Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1743/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1743/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1743/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN QUỐC GIA CHUẨN BỊ VÀ THỰC HIỆN VAI TRÒ CHỦ TỊCH ASEAN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Điều 31 Hiến chương ASEAN quy định về cơ chế luân phiên và nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp và liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 3385/TTr-BNG-ASEAN-m ngày 16 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020), gồm:

1. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban;

2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban;

3. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban;

4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban;

5. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Thư ký Ủy ban;

6. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;

7. Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên;

8. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

9. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên;

10. Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên;

11. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên;

12. Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;

13. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên;

14. Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên;

15. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

16. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

17. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

18. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

19. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;

20. Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên;

21. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên;

22. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

23. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;

24. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên;

25. Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Ủy viên;

26. Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy viên;

27. Lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Ủy viên;

28. Lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy viên;

29. Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 quyết định danh sách y viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 và bổ sung lãnh đạo các cơ quan, địa phương liên quan (nếu cần).

Điều 2. Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều phối, hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương về các lĩnh vực công tác có liên quan đến việc chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020, cụ thể:

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ, vấn đề liên quan đến nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Điều 3. Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 gồm 05 Tiểu ban: Nội dung, Lễ tân, Tuyên truyền - Văn hóa, Vật chất - Hậu Cần, An ninh - Y tế; và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020.

1. Tiểu ban Nội dung: Do Bộ Ngoại giao chủ trì và cử 01 Lãnh đạo Bộ làm Trưởng Tiểu ban, thành viên gồm đi diện của Văn phòng Chính phủ, các Bộ/cơ quan: Ngoại giao, Công Thương, Lao động-Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Th thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Tiểu ban Nội dung có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện toàn bộ công tác về nội dung phục vụ nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

2. Tiểu ban Lễ tân: Do Bộ Ngoại giao chủ trì và cử 01 Lãnh đạo Bộ làm Trưởng Tiểu ban, thành viên gồm đại diện của Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tiểu ban Lễ tân có nhiệm vụ chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác lễ tân trong quá trình tổ chức các hội nghị, sự kiện lớn mà Việt Nam chủ trì trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020.

3. Tiểu ban Vật chất - Hậu cần: Do Văn phòng Chính phủ chủ trì và cử 01 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Trưởng Tiểu ban, thành viên gồm đại diện của Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Công an, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tiểu ban Vật chất - Hậu cần có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện toàn bộ công tác về vật chất, hậu cần phục vụ các hội nghị, sự kiện trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

4. Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa: Do Bộ Ngoại giao chủ trì và cử 01 Lãnh đạo Bộ làm Trưởng Tiểu ban, thành viên gồm đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương và các Bộ: Ngoại giao, Công an, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo việc đưa tin, tuyên truyền và quảng bá phục vụ các hội nghị, hoạt động liên quan trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

5. Tiểu ban An ninh - Y tế: Do Bộ Công an chủ trì và cử 01 Lãnh đạo Bộ làm Trưởng Tiểu ban, thành viên gồm đại diện của các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế, Ngoại giao, Giao thông vận tải (Cục Hàng không dân dụng), Thông tin và Truyền thông, Tài chính (Tổng cục Hải quan).

Tiểu ban An ninh - Y tế có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến bảo đảm an ninh, y tế trong khuôn khổ nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

6. Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020: Do Bộ Ngoại giao chủ trì, là cơ quan thường trực giúp việc cho Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 điều hành mọi hoạt động liên quan đến việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020; theo dõi, phối hp, điều phối hoạt động của các Tiểu ban, giữa các Tiu ban và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hoạt động diễn ra tại Việt Nam trong năm 2020.

Thành phần tham gia và quy chế hoạt động của các Tiểu ban do Trưởng Tiểu ban quyết định trong vòng 30 ngày kể từ khi Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 được thành lập.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020; triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020; ban hành quy chế làm việc và phối hợp của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020; thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020; bảo quản hồ sơ, tài liệu, quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc được trang bị của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 theo quy định của pháp luật

Điều 5. Kinh phí phục vụ cho các hoạt động của nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 được chi từ ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính bảo đảm và các nguồn khác (nếu có).

Điều 6. Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan và các thành viên của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Vă
n phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các
y viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: V
ăn thư, QHQT.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1743/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.820

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.137.159