Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND về Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 27/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 28/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2013/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN, áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Danh mục từng thủ tục hành chính kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, nếu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ nội dung các thủ tục hành chính đã quy định trong Quyết định này, Ban quản lý các KCN có trách nhiệm rà soát, phối hợp với Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế phần danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN tại Quyết định số: 1565/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL, Cục KSTTHC);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Website Chính phủ;
- Sở Tư pháp;
- CVP, PCVPTH;
- TTCB và TH, NCTH;
- Lưu: VT, KSTTHC, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số: 27/2013/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

1

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài - không gắn với thành lập doanh nghiệp.

 

2

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài - có thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty hợp danh.

 

3

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài-có thành lập công ty hợp danh.

 

4

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài- có thành lập công ty cổ phần.

 

5

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài-có thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty cổ phần.

 

6

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài - có thành lập Công ty TNHH 1 thành viên (chủ đầu tư là tổ chức).

 

7

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài - có thành lập Công ty TNHH 1 thành viên (chủ đầu tư là cá nhân).

 

8

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài - có thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty TNHH 1 thành viên.

 

9

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài - thành lập công ty TNHH 2 thành viên (chủ đầu tư là cá nhân).

 

10

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài - thành lập công ty TNHH 2 thành viên (chủ đầu tư là tổ chức).

 

11

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài - thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty TNHH 2 thành viên.

 

12

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài – có thành lập doanh nghiệp tư nhân.

 

13

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước - có thành lập công ty cổ phần.

 

14

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước - có thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty cổ phần.

 

15

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước- có thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty hợp danh.

 

16

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước - có thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

 

17

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước- có thành lập công ty hợp danh.

 

18

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước - có thành lập công ty TNHH 1 thành viên (chủ đầu tư là tổ chức).

 

19

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước - có thành lập công ty TNHH 1 thành viên (chủ đầu tư là cá nhân).

 

20

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước - có thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty TNHH 1 thành viên.

 

21

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước - có thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên (chủ đầu tư là cá nhân).

 

22

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước - có thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên (chủ đầu tư là tổ chức).

 

23

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước - có thành lập doanh nghiệp tư nhân.

 

24

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước - không thành lập doanh nghiệp.

 

25

Cấp giấy chứng nhận đầu tư - dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập công ty TNHH 1 thành viên (chủ đầu tư là cá nhân).

 

26

Cấp giấy chứng nhận đầu tư - dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập công ty TNHH 1 thành viên (chủ đầu tư là tổ chức).

 

27

Cấp giấy chứng nhận đầu tư - dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty TNHH 1 thành viên.

 

28

Cấp giấy chứng nhận đầu tư - dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập công ty TNHH 2 thành viên (chủ đầu tư là cá nhân).

 

29

Cấp giấy chứng nhận đầu tư - dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên (chủ đầu tư là tổ chức).

 

30

Cấp giấy chứng nhận đầu tư - dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

 

31

Cấp giấy chứng nhận đầu tư - dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập công ty cổ phần.

 

32

Cấp giấy chứng nhận đầu tư - dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty cổ phần.

 

33

Cấp giấy chứng nhận đầu tư - dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập doanh nghiệp tư nhân.

 

34

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện-không gắn với thành lập doanh nghiệp.

 

35

Cấp giấy chứng nhận đầu tư - dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập công ty hợp danh.

 

36

Cấp giấy chứng nhận đầu tư - dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty hợp danh.

 

37

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện-không thành lập doanh nghiệp.

 

38

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập công ty TNHH 1 thành viên (Nhà đầu tư là cá nhân).

 

39

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập công ty TNHH 1 thành viên ( thành viên sáng lập là tổ chức).

 

40

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên ( thành viên sáng lập là tổ chức).

 

41

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên (các thành viên sáng lập là cá nhân).

 

42

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty TNHH 1 thành viên.

 

43

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

 

44

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập công ty cổ phần.

 

45

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty cổ phần.

 

46

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập công ty hợp danh.

 

47

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty hợp danh.

 

48

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - gắn với thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

49

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - thành lập công ty TNHH 1 thành viên (chủ đầu tư là cá nhân)

 

50

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - thành lập công ty TNHH 1 thành viên (chủ đầu tư là tổ chức)

 

51

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty TNHH 1 thành viên

 

52

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên (chủ đầu tư là cá nhân)

 

53

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên (chủ đầu tư là tổ chức)

 

54

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 

55

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - thành lập công ty cổ phần

 

56

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty cổ phần

 

57

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - thành lập công ty hợp danh

 

58

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty hợp danh

 

59

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

60

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - không thành lập doanh nghiệp

 

61

Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quyết định của toà án

 

62

Điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh dự án - không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

 

63

Điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh dự án - không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

 

64

Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

 

65

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

 

66

Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh đối với dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh dự án – gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

 

67

Thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh dự án -gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

 

68

Thay đổi tên doanh nghiệp đối với dự án gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

 

69

Thay đổi thành viên hợp danh của doanh nghiệp đối với dự án gắn với thành lập công ty hợp danh

 

70

Thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 

71

Thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp đối với dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh dự án - gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

 

72

Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

 

73

Thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

 

74

Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư

 

75

Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 

76

Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

77

Chuyển nhượng dự án đầu tư

 

78

Thanh lý dự án đầu tư

 

79

Thông báo địa điểm kinh doanh (đối với các dự án đầu tư thực hiện dự án gắn với thành lập doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trong tỉnh Phú Thọ)

 

80

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong khu công nghiệp

 

81

Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong khu công nghiệp đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện.

 

82

Cấp giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động có liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

83

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong khu công nghiệp (thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài).

 

84

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài (lần thứ nhất).

 

85

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong khu công nghiệp

 

86

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

 

87

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

 

88

Đăng ký thang bảng lương

 

89

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D (C/O FORM D) cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp

 

90

Cấp bản sao C/O do bị mất cắp, thất lạc hoặc hư hỏng C/O Form D cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp

 

91

Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong khu công nghiệp đối với trường hợp thay tên gọi hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện

 

92

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh

 

93

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt

 

94

Gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

95

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong khu công nghiệp trong trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy

 

96

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện trong trường hợp theo đề nghị của thương nhân nước ngoài và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; trường hợp khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh; trường hợp hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn

 

97

Đăng ký hồ sơ thương nhân

 

98

Giải thể doanh nghiệp (đối với các dự án đầu tư thực hiện trong các Khu công nghiệp trong tỉnh Phú Thọ)

 

99

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

 

100

Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghiệp

 

 

(Ấn định trong Danh mục này 100 thủ tục hành chính)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2013/QĐ-UBND về Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.927

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101