Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 105/2022/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp

Số hiệu: 105/2022/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 22/12/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2022/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông thôn; quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Chính phủ các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của bộ đã được phê duyệt và các nghị quyết, cơ chế, chính sách, dự án, đề án, văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các chương trình, đề án, dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực do bộ quản lý.

3. Trình Thủ tướng Chính phủ các dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

4. Phê duyệt chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo phân cấp và ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; rà soát và đánh giá thực hiện quy hoạch theo thẩm quyền trên phạm vi toàn quốc.

5. Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật; tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó.

6. Công bố, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện các cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

7. Kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành về những nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; nếu phát hiện những quy định do các cơ quan đó ban hành có dấu hiệu trái với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực do bộ quản lý thì xử lý theo quy định của pháp luật.

8. Về trồng trọt và bảo vệ thực vật

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hoạt động trồng trọt; phát triển vùng cây trồng, sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; kế hoạch sử dụng, bảo vệ và cải tạo nâng cao độ phì đất nông nghiệp; chống xói mòn, sa mạc hoá và sạt lở đất; xây dựng lộ trình và hướng dẫn cấp mã số vùng trồng trên phạm vi toàn quốc theo quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn việc sử dụng ngân sách cho các chương trình phòng, chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh trên thực vật;

c) Chỉ đạo thực hiện về cơ cấu cây trồng; canh tác, kỹ thuật trồng trọt, thu hoạch, bảo quản; tổng kết, đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất trồng trọt hàng năm; ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa phạm vi toàn quốc;

d) Chỉ đạo kiểm tra việc thu thập, lưu trữ, bảo tồn, khai thác nguồn gen cây trồng theo quy định của pháp luật;

đ) Quản lý nhà nước về phân bón theo quy định của pháp luật;

e) Quản lý nhà nước về giống cây trồng nông nghiệp, về kiểm dịch thực vật, bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật.

9. Về chăn nuôi và thú y

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi; thu thập, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen vật nuôi; xây dựng và trình Chính phủ ban hành danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn và cấm xuất khẩu; quy định tiêu chí và công nhận vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn việc sử dụng ngân sách cho các chương trình, kế hoạch quốc gia phòng, chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh động vật;

c) Chỉ đạo thực hiện về cơ cấu vật nuôi; kỹ thuật chăn nuôi; tổng kết, đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất chăn nuôi hàng năm;

d) Chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng về vi sinh vật dùng trong thú y, hóa chất dùng trong thú y; nghiên cứu, sản xuất vắc xin dùng trong thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y;

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giống và sản phẩm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, điều kiện cơ sở chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi; chăn nuôi động vật và động vật khác, đối xử nhân đạo với vật nuôi;

e) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi, thú y theo quy định của pháp luật về chăn nuôi và thú y.

10. Về thủy sản

a) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách phát triển thủy sản theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; quyết định thành lập khu bảo tồn biển có diện tích thuộc địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp quốc gia; tham mưu trình Chính phủ ban hành quy chế quản lý khu bảo tồn biển;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định về quản lý các khu bảo tồn biển, quản lý các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý nguồn lợi thủy sản trong khu bảo tồn đất ngập nước theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; quy định quản lý về an toàn tàu cá, thông tin phòng tránh thiên tai cho ngư dân và tàu cá trên biển; xác định, giao hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản, sản lượng cho phép khai thác theo loài tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định;

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nuôi trồng thủy sản; quan trắc cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản; quy trình, kỹ thuật, mùa vụ nuôi trồng thủy sản; tổ chức thực hiện lưu giữ giống gốc, loài thủy sản bản địa có giá trị kinh tế;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định Danh mục về loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; các loài thủy sản cần được bảo tồn, bảo vệ, cần được tái tạo; các biện pháp bảo vệ môi trường các hệ sinh thái thủy sinh, thu thập, lưu trữ, khai thác nguồn gen thủy sản, bảo tồn quỹ gen, đa dạng sinh học trong lĩnh vực thủy sản theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với kiểm ngư theo quy định của pháp luật;

h) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giống thủy sản, thức ăn thủy sản; hoá chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật dùng để xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản; sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về các hoạt động thủy sản, nguồn lợi thủy sản, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ hậu cần nghề cá.

11. Về diêm nghiệp

a) Thực hiện quản lý nhà nước đối với ngành muối; xây dựng chính sách, chương trình, đề án, dự án phát triển sản xuất, kinh doanh muối;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra quy trình kỹ thuật sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản tổng kết, đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất muối hàng năm;

c) Ban hành và kiểm tra thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình về sản xuất, chế biến bảo quản muối và các sản phẩm của muối (không bao gồm muối dùng trong lĩnh vực y tế).

12. Về lâm nghiệp

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển lâm nghiệp; quy chế quản lý rừng; chế độ quản lý, bảo vệ những loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và danh mục những loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan quản lý hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, bảo vệ hệ sinh thái rừng, các loài sinh vật rừng, hệ sinh thái rừng cho nuôi trồng thủy sản, đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên trong các loại rừng theo quy định của pháp luật.

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia; thành lập khu rừng phòng hộ, khu rừng đặc dụng có tầm quan trọng quốc gia hoặc nằm trên địa bàn nhiều tỉnh. Tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định pháp luật;

b) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với kiểm lâm theo quy định của pháp luật;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản kết hợp trong rừng theo quy định của pháp luật; chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan tổ chức điều tra, đánh giá, thu thập bảo quản loài vi sinh vật và nấm đặc hữu hoặc có giá trị đang bị đe dọa tuyệt chủng để đưa vào danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ;

d) Chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định của pháp luật;

đ) Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng; khai thác lâm sản; tổ chức sản xuất lâm nghiệp gắn với chế biến và thương mại lâm sản; xây dựng hệ thống rừng giống quốc gia, vườn thực vật quốc gia, phòng trừ sinh vật gây hại rừng, giống cây trồng lâm nghiệp; tổ chức thực hiện nhiệm vụ về phòng cháy và chữa cháy rừng; tổ chức lực lượng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy rừng; quản lý hoạt động cấp chứng chỉ rừng bền vững, định giá rừng theo quy định của pháp luật;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, điều tra rừng, kiểm kê rừng theo dõi diễn biến rừng; lập và quản lý cơ sở dữ liệu rừng;

g) Chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan đề xuất việc ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về lâm nghiệp; là cơ quan đầu mối, đại diện quốc gia thực hiện quyền nghĩa vụ của thành viên Công ước chống sa mạc hóa và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế khác liên quan đến lâm nghiệp.

13. Về thủy lợi

a) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách, pháp luật về thủy lợi, nước sạch nông thôn, tiêu và thoát nước (không bao gồm thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp); đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp công trình thủy lợi, công trình nước sạch nông thôn; vận hành các hồ chứa thủy lợi, công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện về quy hoạch thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phục vụ đa mục tiêu gắn với các ngành kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật;

d) Phê duyệt quy hoạch thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn liên quan từ hai tỉnh trở lên, hệ thống công trình thủy lợi và các công trình thủy lợi có tính chất kỹ thuật phức tạp hoặc quy mô lớn trong một tỉnh phục vụ cấp nước, tiêu thoát nước; phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; cải tạo đất, chống sa mạc hóa; cấp thoát nước nông thôn theo quy định của pháp luật;

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về quy trình kỹ thuật, chính sách tưới, tiêu; quản lý về quản lý tưới tiêu, quản lý khai thác công trình thủy lợi; quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định về xả nước thải vào công trình thủy lợi;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc lập phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn trong quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật;

g) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn, ngập úng, sa mạc hóa; tổ chức quan trắc, dự báo, cảnh báo về hạn hán, xâm nhập mặn, úng, số lượng và chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật;

h) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra phương án bảo vệ công trình thủy lợi, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

i) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc lập kế hoạch xây dựng, quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ các công trình cấp, thoát nước nông thôn;

k) Tổ chức lập, rà soát trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi; quy hoạch thủy lợi theo quy định pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

l) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi, tổ chức kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi kết hợp với dự báo hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, lũ, ngập lụt, úng; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhằm tích trữ, điều hòa, chuyển, phân phối, cấp, tưới, tiêu và thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất muối; kết hợp cấp, tiêu, thoát nước cho sinh hoạt và các ngành kinh tế khác; phòng chống, giảm thiểu tác động bất lợi do thiên tai liên quan đến nước và biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn sinh thủy, phòng chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật;

m) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ quy định tại Luật Tài nguyên nước và quy định khác của pháp luật.

14. Về phòng, chống thiên tai

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách, pháp luật về phòng, chống thiên tai;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy định của pháp luật về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, hệ thống thông tin, nhu yếu phẩm, nguồn lực cho phòng, chống thiên tai;

c) Hướng dẫn, kiểm tra về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai; kiểm tra các phương án phòng, chống thiên tai trong kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, bộ, ngành;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động khắc phục hậu quả và phục hồi tái thiết sau thiên tai theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; tổng hợp, đánh giá, thống kê và công bố số liệu thiệt hại do thiên tai gây ra; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện về quan trắc, giám sát các hoạt động liên quan đến công trình và các biện pháp phòng, chống thiên tai; theo dõi, phân tích, đánh giá thiệt hại do thiên tai có nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã và lực lượng quản lý đê nhân dân;

e) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai; quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê; quy hoạch đê điều; kế hoạch đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa, bảo vệ, sử dụng đê điều và hộ đê theo quy định của pháp luật;

g) Quản lý việc đầu tư xây dựng, tu bổ, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai bao gồm công trình đê điều, hồ đập, chống úng, chống hạn, chống sạt lở; khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền và công trình khác phục vụ phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật;

h) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai quy định tại Luật Đê điều; Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Quy hoạch, Luật Tài nguyên nước và theo quy định của pháp luật.

15. Về phát triển nông thôn

a) Chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình hành động không còn nạn đói ở Việt Nam theo phân công của Chính phủ;

b) Tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch, chương trình tổng thể phát triển nông thôn; chiến lược phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn gắn với hộ gia đình và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp; ban hành các chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, bảo tồn và phát triển làng nghề;

c) Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện chương trình, cơ chế, chính sách phát triển cơ điện nông nghiệp; ngành nghề, làng nghề nông thôn gắn với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ tổ chức sản xuất, phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn theo quy định pháp luật;

d) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bố trí dân cư, di dân tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện; bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, vùng nước biển dâng do tác động của biến đổi khí hậu, di cư tự do, vùng xung yếu, rất xung yếu của rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác định canh, bố trí dân cư trong nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; quy trình xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

e) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các chương trình, dự án xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng nông thôn theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

16. Về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với sản xuất ban đầu nông, lâm, thủy sản, muối thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ;

b) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các sản phẩm, nhóm sản phẩm, thực phẩm, hàng hóa và cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm theo phân công của Chính phủ;

c) Chủ trì quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của hai cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên nhưng sản phẩm có sản lượng lớn nhất thuộc thẩm quyền của bộ;

d) Tổ chức giám sát, đánh giá nguy cơ, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của bộ;

đ) Cấp, thu hồi xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm;

e) Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng; kết luận cuối cùng khi có sự khác biệt về kết quả kiểm nghiệm giữa các cơ sở kiểm nghiệm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;

g) Quản lý an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản;

h) Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;

i) Công bố danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ và danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép xuất khẩu vào Việt Nam thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

17. Về quản lý chất lượng đối với giống, vật tư, gia súc, gia cầm, vật nuôi, dụng cụ, thiết bị, sản phẩm, dịch vụ nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản và công trình thủy lợi, đê điều

a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc phạm vi quản lý của bộ;

b) Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc phạm vi quản lý của bộ;

c) Chỉ định và quản lý hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc phạm vi quản lý của bộ.

18. Về bảo quản, chế biến, vận chuyển nông lâm sản, thủy sản

a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình, đề án, dự án về chế biến, bảo quản vận chuyển nông lâm sản, thủy sản;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chiến lược, đề án, chương trình, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến gắn với sản xuất và thị trường; hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch các ngành hàng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về điều kiện đối với cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển hàng hóa nông sản thuộc phạm vi quản lý của bộ;

d) Hướng dẫn, đánh giá, hỗ trợ nâng cao năng lực chế biến nông lâm sản, thủy sản.

19. Về thương mại nông lâm thủy sản và muối

a) Chủ trì thực hiện nhiệm vụ đàm phán thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản; tháo gỡ rào cản kỹ thuật trong xuất khẩu, nhập khẩu nông sản; phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

b) Phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thương mại, thị trường nông sản; kế hoạch, chương trình xúc tiến thương mại; chương trình thương hiệu quốc gia về nông, lâm, thủy sản và muối;

c) Chủ trì xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, đề án về xúc tiến thương mại nông lâm sản và thủy sản, phát triển thương hiệu nông sản; triển khai các hoạt động phân tích, dự báo thị trường, xúc tiến thương mại và các hoạt động liên quan đến chương trình thương hiệu về nông, lâm, thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lý của bộ;

d) Ban hành danh mục cụ thể về hàng hóa cấm nhập khẩu, hàng hóa cấm xuất khẩu; danh mục hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của bộ theo quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại (bao gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ) đối với nông sản nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam; trợ giúp hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp khi bị nước ngoài điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam;

e) Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và triển khai chỉ dẫn địa lý về nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của bộ.

20. Thực hiện quản lý nhà nước về nông nghiệp hữu cơ; đề xuất cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái.

21. Về quản lý đầu tư, đầu tư xây dựng

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động về đầu tư, đầu tư xây dựng; các hoạt động về xây dựng theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật;

c) Thẩm định về nội dung các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi các chương trình, dự án, đề án thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của bộ.

Phê duyệt chủ trương đầu tư; quyết định đầu tư; phê duyệt thiết kế, dự toán, quyết toán và quản lý đấu thầu các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của bộ theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra các chương trình, dự án đầu tư, xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của bộ theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư; giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng, dự án đầu tư chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực của bộ theo quy định của pháp luật.

22. Về doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác

a) Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh tế hộ, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và liên kết sản xuất trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh tế hộ, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với ngành, nghề kinh doanh, dịch vụ có điều kiện theo danh mục do Chính phủ quy định và xử lý hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền;

c) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trang trại trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ;

d) Thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp theo phân công của Chính phủ và theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

23. Quản lý dự trữ quốc gia về giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và hàng hoá khác theo phân công của Chính phủ.

24. Về khoa học và công nghệ

a) Chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ;

b) Chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong hoạt động quản lý nhà nước và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;

c) Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ cao và hoạt động đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hoạt động nghiên cứu cơ bản và ứng dụng khoa học, công nghệ trong các ngành, lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, diêm nghiệp, thủy lợi, đê điều, lâm nghiệp, môi trường nông nghiệp, phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển nông thôn.

25. Về khuyến nông

a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền cơ chế, chính sách, chiến lược, tổ chức và hoạt động về khuyến nông;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về hoạt động khuyến nông;

c) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động khuyến nông trung ương; quản lý kinh phí khuyến nông trung ương theo quy định của pháp luật;

d) Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách về xã hội hóa các hoạt động khuyến nông và chính sách hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ cho hoạt động khuyến nông;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về các hoạt động khuyến nông theo quy định.

26. Về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học

a) Chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực do bộ quản lý theo quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đa dạng sinh học, an toàn sinh học thuộc ngành, lĩnh vực do bộ quản lý theo quy định của pháp luật;

c) Chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

27. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

28. Kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị, vật tư, các chất đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các hoạt động thuộc các ngành, lĩnh vực quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

29. Thực hiện hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

30. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đề xuất hoặc quyết định theo thẩm quyền việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cho chính quyền địa phương.

31. Về quản lý tổ chức, hoạt động dịch vụ công

a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách về cung ứng dịch vụ công; thực hiện xã hội hoá các hoạt động cung ứng dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của bộ;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch mạng lưới tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công; danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành lĩnh vực quản lý; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của bộ;

c) Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý; quy định về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của bộ;

d) Hướng dẫn việc thực hiện chính sách, pháp luật và hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

32. Thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

33. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, danh mục vị trí việc làm, định mức biên chế của các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm, số lượng viên chức; người lao động; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng, chế độ tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện bộ quản lý và thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

34. Thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

35. Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

36. Thực hiện nhiệm vụ quản lý về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám, thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ quy định tại Luật Công nghệ thông tin, Luật Thống kê và theo quy định của pháp luật.

37. Quản lý tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

38. Thường trực quốc gia về công tác phòng, chống thiên tai; kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới; chống sa mạc hoá; quản lý buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam); đầu mối tham gia hợp tác ASEAN về quản lý thiên tai, các diễn đàn quốc tế, thực hiện các điều ước quốc tế về phòng, chống thiên tai theo phân công của Chính phủ và theo quy định của pháp luật.

39. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Kế hoạch.

2. Vụ Tài chính.

3. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

4. Vụ Hợp tác quốc tế.

5. Vụ Pháp chế.

6. Vụ Tổ chức cán bộ.

7. Văn phòng Bộ.

8. Thanh tra Bộ.

9. Cục Trồng trọt.

10. Cục Bảo vệ thực vật.

11. Cục Chăn nuôi.

12. Cục Thú y.

13. Cục Quản lý xây dựng công trình.

14. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

15. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

16. Cục Thủy lợi.

17. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

18. Cục Lâm nghiệp.

19. Cục Kiểm lâm.

20. Cục Thủy sản.

21. Cục Kiểm ngư.

22. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

23. Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

24. Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn.

25. Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp.

26. Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

27. Báo Nông nghiệp Việt Nam.

28. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 21 là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 22 đến khoản 28 Điều này là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc bộ; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc bộ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2023.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

1. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn I, Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, Trung tâm Tin học và Thống kê, Trung tâm khuyến nông quốc gia tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị quy định tại các khoản: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 và 26 Điều 3 được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành có hiệu lực thi hành.

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; Cục Thủy lợi bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Thủy lợi; Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Thủy sản; Cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi có quyết định kiện toàn, sắp xếp lại của cấp có thẩm quyền.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (3).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

THE GOVERNMENT OF VIETNAM
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-------------------

No.: 105/2022/ND-CP

Hanoi, December 22, 2022

 

DECREE

PRESCRIBING FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law on Amendments to the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial agencies, and the Government’s Decree No. 101/2020/ND-CP dated August 28, 2020 providing amendments to the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016;

At the request of the Minister of Agriculture and Rural Development of Vietnam;

The Government of Vietnam promulgates a Decree defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam.

Article 1. Position and functions

The Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam is a governmental agency performing the state management of the following fields and sectors:  agriculture, forestry, salt production, aquaculture, irrigation, disaster prevention and control, rural development; state management of public services rendered in the fields and sectors under its jurisdiction in accordance with regulations of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam shall perform its tasks and powers as prescribed in the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016 and the Government’s Decree No. 101/2020/ND-CP dated August 28, 2020, and the following specific tasks and powers:

1. Submit the following documents to the Government, including bills and draft resolutions of the National Assembly, draft ordinances and draft resolutions of the Standing Committee of the National Assembly, draft decrees of the Government formulated under the Ministry's approved annual law-making programs/plans, and other resolutions, mechanisms, policies, projects, schemes and other legislative documents as assigned by the Government or the Prime Minister.  

2. Submit the following documents to the Government or the Prime Minister, including annual, medium-term and long-term development plans, plannings and/or strategies, and nationally significant programs, schemes, projects and/or works in the fields and sectors under its jurisdiction.

3. Submit the following documents to the Prime Minister, including draft decisions, directives and other legislative documents under his/her promulgating authority.

4. Consider giving approval for programs, plannings and/or strategies for development of fields and sectors under its jurisdiction within its competence and as authorized by the Government or the Prime Minister; review and assess the implementation of plannings nationwide under its jurisdiction.

5. Promulgate circulars, decisions, directives, national technical regulations, processes, rules and technical – economic norms; organize the formulation of national standards in the fields and sectors under its jurisdiction in accordance with regulations of law; instruct and inspect the implementation of such documents.

6. Announce, direct, instruct, inspect, assess, report and assume responsibility for implementation of approved mechanisms, policies, strategies, plannings and/or plans under its jurisdiction; organize dissemination and education of laws in the fields and sectors under its jurisdiction.

7. Review legislative documents promulgated by ministries, ministerial agencies, Provincial People's Councils or Provincial People's Committees with respect to contents concerning the fields and sectors under its jurisdiction; take appropriate actions in accordance with regulations of law if any of such legislative documents is found to be contrary to the legislative documents in the fields and sectors under its jurisdiction.

8. Regarding crop production and plant protection

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Direct and instruct the use of state budget-derived funding for programs on prevention, control and remedy for consequences of plant disease epidemics;  

c) Direct the implementation of regulations on crop structure; farming, cultivation, harvesting and storage techniques; carry out assessment of implementation of annual crop production plans; promulgate plans for nationwide crop structure transformation of paddy land areas;

d) Direct the inspection of collection, storage, conservation and exploitation of plant genetic resources in accordance with regulations of law;

dd) Perform state management of fertilizers in accordance with regulations of law;

e) Perform state management of agricultural plant varieties, plant quarantine, plant protection, and plant protection chemicals in accordance with regulations of law.

9. Regarding livestock production and animal health

a) Direct, instruct and inspect the implementation of strategies for livestock production development; collection, conservation, exploitation and development of animal genetic resources; formulate and submit the list of livestock breeds requiring conservation and the list of livestock breeds banned from export to the Government for promulgation; stipulate criteria and recognition of disease-free livestock breeding zones; direct, instruct and organize the implementation of regulations on prevention, treatment and control of animal diseases; quarantine of animals and products thereof; monitoring of slaughtering, preparation and processing of animals and products thereof; animal health inspection; management of veterinary drugs; veterinary practice;

b) Direct and instruct the use of state budget-derived funding for national programs/plans for prevention, control and remedy for consequences of animal disease epidemics; 

c) Direct the implementation of regulations on livestock structure; breeding techniques; carry out assessment of implementation of annual animal production plans;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.dd) Direct, instruct, inspect and monitor the performance of state management of livestock breeds and products thereof, animal feeds, eligibility requirements to be satisfied by breeding farms, animal waste management; livestock breeding, breeding of other animals and humane treatment to domesticated animals;

e) Perform state management of livestock production and animal health in accordance with regulations of law on livestock production and animal health.

10. Regarding fisheries

a) Direct and instruct the implementation of mechanisms and policies for development of fisheries industry in accordance with regulations of law;

b) Formulate and submit the following documents to the Prime Minister for approval, including plannings for protection and extraction of aquatic resources, decisions on establishment of marine protected areas located in two or more provinces or central-affiliated cities, and national plannings for the system of fishing ports and sheltering anchorages for commercial fishing vessels; submit proposed regulations on management of marine protected areas to the Government for promulgation;

c) Direct, instruct and inspect the implementation of regulations on management of marine protected areas, management of endangered, precious and rare aquatic species, protected zones of aquatic resources, and management of aquatic resources in wetland reserves in accordance with regulations of law;

d) Instruct and inspect the implementation of regulations of law on fishing ports and sheltering anchorages for commercial fishing vessels; regulations on management of safety of fishing vessels, information on disaster prevention for fishers and fishing vessels at sea; determine and allocate quotas on issuance of marine fishing licenses and the production allowed to be caught of each species in the coastal waters of central-affiliated cities and provinces as prescribed;

dd) Direct, instruct and inspect the implementation of regulations on aquaculture; environmental monitoring and warning in aquaculture; aquaculture processes, techniques and seasons; conservation of original breeds and native aquatic species of high economic values;

e) Instruct and inspect the implementation of regulations on lists of endangered, precious and rare aquatic species; aquatic species requiring conservation, protection and regeneration; environmental protection measures for aquatic ecosystems, collection, storage and exploitation of aquatic genetic resources, conservation of gene funds and biodiversity in fisheries sector in accordance with regulations of law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.h) Direct, instruct and inspect the performance of state management tasks of aquatic breeds and aquaculture feeds; chemicals, biological preparations and microorganisms used for environmental remediation and treatment in aquaculture; environmental treating products in aquaculture in accordance with regulations of law;

i) Perform state management of fishery activities, aquatic resources, technical infrastructure facilities and fishing logistics services.

11. Regarding salt production

a) Perform state management of salt production industry; formulate policies, programs, schemes and/or projects for development of production and trading of salt products;

b) Direct, instruct and inspect the compliance with technical processes for production, harvesting, preliminary preparation, processing and storage of salt products; carry out assessment of implementation of annual salt production plans;

c) Promulgate and inspect the implementation of national technical regulations and/or procedures for production, processing and storage of salt and salt products (except those used in medical sector).

12. Regarding forestry

a) Direct, instruct and inspect the implementation of the Government’s and Prime Minister’s mechanisms and policies for forestry development; regulations on forest management; policies for management and protection of endangered, precious and rare species of forest fauna and flora, lists of endangered, precious and rare species of forest fauna and flora, and implementation of the Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES) in accordance with regulations of law;

Play the leading role and cooperate with relevant ministries and regulatory authorities in managing reserve forests, protective forests, protecting forest ecosystems, forest organisms, forest ecosystems used for aquaculture, biodiversity, and conserving nature of forests of various types in accordance with regulations of law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Perform state management of forest rangers in accordance with regulations of law;

c) Direct, instruct and inspect the implementation of regulations on combined forestry-agricultural-fishery production in forests; play the leading role and cooperate with relevant ministries and ministerial agencies in organizing investigation, assessment, collection and preservation of endemic or high value species of microorganism and fungi in danger of extinction in order to include them in lists of endangered, precious and rare species requiring special protection;

d) Direct the implementation of policies for payment for forest environmental services in accordance with regulations of law;

dd) Direct the performance of state management tasks of management, development and use of forests; extraction of forest products; forestry production associated with forest product processing and trade; establishment of national seedling forests and national botanical gardens, prevention and control of organisms harmful to forests and forestry varieties; forest fire safety tasks; specialized forest fire safety forces; issuance of sustainable forest management certificates, forest valuation in accordance with regulations of law;

e) Instruct and inspect forest allocation, lease, appropriation, investigation and stocktaking, and monitoring of forest developments; development and management of forest database;

g) Play the leading role and cooperate with relevant ministries and ministerial agencies in proposing the conclusion of international conventions and/or agreements on forestry; act as a contact point in charge of representing Vietnam in performing rights and obligations of a member of the Convention to Combat Desertification and other conventions and/or agreements on forestry.

13. Regarding irrigation

a) Perform state management of operation and protection of irrigation structures in accordance with regulations of law;

b) Direct, instruct and inspect the implementation of regulations on fundamental investigations, strategies, plannings, plans, programs, schemes, projects, policies and laws on irrigation, rural clean water, water consumption and drainage (except drainage and treatment of wastewater discharged from urban areas, concentrated rural residential areas and industrial parks); investment in construction and improvement of irrigation structures and rural clean water supply works; operation of irrigation water storage reservoirs and irrigation structures in accordance with regulations of law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Consider giving approval of plannings for irrigation and clean water supply systems involving two provinces or more, irrigation structure systems and technically complicated or large-scale irrigation structures serving water supply and drainage for a province; prevention and control of drought and saltwater intrusion; soil improvement and combat against desertification; rural water supply and drainage in accordance with regulations of law;

dd) Direct, instruct and inspect the implementation of technical processes and policies on irrigation; manage the performance of irrigation activities and operation of irrigation structures; manage irrigation infrastructure assets; instruct and inspect the compliance with regulations on discharge of wastewater into irrigation structures;

e) Instruct and inspect the formulation of plans for development of irrigation structures and rural clean water supply works which should be included in provincial plannings in accordance with regulations of law;

g) Direct, instruct and inspect the implementation of regulations on prevention, control and mitigation of consequences of droughts, saltwater intrusion, inundation and desertification; organize monitoring, forecasting and warning of droughts, saltwater intrusion and inundation, volume and quality of water generated by irrigation projects in accordance with regulations of law;

h) Direct, instruct and inspect the implementation of plans for protection of irrigation structures and their safety perimeters;

i) Direct, instruct and inspect the formulation of plans for construction, operation, use and protection of rural water supply and drainage systems;

k) Organize the formulation, review and submission of plannings for disaster prevention and control, and irrigation development to the Prime Minister for approval; formulate irrigation plannings in accordance with regulations; instruct and inspect the implementation of plannings after they have been approved by competent authorities;

l) Direct, instruct and inspect the implementation of regulations on fundamental investigations, strategies, plannings on irrigation; organize inventory of water resources retained in irrigation structures in combination with forecasting of droughts, water scarcity, saltwater intrusion, desertification, floods, inundation and waterlogging; investment in construction of irrigation structures for retention, storage, regulation, transfer, distribution, supply, application or administration, and drainage of water for agriculture and salt production; combine supply and drainage of water for domestic and other industrial purposes; prevention, control and mitigation of adverse effects of disasters relating to water and climate change, environmental protection, watershed protection, prevention and control of pollution, degradation and scarcity of water resources, adaptability to climate change in order to ensure water resource security, safety of dams and reservoirs under its jurisdiction in accordance with regulations of law;

m) Perform state management of safety of dams and reservoirs in accordance with regulations of law; perform tasks under its state management as prescribed in the Law on water resources and other regulations of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Direct, instruct and inspect the implementation of strategies, plannings, plans, programs, schemes, projects, policies and laws on disaster prevention and control;

b) Direct, instruct and inspect the implementation of regulations of law regarding mechanisms, policies, human resources, supplies, vehicles, equipment, information systems, utilities and resources for disaster prevention and control;

c) Instruct and inspect the formulation and implementation of plans for disaster prevention and control, disaster response plans; inspect the implementation of measures for disaster prevention and control included in provincial, ministerial and sectoral socio-economic development plans and projects;

d) Direct, instruct, inspect and supervise disaster recovery and post-disaster reconstruction in accordance with regulations of law and international agreements or conventions to which Vietnam is a signatory; consolidate, make assessment and statistics, and publish data on disaster losses; instruct and inspect the implementation of regulations on monitoring and supervision of activities relating to disaster prevention and control structures and measures; monitor, analyze and evaluate disaster losses which may adversely affect Vietnam in accordance with regulations of law;

e) Perform state management of plannings for disaster-resilient residential areas and production organization; floor prevention and control plannings for diked river sections; dike plannings; plans for investment in construction, reinforcement, upgrading, consolidation, protection and operation of dikes and dike protections in accordance with regulations of law;

g) Manage the investment in construction, reinforcement and protection of disaster prevention and control structures, including dikes, dams, reservoirs, and structures for control of inundation, droughts and landslides; storm shelters for ships and other structures serving disaster prevention and control in accordance with regulations of law;

h) Perform state management of disaster prevention and control tasks as prescribed in the Law on dikes, the Law on disaster prevention and control, the Law on planning, the Law on water resources and other relevant laws.

15. Regarding rural development

a) Direct and implement national target programs on development of new-style rural areas; actions programs for poverty eradication in Vietnam as assigned by the Government;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Organize and inspect the implementation of programs, mechanisms and policies for development of agricultural electromechanic engineering; family   household-based agriculture professions and rural trade villages, agricultural cooperatives and cooperative unions after they have been approved by competent authorities; direct the formulation and implementation of programs, schemes, and projects on support for production and development of rural trade villages and agriculture professions in accordance with regulations of law;

d) Play the leading role in instructing and inspecting the implementation of policies on residential relocation for irrigation and hydroelectronic structures; population distribution and stabilization in disaster areas, disadvantaged areas, border areas, islands, areas affected by sea-level rise which is a result of climate change, areas with free migrants, important and very important areas of protective forests and reserve forests; direct, instruct and inspect the implementation of regulations on sedentary farming and population distribution in rural areas, and ethnic minority and mountainous areas;

dd) Direct, instruct and inspect the provision of agricultural vocational training for rural labor forces; process of disaster and epidemic certification for benefiting agricultural insurance policies in accordance with regulations of law;

e) Direct, instruct and inspect programs and projects on construction of rural infrastructure facilities in accordance with regulations of specialized laws.

16. Regarding food safety of agricultural, forest, aquatic and salt products

a) Direct, organize, instruct and inspect the implementation of regulations of law on food safety during initial production of agricultural, forest, aquatic and salt products under its jurisdiction;

b) Direct, organize, instruct and inspect the implementation of regulations of law on food safety during production, collection, slaughtering, preliminary processing, processing, preservation, transport, import, export and trading of products, product groups, foods, goods and food production and trading establishments as assigned by the Government;

c) Play the leading role in managing food safety of establishments producing multiple food products which are under the management of two or more regulatory authorities but of which the product with highest quantity falls under its management;

d) Organize monitoring and assessment of risks, warning, prevention, control and remedy of food safety incidents in respect of food products under its jurisdiction; inspect and supervise the traceability of origin, recall and disposal of substandard food products under its jurisdiction;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.e) Appoint food testing laboratories serving the performance of state management tasks and reference testing laboratories; draw final conclusions in case of discrepancies in testing results given by various laboratories in assigned fields and sectors;

g) Manage food safety of agricultural product wholesale markets and auction markets;

h) Appoint regulatory authorities in charge of performing food safety inspection of imported food products under its jurisdiction;

i) Announce the list of eligible exporting countries and exporters in assigned fields and sectors.

17. Regarding quality control of varieties, breeds, supplies, livestock, poultry, domestic animals, devices, equipment, products and services rendered in agricultural, forest, salt production and fisheries fields, and irrigation structures and dikes

a) Organize and inspect the implementation of mechanisms, policies, strategies, plans and programs for development and improvement of quality of goods and products under its jurisdiction;

b) Promulgate the list of potentially unsafe products and goods (i.e. group-2 products and goods) under its jurisdiction;

c) Designate and manage operation of conformity assessment bodies for products and goods under its jurisdiction.

18. Regarding preservation, processing and transport of agricultural, forest and aquatic products

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Direct, instruct and inspect the implementation of strategies, schemes, programs, mechanisms and policies for development of processing fields associated with production and market; provide assistance in reduction of post-harvest losses in sectors under its jurisdiction;

c) Instruct, inspect and supervise the satisfaction of eligibility requirements by establishments performing preliminary processing, processing, preservation and transport of agricultural products under its jurisdiction;

d) Instruct, assess and give assistance in improvement of capacity for processing of agricultural, forest and aquatic products.

19. Regarding trading of agricultural, forest, aquatic and salt products

a) Play the leading role in conducting negotiation to expand markets for agricultural products; remove technical barriers to import and export of agricultural products; develop cooperation and linkages in production and sale of agricultural products as assigned by the Government or the Prime Minister;

b) Cooperate with the Ministry of Industry and Trade of Vietnam in formulating mechanisms and policies for development of trading and markets for agricultural products; trade promotion plans and programs; national brand programs for agricultural, forest, aquatic and salt products;

c) Play the leading role in formulating and submitting programs and schemes for trade promotion of agricultural, forest and aquatic products, and development of brands of agricultural products to competent authorities for promulgation, and organize the implementation thereof; organize market analysis and forecasting, trade promotion and other activities relating to brand programs for agricultural, forest, aquatic and salt products under its jurisdiction;

d) Promulgate the list of goods banned from import, list of goods banned from export; list imported and exported goods subject to its specialized management in accordance with regulations of law;

dd) Cooperate with the Ministry of Industry and Trade of Vietnam in organizing the implementation of regulations of law on trade remedies (including anti-dumping, countervailing and safeguard duties) in respect of agricultural products imported into Vietnam; assist Vietnamese trade associations and enterprises whose exported agricultural products are subject to investigations and trade remedies;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.20. Perform state management of organic agriculture; propose mechanisms and policies for development of circular agriculture and ecological agriculture.

21. Regarding management of investment and construction investment

a) Direct, instruct and inspect investment and construction investment; and construction activities in accordance with regulations of law;

b) Perform state management of construction investment and quality control of specialized works in fields and sectors under its jurisdiction in accordance with regulations of law;

c) Appraise prefeasibility study reports and feasibility study reports of programs, projects and schemes in the fields and sectors under its jurisdiction.

Consider giving approval for investment guidelines; issue investment decisions; consider giving approval for designs, cost estimates, final statements and manage bidding for programs and projects under its jurisdiction in accordance with regulations of law;

d) Instruct, monitor, assess and inspect construction investment projects/programs under its jurisdiction in accordance with regulations of law;

dd) Organize supervision and overall assessment of investments; supervision and overall assessment of construction investments and investment projects in sectors under its jurisdiction in accordance with regulations of law.

22. Regarding enterprises, cooperatives and other collective and private economic entities

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Instruct and inspect the implementation of regulations on conditional business lines and services included in the list announced by the Government and take actions against violations under its jurisdiction;

c) Perform state management of artels, cooperatives, cooperative unions and farms in fields and sectors under its jurisdiction;

d) Perform rights and responsibilities of the owner’s representative agency of state capital invested in enterprises as assigned by the Government and in accordance with regulations of the Law on management and use of state capital invested in manufacturing and business operations, the Law on enterprises and relevant laws.

23. Manage national reserves of plant varieties, plant protection chemicals, veterinary drugs and other goods as assigned by the Government.

24. Regarding science and technology

a) Direct the performance of science and technology activities in fields and sectors under its jurisdiction;

b) Direct the performance of state management of rights to plant varieties in accordance with regulations of law on intellectual property; cooperate with the Ministry of Science and Technology of Vietnam in performing state management and protection of intellectual property rights;

c) Direct the performance of state management of high technologies and innovation in agriculture in accordance with regulations of law;

d) Organize the performance of state management tasks and basic research and application of science and technology to crop production, plant protection, livestock production, animal health, aquaculture, salt production, irrigation, dikes, forestry, agricultural environment, disaster prevention, response and recovery, and rural development.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Request competent authorities to promulgate, or promulgate within its competence, mechanisms, policies and strategies for promulgate agricultural extension, organize and perform agricultural extension activities;

b) Instruct and inspect the implementation of regulations on agricultural extension;

c) Formulate and organize the implementation of central agricultural extension plans; manage funding for performing central agricultural extension activities in accordance with regulations of law;

d) Request competent authorities to promulgate, or promulgate within its competence, policies on private sector involvement

dd) Perform state management of agricultural extension as prescribed.

26. Regarding environmental protection, climate change and biodiversity

a) Direct the performance of state management tasks of environmental protection in fields and sectors under its jurisdiction as prescribed in laws;

b) Direct the performance of state management tasks of biodiversity and biosafety in fields and sectors under its jurisdiction as prescribed in laws;

c) Direct and perform the tasks of response to climate change and sea level rise under its jurisdiction as assigned by the Government or the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.28. Carry out technical inspection of machinery, equipment, supplies and substances subject to strict occupational safety requirements in fields and sectors under its jurisdiction as prescribed by laws.

29. Perform international cooperation and economic integration in fields and sectors under its jurisdiction as prescribed by laws.

30. Decide and instruct the implementation of its administrative reform programs according to the objectives and contents of the state administrative reform programs approved by the Prime Minister; propose or decide, within its competence, the authorization to perform state management of fields and sectors to local governments.

31. Regarding organization and provision of public services

a) Perform state management of public services, provision of public products and services in fields and sectors under its jurisdiction as prescribed by laws.

Submit mechanisms and policies on provision of public services and private sector involvement in provision of public services in fields and sectors under its jurisdiction to the Government for promulgation;

b) Submit plannings for administrative units and public service providers, list of basic and essential public services in fields and sectors under its jurisdiction, and list of state budget-funded public services in fields and sectors under its jurisdiction to the Prime Minister;

c) Promulgate technical-economic norms applicable to public administrative services under the State management; stipulate bidding, order placement and assignment of tasks to provide public services; quality criteria and standards, mechanisms for supervision, assessment and quality accreditation of public services; efficiency in operation of providers of public services in fields and sectors under its jurisdiction;

d) Instruct the implementation of relevant policies and laws, and assist organizations in providing public administrative services in fields and sectors under its jurisdiction as prescribed by laws.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.33. Provide guidelines on functions, tasks, powers, job positions and payroll of specialized authorities in agriculture and rural development fields and sectors that are affiliated to provincial People's Committees and district-level People's Committees.

Manage its organizational apparatus, payroll for officials, job positions and number of public employees; workers; organize recruitment, training, drilling, management, use, implementation of policies on salary, emulation, reward and commendation, discipline and other policies and benefits of officials, public employees and workers under its management and jurisdiction as prescribed by laws.

34. Carry out inspection and citizen reception tasks; settle complaints and denunciations; perform anti-corruption and misconduct tasks; combat against waste and take actions against violations in fields and sectors under its management and jurisdiction as prescribed by laws.

35. Carry out digital transformation in agriculture in accordance with regulations of the Government or the Prime Minister.

36. Manage the development and application of information technology, remote sensing and statistics activities under its jurisdiction in accordance with regulations of the Law on Information Technology, the Law on Statistics and other relevant laws.

37. Manage financial sources, assets and other assigned resources, and use allocated state budget in accordance with regulations of law.

38. Act as a national standing agency in charge of disaster prevention and control; forest protection and development; development of new-style rural areas; combat against desertification; management of international trade in endangered species of wild fauna and flora; prevention and control of livestock and poultry diseases; Vietnam sanitary and phytosanitary notification authority and enquiry point (SPS Vietnam); act as a contact point of Vietnam to enter into ASEAN cooperation on disaster management, international forums and treaties on disaster prevention and control as assigned by the Government and in accordance with regulations of law.

39. Perform other tasks and powers as assigned by the Government or the Prime Minister or as prescribed by law.

Article 3. Organizational structure

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Finance Department.

3. Science, Technology and Environment Department.

4. International Cooperation Department.

5. Legislation Department.

6. Organization and Personnel Department.

7. Ministry Administrative Office.

8. Ministry Inspectorate.

9. Department of Crop Production.

10. Department of Plant Protection.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.12. Department of Animal Health.

13. Department of Construction Management.

14. Department of Cooperatives and Rural Development.

15. Quality, Processing and Market Development Department.

16. Department of Water Resources.

17. Department of Dike Management and Disaster Prevention and Control.

18. Department of Forestry.

19. Forest Protection Department.

20. Department of Fisheries.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.22. Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development.

23. Institute of Management for Agricultural and Rural Development.

24. Institute of Public Policies and Rural Development.

25. Center for Digital Transformation and Agricultural Statistics.

26. National Center for Agricultural Extension.

27. Vietnam Agriculture Newspaper.

28. Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development.

The organizations referred to in Clauses 1-21 of this Article shall assist the Minister of Agriculture and Rural Development of Vietnam in performing its state management functions; the organizations referred to in Clauses 22-28 are public administrative units serving the Ministry’s state management functions.

The Minister of Agriculture and Rural Development of Vietnam shall stipulate functions, tasks, powers and organizational structure of its affiliated units; request the Prime Minister to promulgate the list of other public administrative units affiliated to the Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. This Decree comes into force from January 15, 2023.

2. This Decree supersedes the Government’s Decree No. 15/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam.

Article 5. Transition

1. Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department, Agro Processing and Market Development Department, Directorate of Water Resources, Vietnam Disaster Management Authority, Vietnam Administration of Forestry, Directorate of Fisheries, Institute of Management for Agricultural and Rural Development I, Institute of Management for Agricultural and Rural Development II, Center for Informatics and Statistics, National Center for Agricultural Extension shall continue performing their functions, tasks, powers and organizational structure in accordance with regulations in force until Decisions defining functions, tasks, powers and organizational structure of the units mentioned in Clauses 15 through 21, Clauses 23 through 26 Article 3 which are promulgated by the Minister of Agriculture and Rural Development of Vietnam come into force.

2. The Minister of Agriculture and Rural Development of Vietnam shall stipulate functions, tasks, powers and organizational structure of the Quality, Processing and Market Development Department that should inherit tasks and powers of the Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department, and Agro Processing and Market Development Department; the Department of Water Resources that should inherit tasks and powers of the Directorate of Water Resources; the Department of Dike Management and Disaster Prevention and Control that should inherit tasks and powers of Vietnam Disaster Management Authority; the Department of Fisheries and the Department of Fisheries Surveillance that should inherit tasks and powers of Directorate of Fisheries; the Department of Forestry and the Forest Protection Department that should inherit tasks and powers of Vietnam Administration of Forestry in accordance with regulations of law and treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory until competent authorities promulgate or make amendments to relevant regulations of law.

3. Public administrative units affiliated to the Directorate of Water Resources, Vietnam Disaster Management Authority, Vietnam Administration of Forestry, and Directorate of Water Resources shall continue performing their operations in accordance with regulations in force until they are restructured according to decisions issued by competent authorities.

Article 6. Responsibility for implementation

Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, and Chairpersons of provincial People’s Committees are responsible for the implementation of this Decree.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Pham Binh Minh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.431

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!