Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1608/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 22/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1608/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1083/2011/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê Bình Định tại Tờ trình số 10/TTr-CTK ngày 06 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định (Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc như đã phân công tại Kế hoạch này và báo cáo kết quả cho cơ quan thường trực là Cục Thống kê tỉnh để kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp và tham mưu giúp việc

Thời gian thực hiện

Sản phẩm chính

1

Thành lập Ban Chỉ đạo. Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện

 

 

 

 

1.1

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược cấp tỉnh

UBND tỉnh

Cục Thống kê

Tháng 4/2014

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

1.2

Thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo

Cục Thống kê

 

Tháng 5/2014

Quyết định thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo

1.3

Họp Ban Chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược

UBND tỉnh

Cục Thống kê

Tháng 5/2014

- Hội nghị công bố Quyết định 1083/QĐ-TTg và triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược.

- Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký

1.4

Họp Tổ thư ký

Cục Thống kê

 

Tháng 5/2014

Phân công trách nhiệm của từng thành viên Tổ thư ký

2

Hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và điều phối các hoạt động thống kê

 

 

 

 

2.1

Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phổ biến và tuyên truyền Luật Thống kê và các văn bản có liên quan

Cục Thống kê

Sở Tư pháp, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Bình Định

2015

- Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình phổ biến và tuyên truyền Luật Thống kê.

- Triển khai thực hiện chương trình phổ biến và tuyên truyền Luật Thống kê

2.2

Củng cố và hoàn thiện Thống kê sở, ngành và thống kê xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Cục Thống kê; UBND huyện, thị xã, thành phố

2014

Văn bản của cấp có thẩm quyền về củng cố và hoàn thiện thống kê Sở, ngành, thống kê xã, phường, thị trấn

2.3

Xây dựng cơ chế, cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê

 

 

 

 

 

Xây dựng cơ chế, cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục thống kê và các sở, ngành có liên quan

Cục Thống kê

Các sở, ngành có liên quan

2015

Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành kèm theo Quy chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục thống kê với các sở, ngành

 

Xây dựng Chính sách phổ biến thông tin thống kê

VP UBND tỉnh

Cục Thống kê

2015

Quyết định của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy chế về chính sách phổ biến thông tin thống kê

3

Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng phương pháp luận và quy trình thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế

 

 

 

 

3.1

Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp luận thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế trong từng lĩnh vực thống kê

 

 

 

 

 

Góp ý việc lập Tài khoản vệ tinh Du lịch, tài khoản Môi trường và một số tài khoản khác

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường

Cục Thống kê; Sở, ngành

2014 - 2020

Văn bản góp ý (nếu có) cập nhật và phổ biến phương pháp luận

 

Nghiên cứu áp dụng phương pháp luận theo phiên bản mới của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế theo từng lĩnh vực thống kê chuyên ngành: Nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp, xây dựng; thương mại, dịch vụ; dân số và lao động; xã hội và môi trường; giá cả

Cục Thống kê

Sở, ngành

2015 - 2020

Số liệu thống kê của từng lĩnh vực được biên soạn và công bố phù hợp với phương pháp luận quốc tế (theo phiên bản mới)

 

Nghiên cứu áp dụng thống kê tài chính Chính phủ theo phiên bản mới của Liên hợp quốc

Sở Tài chính

Cục Thống kê

2014 - 2020

Số liệu thống kê tài chính Chính phủ được biên soạn và công bố phù hợp với phương pháp luận quốc tế (phiên bản mới)

 

Nghiên cứu áp dụng phương pháp thống kê cán cân thanh toán theo cuốn hướng dẫn thống kê cán cân thanh toán phiên bản 6 (BPM6) của IMF.

Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Cục Thống kê

2014 - 2020

Cán cân thanh toán được lập và công bố phù hợp với phương pháp luận quốc tế (phiên bản mới)

 

Nghiên cứu, cập nhật phương pháp điều tra chọn mẫu theo chuẩn quốc tế

Cục Thống kê

Sở, ngành

2014 - 2020

 Tài liệu hướng dẫn điều tra chọn mẫu theo tiêu chuẩn quốc tế được biên soạn và triển khai áp dụng

4

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê

 

 

 

 

4.1

Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

Cục Thống kê

UBND huyện, thị xã, thành phố

2016 - 2020

Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã được rà soát, cập nhật hàng năm từ năm 2016

4.2

Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các cuộc điều tra thống kê của địa phương

Cục Thống kê

 

Hàng năm

Phương án các cuộc điều tra, tổng điều tra được cải tiến theo hướng gọn nhẹ, chất lượng và hiệu quả

4.3

Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp đối với sở, ngành

Cục Thống kê

Các sở, ngành có liên quan

2015 - 2020

Quyết định cấp có thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp đối với các sở, ngành

4.4

Cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp đối với cấp tỉnh, huyện, xã

Cục Thống kê

UBND huyện, thị xã, thành phố

2015 - 2016

Quyết định cấp có thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp đối với cấp tỉnh, huyện, xã

5

Đổi mới, hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê

 

 

 

 

5.1

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh và thống kê sở, ngành

Cục Thống kê

 

2014 - 2015

Quyết định cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp các báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh và thống kê sở, ngành

5.2

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ liệu các cuộc điều tra do tỉnh tổ chức

Cục Thống kê

Sở, ngành

2014

Quyết định cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ liệu các cuộc điều tra do tỉnh tổ chức

5.3

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp, phổ biến chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã

Cục Thống kê

Các sở, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố

2014 - 2015

Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, phổ biến các chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã

5.4

Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã

Cục Thống kê

Sở, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố

2014 - 2015

100% chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã được biên soạn và công bố vào năm 2015

5.5

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp, phổ biến chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê sở, ngành

Sở, ngành

Cục Thống kê

2014 - 2015

Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, phổ biến các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Sở, ngành

5.6

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp, biên soạn và phổ biến báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và Niên giám thống kê cấp tỉnh

Cục Thống kê

Sở, ngành

2013 - 2015

Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp biên soạn và phổ biến báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và Niên giám thống kê cấp tỉnh

6

Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê

 

 

 

 

6.1

Xác định nội dung, phương pháp, công cụ và tiến hành phân tích, dự báo ngắn hạn (Mỗi đơn vị phân tích và dự báo xác định các chỉ tiêu và lựa chọn phương pháp, xây dựng mô hình phân tích và dự báo ngắn hạn phục vụ quản lý điều hành sở, ngành UBND)

Cục Thống kê

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Định kỳ

Báo cáo phân tích và dự báo ngắn hạn được công bố

6.2

Xác định nội dung, phương pháp công cụ phân tích và dự báo trung và dài hạn (Mỗi đơn vị phân tích và dự báo xác định các chỉ tiêu và lựa chọn phương pháp, xây dựng mô hình phân tích theo chu kỳ 3 năm, 5 năm và 10 năm)

Cục Thống kê

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Định kỳ

Báo cáo phân tích và dự báo trung và dài hạn được công bố

7

Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê

 

 

 

 

7.1

Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã

Cục Thống kê

Sở, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố

2014

Cơ sở dữ liệu số liệu các chỉ tiêu của Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã được xây dựng và đưa vào sử dụng

7.2

Xây dựng các chuẩn về thông tin thống kê, chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông áp dụng cho thống kê để thực hiện đồng bộ trong Hệ thống Thống kê Nhà nước

Cục Thống kê

Sở, ngành

2014 - 2015

Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành chuẩn về thông tin thống kê, chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông áp dụng cho các hoạt động thống kê

7.3

Xây dựng, giám sát và đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong Hệ thống Thống kê Nhà nước

Cục Thống kê

Sở Thông tin và Truyền thông

Hàng năm

Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế quản lý, giám sát và đánh giá

7.4

Đánh giá, bổ sung các hoạt động công nghệ thông tin và truyền thông trong Hệ thống Thống kê Nhà nước

Cục Thống kê

Sở Thông tin và Truyền thông

Hàng năm

Báo cáo hàng năm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác thống kê

8

Phát triển nhân lực ngành Thống kê

 

 

 

 

 

Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác thống kê sở, ngành của tỉnh, thống kê xã, phường, thị trấn, thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Sở Nội vụ

Cục Thống kê; UBND huyện, thị xã, thành phố; sở, ngành; doanh nghiệp

2014 - 2015

Văn bản pháp lý của cấp có thẩm quyền quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của thống kê sở, ngành địa phương; thống kê xã, phường, thị trấn, thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

9

Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thống kê

 

 

 

 

 

Bố trí Ngân sách, bổ sung kinh phí cho hoạt động thống kê ở địa phương

UBND tỉnh

Cục Thống kê, Sở Tài chính

Hàng năm

Có được nguồn ngân sách phục vụ các hoạt động thống kê ở địa phương

10

Tổ chức theo dõi, đánh giá và tổng kết thực hiện Chiến lược

 

 

 

 

10.1

Tổ chức theo dõi thường xuyên việc thực hiện Chiến lược

Cục Thống kê

Sở, ngành

Hàng năm

- Hình thành hệ thống theo dõi thực hiện Chiến lược

- Các báo cáo kết quả theo dõi thực hiện Chiến lược

10.2

Tổ chức đánh giá định kỳ việc thực hiện Chiến lược

Tổ chức đánh giá độc lập

Cục Thống kê; Sở, ngành

Định kỳ 3 năm

- Hình thành tổ chức đánh giá độc lập việc thực hiện Chiến lược;

- Các báo cáo kết quả đánh giá thực hiện Chiến lược

10.3

Sơ kết, tổng kết thực hiện Chiến lược

Cục Thống kê

Sở, ngành

2015 - 2020

Báo cáo sơ kết (năm 2015), báo cáo tổng kết (năm 2020) việc thực hiện Chiến lược

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1608/QĐ-UBND ngày 22/05/2014 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.580

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215