Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5425/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An

Số hiệu: 5425/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Trần Văn Cần
Ngày ban hành: 22/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5425/QĐ-UBND

Long An, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1432/TTr-STTTT ngày 12/12/2016 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1499/STP-KSTTHC ngày 08/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 02 thủ tục hành chính được sửa đi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An (kèm theo 10 trang phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyn thông, Giám đc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và tổ chức, cá nhân, có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-BTP;
- Cục công tác phía Nam-BTP;
- CT.UBND tnh;
- Phòng Nội chính;
- Lưu: VT.Oanh
Q
Đ_TTHC_STTTT_T12

CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VB QPPL quy định nội dung sửa đổi

Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

1

287806

Đăng ký hoạt động cơ sở in

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đi với một sngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Khoản 18 Điều 3)

2

287807

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

Phần II

NỘI DUNG CỤ TH CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐI, BỔ SUNG

I. Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

1. Đăng ký hoạt động cơ sở in

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in không thuộc quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 4 Điều 2 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP phải nộp hồ sơ đăng ký hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông (S 1A, Huỳnh Việt Thanh, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

+ Bước 2. Chuyển hồ sơ đến phòng Báo chí, Xuất bản để thực hiện thủ tục hành chính và trình lãnh đạo Sở ký xác nhận đăng ký.

+ Bước 3. Cơ sở in nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông.

* Thời gian nhân hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

+ Sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in (Mu 14).

Lưu ý: Đối với cơ sở in lưới không bắt buộc phải kê khai các thông tin về Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký của cơ sở in.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận.

- Phí, lệ phí: Không.

-Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in (Mu 14, ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh - trật tự (trừ cơ sở in lưới do không thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Khoản 18 Điều 3 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).

+ Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in (kể cả cơ sở in hoạt động độc lập và trực thuộc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác);

+ Có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in;

+ Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ, thiết bị in la-de (laser), in phun khổ từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công;

+ Có đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

+ Có người đứng đầu thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

+ Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

+ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đi với một s ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

___________________

Lưu ý: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung

 

Mu 14

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
(NẾU CÓ)
TÊN CQ, TC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......../.............. (nếu có)

..........., ngày .... tháng .... năm ........

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG SỞ IN

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An

- Tên cơ sở in khai đăng ký: .........................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................

- Điện thoại: .................................. Fax: ............................. Email: ..............................

- Địa chỉ xưởng sản xuất: .............................................................................................

- Điện thoại: .................................. Fax: ............................. Email: ..............................

- Họ tên người đứng đầu cơ sở in: ..................................... Chức danh: ...................... ;

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................

CMND (hộ chiếu) số: .................... ngày .... tháng .... năm ...... nơi cấp: .......................

Văn bằng tốt nghiệp (hoặc giấy chứng nhận đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý in) số ....... ngày ..... tháng .... năm ...... nơi cấp………………………. (1)

- Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in: .................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp hoặc phụ thuộc) số .... ngày .... tháng ..... nơi cấp ........................................................................................................

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự số .... ngày .... tháng ..... năm .................
nơi cấp .......................................................................................................................

- Giấy đảm bảo về môi trường số ....................... ngày ..... tháng .... năm .....................
nơi cấp .......................................................................................................................

- Thiết bị in (kèm danh mục theo mẫu)

- Nội dung đăng ký hoạt động chế bản/in/gia công sau in (ghi rõ từng loại theo quy định của pháp luật):

- Mục đích hoạt động (ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh): ..............................

...................................................................................................................................

Chúng tôi cam kết tính chính xác nội dung đăng ký trên đây và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động in.

Tờ khai này được lập thành 02 (hai) bản giống nhau, 01 bản lưu tại cơ quan xác nhận đăng ký để cập nhật vào hồ sơ, dữ liệu quản lý, 01 bản gửi cơ sở in lưu giữ./.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ (2)
CỤC TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Đăng ký:                

- Không đăng ký:     (3)

 

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Vào sổ:

Số ............./CXBIPH (STTTT)-ĐKHĐI

Ngày ..... tháng ..... năm .........

___________________

Chú thích:

(1) Bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành in trở lên hoặc giấy chứng nhận đã hoàn thành lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý in.

(2) Đánh dấu (x) vào ô vuông để xác nhận đăng ký hoặc không xác nhận đăng ký.

(3) Không đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 

2. Thay đi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có 01 trong các thay đi về thông tin đã đăng ký, cơ sở in phải nộp tờ khai thay đi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông (Số 1A, Huỳnh Việt Thanh, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An);

+ Bước 2. Chuyển hồ sơ đến phòng Báo chí, Xuất bản để thực hiện thủ tục hành chính và trình lãnh đạo Sở ký xác nhận đăng ký.

+ Bước 3. Cơ sở in nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông.

* Thời gian nhn hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

+ Sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ: Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (Mu 15)

Lưu ý: Đi với cơ sở in lưới không bắt buộc phải kê khai các thông tin về Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký của cơ sở in.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (Mu 15, ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

+ Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

+ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đi với một s ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

___________________

Lưu ý: Phn chữ in nghiêng là nội dung sửa đi, b sung

 

Mu 15

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
(NẾU CÓ)
TÊN CQ, TC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......../.............. (nếu có)

..........., ngày .... tháng .... năm ........

 

T KHAI

THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG SỞ IN

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An

I. Nội dung thông tin đã khai báo

- Tên cơ sở in: .............................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................

- Điện thoại: .................................. Fax: ............................. Email: ..............................

- Địa chỉ xưởng sản xuất: .............................................................................................

- Điện thoại: .................................. Fax: ............................. Email: ..............................

- Họ tên người đứng đầu cơ sở in: ..................................... Chức danh: ......................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................

CMND (hộ chiếu) số: .................... ngày .... tháng .... năm ...... nơi cấp: .......................

Văn bằng tốt nghiệp (hoặc giấy chứng nhận đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý in) số ......... ngày ..... tháng .... năm ...... nơi cấp………………………… (1)

- Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in: .................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp hoặc phụ thuộc) số .... ngày .... tháng ..... nơi cấp ........................................................................................................

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự số .... ngày .... tháng ..... năm .................
nơi cấp .......................................................................................................................

- Giấy đảm bảo về môi trường số ................ ngày ..... tháng .... năm ............................
nơi cấp .......................................................................................................................

- Thiết bị in (kèm danh mục theo mẫu)

- Nội dung đăng ký hoạt động chế bản/in/gia công sau in (ghi rõ từng loại theo quy định của pháp luật):

- Mục đích hoạt động (ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh): ..............................

...................................................................................................................................

II. Nội dung thông tin thay đổi (khai báo lại)

- Tên cơ sở in: .............................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................

- Điện thoại: .................................. Fax: ............................. Email: ..............................

- Địa chỉ xưởng sản xuất: .............................................................................................

- Điện thoại: .................................. Fax: ............................. Email: ..............................

- Họ tên người đứng đầu cơ sở in: ..................................... Chức danh: ......................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................

CMND (hộ chiếu) số: .................... ngày .... tháng .... năm ...... nơi cấp: .......................

Văn bằng tốt nghiệp (hoặc giấy chứng nhận đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý in) số ......... ngày ..... tháng .... năm ...... nơi cấp……………………………… (3)

- Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in: .................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp hoặc phụ thuộc) số ........................ ngày .... tháng ..... nơi cấp ...........................................................................................

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự số .............. ngày .... tháng ..... năm .......
nơi cấp .......................................................................................................................

- Giấy đảm bảo về môi trường số .......................... ngày ..... tháng .... năm ..................
nơi cấp .......................................................................................................................

- Thiết bị in (kèm danh mục theo mẫu)

- Nội dung đăng ký hoạt động chế bản/in/gia công sau in (ghi rõ từng loại theo quy định của pháp luật):

- Mục đích hoạt động (ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh): ..............................

...................................................................................................................................

III. Cơ sở in cam kết tính chính xác nội dung đăng ký trên đây và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động in

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5425/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


391
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.13