Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 62/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính đăng ký biện pháp bảo đảm Tuyên Quang

Số hiệu: 62/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 06/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/20 15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2 017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-BTP ngày 26/12/202 2 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 05 thủ tục hành chính mới ban hành, 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:

1. Niêm yết, công khai Danh mục, nội dung của các thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở và nơi giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố quy trình nội bộ, liên thông đối với các thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết định này; hoàn thiện quy trình điện tử của các thủ tục hành chính và công khai đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: dichvucong.gov.vn; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, địa chỉ: dichvucong.tuyenquang.gov.vn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các thủ tục số 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Mục VII (Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm) Phần A Danh mục thủ tục hành chính tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 101 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4; (thực hiện)
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Viễn thông Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải)
- Lưu: VT, THCBKSNhung.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang )

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Qua dịch vụ bưu chính công ích

Dịch vụ công trực tuyến

Mức độ 3

Mức độ 4

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI B AN HÀNH (05 thủ tục)

1

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Thời hạn giải quyết trong ngày làm việc (Nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15h cùng ngày có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 03 ngày làm việc)

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang, Bộ phận “một cửa” các huyện hoặc chi nhánh của Văn phòng Đăng ký đất đai

Theo Nghị quyết HĐND tỉnh Tuyên Quang

(1) Luật Đất đai năm 2013; (2) Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

x

x

x

2

Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thời hạn giải quyết trong ngày làm việc (Nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15h cùng ngày có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 03 ngày làm việc)

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang, Bộ phận “một cửa” các huyện hoặc chi nhánh của Văn phòng Đăng ký đất đai

Theo Nghị quyết HĐND tỉnh Tuyên Quang

(1) Luật Đất đai năm 2013; (2) Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

x

x

x

3

Xoá đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thời hạn giải quyết trong ngày làm việc (Nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15h cùng ngày có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 03 ngày làm việc)

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang, Bộ phận “một cửa” các huyện hoặc chi nhánh của Văn phòng Đăng ký đất đai

Theo Nghị quyết HĐND tỉnh Tuyên Quang

(1) Luật Đất đai năm 2013; (2) Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

x

x

x

4

Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xoá đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thời hạn giải quyết trong ngày làm việc (Nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15h cùng ngày có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 03 ngày làm việc)

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang, Bộ phận “một cửa” các huyện hoặc chi nhánh của Văn phòng Đăng ký đất đai

Theo Nghị quyết HĐND tỉnh Tuyên Quang

(1) Luật Đất đai năm 2013; (2) Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

x

x

x

5

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất

Thời hạn giải quyết trong ngày làm việc (Nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15h cùng ngày có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 03 ngày làm việc)

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang, Bộ phận “một cửa” các huyện hoặc chi nhánh của Văn phòng Đăng ký đất đai

Theo Nghị quyết HĐND tỉnh Tuyên Quang

(1) Luật Đất đai năm 2013; (2) Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

x

x

x

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (09 thủ tục)

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

Thời gian thực hiện: 01 ngày (trả kết quả trong ngày nhận hồ sơ nếu nộp trước 15h00'; nếu nộp hồ sơ đăng ký sau 15h00' thì việc đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ (rút ngắn 02 ngày, giảm 66%, đối với trường hợp nộp hồ sơ đăng ký sau ba (03) giờ chiều)

Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 429 đường trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Tuyên Quang

1) Luật Đất đai năm 2013; (2) Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

x

x

2

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Thời gian thực hiện tại: 01 ngày (trả kết quả trong ngày nhận hồ sơ nếu nộp trước 15h00'; nếu nộp hồ sơ đăng ký sau 15h00' thì việc đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ (rút ngắn 02 ngày, giảm 66%, đối với trường hợp nộp hồ sơ đăng ký sau ba (03) giờ chiều)

Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 429 đường trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Tuyên Quang

1) Luật Đất đai năm 2013; (2) Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

x

x

3

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Thời gian thực hiện: 01 ngày (trả kết quả trong ngày nhận hồ sơ nếu nộp trước 15h00'; nếu nộp hồ sơ đăng ký sau 15h00' thì việc đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ (rút ngắn 02 ngày, giảm 66%, đối với trường hợp nộp hồ sơ đăng ký sau ba (03) giờ chiều)

Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 429 đường trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Tuyên Quang

1) Luật Đất đai năm 2013; (2) Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

x

x

4

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Thời gian thực hiện: 01 ngày (trả kết quả trong ngày nhận hồ sơ nếu nộp trước 15h00'; nếu nộp hồ sơ đăng ký sau 15h00' thì việc đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ (rút ngắn 02 ngày, giảm 66%, đối với trường hợp nộp hồ sơ đăng ký sau ba (03) giờ chiều)

Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 429 đường trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Tuyên Quang

1) Luật Đất đai năm 2013; (2) Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

x

x

5

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Thời gian thực hiện: 01 ngày (trả kết quả trong ngày nhận hồ sơ nếu nộp trước 15h00'; nếu nộp hồ sơ đăng ký sau 15h00' thì việc đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ (rút ngắn 02 ngày, giảm 66%, đối với trường hợp nộp hồ sơ đăng ký sau ba (03) giờ chiều)

Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 429 đường trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Tuyên Quang

1) Luật Đất đai năm 2013; (2) Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

x

x

6

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Thời gian thực hiện: 01 ngày (trả kết quả trong ngày nhận hồ sơ nếu nộp trước 15h00'; nếu nộp hồ sơ đăng ký sau 15h00' thì việc đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ (rút ngắn 02 ngày, giảm 66%, đối với trường hợp nộp hồ sơ đăng ký sau ba (03) giờ chiều)

Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 429 đường trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Tuyên Quang

1) Luật Đất đai năm 2013; (2) Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

x

x

7

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thời gian thực hiện: 01 ngày (trả kết quả trong ngày nhận hồ sơ nếu nộp trước 15h00'; nếu nộp hồ sơ đăng ký sau 15h00' thì việc đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ (rút ngắn 02 ngày, giảm 66%, đối với trường hợp nộp hồ sơ đăng ký sau ba (03) giờ chiều)

Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 429 đường trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Tuyên Quang

1) Luật Đất đai năm 2013; (2) Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

x

x

8

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Thời gian thực hiện: 01 ngày (trả kết quả trong ngày nhận hồ sơ nếu nộp trước 15h00'; nếu nộp hồ sơ đăng ký sau 15h00' thì việc đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ (rút ngắn 02 ngày, giảm 66%, đối với trường hợp nộp hồ sơ đăng ký sau ba (03) giờ chiều)

Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 429 đường trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Tuyên Quang

1) Luật Đất đai năm 2013; (2) Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

x

x

9

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thời gian thực hiện: 01 ngày (trả kết quả trong ngày nhận hồ sơ nếu nộp trước 15h00'; nếu nộp hồ sơ đăng ký sau 15h00' thì việc đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ (rút ngắn 02 ngày, giảm 66%, đối với trường hợp nộp hồ sơ đăng ký sau ba (03) giờ chiều)

Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Số 429 đường trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Tuyên Quang

1) Luật Đất đai năm 2013; (2) Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

x

x

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.064

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32