level;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Retention and security of the written announcement of the coupon rate boundaries at secret level;

- Security of the coupon rate boundaries at secret level.

4. The written announcement of the coupon rate boundaries shall be used and secured by the issuer:

a) The head of the issuer shall be responsible for the confidentiality of the written announcement of the coupon rate boundaries:

b) The head of the issuer shall assign specialized divisions and personnel to use, manage and secure the written announcement of the coupon rate boundaries at secret level as per regulations.

c) The specialized divisions and personnel given duties as stated in Point b of this Section shall be responsible before the head of the issuer for the confidentiality of the coupon rate boundaries.

Article 5. Use and confidentiality of information on tender and successful bid

1. Issuers as defined in Section 1, Article 2 of this Regulation

a) The head of the issuer shall be responsible for assigning specialized divisions and personnel to access the electronic bidding system of the Stock Exchange to facilitate bond issues;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Department of Banking and Financial institutions:

a) The head of the Department of banking and financial institutions shall be responsible for assigning specialized divisions and personnel to access the bidding system to monitor market circumstances for administrating the coupon rate boundaries and developing the bond market.

b) The head of the Department of banking and financial institutions shall be responsible before the heads of the Ministry of Finance for the confidentiality of information on tender and successful bid. Specialized divisions and personnel given duties as per Point a in this Section shall be responsible before the head of the Department of banking and financial institutions for the confidentiality of information on tender and successful bid and for non-disclosure of any information to other entities in any manners.

3. Stock Exchanges:

a) Stock Exchanges shall provide electronic bond tender services to participants in a bond tender. Issuers shall be given access to the electronic tender system to obtain information on tender and successful bid;

b) General Directors of Stock Exchanges shall be responsible for assigning specialized divisions and personnel to receive and process information on tender and successful bid as per Point a, Section 1 of this Article.

b) General Directors of Stock Exchanges shall be responsible before the heads of the Ministry of Finance for the confidentiality of information on tender and successful bid. Specialized divisions and personnel given duties as per Point b of this Section shall be responsible before the General Director of the relevant Stock Exchange for the confidentiality of information on tender and successful bid and for non-disclosure of any information to other entities in any manners.

4. Vietnam Securities Depository Center:

a) The general director of Vietnam Securities Depository Center shall be responsible for assigning specialized divisions and personnel to receive and process successful bid information to facilitate bond depository services;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Enforcement

1. Chief of office of the Ministry, head of the Department of Banking and Financial institutions, general director of the State treasury, heads of issuers of government-backed bond as per the Law on public debt management and written guidelines, chairmen of People's committees of provinces and centrally affiliated cities that issue local authority bond, heads of agencies authorized by People’s committees of provinces and centrally affiliated cities to issue local authority bond, general directors of State exchanges and concerned entities are responsible for enforcing this Regulation.

2. Ministry of Finance shall review and revise this Regulation according requisitions by the head of the Department of Banking and Financial institutions./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 494/QĐ-BTC ngày 14/03/2016 Quy chế truy cập và bảo mật thông tin về khung lãi suất phát hành và thông tin đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.582

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.228.219