Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4437/QĐ-BTP năm 2011 về phân công công tác tạm thời đối với Thứ trưởng Lê Thành Long và Lê Hồng Sơn do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 4437/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 13/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4437/QĐ-BTP

 Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC TẠM THỜI ĐỐI VỚI THỨ TRƯỞNG LÊ THÀNH LONG VÀ THỨ TRƯỞNG LÊ HỒNG SƠN

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 337/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Thành Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Hồng Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thông báo Nghị quyết phiên họp số 88-TB/BCS ngày 19/11/2011 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công công tác tạm thời đối với Thứ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Lê Hồng Sơn như sau:

1. Thứ trưởng Lê Thành Long giúp Bộ trưởng thực hiện các công tác sau:

a) Tham gia chỉ đạo xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp theo sự phân công của Bộ trưởng;

b) Chỉ đạo công tác soạn thảo Luật Thủ đô, hoàn thiện Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

c) Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ XIII (2011-2016) và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2012, chuẩn bị chương trình năm 2013; chỉ đạo việc soạn thảo và tổ chức thực hiện Nghị định của Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

d) Chỉ đạo việc xây dựng quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế; rà soát pháp luật phục vụ hợp tác quốc tế trong khuôn khổ ASEAN; Đề án đổi mới tổ chức hoạt động của các Ban quản lý dự án hợp tác quốc tế về pháp luật do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản; Đề án kiện toàn tổ chức đổi mới hoạt động của Vụ Hợp tác quốc tế giai đoạn 2011-2015; Đề án tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật và tương trợ tư pháp của Bộ Tư pháp giai đoạn 2011-2015;

đ) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Bộ trưởng phân công.

2. Thứ trưởng Lê Hồng Sơn giúp Bộ trưởng thực hiện các công tác sau:

a) Tham gia chỉ đạo xây dựng dự thảo Báo cáo của Bộ Tư pháp về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp theo sự phân công của Bộ trưởng;

b) Chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển nghề luật sư đến năm 2020, phối hợp Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính chỉ đạo việc soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư;

c) Chỉ đạo việc xây dựng Luật Chứng thực; phối hợp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng chỉ đạo việc xây dựng Luật Hộ tịch;

 d) Chỉ đạo xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 93/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Uỷ ban nhân dân cấp xã;

đ) Chỉ đạo việc tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan Bộ Tư pháp và toàn ngành Tư pháp, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, cải thiện tiến độ xây dựng các dự án, đề án do Bộ ban hành hoặc liên tịch ban hành;

e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Bộ trưởng phân công.

Điều 2. Nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng khác

Bộ trưởng và các Thứ trưởng khác tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 3958/QĐ-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng, Quyết định số 4260/QĐ-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Thứ trưởng Hoàng Thế Liên, trừ những nội dung chỉ đạo cụ thể được phân công tạm thời đối với Thứ trưởng Lê Hồng Sơn và Thứ trưởng Lê Thành Long theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng, Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Ban Tổ chức Trung ương (để b/c);
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Thanh tra Chính phủ;
- UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT; Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4437/QĐ-BTP năm 2011 về phân công công tác tạm thời đối với Thứ trưởng Lê Thành Long và Lê Hồng Sơn do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.822

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118