Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 1048/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 16/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1048/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH; UBND CẤP HUYỆN; UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ văn bản số 3991/BTTTT-BC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành theo Phụ lục I đính kèm;

2. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh theo Phụ lục II đính kèm;

3. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh theo Phụ lục III đính kèm.

Điều 2. Quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính phù hp với quy định về cách thức thực hiện, để kịp thời điều chỉnh cách thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND cấp xã; Giám đốc Bưu điện tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Website Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX
1, NC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

PHỤ LỤC I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 16 tháng 05 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG - SỞ VĂN HÓA, THTHAO VÀ DU LỊCH PHỐI HỢP THỰC HIỆN

A

Lĩnh vực văn hóa

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, tổ chức Việt Nam

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, tổ chức Việt Nam

3

Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

4

Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài

B

Lĩnh vực du lịch

B1

Lữ hành

7

Đề nghị Tổng cục Du lịch cấp giy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam

8

Đề nghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài

9

Đề nghị Tổng cục Du lịch Cấp giy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài

B2

Khách sạn

10

Đề nghị Tổng cục Du lịch Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch và hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch

11

Đề nghị Tổng cục Du lịch Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch và hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH - SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THAM MƯU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIẢI QUYẾT

A

Lĩnh vực văn hóa

A1

Di sản văn hóa

12

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

13

Cấp giy phép khai quật khn cấp

A2

Đin ảnh

14

Cấp giy phép ph biến phim

15

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhp khẩu)

A3

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

16

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

A4

Nghệ thuật biu din

17

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

18

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

19

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

20

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

21

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

22

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

23

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

A5

Gia đình

24

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

25

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

26

Đi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

27

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

28

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

29

Đi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

B

Lĩnh vực thể dc thể thao

30

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

III

THTỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THTHAO VÀ DU LỊCH

A

Lĩnh vực văn hóa

A1

Di sản văn hóa

31

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

32

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

33

Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

34

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

35

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

36

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

37

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

38

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

A2

Văn hóa

39

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật.

40

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật.

41

Cấp giấy phép sao chép tác phm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

42

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

43

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

44

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

45

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phm nhiếp ảnh tại Việt Nam

46

Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan.

47

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

48

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

49

Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

50

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

51

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

52

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo

53

Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

54

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

55

Giám định văn hóa phẩm xuất khu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

56

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

57

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

58

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

59

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

60

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vn sách ban đu từ 2.000 bản trở lên

A3

Gia đình

61

Cấp Giy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

62

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

63

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

64

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

65

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

66

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vn phòng, chng bạo lực gia đình

B

Lĩnh vực thể dc thể thao

67

Công nhận Ban vận động thành lập Hội (liên đoàn)

C

Lĩnh vực du lịch

C1

Lữ hành

68

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

69

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

70

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:

71

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

72

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

73

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

74

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

75

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

76

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

77

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

78

Cấp phép tổ chức Hội chợ, triển lãm du lịch

C2

Khách sạn

79

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

80

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

81

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chun kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

82

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

83

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

84

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

85

Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

 

TTHC THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA STƯ PHÁP

I

Lĩnh vực hành chính tư pháp

1

Thủ tục cấp Bản sao trích lục hộ tịch

2

Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

3

Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

4

Thủ tục Thông báo có quốc tịch nước ngoài

5

Thủ tục cấp phiếu lý lịch cho cơ quan tiến hành tố tụng; cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

6

Thủ tục cấp phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

II

Lĩnh vực bổ trợ tư pháp

7

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động

8

Thủ tục chm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập

9

Chấm dứt hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức luật sư việt nam

10

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

11

Thủ tục báo cáo Sở Tư pháp, Đoàn luật sư về việc tập sự hành nghề luật sư của người tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư

12

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

13

Thay đi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản.

14

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

15

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

16

Thay đi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

17

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

18

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

19

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Lâm Đồng sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

20

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

21

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

22

Chm dứt tập sự hành nghề công chứng

23

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng.

24

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự).

25

Thay đổi Công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi

26

Thay đổi Công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể.

27

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

III

Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

28

Yêu cầu/đề nghị trợ giúp pháp lý.

29

Khiếu nại về từ chi thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

30

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật

31

Thực hiện Trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng

32

Thay thế Trợ giúp viên pháp lý/luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng

33

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia đại diện ngoài tố tụng.

 

TTHC THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYT CỦA SỞ XÂY DỰNG

I

Lĩnh vực xây dựng

1

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

2

Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

3

Cấp, cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng), cấp chuyển đổi, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng

4

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ hành nghề rách nát, thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng

5

Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng, tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng

6

Thủ tục đăng tải, thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực)

7

Thủ tục bnhiệm giám định viên tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh

8

Thủ tục đăng ký, công bthông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với cá nhân, tổ chức trên địa bàn được UBND tỉnh cho phép.

9

Thủ tục điều chỉnh, thay đi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố.

10

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy

II

Lĩnh vực quy hoạch

11

Thủ tục thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ dự toán khảo sát quy hoạch, nhiệm vụ dự toán đồ án quy hoạch, và nhiệm vụ dự toán của đồ án thiết kế đô thị

12

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

III

Lĩnh vực nhà

13

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định ti Khoản 5, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

14

Thủ tục Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định ti Khoản 6, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

15

Thủ tục la chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

16

Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh

17

Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh

18

Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

19

Thủ tục cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước

20

Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuc sở hữu nhà nước

21

Thủ tục bán nhà ở cũ thuc sở hữu nhà nước

22

Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài

IV

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản

23

Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

24

Thủ tục cấp mới chng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản

25

Thủ tục Cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng; do hết hạn hoặc sắp hết hạn

 

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

I

Lĩnh vực đường bộ

 

Thủ tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua đường bưu chính

1

Thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ

2

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

3

Cấp đi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

4

Cấp lại giấy phép lái xe bị mất

5

Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe mô tô, máy kéo, ô tô

6

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe mô tô, máy kéo, ô tô

7

Cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

8

Đăng ký khai thác tuyến

9

Cấp, đổi phù hiệu

10

Cấp biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch

11

Công b đưa bến xe hàng vào khai thác

12

Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận CLV

13

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cđịnh liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

14

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Lâm Đng quản lý

15

Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý

16

Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý

17

Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ

18

Xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Namđối với cá nhân ngoài ngành Giao thông vận tải

19

Xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Namđối với cá nhân trong ngành Giao thông vận tải

20

Công b đưa bến xe khách vào khai thác

21

Cấp phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện phi thương mại

22

Cấp phép liên vận quốc tế Việt - Lào

 

Thủ tục chỉ thực hiện trả kết quả qua đường bưu chính

23

Đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu

24

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố

25

Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng khác tỉnh, thành phố

26

Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

27

Cấp đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

28

Di chuyn đăng ký xe máy chuyên dùng

29

Xóa s đăng ký xe máy chuyên dùng

30

Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn

31

Đi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

32

Tổ chức sát hạch và cấp mới giấy phép lái xe mô tô, xe ba bánh (A1, A2, A3)

33

Tổ chức sát hạch và cấp mới giấy phép lái xe ô tô, máy kéo (hạng A4, B1, B2, C, D, E, F)

34

Cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

35

Cấp đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân

36

Cấp lại giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng

37

Cấp đi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài

38

Cấp đi giấy phép lái xe cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

39

Cấp, đi giấy phép xe tập lái

40

Lập lại hồ sơ gốc giấy phép lái xe

41

Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

42

Đăng ký màu sơn đặc trưng đối với xe buýt hoặc biu trưng (logo) và sđiện thoại giao dịch đối với xe taxi

43

Công bố đưa trạm dừng nghỉ (trừ trạm dừng nghỉ trên quốc lộ) vào khai thác

44

Gia hạn Giấy phép liên vận và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho các phương tiện của Lào

45

Gia hạn giấy phép liên vận quốc tế Việt Nam - Campuchia đối với xe Campuchia khi lưu trú ở Việt Nam

46

Gia hạn Giấy phép liên vận CLV và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho các phương tiện của Lào và Campuchia

47

Thẩm định dự án hoặc thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhóm B và công trình từ cấp II trở xuống nhóm B đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo thẩm quyền

48

Thẩm định dự án hoặc thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhóm C và công trình từ cấp II trở xuống nhóm C đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo thẩm quyền (trừ dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng)

49

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vn ngân sách nhà nước nhóm C và công trình từ cấp II trở xuống nhóm C đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo thẩm quyền

50

Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình theo thẩm quyền

II

Lĩnh vực đường thủy nội địa

51

Cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác

52

Cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác

53

Cấp đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chủ phương tiện thay đi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu

54

Cấp đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyn quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

55

Cấp đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tin

56

Cấp đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp phương tiện thay đi tính năng kỹ thuật

57

Cấp li Giấy chng nhn đăng ký phương tiện thủy nội địa do bị mất, hỏng

58

Xóa đăng ký phương tin thủy ni đa

59

Cấp giấy phép hot đng bến thủy nội địa

60

Chấp thun xây dựng bến thủy nội địa

61

Cấp li giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

62

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

63

Chp thuận vận tải hành khách ngang sông

 

TTHC THUC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I

Giáo dục phổ thông

1

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học ph thông

2

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông

3

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông)

4

Giải thể trường THPT (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông)

5

Cấp giấy phép (hoặc gia hạn giấy phép) tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thuộc chương trình trung học phổ thông

6

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước (cấp trung học phổ thông)

7

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài (cấp trung học phổ thông)

8

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

9

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông

10

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài đối với cấp trung học phổ thông

II

Văn bằng, chứng chỉ

11

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

12

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông từ sổ gốc

13

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

III

Giáo dục thường xuyên, Giáo dục hòas nhập

14

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ

15

Sáp nhập, chia tách trung tâm tin học, ngoại ngữ

16

Giải thể trung tâm tin học, ngoại ngữ

17

Cấp phép tổ chức đào tạo, bi dưỡng tin học, ngoại ngữ

18

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

19

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

20

Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

21

Cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòas nhập hoạt động

V

Giáo dục chuyên nghiệp

22

Thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

23

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung cấp chuyên nghiệp

24

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

25

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

26

Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

VI

Quy chế thi, tuyển sinh

27

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

VII

Trường chuẩn

28

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

29

Công nhận trường tiu học đạt chuẩn quốc gia

30

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

31

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

32

Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

VIII

Kim định chất lượng giáo dục

33

Cấp giấy chứng nhận kim định chất lượng giáo dục mầm non

34

Cấp giấy chứng nhận kim định chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

35

Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường trung học

 

TTHC THUỘC THM QUYN GII QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HI

I

Lĩnh vực dạy nghề

1

Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu trường trung cấp

2

Thủ tục chia tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

3

Thủ tục giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

4

Thủ tục đi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

5

Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

6

Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với doanh nghiệp

7

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp

8

Thủ tục xác nhận doanh nghiệp và hợp tác xã đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

9

Hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã đào tạo nghề cho lao động.

II

Lĩnh vực việc làm - an toàn lao động

10

Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

11

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đng.

12

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

13

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp

14

Thủ tục Đăng ký hợp đồng lao động cá nhân (xuất khẩu lao động).

15

Thủ tục cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của Tổ chức hun luyện An toàn, vệ sinh lao động.

16

Thủ tục Giải quyết hưởng Bảo him tht nghiệp

III

Lĩnh vực lao động - tin lương

17

Thủ tục xếp hạng doanh nghiệp có vn nhà nước

IV

Lĩnh vực bảo trxã hội - bảo vvà chăm sóc trẻ em

18

Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

19

Thủ tục cấp mới Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

20

Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

21

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tui

22

Thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tui

23

Thủ tục công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng slao động trở lên là người khuyết tt.

24

Thủ tục gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tng s lao đng trở lên là người khuyết tt

V

Lĩnh vực phòng chống t nn xã hội

25

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

26

Thủ tục hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về đang lưu trú tại Cơ sở hỗ trợ nạn nhân

VI

Lĩnh vực người có công

27

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

28

Thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cho người có công với cách mạng và thân nhân.

29

Thủ tục cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cho người có công với cách mạng và thân nhân.

30

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

31

Thủ tục xác nhận hồ sơ và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

32

Thủ tục cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên là con người có công với cách mạng.

33

Thủ tục trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ

34

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác

35

Thủ tục hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

36

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

37

Thủ tục giám định vết thương còn sót

38

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

39

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đng thời là người hưởng chế độ mt sức lao động.

40

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

41

Thủ tục hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm cht đc hóa hc

42

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi

43

Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc nghi công”

44

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

45

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng

46

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

47

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

48

Giải quyết di chuyển hồ sơ, chế độ của người có công với cách mạng.

49

Thủ tục Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với Thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính Đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K đã về gia đình (đối tượng II)

 

TTHC THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

I

Báo chí

1

Cấp giấy phép xuất bản Bản tin.

2

Tổ chức họp báo (trong nước)

3

Thông báo sản phẩm quảng cáo trên màn hình điện tử

4

Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

5

Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, đổi thẻ nhà báo.

6

Thành lập Văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí tại Lâm Đồng.

7

Cho phép họp báo (nước ngoài)

8

Phát hành thông cáo báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Lâm Đng

9

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng tại Lâm Đồng của cơ quan, tổ chức nước ngoài

10

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

II

Bưu chính chuyn phát

11

Cấp Giấy phép Bưu chính (2016)

12

Cấp lại Giấy phép Bưu chính khi bị mt hoặc hư hỏng (2016)

13

Cấp lại Giấy phép Bưu chính khi hết hạn (2016)

14

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (2016)

15

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mt hoặc hư hỏng không sdụng được

16

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Bưu chính.

III

Viễn thông - Internet

17

Thỏa thuận địa điểm đối với công trình tạm thu phát sóng thông tin di động (BTS)

IV

TTr- Khiếu ni tố cáo

18

Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

V

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

19

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

20

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tng hp

21

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tng hợp

22

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tng hợp

23

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tng hợp trên mạng

24

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

25

Cấp giấy xác nhận thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

26

Cấp giấy xác nhận thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

27

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

28

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

29

Thông báo thời gian chính thức bt đu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

30

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

31

Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mng viễn thông di đng), thể loi trò chơi (G2, G3, G4)

VI

Xuất bản, In và Phát hành

32

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

33

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

34

Xác nhận đăng ký/ đăng ký lại hoạt động phát hành Xuất bản phẩm

35

Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

36

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

37

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

38

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

39

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

40

Cấp giấy phép hoạt động in.

41

Cấp lại giấy phép hoạt động in

42

Đăng ký hoạt động cơ sở in

43

Thay đi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

44

Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài

45

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

46

Chuyn nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

TTHC THUC THM QUYN GII QUYT CỦA BAN QUN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

I

Lĩnh vực đầu tư

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

2

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

3

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

4

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

5

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư.

6

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi hỗ trợ đầu tư và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

7

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

8

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

9

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

10

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

11

Thủ tục thay đi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

12

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh

13

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi chuyn nhượng dự án đầu tư và thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

14

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định tòa án, trọng tài

15

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loi hình tổ chức kinh tế

16

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án

17

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

18

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

19

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

20

Thủ tục Đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

21

Thủ tục Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

22

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

23

Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

24

Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư.

II

Lĩnh vực giấy phép văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

25

Thủ tục Chm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

III

Lĩnh vực giấy phép văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

26

Thủ tục Cấp Giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

27

Thủ tục Cấp lại Giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

28

Đi tên Thủ tục điều chỉnh Giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài thành “Thủ tục điều chỉnh Giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài”

29

Thủ tục Gia hạn cấp giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

IV

Lĩnh vực giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

30

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

31

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

32

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuc lá

33

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuc lá

V

Lĩnh vực môi trường

34

Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 

TTHC THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

I

Lĩnh vực đầu tư vn ngoài ngân sách

1

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

2

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

3

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

4

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

5

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

6

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

7

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

8

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

9

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

10

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

11

Chuyển nhượng dự án đầu tư

12

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

13

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

15

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

16

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

17

Giãn tiến đđầu tư

18

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

19

Chm dt hoạt động của dự án đầu tư

20

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hp đng BCC

21

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

22

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

23

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

24

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

25

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

26

Đi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

27

Thay đi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

28

Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

II

Lĩnh vực đầu tư vốn ngân sách

29

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

30

Thẩm định và phê duyệt đề xuất các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư nhóm A, B, C do UBND tỉnh lập

31

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

32

Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

33

Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư không có cu phn xây dựng

34

Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng

III

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài

35

Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

36

Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

37

Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trphi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

38

Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án

 

TTHC THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

I

Lĩnh vực xây dựng chính quyền

1

Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

II

Lĩnh vực tổ chức bộ máy

2

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

3

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

III

Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ

5

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (các Hội thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ quản lý)

6

Thủ tục thành lập hội

7

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

8

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

9

Thủ tục đổi tên hi

10

Thủ tục hội tự giải th

11

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

12

Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện

IV

Lĩnh vực quỹ xã hội, quỹ từ thiện

13

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

14

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

15

Thủ tục công nhận thay đi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

16

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

17

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

18

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

19

Thủ tục hợp nht, sáp nhập, chia, tách quỹ

20

Thủ tục đi tên quỹ

21

Thủ tục quỹ tự giải th

V

Lĩnh vực thi đua khen thưởng

22

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

23

Thủ tục công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, sáng kiến cấp tỉnh.

24

Thủ tục tặng Cờ thi đua UBND tỉnh

25

Thủ tục tặng thưởng Bng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

VI

Lĩnh vực tôn giáo

26

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

27

Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở trong tỉnh Lâm Đồng

28

Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo hoạt động trong phạm vi tỉnh Lâm Đng

29

Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo

30

Thủ tục chia, tách, sáp nhập, họp nht tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo

31

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiu huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng

32

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thkhác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng

33

Thủ tục chp thuận việc mở lớp bi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

34

Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại Khon 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

35

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại Điu 21 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

36

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

37

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng hoặc ngoài tỉnh Lâm Đồng

38

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

39

Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

40

Thủ tục chấp thuận việc các tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

41

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện trong tỉnh Lâm Đồng

42

Thủ tục chp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Lâm Đồng

 

TTHC THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYT CỦA S TÀI CHÍNH

I

Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

1

Tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

2

Thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

3

Đăng ký mã sđơn vị sử dụng ngân sách

4

Đăng ký mã số đầu tư XDCB

5

Tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

6

Thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

7

Tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

8

Thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

9

Tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

10

Thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

11

Thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển

12

Hỗ trợ kinh phí đào tạo, kinh phí bảo hiểm và 20% kinh phí giảm khoán theo định mức lao động chung của các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

13

Đề nghị hỗ trợ tin thuê đất, thuê mặt nước

14

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (dự án do Giám đốc Sở Tài chính ra quyết định phê duyệt theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

15

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt)

16

Thẩm định và thông báo quyết toàn vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

II

Lĩnh vực Quản lý Giá

17

Đăng ký giá

18

Kê khai giá

19

Hiệp thương giá

III

Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

20

Lập phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

21

Tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

22

Thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

23

Quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

24

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

 

Lĩnh vực quản lý Tài sản Nhà nước

25

Xác định tài sản thanh lý, tài sản điều chuyển, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với tài sản có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng (thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng)

26

Xác định tài sản thanh lý, tài sản điều chuyển, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với tài sản có giá trị lớn hơn 500 triệu đồng (thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)

 

TTHC THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y T

I

Lĩnh vực Khám chữa bnh

1

Thủ tục bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bnh

2

Thủ tục đnghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu

3

Thủ tục đề nghị phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật

4

Thủ tục cấp giấy chứng nhận mc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhim với chất đốc hóa hc

5

Thủ tục cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

6

Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hiến máu chữ thập đỏ

7

Thủ tục cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn

8

Thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật

9

Thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do bị mất, rách, hư hỏng

 

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I.

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ln đu cho tổ chức khoa học và công nghệ

2

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

3

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ

4

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ

5

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ

6

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đi vn của tổ chức khoa học và công nghệ

7

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đi người đứng đu của tổ chức khoa học và công nghệ

8

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

9

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bmất

10

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ b rách, nát

11

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

12

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

13

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

14

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

15

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh

16

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh

17

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất

18

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát

19

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ lần đầu

20

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

21

Cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

22

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

23

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ

24

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

25

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

26

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

27

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

28

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

29

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

30

Bnhiệm giám định viên tư pháp

31

Min nhiệm giám định viên tư pháp

32

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh

33

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

II

Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

34

Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

35

Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

36

Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

37

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

38

Thủ tục đăng ký công bố hợp chun dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

39

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

40

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

41

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo phân cấp

42

Thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

43

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

44

Thủ tục kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu

45

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

46

Thủ tục cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

III

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

47

Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chn đoán trong y tế

48

Thủ tục Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chn đoán trong y tế

49

Thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

50

Thủ tục sửa đổi giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

51

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chn đoán trong y tế

52

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

53

Thủ tục cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ

 

TTHC THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

I

Lĩnh vực Bảo vthực vật

1

Cấp giấy phép vận chuyển thuc, nguyên liệu thuc bảo vệ thực vật

2

Cấp Giy xác nhận nội dung quảng cáo thuc bảo vệ thực vật

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

II

Lĩnh vực Trồng trọt

5

Công nhận cây đu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

6

Công nhận vườn cây đu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

7

Công nhận lại cây đu dòng, vườn cây đu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm

8

Công b hp quy ging cây trng dựa trên kết quả chứng nhận hp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy

9

Công bhợp quy ging cây trng dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng

III

Lĩnh vực Thú y

10

Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y

11

Gia hn chứng chỉ hành nghề thú y

12

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kin buôn bán thuốc thú y

13

Gia hn Giấy chứng nhận đủ điều kin buôn bán thuốc thú y

14

Cấp li Chứng chỉ hành nghề thú y

15

Cấp li Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

16

Cấp Giấy xác nhn Quảng cáo thuốc thú y

17

Đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

IV

Lĩnh vực chăn nuôi

18

Tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi

V

Lĩnh vực Thủy sản

19

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

20

Kiểm tra chất lượng ging thủy sản nhập khu (trừ ging thủy sản bmẹ chủ lực)

VI

Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

21

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu

22

Cấp lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

23

Cấp Giy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

24

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

25

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

26

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

27

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate Of Free Sale - Cfs) đối với ging vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con ging); thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; vật tư, hóa chất chuyên dung trong chăn nuôi.

28

Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate Of Free Sale - Cfs) đối với giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống); thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; vật tư, hóa chất chuyên dung trong chăn nuôi.

VII

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

29

Tiếp nhận công bố hp quy chất lượng giống thủy sản, đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

30

Tiếp nhận công bố hp quy chất lượng giống thủy sản, đối với trường hợp công bố hp quy dựa trên kết quả chứng nhận hp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy

31

Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thủy sinh hoang dã quý hiếm quy định tại công ước CITES và theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của công ước CITES

32

B trí, ổn định dân di cư ngoài tỉnh

33

Phê duyệt dự án hoặc phương án cánh đồng lớn

34

Tiếp nhận công b hp quy chất lượng ging vật nuôi, thức ăn chăn nuôi đối với trường hợp công bố hp quy dựa trên kết quả chứng nhận hp quy của tổ chức chứng nhận hp quy

35

Tiếp nhận công b hp quy chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

36

Tiếp nhận công bố phân bón hp quy dựa trên kết quả đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hp quy.

37

Tiếp nhận công bố phân bón hp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

38

Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm nông lâm thủy sản

VII

Lĩnh vực chế biến nông lâm sản

39

Công nhận làng nghề

40

Công nhận nghề truyền thng

41

Công nhận làng nghề truyền thống

IX

Lĩnh vực Nông thôn mới

42

Xác nhận đăng ký huyện đạt chun nông thôn mới

43

Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới

X

Lĩnh vực Lâm nghiệp

44

Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi 01 tỉnh)

45

Cho phép chuyn đi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập

46

Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chức

47

Cấp phép khai thác tận dụng gtrên đất rừng tự nhiên, rừng trng bng vn ngân sách hoặc vốn viện trợ chuyển sang trồng cao su của tổ chức

48

Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên

49

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức

50

Cấp phép khai thác và tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gkhông thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bản vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ.

51

Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của tổ chức.

52

Thẩm định, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của tổ chức

53

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trng cây nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Phụ lục II, III của Công ước CITIES

54

Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

55

Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

56

Thẩm định, Phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý

57

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

58

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đi với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

59

Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng đkinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

60

Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

61

Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuc đa phương quản lý

62

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

63

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuc địa phương quản lý.

64

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý.

65

Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh.

66

Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý

67

Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý).

68

Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn bin thuộc địa phương quản lý.

69

Cấp chứng nhận nguồn gốc lô ging.

70

Cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con.

71

Công nhận nguồn ging cây trng lâm nghiệp (Gm công nhận: cây trội; lâm phn tuyn chọn; rừng ging chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)

72

Phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý

73

Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)

74

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng (đối với tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)

75

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyn sang sử dụng cho mc đích khác

76

Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)

77

Giao rừng đối với tổ chức để thực hiện quản lý, bảo vệ, phát triển rừng có sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

78

Giao rừng, Cho thuê rừng đối với tổ chức đthực hiện quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, sản xuất kinh doanh có sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước

79

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

80

Giao nộp gu cho nhà nước

81

Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh

82

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thanh lý rừng trng không thành rừng đối với rừng trng từ nguồn ngân sách Nhà nước.

83

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của CITES (Trường hợp không kinh doanh, buôn bán quốc tế)

84

Thẩm định hồ sơ kiểm kê tài nguyên rừng để thực hiện các dự án đầu tư có liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp.

 

TTHC THUỘC THM QUYN GIẢI QUYT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

I

Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản

1

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (ở khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản)

2

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

3

Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

4

Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

5

Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

6

Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

7

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản hoặc ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình)

8

Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

9

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phn diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

10

Chuyn nhượng quyn thăm dò khoáng sản

11

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản (ở khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản, ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản hoặc ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình)

12

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

13

Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phn diện tích khu vực khai thác khoáng sản

14

Chuyn nhượng quyn khai thác khoáng sản

II

Lĩnh vực tài nguyên nước

15

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm).

16

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất (đối với công trình lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm).

17

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với công trình lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm).

18

Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với công trình lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm).

19

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trng thủy sản với lưu lượng nhỏ hơn 2 m3/giây (< 2m3/s); để phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm).

20

Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng nhỏ hơn 2 m3/giây (< 2m3/s); để phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm).

21

Chuyển nhượng quyn khai thác tài nguyên nước (Giấy phép khai thác nước mặt và Giấy phép khai thác nước dưới đất).

22

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (với quy mô <30.000 m3/ngày đêm với trường hợp nuôi trồng thủy sản, với quy mô <3000 m3/ngày đêm với trường hợp khác và các trường hợp xả thải dưới 5 m3/ ngày đêm nhưng có hóa chất độc hại).

23

Gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (với quy mô < 30.000 m3/ngày đêm với trường hợp nuôi trồng thủy sản, với quy mô < 3000 m3/ngày đêm với trường hợp khác và các trường hợp xả thải dưới 5 m3/ ngày đêm nhưng có hóa chất độc hại).

24

Cấp lại giấy phép tài nguyên nước (do mất, hư hỏng)

25

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm).

26

Gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ng vách nhỏ hơn 250 milimét và thuc công trình có lưu lưng dưới 3000m3/ngày đêm).

27

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 250 milimét và thuc công trình có lưu lưng dưới 3000m3/ngày đêm)

III

Lĩnh vực đo đc bản đ

28

Thẩm định bản đồ trích đo địa chính

29

Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

30

Thẩm định cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

IV

Lĩnh vực đất đai (đối với tổ chức doanh nghiệp)

31

Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

32

Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

33

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức.

34

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

35

Cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá thuê quyền sử dụng đất.

36

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

37

Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý.

38

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

39

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền không đồng thời là người sử dụng đất.

40

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.

41

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

42

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

43

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất; cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất.

44

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.

45

Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận.

46

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề.

47

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.

48

Đăng ký chuyn mục đích sử dụng đất không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

49

Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

50

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức.

51

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gn lin với đất do thay đi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đi về nghĩa vụ tài chính; thay đi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

52

Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

53

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

54

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất.

55

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.

56

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

57

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất. Trường hợp tài sản gắn liền với đất đã được cấp chứng nhận sở hữu trên Giấy chứng nhận.

58

Thủ tục đăng ký thế chp quyn sử dụng đất và tài sản gn lin với đất; tài sản gn lin với đất; mà tài sản đó đã hình thành, nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận.

59

Thủ tục đăng ký thế chp quyn sử dụng đất và tài sản gn lin với đất hình thành trong tương lai; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.

60

Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chp.

61

Thủ tục yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chp do li của cơ quan đăng ký.

62

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chp đã đăng ký.

63

Xóa đăng ký thế chp.

V

Lĩnh vực môi trường

64

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

65

Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC).

66

Thẩm định, phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết.

67

Cấp giy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

68

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

69

Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

70

Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung thuc đi tưng thẩm đnh cùng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

71

Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hi môi trường bổ sung thuc đối tưng không thẩm đnh cùng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

72

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án, phương án bổ sung cải tạo phục hồi môi trường.

73

Thủ tục cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) cấp lần đầu hoặc cấp lại.

 

TTHC THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

I

Lĩnh vực công nghiệp

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

5

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

6

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

7

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá trường hợp hết hạn trước 30 ngày

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

10

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

11

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

II

Lĩnh vực Quản lý năng lượng

12

Hun luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

13

Cấp lại thẻ an toàn điện

14

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

15

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương

16

Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

17

Cấp Giấy tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

18

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương

19

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

20

Điều chỉnh hợp phần quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh hợp phần quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

21

Cấp Thẻ kiểm tra viên điện lực lần đầu

22

Cấp lại Thẻ kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mt hoặc bị hỏng

23

Xin ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy điện, đường dây tải điện và trạm biến áp

24

Thm tra thiết kế xây dựng công trình đường dây tải điện và nhà máy thủy điện

25

Thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện trung áp trên không và cáp ngầm

III

Lĩnh vực kỹ thuật an toàn môi trường

26

Xác nhận công bhợp quy phân bón vô cơ

27

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

28

Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

29

Cấp giấy phép sử dụng vật liệu ncông nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

30

Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu ncông nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

31

Cấp giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ

32

Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

33

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

34

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

35

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

36

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

37

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

38

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

39

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

40

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

41

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

42

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

43

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

44

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

45

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

46

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

47

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

48

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

49

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

50

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

51

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

52

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

53

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

54

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

55

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

56

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

57

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

58

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

59

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

60

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

61

Thủ tục xác nhận công bhợp quy phân bón vô cơ.

62

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

63

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

64

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp trường hợp bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy

65

Cấp lại Giy chứng nhận đủ điu kiện sản xuất hóa cht thuộc Danh mục hóa chất sản xut, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp trường hợp hết hiệu lực thi hành trước thời hạn 30 ngày

66

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

67

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

68

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp trường hợp bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy

69

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trường hợp hết hiệu lực thi hành trước thời hạn 30 ngày

70

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

71

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

72

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện SX, KD hóa cht thuộc Danh mục hóa chất SX, KD có điều kiện trước khi GCN hết hiệu lực thi hành 30 ngày

73

Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

74

Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

75

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

IV

Lĩnh vực thương mại

76

Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

77

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

78

Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

79

Cấp giy xác nhận đủ điều kiện làm tng đại lý kinh doanh xăng du thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

80

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm tng đại lý kinh doanh xăng du thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

81

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm tng đại lý kinh doanh xăng dầu

82

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

83

Cấp sửa đổi bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

84

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

85

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

86

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

87

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

88

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

89

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

90

Xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

91

Xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

92

Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

93

Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

94

Xác nhận bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép đtrực tiếp phục vụ gia công

95

Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép

96

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tng đại lý kinh doanh LPG

97

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

98

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tng đại lý kinh doanh LPG

99

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tng đại lý kinh doanh LPG

100

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

101

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

102

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

103

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

104

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí du mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

105

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điu kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

106

Cp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

107

Cấp gia hạn Giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

108

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

109

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

110

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mt hàng kinh doanh và khi giấy chứng nhận hết hiệu lực

111

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí đa lý và mặt hàng kinh doanh

112

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

113

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng

114

Đăng ký trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật tại hội chợ, triển lãm thương mại

115

Đăng ký hợp đồng theo mu, điều kiện giao dịch chung

116

Đăng ký lại hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung

117

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (trong năm, 10 ngày)

118

Đăng ký Kế hoạch tổ chức Hội chợ Thương Mại (cho năm sau, 30 ngày)

119

Sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (trong năm, 10 ngày)

120

Sửa đổi, bổ sung Nội dung đăng ký Kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (cho năm sau, 10 ngày)

121

Đăng ký hoạt động nhượng quyn thương mại

122

Đăng ký lại hoạt động nhượng quyn thương mại trong trường hợp thương nhân chuyn địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh khác

123

Đăng ký sửa đổi, bổ sung hoạt động nhượng quyn thương mại

124

Giải quyết tố cáo

V

Lĩnh vực Đầu tư hợp tác

125

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

126

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài ti Việt Nam

127

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

128

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

129

Thông báo Dự Kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

130

Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

 

PHỤ LỤC II:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

TÊN THỦ TC

I

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

Lĩnh vực đăng ký Hộ tịch

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

2

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

3

Đăng ký giám hộ có yếu tnước ngoài

4

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

5

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

6

Ghi vào shộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

7

Ghi vào shộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

8

Ghi vào shộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tch)

9

Đăng ký lại khai sinh có yếu tnước ngoài

10

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

11

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 

Lĩnh vực cấp bản sao, chứng thực

12

Cấp bản sao từ sổ gốc

13

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

14

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

15

Thủ tục min nhiệm báo cáo viên pháp luật

II

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

A

LĨNH VỰC CÔNG NGHIP

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

4

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu cấp huyện

B

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

5

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuc lá

6

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

7

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

8

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

10

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

III

LĨNH VỰC Y TẾ

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao.

2

Thủ tục cấp phép hoạt động (lần đầu) cho các Trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

3

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho các trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

4

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

5

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

IV

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

A

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XH BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

1

Thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

2

Thủ tục Điu chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

3

Thủ tục chi trả trợ cấp hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh

4

Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh

5

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng khi đối tượng bảo trợ xã hội chết

6

Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội

7

Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật, hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi

8

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

9

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

10

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng người khuyết tật

11

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật khi thay đổi nơi cư trú

12

Thủ tục cấp mới Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật.

13

Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật.

B

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

14

Thủ tục trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên là con người có công với cách mạng

15

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

16

Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

17

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

18

Thủ tục hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

19

Thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cho người có công với cách mạng và thân nhân

20

Thủ tục cấp thẻ Bảo him y tế cho các đối tượng quy định tại Thông tư 25 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội đang sinh sống tại cộng đồng

V

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Lĩnh vực Nông thôn mới

1

Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới

 

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Bố trí, ổn định dân cư trong huyện

3

Btrí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

4

Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 3

5

Thẩm định, phê duyệt dự án chuyn đi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch thuộc Chương trình 30a

 

Lĩnh vực quản lý chất lượng

6

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

7

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

8

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

9

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lc, hoc có sthay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

 

Lĩnh vực Lâm Nghiệp

10

Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

11

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên diện tích đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cng đồng dân cư thôn.

12

Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cng đồng dân cư thôn.

13

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

14

Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

15

Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường.

16

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.

17

Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.

18

Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.

19

Thẩm định và phê duyệt các dự án lâm sinh (Đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn).

20

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân đang cư trú, sinh sống trên địa bàn xã nơi có rừng để trực tiếp sản xuất lâm nghiệp.

21

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn.

22

Giao rừng, cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân không cư trú, sinh sống trên địa bàn xã nơi có rừng để trực tiếp sản xuất lâm nghiệp.

23

Thu hi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuc thẩm quyền UBND cấp huyện.

24

Đóng du búa kim lâm.

25

Cấp giấy phép vận chuyển gu.

26

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với: Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; Lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; Lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Động vật rừng được gây nuôi trong nước, bộ phn dẫn xuất của chúng.

27

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung của tổ chức xuất ra; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tch thu của tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn.

VI

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Giáo dục mm non

1

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập (tư thục, dân lập)

2

Cho phép hot đng giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập (tư thục, dân lập)

3

Sáp nhp, chia tách nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập (tư thục, dân lập)

4

Giải thể nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập (tư thục, dân lập)

 

Giáo dục trung học

5

Chỉnh sửa ni dung trên bng tt nghiệp THCS

6

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc

 

Giáo dục thường xuyên

7

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

VII

LĨNH VỰC THANH TRA

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính

2

Thủ tục giải quyết tố cáo

VIII

LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO

1

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn

2

Xác định về vị trí dựng bảng quảng cáo ngoài phạm vi (khuôn viên) của dự án (đối với trường hợp dng bảng quảng cáo trên đất công

3

Công nhận lại “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

4

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke.

5

Công nhận lần đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

6

Công nhận “Thôn văn hóa”và tương đương

7

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

8

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa”và tương đương

9

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

10

Công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

11

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 đến dưới 2.000 bản

12

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

13

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

14

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

15

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

16

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

IX

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

Lĩnh vực tổ chức bộ máy

1

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

3

Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ

4

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (các hội thuộc lĩnh vực ngành nội vụ quản lý)

5

Thủ tục thành lập hội

6

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

7

Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội

8

Thủ tục đổi tên hi

9

Thủ tục hội tự giải thể

10

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, địa hội bất thường của hội

 

Lĩnh vực quỹ xã hội, quỹ từ thiện

11

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

12

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ

13

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hi đồng quản trquỹ

14

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung)

15

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

16

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

17

Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ

18

Thủ tục đi tên quỹ

19

Thủ tục quỹ tự giải thể

20

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hi về sức khỏe

21

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

 

Lĩnh vực thi đua khen thưởng

22

Thủ tục tặng “Giy khen của Chủ tịch UBND huyện” khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vchính trị

23

Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

24

Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

25

Thủ tục công nhận danh hiệu “lao động tiên tiến”

26

Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

27

Thủ tục tặng “Giy khen của Chủ tịch UBND huyện” khen thưởng thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

28

Thủ tục tặng “Giy khen của Chủ tịch UBND huyện” khen thưởng thành tích đột xuất

29

Thủ tục tặng “Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện” khen thưởng đối ngoại

X

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Thủ tục phê duyệt danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở.

XI

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG - TÔN GIÁO

1

Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng.

2

Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thkhác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng

3

Tiếp nhận thông báo thuyên chuyn nơi hoạt động tôn giáo của chức sc, nhà tu hành.

4

Chp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đtrong huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng.

5

Chp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

6

Chp thuận việc tổ chức cuộc l din ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đtrong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng.

7

Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.

8

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã, phường, thị trấn nhưng trong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng.

XII

LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

2

Khai báo thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kin hot đng điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

5

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

6

Cp lại giy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cng

XII

LĨNH VỰC ĐT ĐAI

 

Giải quyết tranh chấp đất đai

1

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyn.

 

Thu hi đất

2

Thủ tục thu hi đất do chm dứt việc sử dụng đt theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đi với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3

Thủ tục thu hi đất ở trong khu vực bị ô nhim môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

4

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng.

 

Giao đất, cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất

5

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất đxem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

6

Thủ tục giao đất, cho thuê đt cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

7

Thủ tục chuyn mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.

 

Cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đất

8

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

9

Thủ tục đăng ký, cp Giy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất.

10

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

11

Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền hàng năm của hộ gia đình, cá nhân.

12

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

13

Thủ tục thu hi Giy chứng nhận đã cp không đúng quy định của pháp luật đt đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

XIII

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1

Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

2

Thủ tục thẩm định đề án bảo vệ môi trường đơn giản thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

XIV

LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ

1

Thủ tục đăng ký giá

2

Thủ tục kê khai giá

 

PHỤ LỤC II.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

TÊN THỦ TỤC

I

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

1

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu đchế biến lại

3

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rưu đchế biến li

II

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

2

Xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.

III

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

A

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI - BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM

1

Thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

2

Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

3

Thủ tục chi trả trợ cấp hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

4

Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

5

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng khi đối tượng bảo trợ xã hội chết

6

Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội

7

Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật, hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi

8

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt

9

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

10

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng người khuyết tật

B

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

11

Thủ tục giải quyết trợ cấp tin tut hàng tháng khi người có công từ trn

12

Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

13

Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí cựu chiến binh

14

Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

15

Thủ tục trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên là con người có công với cách mạng

16

Thủ tục đi hoặc cấp lại Bng “Tquốc ghi công”

17

Thủ tục lập hồ sơ đề ngh trcấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ

18

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

19

Thủ tục giải quyết chế đ trcấp thờ cúng liệt sĩ

20

Thủ tục xác nhận hồ sơ và giải quyết trợ cấp cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến b đch bắt tù, đày

21

Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

22

Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

23

Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vquốc tế

24

Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

25

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

26

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa hc

27

Thủ tục trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên là con người có công với cách mạng

IV

LĨNH VỰC VĂN HÓA

1

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (Thư viện có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản)

V

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO

1

Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng.

2

Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

3

Chp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo

4

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

5

Tiếp nhận đăng ký người vào tù

6

Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

7

Chp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ stín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

VI

LĨNH VỰC KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại xấp xã

2

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

VII

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

Liên thông TTHC đăng ký khai sinh

1

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo him y tế cho trẻ em dưới 6 tui

2

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

TTHC lĩnh vực Hộ tịch

3

Đăng ký khai sinh

4

Đăng ký khai tử

5

Đăng ký giám hộ

6

Đăng ký chm dứt giám hộ

7

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

8

Cấp Giy xác nhận tình trạng hôn nhân

9

Đăng ký lại khai sinh

10

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

11

Đăng ký lại khai tử

12

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch tại UBND cấp xã nơi quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch

 

Lĩnh vực chng thực

13

Cấp bản sao từ sgốc

 

Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật

14

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

15

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

 

Lĩnh vực Btrợ tư pháp

16

Thủ tục niêm yết việc thlý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhn di sản

VIII

Lĩnh vực Ni v

1

Lĩnh vực thi đua khen thưởng

2

Thủ tục tặng giy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

3

Thủ tục tặng giy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

4

Thủ tục tặng giy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

5

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.635
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.11.9