Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 117/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Minh Chính
Ngày ban hành: 30/07/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Lộ trình thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025

Ngày 30/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 117/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Lộ trình thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025

Theo đó, Chính phủ ban hành lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã từ 2023-2025, đơn cử năm 2023, năm 2024 như sau:

Năm 2023:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định của pháp luật liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và tạo thuận lợi cho việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

- Các địa phương tiến hành việc xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp:

+ ĐVHC cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định;

+ ĐVHC cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn quy định;

+ ĐVHC cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định.

Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp ĐVHC phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các ĐVHC đã đảm bảo tiêu chuẩn) để giảm số lượng ĐVHC, tăng quy mô của từng ĐVHC, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới ĐVHC, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân.

Năm 2024:

- Hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã nêu tại điểm b khoản 1 mục II Kế hoạch này.

- Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

- Tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021;

Giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

- Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

- Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sấp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

- Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 117/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 30/7/2023.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/NQ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã và Kết luận số 48-KL/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bô, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ)

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện và cấp xã (gọi tắt là Nghị quyết số 37-NQ/TW), Kết luận số 48-KL/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 (gọi tắt là Kết luận số 48-KL/TW), Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã (gọi tắt là Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15) và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 (gọi tắt là Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15), Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và chính quyền địa phương các cấp; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và dư luận xã hội trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

b) Xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện trong từng năm của giai đoạn 2023 - 2025, bảo đảm phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

c) Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan có liên quan (gọi chung là các bộ, ngành, địa phương) trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, chất lượng và hiệu quả.

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các bộ, ngành, địa phương; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện.

c) Các bộ, ngành, địa phương căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 , Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công tại Kế hoạch này, tiến hành rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật; kịp thời hướng dẫn, tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

II. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐVHC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

1. Năm 2023

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định của pháp luật liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và tạo thuận lợi cho việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

b) Các địa phương tiến hành việc xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định; ĐVHC cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định. Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp ĐVHC phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các ĐVHC đã đảm bảo tiêu chuẩn) để giảm số lượng ĐVHC, tăng quy mô của từng ĐVHC, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới ĐVHC, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân.

2. Năm 2024

a) Hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã nêu tại điểm b khoản 1 mục II Kế hoạch này.

b) Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

c) Tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021; giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

d) Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

đ) Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

e) Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

3. Năm 2025

a) Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 (trong đó có những ĐVHC hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025).

b) Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 ở những ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

c) Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

d) Hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

đ) Tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

e) Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

g) Sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết khó khăn, vướng mắc sau sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và tiếp tục thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, cụ thể bao gồm các nhiệm vụ, giải pháp sau (thời gian hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này):

1. Về tháo gỡ các vướng mắc, khắc phục các bất cập trong công tác sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

a) Về tiếp tục sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết dôi dư tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021

- Chậm nhất là đến hết năm 2024, các địa phương hoàn thành việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết dôi dư tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021; gắn việc sắp xếp với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết dôi dư tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

- Bộ Nội vụ chủ trì và làm đầu mối tổng hợp kiến nghị của địa phương, phối hợp với các bộ, ngành trung ương có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết dôi dư tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Về rà soát các quy hoạch (bao gồm: quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác có liên quan) và bố trí nguồn lực, kinh phí đầu tư cho các ĐVHC đô thị hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, trong phạm vi, thẩm quyền của mình hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác có liên quan.

- Bộ Xây dựng hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, rà soát việc phân loại đô thị đối với các ĐVHC đô thị được hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021, tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các quy hoạch tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021, bảo đảm kết nối và phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác có liên quan, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bố trí nguồn lực đầu tư và có lộ trình, kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị phù hợp, phấn đấu đến năm 2024 các ĐVHC đô thị hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 được phân loại, đánh giá đạt tiêu chí của loại đô thị tương ứng theo quy định của pháp luật.

c) Về xử lý trụ sở của các cơ quan, tổ chức ở các ĐVHC đã thực hiện sắp xếp mà đến nay vẫn chưa được bố trí sắp xếp, sử dụng hoặc thanh lý

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xử lý trụ sở của các cơ quan, tổ chức ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã đã thực hiện sắp xếp mà đến nay vẫn chưa được bố trí sắp xếp, sử dụng hoặc thanh lý để chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng; hoặc tổ chức thanh lý, bán đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất tại các trụ sở dôi dư, không sử dụng do sắp xếp các ĐVHC. Nguồn kinh phí từ việc thanh lý, bán đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất tại các trụ sở dôi dư do sắp xếp ĐVHC được bổ sung cho ngân sách địa phương. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Bộ Tài chính chủ trì và làm đầu mối tổng hợp kiến nghị của địa phương, phối hợp với các bộ, ngành trung ương có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng và việc tổ chức thanh lý, bán đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất tại các trụ sở dôi dư do sắp xếp các ĐVHC. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

d) Về lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp có liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC

- Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong phạm vi, thẩm quyền của mình hướng dẫn các địa phương về những trường hợp thuộc diện được lập mới, những trường hợp thuộc diện chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp có liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã để địa phương căn cứ thực hiện theo đúng quy định.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã triển khai thực hiện việc lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp có liên quan đến việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới, sắp xếp ĐVHC thì khẩn trương hoàn thành cùng với Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án nêu trên.

2. Về hoàn thiện chính sách, pháp luật làm cơ sở cho việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Các bộ, cơ quan trung ương theo phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền được giao ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Kế hoạch này, Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 và Công điện số 616/CĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp; gửi địa phương để tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

a) Bộ Nội vụ

- Hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức bộ máy và giải quyết dôi dư đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

- Hướng dẫn việc lập hồ sơ đề nghị xét công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp là Vùng an toàn khu, Xã an toàn khu, Xã đảo, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động.

- Xây dựng Quy hoạch tổng thể ĐVHC các cấp giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2025.

b) Bộ Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị đối với các ĐVHC đô thị dự kiến có liên quan để sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, đề xuất các biện pháp để đảm bảo và tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị sau khi hoàn thành sắp xếp.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn để bảo đảm sự thống nhất giữa các quy hoạch này với phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

- Hướng dẫn việc thực hiện phân loại đô thị (đối với thành phố, thị xã, thị trấn), việc thực hiện đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với quận, phường khi thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị.

c) Bộ Tài chính:

- Hướng dẫn theo thẩm quyền công tác lập dự toán, định mức chi; việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã ở các cơ quan trung ương và các địa phương; việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; việc thực hiện quy định về miễn phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

- Hướng dẫn việc thực hiện kinh phí quy định tại Điều 22 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bổ sung nội dung về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 trong quy hoạch tỉnh; hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của địa phương theo Luật Quy hoạch và các quy định của pháp luật về quy hoạch đối với các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

- Hướng dẫn việc thực hiện nguồn vốn đầu tư công tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; quy định về việc hưởng ưu đãi đầu tư, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư tại địa bàn xã biên giới, ven biển, hải đảo trong trường hợp sắp xếp ĐVHC làm thay đổi về địa giới ĐVHC theo quy định và việc chuyển đổi Giấy phép kinh doanh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

đ) Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Hướng dẫn việc rà soát, cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo kết quả kiểm kê đất đai của từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để các địa phương có căn cứ xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã và Bộ Nội vụ có căn cứ chủ trì, phối hợp trong việc cho ý kiến về phương án tổng thể và thẩm định hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC của từng địa phương.

- Hướng dẫn việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp ĐVHC do thay đổi đường địa giới hành chính và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

e) Bộ Tư pháp:

Hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực hộ tịch và lý lịch tư pháp; hướng dẫn theo thẩm quyền việc áp dụng pháp luật về các nội dung liên quan khi thực hiện thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

g) Bộ Công an:

- Hướng dẫn việc rà soát, cung cấp số liệu nhân khẩu thực tế cư trú tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để các địa phương có căn cứ xây dựng phương án tổng thể và Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã và Bộ Nội vụ có căn cứ chủ trì, phối hợp trong việc cho ý kiến về phương án tổng thể và thẩm định hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC của từng địa phương.

- Hướng dẫn, thực hiện việc thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; hướng dẫn việc chuyển đổi địa chỉ cư trú của công dân do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã do thực hiện sắp xếp.

h) Bộ Quốc phòng:

Hướng dẫn và thực hiện rà soát, xác định ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp là đơn vị thuộc khu vực biên giới, trọng điểm về quốc phòng.

i) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Hướng dẫn việc rà soát, bổ sung thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

- Hướng dẫn và thực hiện theo thẩm quyền việc công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

k) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Hướng dẫn việc rà soát, công nhận là huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đối với ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp; thực hiện dự án, tiểu dự án và các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

- Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh các chính sách thuộc lĩnh vực lao động - xã hội và chính sách đối với người có công tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

l) Ủy ban Dân tộc:

- Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp.

- Hướng dẫn và thực hiện theo thẩm quyền việc công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp thuộc khu vực miền núi, vùng cao; ĐVHC cấp xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I; thôn, tổ dân phố đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

m) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh và thực hiện việc xác định ĐVHC hình thành sau sắp xếp có di tích được công nhận, xếp hạng là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hoặc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

n) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Căn cứ Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ, kịp thời rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện, bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tại địa phương giai đoạn 2023 - 2030 theo đúng Kế hoạch này.

- Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch của địa phương (bao gồm: quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch khác có liên quan) bảo đảm phù hợp, thống nhất với phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan trung ương có liên quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương.

3. Tổ chức triển khai và công tác tuyên truyền, vận động

a) Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp ĐVHC theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định để thực hiện việc thẩm định hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của các địa phương. Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định gồm đại diện các bộ, cơ quan trung ương liên quan (Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định).

b) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Chỉ đạo các cơ quan báo chí chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương thường xuyên thông tin về kết quả đạt được; những kinh nghiệm hay, cách làm tốt; những việc chưa làm được, nguyên nhân; giải pháp khắc phục và những bài học kinh nghiệm quý trong việc triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, xây dựng kế hoạch, lộ trình sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương giai đoạn 2023 - 2025 bảo đảm phù hợp với Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của mỗi địa phương; chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện việc tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.

d) Về báo cáo thời hạn trình hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

- Để chủ động trong việc tổ chức thẩm định, trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch, lộ trình tổ chức thực hiện cụ thể của địa phương, trong đó có dự kiến thời gian gửi hồ sơ đề án đến Bộ Nội vụ để tổ chức thẩm định.

Chậm nhất ngày 31 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Nội vụ dự kiến thời gian gửi hồ sơ đề án đến Bộ Nội vụ.

- Căn cứ số lượng ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 của mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và dự kiến thời gian gửi hồ sơ đề án đến Bộ Nội vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Nội vụ xác định mốc thời gian cụ thể các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải gửi hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương đến Bộ Nội vụ để xem xét, thẩm định.

4. Xây dựng và trình Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (sau đây gọi tắt là Phương án tổng thể)

a) Xây dựng, thông qua Phương án tổng thể

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ số liệu diện tích tự nhiên, quy mô dân số của từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã do cơ quan có thẩm quyền cung cấp theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiêu chuẩn của ĐVHC cấp huyện, cấp xã quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng và trình Ban Thường vụ tỉnh (thành) ủy xem xét, thống nhất Phương án tổng thể của địa phương giai đoạn 2023 - 2025 trước khi gửi Bộ Nội vụ.

Nội dung Phương án tổng thể theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

b) Thời hạn gửi Phương án tổng thể

Chậm nhất ngày 31 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Phương án tổng thể của địa phương giai đoạn 2023 - 2025 đến Bộ Nội vụ.

c) Cho ý kiến về Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Phương án tổng thể của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan trung ương liên quan có ý kiến bằng văn bản đối với Phương án tổng thể của địa phương (trong trường hợp cần thiết, Bộ Nội vụ tổ chức Đoàn công tác liên ngành trung ương khảo sát thực tế Phương án tổng thể của địa phương đã gửi Bộ Nội vụ).

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan trung ương có liên quan phải gửi văn bản góp ý Phương án tổng thể của địa phương đến Bộ Nội vụ.

- Đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phương án tổng thể của địa phương, Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến đối với Phương án sắp xếp ĐVHC đô thị. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng phải có ý kiến bằng văn bản gửi đến Bộ Nội vụ.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phương án tổng thể của địa phương, Bộ Nội vụ có văn bản góp ý gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để hoàn thiện Phương án tổng thể của địa phương. Trường hợp tổ chức Đoàn công tác liên ngành trung ương khảo sát thực tế Phương án tổng thể thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày khảo sát, Bộ Nội vụ có văn bản góp ý gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để hoàn thiện Phương án tổng thể của địa phương.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản góp ý của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thiện Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã báo cáo cấp có thẩm quyền của địa phương và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp.

5. Xây dựng và trình hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (sau đây gọi tắt là hồ sơ đề án)

a) Xây dựng, thông qua hồ sơ đề án

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương của ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp hoặc có ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp căn cứ Phương án tổng thể đã được hoàn thiện theo ý kiến bằng văn bản của Bộ Nội vụ để xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

- Tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn ĐVHC cấp xã liên quan Đề án: Trình tự, thủ tục tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành ở địa phương chú trọng việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của cử tri trên địa bàn trước khi tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Trường hợp kết quả lấy ý kiến cử tri chưa đạt trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn ĐVHC cấp xã liên quan đề án sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động cử tri và căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức lấy ý kiến cử tri lần thứ 2. Trường hợp lấy ý kiến cử tri lần thứ 2 vẫn chưa đạt trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn ĐVHC cấp xã liên quan đề án sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Chính phủ đề xuất thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã này trong giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời chính quyền địa phương các cấp có liên quan đánh giá rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án và đưa kết quả lấy ý kiến cử tri vào nội dung Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc tổng hợp ý kiến của cử tri, của Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện liên quan xem xét, ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Trường hợp tại ĐVHC quận, phường không tổ chức Hội đồng nhân dân thì Ủy ban nhân dân quận, phường báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC quận, phường.

- Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng thành 01 Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương giai đoạn 2023 - 2025 báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương giai đoạn 2023 - 2025 theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có Tờ trình Chính phủ kèm theo hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương giai đoạn 2023 - 2025 gửi Bộ Nội vụ.

Nội dung hồ sơ đề án theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

- Đối với các trường hợp trong Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương có nội dung sắp xếp ĐVHC đô thị quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan của địa phương xây dựng Đề án riêng, thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định, gửi Bộ Nội vụ kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương giai đoạn 2023 - 2025.

b) Thẩm định và trình hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi đến, Bộ Nội vụ xem xét để tổ chức thẩm định. Trường hợp hồ sơ đề án của địa phương chưa bảo đảm đầy đủ hoặc cần lấy ý kiến của các bộ, cơ quan trung ương có liên quan thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Nội vụ có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị bổ sung, hoàn thiện hoặc gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan trung ương có liên quan về hồ sơ đề án của địa phương.

- Sau khi nhận đủ hồ sơ đề án đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ sung, hoàn thiện hoặc ý kiến của các bộ, cơ quan trung ương có liên quan, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Nội vụ tổ chức khảo sát và họp Hội đồng thẩm định để xem xét hồ sơ đề án của địa phương.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương gửi Bộ Nội vụ.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đã được địa phương tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Nội vụ trình Chính phủ dự thảo hồ sơ đề án của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề án của Chính phủ, Bộ Nội vụ giúp Chính phủ phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc xây dựng hồ sơ đề nghị thành lập, giải thể Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi thực hiện sắp xếp để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định đồng thời với Tờ trình, Đề án của Chính phủ về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương.

6. Bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã

a) Bộ Tài chính căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và các văn bản pháp luật có liên quan để cân đối ngân sách trung ương bảo đảm thực hiện nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của các bộ, cơ quan trung ương; hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương liên quan lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

b) Kinh phí tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã ở các bộ, cơ quan trung ương bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, vận động về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; tổ chức khảo sát thực tế Phương án tổng thể và hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; tổ chức họp Hội đồng thẩm định; lập hồ sơ đề án của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của từng địa phương; tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

c) Kinh phí tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các khoản 1, 2, 3 Điều 22 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Kế hoạch này và các văn bản pháp luật có liên quan chỉ đạo, tổ chức lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên trong khoản ngân sách nhà nước đã được giao trong thời kỳ ổn định ngân sách của các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp để chi các nhiệm vụ: Tổ chức tuyên truyền, vận động về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; xây dựng Phương án tổng thể và lập hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; đánh giá tác động của việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; hoạt động kiến thiết thị chính và các nhiệm vụ cần thiết khác do sắp xếp ĐVHC.

7. Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương

a) Các bộ, cơ quan trung ương theo phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền được giao có văn bản hướng dẫn địa phương giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của địa phương.

b) Về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư

- Các bộ, cơ quan trung ương kịp thời phối hợp với các địa phương tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn ĐVHC thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tiếp tục duy trì, củng cố các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới (thời hạn hoàn thành theo quy định tại khoản 7 Điều 10 và khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15).

c) Về sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công

- Các bộ, cơ quan trung ương kịp thời phối hợp với các địa phương tiến hành sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn ĐVHC thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

(Thời hạn hoàn thành sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15).

d) Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới và chuyển đổi các loại giấy tờ của cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

- Cơ quan Công an có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp, hoàn thành chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp (thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15).

đ) Về thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù và chế độ, chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia

- Trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định theo thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định về việc thực hiện chế độ, chính sách đặc thù và chế độ, chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia đối với ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp (thực hiện theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15).

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan rà soát để trình cấp có thẩm quyền công nhận ĐVHC cấp xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I, thôn, tổ dân phố đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ĐVHC cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; ĐVHC cấp huyện, cấp xã là vùng an toàn khu, xã an toàn khu, huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, ĐVHC thuộc khu vực biên giới, miền núi, vùng cao, xã đảo và ĐVHC huyện, cấp xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động (thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15).

- Các bộ, cơ quan trung ương liên quan theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao phối hợp chặt chẽ và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương liên quan đến việc thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù và chế độ, chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia với thời hạn giải quyết như sau:

+ 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của địa phương đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 các Điều 16, 17, 18 và 19 của Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

+ 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của địa phương đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 các Điều 16, 17, 18 và 19 của Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15. Trường hợp hồ sơ đề nghị của địa phương chưa bảo đảm theo quy định thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của địa phương, các bộ, cơ quan trung ương phải có văn bản gửi địa phương để hoàn thiện.

e) Về phân loại ĐVHC và lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan rà soát, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp (thời hạn hoàn thành theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC).

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp liên quan đến ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp, hoàn thành trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành hoặc kể từ ngày sản phẩm hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp của địa phương thực hiện theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu đủ điều kiện đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia.

Kinh phí lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã và thực hiện lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp do ngân sách địa phương bảo đảm.

8. Sơ kết việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

a) Bộ Nội vụ xây dựng kế hoạch, đề cương sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và hướng dẫn địa phương thực hiện, thời gian hoàn thành kế hoạch, đề cương trước ngày 30 tháng 6 năm 2025.

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức sơ kết việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương giai đoạn 2023 - 2025, báo cáo kết quả đến Bộ Nội vụ trước ngày 31 tháng 8 năm 2025.

c) Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương sơ kết sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc sơ kết giai đoạn 2023 - 2025 trong quý IV/2025.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và triển khai thực hiện; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Nội vụ trước ngày 30 tháng 11 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Nội vụ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ tiếp nhận, tổng hợp, xử lý các vấn đề liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan kịp thời hướng dẫn, giải đáp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp ĐVHC; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện sắp xếp ĐVHC; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện tinh giản biên chế; giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới, tên gọi ĐVHC; định kỳ trước ngày 31 tháng 12 hằng năm báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 , Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và Kế hoạch này của Chính phủ.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung của Kế hoạch này, các bộ, ngành, địa phương liên quan gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 595/NQ-UBTVQH15 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2023/UBTVQH15
(Kèm theo Kế hoạch tại Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ)

STT

TÊN NHIỆM VỤ

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

CẤP TRÌNH HOẶC GỬI VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

I

Về giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2019 - 2021

1

Hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch (bao gồm: quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch khác có liên quan) tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng

Bộ, ngành và địa phương liên quan

Văn bản hướng dẫn

Chậm nhất ngày 31/8/2023

2

Về xử lý trụ sở, tài sản của các cơ quan, tổ chức ở các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 mà đến nay vẫn chưa được bố trí sắp xếp, sử dụng hoặc thanh lý

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Chậm nhất ngày 31/12/2023

3

Hoàn thành việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết đối với những người dôi dư tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021; gắn việc sắp xếp với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan

Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương

Chậm nhất ngày 31/12/2024

4

Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch (bao gồm: quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch khác có liên quan) tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan

Chậm nhất ngày 31/12/2024

5

Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá việc phân loại đô thị, tiêu chí, tiêu chuẩn của loại đô thị tương ứng đối với các ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021

Bộ Xây dựng

Bộ, ngành và các địa phương liên quan

Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để báo cáo UBTVQH

Chậm nhất ngày 31/12/2024

6

Về lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp có liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.

II

Về hoàn thiện chính sách, pháp luật làm cơ sở cho việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

1

Hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức bộ máy và giải quyết dôi dư đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

Hướng dẫn việc lập hồ sơ đề nghị xét công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp là Vùng an toàn khu, Xã an toàn khu, Xã đảo, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động.

Bộ Nội vụ

Bộ, ngành và các địa phương liên quan

Văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ

Chậm nhất ngày 10/8/2023

2

Hướng dẫn việc rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị đối với các ĐVHC đô thị dự kiến có liên quan để sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, đề xuất các biện pháp để đảm bảo và tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị, sau khi hoàn thành sắp xếp.

Hướng dẫn việc rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn để bảo đảm sự thống nhất giữa các quy hoạch này với phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Hướng dẫn việc thực hiện phân loại đô thị (đối với thành phố, thị xã, thị trấn), việc thực hiện đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với quận, phường khi thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị.

Bộ Xây dựng

Bộ, ngành và các địa phương liên quan

Văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng

Chậm nhất ngày 10/8/2023

3

Hướng dẫn theo thẩm quyền công tác lập dự toán, định mức chi; việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; việc thực hiện quy định về miễn phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Bộ Tài chính

Bộ, ngành và các địa phương liên quan

Văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính

Chậm nhất ngày 10/8/2023

4

Hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bổ sung nội dung về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 trong quy hoạch tỉnh.

Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của địa phương theo Luật Quy hoạch và các quy định của pháp luật về quy hoạch đối với các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Hướng dẫn việc thực hiện nguồn vốn đầu tư công tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; quy định về việc hưởng ưu đãi đầu tư, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư tại địa bàn xã biên giới, ven biển, hải đảo trong trường hợp sắp xếp ĐVHC làm thay đổi về địa giới hành chính theo quy định và việc chuyển đổi Giấy phép kinh doanh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ, ngành và các địa phương liên quan

Văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chậm nhất ngày 10/8/2023

5

Hướng dẫn việc rà soát, cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo kết quả kiểm kê đất đai của từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hướng dẫn việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã do thay đổi đường địa giới hành chính và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành và các địa phương liên quan

Văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chậm nhất ngày 10/8/2023

6

Hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực hộ tịch và lý lịch tư pháp; việc áp dụng pháp luật về các nội dung liên quan khi thực hiện thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Bộ Tư pháp

Bộ, ngành và các địa phương liên quan

Văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp

Chậm nhất ngày 10/8/2023

7

Hướng dẫn việc rà soát, cung cấp số liệu nhân khẩu thực tế cư trú tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hướng dẫn, thực hiện việc thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; việc chuyển đổi địa chỉ cư trú của công dân do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã do thực hiện sắp xếp.

Bộ Công an

Bộ, ngành và các địa phương liên quan

Văn bản hướng dẫn của Bộ Công an

Chậm nhất ngày 10/8/2023

8

Hướng dẫn và thực hiện việc xác định các ĐVHC cấp xã là đơn vị trọng điểm về quốc phòng; việc công nhận các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp là khu vực biên giới.

Bộ Quốc phòng

Bộ, ngành và các địa phương liên quan

Văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng

Chậm nhất ngày 10/8/2023

9

Hướng dẫn việc rà soát, bổ sung thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Hướng dẫn và thực hiện theo thẩm quyền việc công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ, ngành và các địa phương liên quan

Văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chậm nhất ngày 10/8/2023

10

Hướng dẫn việc rà soát, công nhận là huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đối với ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp; thực hiện dự án, tiểu dự án và các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh các chính sách thuộc lĩnh vực lao động - xã hội và chính sách đối với người có công tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ, ngành và các địa phương liên quan

Văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chậm nhất ngày 10/8/2023

11

Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp.

Hướng dẫn và thực hiện theo thẩm quyền việc công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp thuộc khu vực miền núi, vùng cao; ĐVHC cấp xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I; thôn, tổ dân phố đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ủy ban Dân tộc

Bộ, ngành và các địa phương liên quan

Văn bản hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc

Chậm nhất ngày 10/8/2023

12

Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh và thực hiện việc xác định ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp có di tích được công nhận, xếp hạng là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hoặc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ, ngành và các địa phương liên quan

Văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chậm nhất ngày 10/8/2023

III

Tổ chức triển khai thực hiện

1

Tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ

Bộ, ngành và các địa phương liên quan

Văn bản tổ chức Hội nghị

Trong tháng 7 năm 2023

2

Hướng dẫn và thực hiện việc tuyên truyền, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ, ngành và các địa phương liên quan

Trong cả giai đoạn 2023 - 2025

3

Xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của các địa phương

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan

Gửi Bộ Nội vụ để cho ý kiến

Chậm nhất ngày 31/10/2023

4

Xây dựng hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của các địa phương.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan

Gửi Bộ Nội vụ để tổ chức thẩm định, trình Chính phủ để trình UBTVQH xem xét, quyết định

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này

IV

Tổ chức sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

1

Xây dựng kế hoạch, đề cương sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Bộ Nội vụ

Bộ, ngành và các địa phương liên quan

Văn bản hướng dẫn

Chậm nhất ngày 30/6/2025

2

Tổ chức sơ kết việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của các địa phương.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan

Gửi Bộ Nội vụ

Chậm nhất ngày 31/8/2025

3

Tổ chức sơ kết việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên phạm vi cả nước.

Bộ Nội vụ

Bộ, ngành và các địa phương liên quan

Báo cáo Chính phủ để báo cáo UBTVQH

Trong quý IV năm 2025

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 30/07/2023 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.540

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!