Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2005/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh Quyết định 83/2003/QĐ-UB về phương án chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 23/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 31/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2005/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 31 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 83/2003/QĐ-UB NGÀY 21/7/2003 CỦA UBND TỈNH VỀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ ĐIỆN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định 45/2001/NĐ-CP ngày 02/8/2001 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện;

- Căn cứ Quyết định 27/2002/QĐ-BCN ngày 18/6/2002 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp phép hoạt động điện lực;

- Xét đề nghị của Liên Sở Công nghiệp - Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 23/TTLS-CN-KH&ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2005 về điều chỉnh Quyết định số 83/2003/2003 ngày 21/7/2003 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 83/2003/QĐ-UB ngày 21/7/2003 của UBND tỉnh về phê duyệt " Phương án chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam" như sau:

1.1- Điều chỉnh nội dung thứ 3 tại mục 2, phần III ( Nội dung phương án chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn ): Những xã mà các hợp tác xã đã giải thể, không còn hợp tác xã trên địa bàn thì UBND xã chỉ đạo tổ chức, thành lập doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh, đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực theo khoản 1, điều 8, Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN ngày 18/6/2002 của Bộ Công nghiệp v/v ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực để tiếp nhận, quản lý lưới điện hạ thế, bán điện phục vụ nhân dân. Việc lựa chọn mô hình quản lý điện phải chú ý cân nhắc để phù hợp với cơ cấu nguồn vốn đầu tư lưới điện hạ thế ban đầu.

Trường hợp điều kiện đặc biệt quá khó khăn, không thể thành lập được doanh nghiệp thì UBND xã lập văn bản đề nghị bàn giao lưới điện hạ thế cho Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Quảng Nam để tổ chức quản lý bán điện phục vụ nhân dân. Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Quảng Nam có trách nhiệm xây dựng phương án tiếp nhận và đề xuất cơ chế quản lý bán điện trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

1.2- Điều chỉnh nội dung mục 1, phần IV ( Tổ chức thực hiện ): Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Công nghiệp hướng dẫn việc định giá, bàn giao và hạch toán tài sản lưới điện hạ thế giữa các bên giao nhận khi thực hiện phương án chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn.

1.3- Điều chỉnh nội dung mục 2, phần IV ( Tổ chức thực hiện ): UBND các huyện, thị xã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn trên địa bàn có kết hợp với việc đăng ký tham gia dự án Năng lượng nông thôn giai đoạn II để cải tạo nâng cấp và mở rộng lưới điện hạ thế nhằm nâng tỷ lệ số hộ được sử dụng điện, bảo đảm an toàn lưới điện, nâng cao chất lượng điện, giảm tổn thất điện năng và hạ giá bán điện đến hộ ở nông thôn.

Điều 2: Các nội dung khác trong Quyết định số 83/2003/QĐ-UB ngày 21/7/2003 của UBND tỉnh không có điều chỉnh vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3: Căn cứ nội dung điều chỉnh, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện, đạt hiệu quả.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan quản lý điện trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4.
- TVTU, THĐND & UBND tỉnh.
- CPVP.
- Lưu VT, TH, KTTH, KTN(K)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2005/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh Quyết định 83/2003/QĐ-UB về phương án chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.824

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.200.93