Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 38/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY LÀM CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG CÁC CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 10 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;
Thực hiện Nghị quyết số 34/2005/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Hội Đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố tại Văn bản số 207/CV-TĐKT ngày 22 tháng 11 năm 2005 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 44TTr-SNV ngày 23 tháng 01 năm 2006 ;

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố.

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; có chức năng tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý Nhà nước về thi đua - khen thưởng trên địa bàn thành phố, thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước và tổ chức các hoạt động thi đua - khen thưởng theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực thi đua - khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước.

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác thi đua - khen thưởng của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Trụ sở Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố đặt tại số 86, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố có nhiệm vụ :

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố cụ thể hóa chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn thành phố.

2. Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua - khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện.

4. Thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Đoàn thể trong tổ chức, chỉ đạo, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến các phong trào thi đua.

5. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong phạm vi quản lý :

a) Theo dõi tình hình các phong trào thi đua; tổng kết, đánh giá phong trào để đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ, hình thức khen thưởng thi đua, phù hợp với các quy định của Trung ương và tình hình thực tế của thành phố trong từng giai đoạn.

b) Thẩm định, đề xuất các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua để đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị cấp trên xét khen thưởng.

6. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện công tác thi đua - khen thưởng và triển khai thực hiện chính sách, chế độ khen thưởng của Đảng, Nhà nước và của Ủy ban nhân dân thành phố.

7. Bảo quản, cấp phát hiện vật khen thưởng; chuẩn bị hiện vật kèm theo các hình thức khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố; tổ chức và trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật; làm thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng.

8. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua - khen thưởng ở các ngành, các cấp.

9. Chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Ban theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính Nhà nước theo quy định chung của Ủy ban nhân dân thành phố.

10. Quản lý, lưu trữ hồ sơ thi đua - khen thưởng theo quy định của pháp luật.

11. Thanh tra, kiểm tra và kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong việc thực hiện chính sách, chế độ, pháp luật, những quy chế, quy trình nghiệp vụ về thi đua - khen thưởng; tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua - khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố.

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố có Trưởng ban và từ 01 đến 02 Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban.

Trưởng Ban chịu trách nhiệm với Ủy ban nhân dân thành phố về toàn bộ hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Trưởng ban phân công và chịu trách nhiệm với Trưởng ban về các nhiệm vụ công tác được giao. Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban.

Các chức danh khác của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố do Trưởng ban quyết định.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố gồm :

4.1. Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp ;

4.2. Phòng Nghiệp vụ Thi đua - Khen thưởng Khối quận - huyện, các Ban Đảng, các Đoàn thể chính trị (Phòng Nghiệp vụ 1) ;

4.3. Phòng Nghiệp vụ Thi đua - Khen thưởng Khối các sở - ngành, Tổng Công ty và các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố (Phòng Nghiệp vụ 2) .

Biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao trong tổng chỉ tiêu biên chế hành chính của thành phố.

Điều 5. Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng các sở - ngành, các cấp :

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng thuộc Văn phòng cùng cấp.

Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn bố trí công chức kiêm nhiệm làm công tác thi đua - khen thưởng.

Điều 6. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện tổ chức bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng các sở - ngành và quận - huyện, phường - xã, thị trấn, của thành phố.

Điều 7.Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả ; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 9. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Như Điều 9
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (3 bản)
- Văn phòng Chủ tịch Nước
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp)
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Các thành viên Hội đồng Thi đua -
Khen thưởng thành phố
- Văn phòng Thành ủy, các Ban Thành ủy
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Các sở - ngành thành phố
- Sở Nội vụ (02 bản)
- Công an thành phố (PC 13)
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VP HĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (VX/Nh) D.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/2006/QĐ-UBND ngày 10/03/2006 về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua – khen thưởng các cấp do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.483

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!