Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 583/2004/QĐ-TTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thanh tra Nhà nước Người ký: Quách Lê Thanh
Ngày ban hành: 29/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 583/2004/QĐ-TTNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2004

 

QUYT ĐỊNH

CA TNG THANH TRA NHÀ NƯỚC SỐ 583/2004/QĐ-TTNN NGÀY 29/4/2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI NÂNG NGẠCH THANH TRA VIÊN LÊN THANH TRA VIÊN CHÍNH

TỔNG THANH TRA NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 150/1999/QĐ-TC CP ngày 12 tháng 02 năm 1999 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1013/1999/QĐ-TTNN ngày 25 tháng 11 năm 1999 của Tổng Thanh tra Nhà nước về việc ban hành Quy định thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, thi hành Quyết định này.

 

 

Quách Lê Thanh

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THI NÂNG NGẠCH THANH TRA VIÊN LÊN THANH TRA VIÊN CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 583/2004/QĐ-TTNN ngày 29/4/2004 của Tổng Thanh tra Nhà nước)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Điều kiện dự thi:

1.1. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu, vị trí làm việc của ngạch Thanh tra viên chính.

1.2. Thanh tra viên (04.025) có đủ các điều kiện sau đây, được cơ quan tổ chức cho thi lên ngạch Thanh tra viên chính (04.024).

1.2.1. Có các văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

b) Trình độ chính trị trung cấp (theo mục 2 tại Văn bản số 12QĐ/T.C - TTVH ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ban Tổ chức - Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị);

c) Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng quản lý quản lý Hành chính Nhà nước;

d) Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B;

e) Chứng chỉ tin học;

f) Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra Nhà nước.

1.2.2. Có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không trong thời gian bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

2.1. Đơn xin dự thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính (theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 27/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 16 tháng 7 năm 1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ);

2.2. Bản đánh giá, nhận xét của thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng công chức về: phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành đường lối, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ năng lực, hiệu quả công tác;

2.3. Các văn bằng chứng chỉ phôtôcópy (có xác nhận của cơ quan quản lý, sử dụng công chức);

2.4. Phiếu thanh tra viên;

2.5. Biên bản xét duyệt của Hội đồng sơ tuyển của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Bộ, tỉnh); công văn cử đi dự thi nâng ngạch của Bộ, tỉnh;

2.6. Hai ảnh cỡ 4x6 và phong bì dán tem ghi địa chỉ liên lạc;

Hồ sơ của công chức dự thi được đựng trong một túi hồ sơ cỡ 21 x 32 cm và gửi về Hội đồng sơ tuyển của Bộ, tỉnh.

3. Về hình thức thi:

a) Thi viết;

b) Thi trắc nghiệm hoặc thi vấn đáp.

II. NỘI DUNG THI

1. Một số nội dung về quản lý hành chính nhà nước.

2. Một số nội dung về Pháp lệnh Thanh tra, Luật Khiếu nại tố cáo, các văn bản pháp luật khác về tổ chức hoạt động thanh tra và nghiệp vụ thanh tra.

Pháp lệnh Cán bộ, công chức, Pháp lệnh Chống tham nhũng. Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

3. Thi một trong năm ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức) trình độ B.

4. Thi tin học văn phòng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hàng năm, vào thời điểm ngày 31 tháng 12, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cử công chức dự thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính gửi về Thanh tra Nhà nước để thống nhất với Bộ Nội vụ và dự kiến phân bổ chỉ tiêu dự thi cho các Bộ, tỉnh.

Trên cơ sở chỉ tiêu được phân bổ, các Bộ, tỉnh thực hiện việc sơ tuyển theo quy chế hiện hành và lập danh sách thí sinh dự thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính, kèm theo hồ sơ gửi về Hội đồng thi nâng ngạch của Thanh tra viên Nhà nước.

2. Việc tổ chức thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính cho công chức thanh tra do Thanh tra Nhà nước phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện theo quy chế thi nâng ngạch.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Thanh tra Nhà nước nghiên cứu giải quyết.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 583/2004/QĐ-TTNN ngày 29/04/2004 về việc thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính do Tổng Thanh tra Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.671

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!