Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 538/KH-UBND năm 2015 thực hiện Quyết định 1635/QĐ-TTg và Chương trình hành động 1799-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 538/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 21/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 538/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1635/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 1799-CTR/TU CỦA TỈNH ỦY HÀ TĨNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 47-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 1799-CTr/TU ngày 22/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC), y ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chthị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC (gọi tắt là Chỉ thị số 47-CT/TW); Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW (gọi tắt là Quyết định số 1635/QĐ-TTg), Chương trình hành động số 1799-CTr/TU ngày 22/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW (gọi tắt là Chương trình hành động số 1799-CTr/TU) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

2. Nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình vvị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC; đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC và CNCH; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH sâu rộng, tạo được ý thức, trách nhiệm và huy động các cấp, các ngành, toàn thể Nhân dân tích cực tham gia PCCC và CNCH, hạn chế cháy n, thiệt hại do cháy n gây ra.

3. Nâng cao hiệu lực qun lý nhà nước về PCCC, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp phải xác định công tác PCCC và CNCH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW, Quyết định số 1635/QĐ-TTg, Chương trình hành động số 1799-CTr/TU.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác PCCC và CNCH

- Các sở, ban, ngành cấp tnh, UBND các cấp, các cơ quan, tổ chức tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn PCCC.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình.

- Đưa việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chthị số 47-CT/TW, Quyết định s1635/QĐ-TTg, Chương trình hành động số 1799-CTr/TU và các quy định của pháp luật về PCCC gắn với tuyên truyền hiểm họa do cháy, nổ gây ra đến tận các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hộ gia đình và toàn thể Nhân dân trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình với hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng.

- Công an tỉnh:

+ Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan biên soạn tài liệu tập huấn, tuyên truyền pháp luật, nghiệp vụ về PCCC; tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ và Nhân dân; tổ chức ký cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở sản xuất, khu dân cư;

+ Phi hợp với Sở Giáo dục Đào tạo xây dựng chương trình phổ biến kiến thức và knăng về PCCC lồng ghép vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học;

+ Chủ trì, phi hợp SThông tin - Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các tin bài, phóng sự, video clip hưng dẫn người dân thực hiện các biện pháp PCCC và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

- Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp, chđạo các cơ quan thông tin, báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về PCCC và CNCH; biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến và phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng pháp luật về PCCC và CNCH của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để giáo dục, phòng ngừa chung.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH; ưu tiên vào các buổi tối.

- y ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chđạo các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC với các tổ chức, hộ gia đình cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân đối với công tác PCCC.

- Đnghị y ban Mặt trận Tổ quc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp cho các đoàn viên, hội viên. Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH vào nội dung sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và đưa vào các tiêu chí để bình xét thi đua.

3. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với y ban MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh phát triển phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa ở khu dân cưvới phương châm bốn tại chỗ (lực lượng, phương tiện, chỉ huy và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành. Triển khai và nhân rộng mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Cụm dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Tuyến phố an toàn phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn toàn tỉnh theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản theo cụm dân cư, cụm doanh nghiệp. Chỉ đạo UBND cp xã tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích người dân nh nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH, thành lập các đội dân phòng ở khu dân cư (phấn đấu đến năm 2019 đạt tỷ lệ 100% đơn vị cấp xã có đội dân phòng).

- SLao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp vi Sở Tài chính, Công an tỉnh và các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách thỏa đáng đối với những người bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các cấp và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học... kiện toàn, chđạo kiện toàn, củng clực lượng dân phòng, PCCC cơ sở và chuyên ngành. Thường xuyên tổ chức hun luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác chữa cháy; đầu tư trang bị phương tiện, chăm lo chế độ, chính sách cho lực lượng trực tiếp làm công tác này. Tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đu, tchức phối hợp chữa cháy kịp thời có hiệu quả. Tổ chức tốt các hoạt động hưng ứng Ngày toàn dân PCCC (ngày 4/10), Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ hàng năm.

4. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC

- Công an tỉnh:

+ Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCCC, chủ động đề xuất sửa đi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, tạo hành lang pháp lý về công tác PCCC và phù hp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức điều tra, thống kê, phân loại các cơ sở; nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt, nghiệm thu, thanh tra, kiểm tra về PCCC; chấn chỉnh, hướng dn khắc phục các điều kiện an toàn PCCC, nhất là đối vi các loại hình kinh doanh, sản xuất, sử dụng điện, xăng dầu, hóa chất, khí hóa lỏng, nhà cao tầng, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, bệnh viện, bến cảng, nơi tập trung đông người, cơ sở có yếu tngười nước ngoài và các công trình trọng điểm, mặt hàng sản xuất, kinh doanh khác có nguy cơ cháy, nổ cao.

+ Điều tra nguyên nhân các vụ cháy, n, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm quy định về PCCC theo quy định của pháp luật, đặc biệt là những trường hợp vi phạm nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm và những vụ cháy, ngây thiệt hại lớn về người và tài sản do thiếu trách nhiệm; kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động những cơ skhông đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC; thực tập các phương án chữa cháy có huy động nhiều lực lượng và phương tiện tham gia với quy mô cấp tỉnh, trước mắt năm 2016 diễn tập 01 phương án và tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong những năm tiếp theo.

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chđạo PCCC các cấp; quy chế phối hợp giữa các lực lượng: dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ trong PCCC và CNCH trên địa bàn.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã và chủ rừng triển khai thực hiện tốt phương án bảo vệ và PCCC rừng. Tăng cường lực lượng bảo vệ, tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không cho những đi tượng không phận sự vào trong rừng nht là thời gian nng nóng, khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao; củng clực lượng, phương tiện PCCC rừng đảm bảo ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra. Tổ chức thực hiện Đề án nâng cao năng lực PCCC rừng giai đoạn 2014 - 2020 theo Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tưng Chính phủ.

- S Xây dựng chtrì, phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy hoạch chiến lược PCCC, nhất là đối với các địa bàn, công trình trọng điểm quc gia, khu đô thị, các khu công nghiệp, thương mại... có nguy cơ cháy, nổ cao. Từng bước thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với quy hoạch hệ thng hạ tầng bảo đảm cho công tác PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. Có phương án chuyển khu công nghiệp, làng nghề không bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC, các cơ sở sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất cũ, lạc hậu hoặc đã sử dụng nhiều năm gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn PCCC, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như sản xuất, chế biến gỗ, sang chiết gas, xăng dầu, hóa chất... ra khỏi khu dân cư, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện.

- Các s, ban, ngành, đoàn thể cp tỉnh, UBND các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật PCCC và các văn bản hưng dẫn thi hành; theo chức năng, nhiệm vụ phi hợp đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra công tác PCCC đối với các đơn vị, địa phương thuộc quyn quản lý.

5. Nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ của lực Iượng PCCC

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg, ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cu hộ của lực lượng PCCC và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của UBND tnh.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp, cơ quan, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tchức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống CNCH có huy động nhiều lực lượng tham gia; kế hoạch điều động lực lượng, phương tiện CNCH tham gia chi viện kịp thời, hiệu quả, chủ động đối phó với các sự cố, tai nạn xảy ra; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ CNCH.

- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các cấp tchức thực hiện tốt các phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm.

6. Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, nm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

- Công an tỉnh:

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục thực hiện, tham mưu thực hiện có hiệu quả Quyết định s1110/2012/QĐ-TTg, ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch s173/KH-UBND ngày 21/5/2012 của UBND tnh; Đề án số 15/ĐA-CAT(PC23) ngày 14/4/2009 của Công an tỉnh về quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cnh sát PCCC Công an Hà Tĩnh đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong năm 2016, xây dựng đề án thành lập bổ sung đội PCCC và CNCH tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đội Cứu nạn và cứu hộ chuyên nghiệp, Trung tâm kiểm định phương tiện chữa cháy trình UBND tnh, Bộ Công an phê duyệt. Chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy hoạch, đề xuất Bộ Công an triển khai thành lập Cảnh sát PCCC tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2016, đồng thi tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện, quân số;

+ Hàng năm, phối hp SKế hoạch và Đầu tư, STài chính lập dự trù, bố trí kinh phí cho phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện phục vụ, xây dựng trụ slàm việc, doanh trại của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo Quyết định số 993/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng PCCC chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ PCCC có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, chiến đấu, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ PCCC trong tình hình mới;

+ Chỉ đạo tổ chức bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy và CNCH, không ngừng phát huy hiệu quả của các phương tiện được trang bị; thực hiện tốt việc thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy và CNCH.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tnh, các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu UBND tnh bố trí quỹ đất để phục vụ phát triển mạng lưới lực lượng Cảnh sát PCCC; trưc mắt trong năm 2016 bố trí đất các điểm tại khu vực Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, khu vực các huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Nghi Xuân, tạo cơ sở thành lập Cảnh sát PCCC tỉnh.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương, đơn vị (hoàn thành trước ngày 28/11/2015) để tổ chức thực hiện; định kỳ 6 tháng, năm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo về UBND tnh trước ngày 05/5 (đối vi sơ kết 6 tháng) và trước ngày 05/11 (đối với sơ kết năm), qua Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, địa chỉ số 497, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh; điện thoại: 039 3888283).

2. Đề nghị các cấp ủy Đảng, y ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể đy mạnh các hoạt động tham gia công tác đm bảo an toàn PCCC; vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định ca pháp luật về PCCC và phối hợp với cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện.

3. Giao Công an tnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kim tra thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp kết quả, báo cáo về UBND tnh trưc ngày 15/5 (đối với sơ kết 6 tháng) và trước ngày 15/11 (đối với sơ kết năm) để hoàn thiện báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ Công an theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- C66, Bộ Công an
(để b/c);
- Đ/c B
í thư, các Đ/c PBT Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- UBND huyện, thành ph
, thị xã;
- L
ưu VT, NC.
- G
i:
+ VB giấy: TP không nhận điện tử;
+ VB điện tử: TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 538/KH-UBND ngày 21/10/2015 thực hiện Quyết định 1635/QĐ-TTg và Chương trình hành động 1799-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.197

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.216
server251