Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2016 về phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016

Số hiệu: 1036/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 26/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1036/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TNH NHIỆM KỲ 2011 – 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 172/NQ-HĐND ngày 21/4/2016 của Hội đồng nhân dân về việc xác nhận kết quả bầu cử b sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 21/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử b sung chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Sau khi báo cáo và được sự đng ý của Thường trực Tỉnh ủy,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tch UBND tỉnh:

1. y ban nhân dân tỉnh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Luật Tchức chính quyền địa phương; lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của UBND tỉnh, các y viên UBND tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp; trực tiếp chđạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, phức tạp, những vấn đề có tính chiến lược, dài hạn trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của y ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thm quyền của Chủ tịch UBND tnh trong từng lĩnh vực công tác của UBND tỉnh.

2. Phó Chủ tịch UBND tnh làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UND tỉnh; được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch, nhân danh Chủ tịch UBND tỉnh khi giải quyết các công việc thuộc phạm vi được phân công, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tnh về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc được UBND tỉnh phân công; kịp thời báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh những công việc quan trọng, cần thiết. Những công việc liên quan đến các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác thì chủ động cũng phi hợp giải quyết; trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch UBND tỉnh đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Trong trường hợp cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch y ban nhân dân tnh vắng mặt thì Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xử lý hoặc phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác xử lý các công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch UBND tnh đó.

3. Theo yêu cầu công việc, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh có các cuộc họp chung để góp ý kiến về nội dung các đề án lớn sẽ trình UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và cấp trên có thm quyn (Chính phủ, Thủ tướng Chính ph, các Bộ, ngành Trung ương,...).

4. Khi Chủ tịch vng mặt, trong trường hợp xét thấy cần thiết một Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy nhiệm thay mặt Chủ tịch lãnh đạo công tác của UBND tnh.

5. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đđảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của UBND tỉnh.

6. Ngoài ra, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc theo dõi và tham gia chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tnh nhiệm kỳ 2011 - 2016:

1. Đồng chí Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh:

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn diện mọi mặt hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, Kế hoạch, Nội vụ, Nội chính, Quốc phòng - An ninh, Tài chính, Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nưc, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Cải cách hành chính, Xây dựng và phát trin đô thị, các Khu kinh tế, Ngân hàng, các Tchức tín dụng, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh và các Quỹ ủy thác, Thi đua khen thưởng, An toàn giao thông.

- Trưởng ban Đi mới và phát triển doanh nghiệp; Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai một số dự án lớn, trọng tâm của tỉnh; các dự án ODA của Ban Quản lý Dự án ISDP - HIRDP - ICDP; Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia.

2. Đồng chí Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Trực tiếp phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa – Ththao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học - Công nghệ, Y tế, Lao động - Thương binh và xã hội, Bảo him xã hội, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Báo chí, Ngoại vụ, Bưu chính - Viễn thông, Tôn giáo.

- Theo dõi xử lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

- Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối liên hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản thuộc khối; Các Chương trình theo Nghị Quyết 30a của Chính phủ; Dự án hạ tầng du lịch tiu vùng Mê Công mở rộng (GMS); Chđạo việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Trực tiếp làm Trưng Ban Quản lý các Khu kinh tế (thực hiện theo quyết định của Chủ tịch UBND tnh).

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại dịch vụ.

- Theo dõi xử lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

- Chđạo công tác xây dựng cơ bản thuộc khối; Dự án khai thác Mỏ sắt Thạch Khê; công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông, xây dựng, các dự án trong các Khu kinh tế và các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tnh.

4. Đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng nông thôn mới, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Dân tộc, Kinh tế tập th.

- Trực tiếp theo dõi, xử lý các quyết định thanh tra; phụ trách công tác khiếu nại, tố cáo.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản thuộc khối; Dự án thủy lợi Ngàn Tơi - Cẩm Trang, Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng; Chương trình phát trin hạ tầng nông thôn quy mô nhỏ (JICA/JBIC); Dự án Phát trin nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP); Dự án Quản lý nguồn nước tng hợp và phát trin đô thị trong mi liên hệ vi biến đi khí hậu (IWMC); công tác giải phóng mặt bng các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy tởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Quân sự - Quốc phòng.

6. Đồng chí Lê Văn Sao - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

7. Đồng chí Lê Minh Đạo - Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tnh: Trực tiếp phụ trách Văn phòng UBND tnh

8. Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên UBND tnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

9. Đồng chí Nguyễn Phi Quang - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc SNội vụ: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Nội vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 13/5/2015, Quyết định số 4794/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 và các Quyết định tớc đây của UBND tỉnh về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã; các tchức, cá nhân liên quan và các Đồng chí có tên tại Điều 2 chu trách nhiệm thi hành Quyết định hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Văn phòng Quốc Hội; (để báo cáo)
- Văn phòng Chủ tịch Nước; (để báo cáo)
- TT Tnh ủy, HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH-HĐND tnh;
- Các Ban Tnh ủy, Các Ban HĐND tỉnh;
- Đảng ủy khối CQ tnh, Đảng ủy Khi DN;
- Các Huyn ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- HĐND các huyện, thành ph, thị xã;
- Lưu: VT, TKCT.
Gửi: + Bản giấy: Các TP không nhận ĐT;
        + Bản điện tử: Các TP khác.

CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2016 về phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.442

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49