Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 169/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 12/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 169/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 169/2003/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2003 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐIỀU HÀNH VÀ HIỆN ĐẠI HOÁ CÔNG SỞ CỦA HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN I (2003 - 2005)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005).

Điều 2. Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện Đề án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

ĐỀ ÁN

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐIỀU HÀNH VÀ HIỆN ĐẠI HOÁ CÔNG SỞ CỦA HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN I (2003 - 2005)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 169/2003/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. BỐI CẢNH CỦA ĐỀ ÁN

Trước yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tiến trình hội nhập quốc tế, một trong những vấn đề đặt ra là phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của hệ thống hành chính nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước phải tiến hành đồng thời với đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước, từng bước làm cho bộ máy hành chính phù hợp yêu cầu của cơ chế quản lý mới, như đã xác định trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010: Xúc tiến nhanh và có hiệu quả việc hiện đại hóa công tác hành chính.

1. Những kết quả đạt được:

Thời gian qua, phương thức điều hành của Chính phủ và cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã từng bước được đổi mới. Chính phủ, các bộ đã tập trung nhiều hơn vào công tác hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật trước hết là thể chế kinh tế; Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành và tổ chức thực hiện đối với toàn xã hội.

Các bộ, ngành và địa phương đã chú trọng vào việc hiện đại hoá công sở; đặc biệt về đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan, từng bước cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước.

2. Những hạn chế:

Nền hành chính của chúng ta vẫn còn mang nặng dấu ấn của cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ chế quản lý mới cũng như yêu cầu phục vụ nhân dân trong điều kiện mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao. Những hạn chế này thể hiện trên các mặt sau:

- Phương thức điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp còn nhiều bất cập, vừa tập trung quan liêu lại vừa phân tán, chưa thông suốt; phân công, phân cấp thiếu rành mạch; trật tự, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; việc phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch còn nhiều yếu kém; quy chế làm việc của các bộ, ngành và chính quyền địa phương còn thiếu và chưa thống nhất; quy trình giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước chưa được chuẩn hoá và công khai hoá; tình trạng họp và giấy tờ hành chính còn nhiều;

- Công sở của cơ quan hành chính nhà nước các cấp được đầu tư, xây dựng thiếu quy hoạch, tuỳ tiện, gây tốn kém. Gần đây, một số cơ quan hành chính nhà nước có điều kiện đã tiến hành hiện đại hoá công sở, tuy nhiên chưa có bước đi cụ thể, thiếu tính đồng bộ và chuẩn hoá, có nơi chưa phù hợp với trình độ của cán bộ, công chức và trình độ tổ chức lao động trong cơ quan. Hiện đại hoá công sở đang được hiểu một cách đơn thuần chỉ là xây cất công sở, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, không tính đến khả năng sử dụng và hiệu quả kinh tế kỹ thuật.

3. Nguyên nhân:

Tình hình trên đây do nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng chủ yếu và trước hết là:

- Xuất phát từ thói quen đã được hình thành trong nền hành chính tập trung quan liêu bao cấp, các cơ quan từ trung ương đến địa phương chưa thật sự quan tâm đến việc đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, đặc biệt là công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương trong quá trình hoạch định và thực hiện chính sách; quy chế công vụ, công chức chưa rõ ràng, cơ chế trách nhiệm cá nhân chưa được cụ thể, nhất là người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước;

- Chính phủ chưa có quy hoạch tổng thể về hệ thống công sở, kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng hệ thống công sở và xây dựng tiêu chuẩn chế độ về trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước. Các tiêu chuẩn về thiết kế, chế độ bảo hành, bảo trì và quy chế quản lý, sử dụng công sở ban hành trước đây đã không còn phù hợp, gây lãng phí các nguồn lực, ngân sách của nhà nước và làm giảm hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu:

Mục tiêu của đề án là tiếp tục đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; từng bước hiện đại hoá công sở, trang bị các phương tiện làm việc cần thiết; trước mắt, tập trung xây dựng cơ sở khoa học, thực tiễn để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước, là một bộ phận hợp thành của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

2. Yêu cầu:

a) Xác định rõ phương thức điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo điều hành vĩ mô đối với toàn xã hội thông qua việc xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

b) Hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng, thực hiện chính sách; xác định rõ các nguyên tắc làm việc, quy chế hoá quy trình giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, theo hướng mỗi việc phải có một tổ chức, một cá nhân chịu trách nhiệm, việc nào chưa thể giao tách bạch cho một cơ quan thì phải quy định cơ quan chủ trì kèm theo quy chế phối hợp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức bằng các quy định cụ thể, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước;

c) Quy trình giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước phải được chuẩn hoá và công khai hoá; hệ thống các biểu mẫu, giấy tờ hành chính được sử dụng thống nhất trong các cơ quan hành chính nhà nước;

d) Xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống công sở của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp; đồng thời định rõ kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng công sở; xây dựng tiêu chuẩn hoá chế độ về trang thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước, làm cơ sở xác định nguyên tắc đầu tư, thứ tự đầu tư và bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn có tính đến hoàn cảnh cụ thể của nước ta.

3. Phạm vi:

Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005) được giới hạn trong phạm vi sau đây:

a) Đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính nhà nước;

b) Hiện đại hoá công sở các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN

Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005) được thực hiện thông qua các tiểu Đề án cụ thể sau đây:

Tiểu Đề án 1: Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

1. Mục tiêu:

Tạo được một sự chuyển biến về chất trong công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Định rõ được trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương trong quá trình tham gia xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

2. Nội dung:

Khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; nghiên cứu, xác định rõ các nguyên nhân và đưa ra những kiến nghị đổi mới công tác phối hợp, ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

3. Phân công thực hiện:

- Chủ trì: Văn phòng Chính phủ,

- Phối hợp: Các bộ, ngành và địa phương.

4. Sản phẩm của tiểu Đề án:

a) Báo cáo đánh giá về thực trạng công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; những kiến nghị cụ thể (trong quý I năm 2004);

b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (trong quý II năm 2004).

Tiểu Đề án 2: Rà soát, đánh giá quy chế làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng quy chế làm việc mẫu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp

1. Mục tiêu:

Quy chế hoá quy trình giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo hướng mỗi việc phải có một tổ chức, một cá nhân chịu trách nhiệm, việc nào chưa thể giao tách bạch cho một cơ quan thì phải quy định cơ quan chủ trì kèm theo quy chế phối hợp; đề cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức bằng các quy định cụ thể, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Nội dung:

- Điều tra, thu thập tài liệu các quy chế làm việc hiện hành các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp;

- Rà soát, đánh giá quy chế làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng quy chế làm việc mẫu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp.

3. Phân công thực hiện:

- Chủ trì: Văn phòng Chính phủ.

- Phối hợp: Các bộ, ngành và địa phương.

4. Sản phẩm của tiểu Đề án:

a) Báo cáo đánh giá về thực trạng quy chế làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý IV năm 2003);

b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế làm việc mẫu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp (trong quý IV năm 2003);

c) Căn cứ quy chế làm việc mẫu, các bộ, ngành và địa phương xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cơ quan, địa phương mình phụ trách (trong quý I năm 2004).

Tiểu Đề án 3: Thí điểm và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

1. Mục tiêu:

Xây dựng một quy trình xử lý công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước một cách khoa học, hợp lý, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

2. Nội dung:

- Khảo sát tình hình, xây dựng văn bản về điều kiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

- Lựa chọn một số cơ quan để làm thí điểm và cấp chứng chỉ khi đạt yêu cầu;

- Tiến hành tổng kết, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định cho phép mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; tổ chức áp dụng và cấp chứng chỉ cho các cơ quan đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng trong quản lý hành chính.

3. Phân công thực hiện:

- Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ.

4. Sản phẩm của tiểu Đề án:

a) Báo cáo đánh giá tổng kết về thí điểm thực hiện hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý IV năm 2003).

b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý I năm 2004).

Tiểu Đề án 4: Cải tiến chế độ họp, giảm bớt giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

1. Mục tiêu:

Đổi mới một cách căn bản chế độ họp và giấy tờ hành chính (không bao gồm văn bản quy phạm pháp luật) trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; giảm tối đa và loại bỏ những cuộc họp không cần thiết, xây dựng hệ thống mẫu văn bản hành chính thống nhất trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

2. Nội dung:

- Khảo sát, đánh giá về thực trạng họp và giấy tờ hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước;

- Xây dựng biểu mẫu, giấy tờ hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước.

3. Phân công thực hiện:

- Chủ trì: Văn phòng Chính phủ.

- Phối hợp: Các bộ, ngành và địa phương.

4. Sản phẩm của tiểu Đề án:

a) Báo cáo đánh giá thực trạng họp, giấy tờ hành chính và những kiến nghị đối với chế độ họp, giấy tờ hành chính (trong quý I năm 2004).

b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp của các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý II năm 2004).

c) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hệ thống các biểu mẫu, giấy tờ hành chính được sử dụng thống nhất của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương (trong quý II năm 2004).

Tiểu Đề án 5: Khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống công sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp

1. Mục tiêu:

Đánh giá thực trạng hệ thống công sở của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; ủy ban nhân dân các cấp từ quy hoạch đến đầu tư xây dựng mới, sửa chữa cải tạo; đề xuất yêu cầu, nội dung và giải pháp hiện đại hoá công sở.

2. Nội dung:

- Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống công sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp; đề xuất nội dung, nguyên tắc quy hoạch và quy hoạch tổng thể công sở của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp;

- Nghiên cứu và xây dựng bộ tiêu chuẩn công sở mới của các cơ quan hành chính nhà nước;

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình khu hành chính tập trung ở cấp tỉnh, huyện;

- Nghiên cứu, xây dựng các quy định về thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, chế độ bảo hành bảo trì, quy chế quản lý nhà công sở các cơ quan hành chính nhà nước.

3. Phân công thực hiện:

- Chủ trì: Bộ Xây dựng.

- Phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Tổng cục Thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

4. Sản phẩm của tiểu Đề án:

a) Báo cáo đánh giá thực trạng hệ thống công sở và nhu cầu hiện đại hoá công sở của các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý I năm 2004);

b) Dự thảo Nghị định của Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống công sở của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong quý II năm 2004);

c) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn xây dựng nhà công sở các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý I năm 2004);

d) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mô hình công sở mẫu cho các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý I năm 2004);

đ) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mô hình khu hành chính tập trung ở cấp tỉnh, huyện (trong quý I năm 2004);

e) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý nhà công sở các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý II năm 2004);

g) Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, chế độ bảo hành, bảo trì công sở các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý I năm 2004);

h) Đề xuất cơ sở khoa học để thay đổi bổ sung nội dung các tiêu chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực nhà công sở (trong quý I năm 2004).

Tiểu Đề án 6: Lập kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng hệ thống công sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp giai đoạn 2005 - 2010

1. Mục tiêu:

Lập kế hoạch để nắm được nhu cầu cần đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng hệ thống công sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp; trên cơ sở đó xác định nguyên tắc đầu tư, thứ tự đầu tư và bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

2. Nội dung:

Nghiên cứu và lập kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng hệ thống công sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp.

3. Phân công thực hiện:

- Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ.

4. Sản phẩm của tiểu Đề án:

a) Báo cáo tổng hợp kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng hệ thống công sở của các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý II năm 2004);

b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng hệ thống công sở của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong quý II năm 2004).

Tiểu Đề án 7: Điều tra, nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn chế độ về trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước

1. Mục tiêu:

Tiêu chuẩn hoá về chế độ trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước trên nguyên tắc bảo đảm sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

2. Nội dung:

- Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước;

- Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn chế độ về trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước.

3. Phân công thực hiện:

- Chủ trì: Bộ Tài chính.

- Phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thống kê.

4. Sản phẩm của tiểu Đề án:

a) Báo cáo đánh giá thực trạng trang thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý IV năm 2003);

b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn chế độ trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước (trong quý I năm 2004).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công thực hiện

a) Văn phòng Chính phủ:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước; điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện Đề án, bảo đảm sự lồng ghép có hiệu quả của các tiểu Đề án;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước; tổng hợp tình hình để thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý lên Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; quy chế làm việc mẫu của các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các cấp; chế độ họp, giấy tờ hành chính trong các cơ quan hành chính các cấp.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương có liên quan đưa Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005) vào kế hoạch nhà nước hàng năm;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan lập kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp và xây dựng hệ thống công sở của các các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Bộ Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ cân đối ngân sách nhà nước cho Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005) trong tổng dự toán ngân sách nhà nước để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Bố trí đủ nguồn kinh phí cho việc xây dựng, triển khai và thực hiện Đề án; kiểm tra tài chính trong việc thực hiện Đề án; tổng hợp tình hình cấp phát kinh phí hàng năm cho các tiểu Đề án và duyệt quyết toán kinh phí các tiểu Đề án đã kết thúc;

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng tiêu chuẩn chế độ về trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước.

d) Bộ Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống công sở, mô hình công sở mẫu, mô hình khu hành chính tập trung cấp tỉnh và huyện, quy chế quản lý nhà công sở, tiêu chuẩn xây dựng nhà công sở, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, chế độ bảo hành, bảo trì công sở các cơ quan hành chính nhà nước.

đ) Bộ Nội vụ:

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ để gắn việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá nền hành chính nhà nước với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ huy động nguồn lực quốc tế cho việc thực hiện Đề án.

e) Bộ Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về quản lý chất lượng áp dụng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

g) Tổng cục Thống kê:

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng để khảo sát, thống kê, đánh giá cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện làm việc của hệ thống công sở cơ quan hành chính nhà nước.

h) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Trong phạm vi chức năng có trách nhiệm cùng phối hợp với cơ quan chủ trì triển khai những nội dung có liên quan đã nêu trong Đề án, định kỳ báo cáo kết quả về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp chung báo cáo cấp có thẩm quyền;

- Xây dựng quy chế làm việc; quy hoạch tổng thể hệ thống công sở; lập kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp và xây dựng hệ thống công sở thuộc phạm vi của bộ, ngành và địa phương mình phụ trách;

- Thí điểm và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính; cải tiến chế độ họp và giảm bớt giấy tờ hành chính thuộc phạm vi của bộ, ngành và địa phương mình phụ trách;

2. Tiến độ thực hiện

Thời gian của đề án đã được xác định trong từng tiểu Đề án. Đến cuối năm 2005 tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án và tiếp tục xây dựng Đề án cho giai đoạn II (2006 - 2010).

3. Xác định các yêu cầu về nguồn lực

a) Về nhân lực:

- Huy động chuyên gia giỏi, am hiểu lĩnh vực này tham gia (cả trong và ngoài nước);

- Sử dụng đội ngũ chuyên gia của các bộ, ngành và địa phương để thực hiện Đề án.

b) Về tài chính:

- Các khoản chi thực hiện Đề án:

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch của các tiểu Đề án;

+ Tổ chức khảo sát các bộ, ngành, địa phương và nước ngoài;

+ Điều tra, khảo sát, thống kê cơ sở vật chất hệ thống công sở;

+ Thuê chuyên gia tư vấn;

+ Tổ chức hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý;

+ Xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo và các văn bản pháp quy;

+ Tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện.

- Dự toán kinh phí cho việc thực hiện Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005):

Căn cứ vào Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và dự toán chi tiết do các Bộ được phân công thực hiện các tiểu Đề án lập trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí kinh phí ngân sách để thực hiện Đề án, trong đó có phân theo nhu cầu hàng năm và nguồn vốn bố trí cho năm 2003.

Nguồn kinh phí này được chuyển vào tài khoản của Văn phòng Chính phủ để Ban Điều hành Đề án quản lý và phân bổ cho các cơ quan chủ trì thực hiện các tiểu Đề án.

4. Ban Điều hành Đề án

Thành lập Ban Điều hành Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005). Ban Điều hành hoạt động kiêm nhiệm do một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Trưởng ban, các ủy viên là đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ. Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Văn phòng Chính phủ là ủy viên thư ký.

Giúp việc Ban Điều hành Đề án có Tổ thư ký. Tổ thư ký gồm một số cán bộ, chuyên viên của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Thống kê.

Quy chế hoạt động và tổ chức cụ thể của Ban Điều hành Đề án do Trưởng Ban Điều hành ban hành sau khi thống nhất ý kiến của các bộ, ngành có liên quan.

Ban Điều hành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005).

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có vướng mắc, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần báo cáo kịp thời về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 169/2003/QD-TTg

Hanoi, August 12, 2003

 

DECISION

APPROVING THE SCHEME ON RENEWING THE EXECUTIVE MODE AND MODERNIZING WORKING OFFICES OF THE STATE ADMINISTRATIVE SYSTEM, STAGE I (2003-2005)

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 136/2001/QD-TTg of September 17, 2001 approving the 2001-2010 Overall Program on State Administrative Reform;
At the proposal of the minister-director of the Government Office,

DECIDES:

Article 1.- To approve the Scheme on renewing the executive mode and modernizing working offices of the State administrative system, stage I (2003-2005).

Article 2.- To assign the Government Office to assume the prime responsibility for and coordinate with the concerned ministries and branches in implementing this Scheme.

Article 3.- This Decision takes implementation effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

SCHEME ON RENEWING THE EXECUTIVE MODE AND MODERNIZING WORKING OFFICES OF THE STATE ADMINISTRATIVE SYSTEM, STAGE I (2003-2005)
(Promulgated together with the Prime Minister's Decision No. 169/2003/QD-TTg of August 12, 2003)

I. THE SCHEME'S BACKGROUND

The requirements of the accelerated national industrialization and modernization and the international integration process have posed numerous matters, one of which is to raise the effect and effectiveness of the management by the State administrative system over the socialist-oriented market economy. The clear definition of the functions, tasks, powers and organizational structures of the agencies in the State administrative system must go hand in hand with the renewal of the executive mode and the modernization of working offices of the State administrative system, step by step making the administrative apparatus suitable to the new managerial mechanism as determined in the 2001-2010 socio-economic development strategy, that is to promote quickly and efficiently the modernization of the administrative work.

1. Achievements:

Over the past time, the executive mode of the Government as well as State administrative agencies at all levels has been step by step renewed. The Government and ministries have focussed more on making policies and laws, first of all those on economic institutions; the Government has directed the ministries and branches to formulate strategies, plannings and plans for the whole country's socio-economic development and to intensify the inspection and supervision of the observance and implementation thereof by the entire society.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Limitations:

Our administration has still been fraught with vestiges of the subsidy-based and centralized planning mechanism, failing to meet the requirements of the new managerial mechanism and to properly serve the people in the new situation, with still low management effect and effectiveness. These limitations can be seen in the following aspects:

- The executive mode of the Government, ministries and branches at the central level, and the People's Committees at all levels still reveals many loopholes, which has been not only of the bureaucratic centralism but also scattered and cumbersome; with unclear assignment and decentralization of tasks; lax administrative order and discipline; weak coordination among State administrative agencies in the process of formulating, promulgating, and inspecting the implementation of, policies, strategies, plannings and plans; insufficient and inconsistent working regulations of the ministries, branches and local administrations; non-standardized and unpublicized processes of handling affairs in the State administrative agencies; excessive meetings and administrative paperwork.

- The investment in and construction of working offices of the State administrative agencies at all levels remain unplanned, casual and extravagant. Recently, a number of State administrative agencies where condition permit have proceeded with modernizing their working offices but they still lack specific steps, synchronism and standardization; in some places, the new working offices are not suitable to the levels of officials and employees and the level of labor organization in the agencies. Modernization of working offices is being simplistically understood as building working offices, procuring modern technical equipment and facilities, without taking into account their usability and econo-technical efficiency.

3. Causes:

The above-mentioned situation is attributed to many causes, but mainly and first of all to the following:

- Due to the habit formed in the old subsidy-based centralized bureaucratic administration, the agencies at the central and local levels have not yet paid due attention to renewing their mode of direction and execution, especially the coordination among the central State administrative agencies in the process of making and implementing policies; the regulations on public duties and public employees remain unclear; the personal responsibility regime remains unspecific; especially for the heads of State administrative agencies;

- The Government has not yet worked out an overall planning on the system of working offices, plans on investment in repairing, renovating, upgrading and building the system of working offices and not yet developed criteria for, and regimes of, working equipment and facilities of the State administrative agencies, officials, employees and servants. The previously promulgated criteria regarding design, warranty and maintenance regime and regulations on the management and use of working offices are no longer suitable, thus causing waste of the State's resources and budget, and reducing the effect and effectiveness of managerial activities.

II. THE SCHEME'S OBJECTIVES, REQUIREMENTS AND SCOPE

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Scheme's objectives are to continue renewing the mode of execution by the State administrative system, meeting the requirements of the socialist-oriented market economy and international integration; to step by step modernize working offices and procure necessary working facilities; for the immediate future to concentrate on laying scientific and practical foundations for promulgating legal documents on the executive mode and modernization of working offices of the State administrative system, constituting an integral part of the 2001-2010 Overall Program on State Administrative Program.

2. Requirements:

a/ To clearly determine the mode of execution by the Government and the Prime Minister along the direction that the Government and the Prime Minister shall focus on the macro direction and execution for the entire society through formulating, promulgating, and inspecting the implementation of, policies, strategies, plannings and plans;

b/ To perfect, and raise the quality of, the work of coordination among State agencies in policy making and implementation; to clearly define the working principles, regularize the process of settling matters in State administrative agencies at all levels along the direction that every job must fall under the charge of an organization or agency; for any job which cannot yet be assigned wholly to any agency, an agency must be designated to assume the prime responsibility therefor together with a coordination regulation; to tighten administrative discipline, heighten the personal responsibility of officials and employees through specific regulations, particularly that of the heads of State administrative agencies;

c/ The process of settling affairs in the State administrative agencies must be standardized and publicized; the system of administrative forms and papers must be used uniformly by these agencies;

d/ To formulate an overall planning for the system of working offices of the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, and the People's Committees at all levels; concurrently to draw up definite plans for investment in repairing, renovating, upgrading and building working offices; to standardize the regime of working equipment and facilities of State administrative agencies, officials and employees, serving as a basis for laying down the investment principles and order, and ensuring the efficient use of capital sources, with the practical conditions of our country being taken into consideration.

3. Scope:

The Scheme on renewing the executive mode and modernizing working offices of the State administrative system, stage 1 (2003-2005), is confined to the following scope:

a/ Renewing the executive mode of the State administrative system;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.III. THE SCHEME'S PRINCIPAL CONTENTS

The Scheme on renewing the executive mode and modernizing working offices of the State administrative system, stage I (2003-2005), will be implemented through the following specific sub-schemes:

Sub-Scheme 1: Raising the quality of the work of coordination among State administrative agencies in the process of formulating, promulgating, and inspecting the implementation of, policies, strategies, plannings and plans

1. Objectives:

To make a substantial improvement in the work of coordination among State administrative agencies at the central level in the process of formulating, promulgating, and inspecting the implementation of, policies, strategies, plannings and plans in service of socio-economic development. To clearly define the responsibilities of the ministries, branches and localities in the process of participating in the formulation, promulgation and inspection of the implementation of policies, strategies, plannings and plans.

2. Contents:

Surveying and evaluating the actual quality of the work of coordination among State administrative agencies in formulating, promulgating, and inspecting the implementation of, policies, strategies, plannings and plans; studying and clearly identifying cases and putting forward proposals for renewing the work of coordination, promulgating a mechanism of inspecting and supervising the implementation of policies, strategies, plannings and plans.

3. Assignment of implementation responsibilities:

- Responsible agency: The Government Office:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Outcomes of the Sub-Scheme:

a/ A report assessing the actual situation of the work of coordination among State administrative agencies in the process of formulating, promulgating, and inspecting the implementation of, policies, strategies, plannings and plans; and specific recommendations (in the first quarter of 2004);

b/ A draft decision of the Prime Minister prescribing the mechanism of coordination among State administrative agencies in the process of formulating, promulgating, and inspecting the implementation of, policies, strategies, plannings and plans (in the second quarter of 2004).

Sub-Scheme 2: Reviewing and evaluating the working regulations of State administrative agencies; working out a model working regulation for the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, and the People's Committees at all levels

1. Objectives:

To regularize the process of handling affairs in the State administrative agencies at all levels along the direction that every job must fall under the responsibility of an organization or agency; for any job which cannot yet be assigned wholly to any agency, an agency must be designated to assume the prime responsibility therefor together with a coordination regulation; to tighten administrative discipline, heighten the personal responsibility of officials and employees through various specific regulations, particularly that of the heads of State administrative agencies.

2. Contents:

- Surveying and gathering documents on the current working regulations of ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, and People's Committees at all levels;

- Reviewing and evaluating the working regulations of State administrative agencies; elaborating a model working regulation for ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, and People's Committees at all levels.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Responsible agency: the Government Office:

- Coordinating agencies: ministries, branches and localities.

4. Outcomes of the Sub-Scheme:

a/ A report on the evaluation of the existing working regulations of State administrative agencies (in the fourth quarter of 2003);

b/ A draft decision of the Prime Minister promulgating the model working regulation for ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, and People's Committees at all levels (in the fourth quarter of 2003);

c/ Basing themselves on the model working regulation, the ministries, branches and localities shall formulate and promulgate the working regulations of agencies and localities under their management (in the first quarter of 2004).

Sub-Scheme 3: Experimenting and applying widely the quality control system to the activities of State administrative agencies

1. Objectives:

To work out a process of handling affairs in the State administrative agencies in a scientific and rational manner, creating conditions for the heads of the State administrative agencies to control this process within their agencies, thereby step by step raising the quality and effectiveness of the management and provision of public services.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Surveying the situation, elaborating documents on conditions for application of the quality control system to the activities of the State administrative agencies;

- Selecting a number of agencies for experimentation and granting certificates to the qualified ones;

- Conducting a sum-up review, evaluation, formulation and perfection of legal documents permitting the wide application of the quality control system; organizing the application and granting of certificates to agencies satisfying the criteria for the quality control system in the administrative management.

3. Assignment of implementation responsibilities:

- Responsible agency: the Ministry of Science and Technology.

- Coordinating agencies: the Government Office, the Ministry of the Interior.

4. Outcomes of the Sub-Scheme:

a/ A report on the sum-up review of the experimental application of the quality control system to State administrative agencies (in the fourth quarter of 2003).

b/ A draft decision of the Prime Minister on the application of the quality control system to State administrative agencies (in the first quarter of 2004).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Objectives:

To substantially renew the meeting regime and administrative papers (excluding legal documents) in the activities of State administrative agencies; reducing to the utmost and eliminating unnecessary meetings, devising a system of uniform administrative document forms in the State administrative agencies at all levels.

2. Contents:

- Surveying and evaluating the actual system of administrative papers of the State administrative agencies;

- Formulating forms and administrative papers in the State administrative agencies.

3. Assignment of implementation responsibilities:

- Responsible agency: the Government Office.

- Coordinating agencies: ministries, branches and localities.

4. Outcomes of the Sub-Scheme:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ A draft decision of the Prime Minister prescribing the regime of meetings in the State administrative agencies (in the second quarter of 2004);

c/ A draft decision of the Prime Minister prescribing a system of administrative forms and papers for uniform application in the agencies within the State administrative system from the central to local levels (in the second quarter of 2004).

Sub-Scheme 5: Surveying and evaluating the actual situation of, and formulating an overall planning on, the system of working offices of the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, and People's Committees at all levels

1. Objectives:

To evaluate the actual situation of the system of working offices of the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, and People's Committees at all levels from plannings to investment in the building, repair and renovation thereof; to propose requirements, contents and measures to modernize working offices.

2. Contents:

- Surveying and evaluating the actual situation of the system of working offices of the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, and People's Committees at all levels; proposing planning contents and principles as well as overall plannings on working offices of the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, and People's Committees at all levels;

- Studying and formulating a set of criteria for new working offices of State administrative agencies;

- Studying and building a model of concentrated administrative quarters at the provincial and district levels;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Assignment of implementation responsibilities:

- Responsible agency: the Ministry of Construction.

- Coordinating agencies: the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance, the Government Office, the Ministry of the Interior, the General Department of Statistics, other ministries, branches and localities.

4. Outcomes of the Sub-Scheme:

a/ A report on the actual situation of the system of working offices of the State administrative agencies and the demands for modernization thereof (in the first quarter of 2004);

b/ A draft decree of the Government approving the overall planning on the system of working offices of the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, and provincial-level People's Committees (in the second quarter of 2004);

c/ A draft decision of the Prime Minister on the standards of construction of working offices of the State administrative agencies (in the first quarter of 2004).

d/ A draft decision of the Prime Minister on a model of working offices of State administrative agencies (in the first quarter of 2004);

e/ A draft decision of the Prime Minister on a model of concentrated administrative quarters at the provincial and district levels (the first quarter of 2004);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.g/ A draft decision of the Minister of Construction prescribing model designs, typical designs, warranty and maintenance regimes and regulations on the management of working offices of the State administrative agencies (in the first quarter of 2004);

h/ Proposing scientific foundations for changing and supplementing Vietnamese standards in the domain of working offices (in the first quarter of 2004).

Sub-Scheme 6: Making plans on investment in repairing, renovating, upgrading and building the system of working offices of the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, and People's Committees at all levels in the 2005-2010 period

1. Objectives:

To draw up plans in order to grasp the demands for investment in repairing, renovating, upgrading and building the system of working offices of the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, and People's Committees at all levels; on this basis to determine the investment principles and order and ensure the efficient use of capital construction investment capital sources and the thrifty spending of the State budget.

2. Contents:

Studying and making plans on investment in repairing, renovating, upgrading and building the system of working offices of the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, and People's Committees at all levels.

3. Assignment of implementation responsibilities:

- Responsible agency: the Ministry of Planning and Investment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Outcomes of the Sub-Scheme:

a/ A report summing up the plans on investment in repairing, renovating, upgrading and building the system of working offices of the State administrative agencies (in the second quarter of 2004);

b/ A draft decision of the Prime Minister approving the plans on investment in repairing, renovating, upgrading and building the system of working offices of the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, and People's Committees of the provinces and centrally-run cities (in the second quarter of 2004).

Sub-Scheme 7: Surveying, studying and formulating criteria and regimes of working equipment and facilities of the State administrative agencies, officials, employees and servants

1. Objectives:

To standardize the regime of working equipment and facilities of State administrative agencies, officials, employees and servants on the principle of ensuring the efficient and thrifty use of the State budget.

2. Contents:

- Investigating and surveying the actual situation of working equipment and facilities of State administrative agencies, officials, employees and servants.

- Studying and formulating criteria and regime of working equipment and facilities of State administrative agencies, officials, employees and servants.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Responsible agency: the Ministry of Finance.

- Coordinating agencies: the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of the Interior, the Government Office, the General Department of Statistics.

4. Outcomes of the Sub-Scheme:

a/ A report on the actual situation of working equipment and facilities of State administrative agencies (in the fourth quarter of 2003);

b/ A draft decision of the Prime Minister on criteria and regime of working equipment and facilities of State administrative agencies, officials, employees and servants (in the first quarter of 2004).

IV. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. Assignment of implementation responsibilities

a/ The Government Office:

- To assume the prime responsibility for, and coordinate with the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, and People's Committees of the provinces and centrally-run cities, in studying, formulating and implementing the Scheme on renewing the executive mode and modernizing working offices of the system of State administrative agencies; regulating and coordinating the activities of the concerned agencies in implementing the Scheme, ensuring an effective integration of the Sub-Schemes;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To assume the prime responsibility for, and coordinate with the concerned agencies in, studying and working out a mechanism of coordination among State administrative agencies in the process of formulating, promulgating, and supervising the implementation of, policies, strategies, plannings and plans; a model working regulation for the ministries, branches and People's Committees at all levels; and the regime of meetings and administrative papers in the administrative agencies at all levels.

b/ The Ministry of Planning and Investment:

- To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Government Office, the Ministry of Finance and the concerned ministries, branches and localities, in incorporating the Scheme on renewing the executive mode and modernizing working offices of the State administrative system, stage I (2003-2005), in the annual State plans;

- To assume the prime responsibility for and coordinate with the Ministry of Finance and concerned agencies in making plans on investment in repairing, renovating, upgrading and building the system of working offices of the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, and People's Committees of the provinces and centrally-run cities.

c/ The Ministry of Finance:

- To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Planning and Investment and the Government Office in, balancing the State budget for the Scheme on renewing the executive mode and modernizing working offices of the State administrative system, stage I (2003-2005), within the total State budget estimate for submission to the Prime Minister for consideration and decision;

- To allocate sufficient sources of funding for the formulation, deployment and implementation of the Scheme; to conduct financial inspection in the implementation of the Scheme; to sum up the annual situation of the allocation of funding to the Sub-Schemes and approve the final settlements for the completed ones;

- To assume the prime responsibility for, and coordinate with the concerned agencies in, formulating criteria and regime of working equipment and facilities of State administrative agencies, officials, employees and servants.

d/ The Ministry of Construction:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ The Ministry of the Interior:

- To coordinate with the Government Office in combining the implementation of the Scheme on renewing the executive mode and modernizing the State administrative system with that of the 2001-2010 Overall Program on State Administrative Reform;

- To coordinate with the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance and the Government Office in mobilizing international resources for the Scheme's implementation.

f/ The Ministry of Science and Technology:

To coordinate with the Government Office and the Ministry of the Interior in formulating a system of quality control standards for application to activities of State administrative agencies at all levels.

g/ The General Department of Statistics:

To coordinate with the Government Office, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance and the Ministry of Construction in surveying, gathering statistics on, and assessing material bases and working equipment and facilities of the system of working offices of the State administrative agencies.

h/ The ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, and People's Committees of the provinces and centrally-run cities:

- Within the scope of their respective functions to coordinate with the responsible agencies in implementing the relevant contents already stated in the Scheme, to periodically report on the results thereof to the Government Office for summing up and reporting to competent authorities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To experiment then widely apply the quality control system to managerial activities of administrative agencies; to renovate the meeting regime and reduce administrative papers under the management of the ministries, branches and localities;

2. Implementation schedule

The Scheme's time has been determined in each Sub-Scheme. By the end of 2005, to organize a meeting to review the results of implementation of the Scheme and continue elaborating the Scheme for stage II (2006-2010).

3. Determination of requirements on resources

a/ Regarding human resources:

- To mobilize the participation of excellent specialists knowledgeable of this domain (both Vietnamese and foreign);

- To employ the contingent of specialists of the ministries, branches and localities for the implementation of the Scheme.

b/ Regarding finance:

- Expenditures on the Scheme's implementation:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ Surveys of ministries, branches, localities and foreign countries;

+ Investigations, surveys and gathering of statistics on the material bases of the system of working offices;

+ Hiring of consultants;

+ Seminars to collect comments of scientists, managers and administrators;

+ Formulation and finalization of draft reports and legal documents;

+ Training in the implementation.

- Draft budget for the implementation of the Scheme on renewing the executive mode and modernizing working offices of the State administrative system, stage I (2003-2005):

Basing itself on the Scheme already approved by the Prime Minister and the detailed cost estimates drawn up by the ministries assigned to implement the Sub-Schemes at the proposals of the Government Office, the Ministry of Finance shall coordinate with the Ministry of Planning and Investment in allocating budgetary capital for the Scheme's implementation, which is divided by annual demand, and the source of capital arranged for 2003.

This funding shall be transferred into the account of the Government Office for the Scheme's Executive Committee to manage and allocate it to the agencies responsible for implementing the Sub-Schemes.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To set up the Executive Committee for the Scheme on renewing the executive mode and modernizing working offices of the State administrative system, stage I (2003-2005).

The Executive Committee shall work on a part-time basis, have a deputy director of the Government Office as its head, representatives of the leaderships of the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance, the Ministry of Construction, the Ministry of Science and Technology, the Ministry of the Interior as its members. The director of the Administrative Reform Department of the Government Office shall act as a secretarial member.

To assist the Scheme's Executive Committee shall be a Secretariat consisting of a number of officials and experts of the Government Office, the Ministry of Construction, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance, the Ministry of the Interior, the Ministry of Justice, the Ministry of Science and Technology and the General Department of Statistics.

The working regulation and specific organization of the Scheme's Executive Committee shall be promulgated by the head of the Executive Committee after reaching agreement thereon with the concerned ministries, branches and localities.

The Executive Committee shall take responsibility before the Prime Minister, the minister-director of the Government Office for organizing the implementation of the Scheme on renewing the executive mode and modernizing working offices of the State administrative system, stage I (2003-2005).

Should they meet any problems in the implementation of the Scheme, the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, and the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall report them in time to the Government Office for summing up, reporting and proposing to the Prime Minister and the Government's Administrative Reform Steering Committee for consideration and direction.

 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 169/2003/QĐ-TTg ngày 12/08/2003 phê duyệt Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá Công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003-2005) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.802

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!