Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 16/KH-VKSTC về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 16/KH-VKSTC Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Huy Tiến
Ngày ban hành: 26/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Kế hoạch bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát năm 2021

Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch 16/KH-VKSTC và Công văn 800/VKSTC-V15 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) năm 2021.

Theo đó, đề nghị các đơn vị trong ngành KSND đăng ký cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó:

- Đối tượng cử đi đào tạo nghiệp vụ kiểm sát gồm những công chức, viên chức thuộc biên chế của VKSND các cấp, đã tốt nghiệp đại học Luật và đã được công nhận hết thời gian tập sự.

- Đối tượng cử đi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành gồm những công chức, viên chức đang thực hiện hoặc dự kiến điều động thực hiện nhiệm vụ ở khâu công tác đó; phù hợp với vị trí việc làm.

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành KSND có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND…

Xem chi tiết nội dung tại Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 và Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/KH-VKSTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2021

Căn cứ Luật tchức Viện kiêm sát nhân dân năm 2014; Nghị định s101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021, như sau:

I- MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân có đủ phẩm cht, năng lực và trình độ, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân phải quán triệt, thực hiện đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là những quy định mới của luật, những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng từ thực tiễn, bảo đảm phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn.

3. Phát huy tính chủ động của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND địa phương trong việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở và tinh thần tự học tập của công chức, viên chức ngành Kim sát nhân dân; xác định rõ trách nhiệm học tập đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ để thực hiện có cht lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

4. Đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, lấy người học làm trung tâm; bảo đảm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, thực chất, hiệu quả, tiết kiệm.

5. Tăng cường mời giảng viên kiêm chức nhất là Kiểm sát viên VKSND tối cao và thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao có kinh nghiệm thực tiễn tham gia công tác giảng dạy, nhm nâng cao tính thực tiễn trong công tác giảng dạy và học tập của công chức, viên chức.

II- NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo (Chỉ thị s07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao).

2. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021 - 2025”.

3. Đào tạo đại học hệ chính quy ngành luật để tạo nguồn tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát cho các đơn vị trong Ngành; đào tạo đại học ngành luật chuyên ngành luật thương mại theo nhu cầu của xã hội; triển khai các nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2021.

4. Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho công chức, viên chức đã có bng cử nhân luật; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng theo tiêu chuẩn, điều kiện và vị trí việc làm; tập trung bồi dưỡng về kiến thức pháp luật mới, nhất là các đạo luật về tư pháp; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, phân công Kiểm sát viên có kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn cán bộ mới, phát động các cuộc thi về tìm hiểu pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên; kết hợp hiệu quả giữa đào tạo, bồi dưỡng chính quy, tập trung với tự đào tạo, bồi dưỡng tại cơ quan, đơn vị.

5. Kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, giảng viên; nghiên cứu, xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với quy định mới của pháp luật; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho các cơ sở đào tạo của Ngành.

6. Tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng; mở rộng, tăng cường hp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới và nâng cao chất lượng việc đào tạo sau đại học, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ ở nước ngoài theo các đề án của Ban Tổ chức Trung ương, của Chính phủ...; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cho cán bộ Viện kiểm sát nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục khuyến khích VKSND địa phương tổ chức các lp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức tại địa phương.

III- PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỤ THỂ

1. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

1.1. Chủ trì và phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị trong Ngành tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao tổ chức lp bồi dưỡng kiến thức quản lý, chỉ đạo, điều hành cho lãnh đạo cấp Vụ, lãnh đạo VKSND cấp cao và lãnh đạo VKSND cấp tỉnh.

1.2. Triển khai thực hiện việc tuyển sinh đào tạo cao học luật khóa 3 và tuyển sinh đào tạo văn bằng thứ hai đại học ngành luật khóa 3 (theo kế hoạch của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội).

1.3. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo khóa 5, khóa 6, khóa 7 và khóa 8 đại học kiểm sát, ngành luật, hệ chính quy. Chủ trì và phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Đán tuyển sinh để trình cấp có thm quyền phê duyệt và tổ chức tuyển sinh đào tạo khóa 9 đại học ngành luật, chuyên ngành kiểm sát, hệ chính quy (dự kiến 300 chỉ tiêu); khóa 2 đại học ngành luật, chuyên ngành luật thương mại theo nhu cầu và năng lực của trường và theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

1.4. Chủ trì và phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc chọn cử, theo dõi, quản lý sinh viên đại học kiểm sát, hệ chính quy đi học tập tại Hungari theo diện Hiệp định giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hungari; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2021.

1.5. Rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh các chương trình tài liệu đào tạo, bồi dưỡng đã được lãnh đạo VKSND tối cao giao; đảm bảo phù hợp với quy định mới của pháp luật và sát yêu cầu thực tiễn công tác của Ngành.

1.6. Tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho công chức, viên chức đã có bằng cử nhân luật và các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức trong Ngành (theo phụ lục số 1).

1.7. Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh giáo trình đào tạo đại học kiểm sát, ngành luật, hệ chính quy theo quy định. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao sớm hoàn thành biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để triển khai mở các lớp học trong năm 2021, gồm: Bồi dưng kiến thức về nguyên tắc suy đoán vô tội và việc đảm bảo quyền bào chữa trong ttụng hình sự; Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kim sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Bồi dưỡng kỹ năng kim sát giải quyết các vụ án hành chính đối với các quyết định trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai.

1.8. Tăng cường phối hp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND địa phương để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tại các đơn vị và địa phương, đảm bảo phù hợp với nội dung kế hoạch đào tạo, bi dưỡng của Ngành và đáp ứng nhu cầu thực tế của từng đơn vị, VKSND địa phương.

1.9. Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện bộ đề thi, đáp án chấm thi để tổ chức các kỳ thi tuyển Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên các ngạch và thi tuyển công chức, viên chức vào ngành Kiểm sát nhân dân theo kế hoạch của VKSND tối cao.

1.10. Tiếp tục kiện toàn tchức bộ máy, bổ sung cán bộ, giảng viên; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đảm bảo số lượng giảng viên theo quy định; cử giảng viên dạy các môn luật, nghiệp vụ kiểm sát, tội phạm học và điều tra tội phạm đi công tác thực tế tại VKSND các cấp; xây dựng cơ chế thu hút đội ngũ giảng viên kiêm chức ở trong và ngoài ngành, nhất là những Kim sát viên có kinh nghiệm thực tiễn, bảo đảm nguồn lực tham gia công tác đào tạo, bi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho công chức có chức danh tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức trong Ngành thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

2. Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh

2.1. Rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh các chương trình tài liệu đào tạo, bồi dưỡng đã được lãnh đạo VKSND tối cao giao; đảm bảo phù hợp với quy định mới của pháp luật và sát yêu cầu thực tiễn công tác của Ngành.

2.2. Hoàn chỉnh tài liệu chương trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho công chức, viên chức đã có bằng cử nhân luật.

2.3. Tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho công chức, viên chức đã có bằng cử nhân luật và các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức trong Ngành (theo phụ lục s 2).

2.4. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao sớm hoàn thành biên soạn tài liệu, chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để triển khai mở các lớp học trong năm 2021, gồm: Kỹ năng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; Kỹ năng tranh tụng của Kim sát viên trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự; Kỹ năng hỏi cung bị can, ly lời khai người làm chứng, người bị hại và kiểm sát việc hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại; Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường cháy nổ; Kỹ năng thực hành quyn công t, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thm vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi; Kỹ năng thực hành quyền công tvà kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Kỹ năng thực hành quyền công tvà kiểm sát điều tra, kim sát xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế có liên quan đến chức vụ; Kỹ năng thực hành quyn công tvà kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

2.5. Tăng cường phối hp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND địa phương để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tại các đơn vị và địa phương, đảm bảo phù hợp với nội dung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Ngành và đáp ứng nhu cầu thực tế của từng đơn vị, VKSND địa phương.

2.6. Chủ động phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và các cơ sở đào tạo có thẩm quyền để mở các lớp đào tạo sau đại học, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ của công chức, viên chức VKSND các cấp.

2.7. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao hoàn chỉnh tài liệu chương trình để mở 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cho cán bộ Viện kiểm sát nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

2.8. Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện bộ đề thi, đáp án chấm thi để tchức các kỳ thi tuyển Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên các ngạch và thi tuyển công chức, viên chức vào ngành Kiểm sát nhân dân theo kế hoạch của VKSND tối cao.

2.9. Tiếp tục kiện toàn tchức bộ máy, bổ sung cán bộ, giảng viên; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đảm bảo số lượng và chất lượng giảng viên theo quy định; cử giảng viên dạy các môn luật, nghiệp vụ kiểm sát, tội phạm học và điều tra tội phạm đi công tác thực tế tại VKSND các cấp; xây dựng cơ chế thu hút đội ngũ giảng viên kiêm chức ở trong và ngoài ngành, nhất là những Kiểm sát viên có kinh nghiệm thực tiễn, bảo đảm nguồn lực tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho công chức có chức danh tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức trong Ngành thực hiện tốt Chỉ thị s07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Vin trưởng VKSND tối cao.

3. Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao

3.1. Tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao về việc kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong Ngành thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện trưởng VKSND ti cao và Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 303/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

3.2. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Ngành tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021 -2025”.

3.3. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tiếp tục triển khai việc chọn cử sinh viên đại học kiểm sát, hệ chính quy đi học tập tại Hungari; hướng dẫn các VKSND địa phương tổ chức thực hiện việc sơ tuyển và tuyển sinh khóa 9 đại học kiểm sát, ngành luật, hệ chính quy; trình lãnh đạo VKSND tối cao thành lập Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; triệu tập công chức, viên chức tham gia các lp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch.

3.4. Phối hp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và các đơn vị trong Ngành tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, chỉ đạo, điều hành cho lãnh đạo cấp Vụ, lãnh đạo VKSND cấp cao và lãnh đạo VKSND cấp tỉnh.

3.5. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Ngành tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng, hoàn thiện bộ đề thi, đáp án chấm thi để tchức các kỳ thi tuyển Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên các ngạch và thi tuyển công chức, viên chức vào ngành Kiểm sát nhân dân, phù hợp với quy định mới của các luật liên quan đến công tác tư pháp.

3.6. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Ngành tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao chọn cử công chức, viên chức đi học Cao cấp lý luận chính trị theo chỉ tiêu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực và cấp ủy địa phương.

3.7. Phối hợp với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền tổ chức từ 01 đến 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung) cho công chức, viên chức công tác tại VKSND tối cao và VKSND cấp cao tại Hà Nội.

3.8. Tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao trong việc phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức từ 01 đến 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp cho lãnh đạo cấp Vụ, Kiểm sát viên cao cấp và tương đương; cử cán bộ lãnh đạo cp Vụ và tương đương tham gia các lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và cử công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đi bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.

3.9. Chủ trì và phối hợp với VKSND địa phương, đơn vị trong Ngành rà soát, giới thiệu công chức, viên chức có khả năng phát triển, có trình độ cao về chuyên môn, vngoại ngữ đcử đi đào tạo sau đại học ở trong nước và ở nước ngoài.

3.10. Phối hợp với Cục Kế hoạch-Tài chính tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao đề nghị các bộ, ngành liên quan tăng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu đào tạo, bi dưỡng công chức, viên chức của Ngành.

3.11. Phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và các đơn vị trong Ngành tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học kiểm sát, hệ chính quy.

4. Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao

4.1. Triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã ký với Viện kiểm sát và cơ sở đào tạo của các nước; tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao trong việc mở rộng hp tác quốc tế, ký kết các thỏa thuận hp tác quc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với các nước có tiềm năng, có thiện chí.

4.2. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao triển khai tổ chức các đoàn cán bộ đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về tư pháp, hoạt động công tố, công tác quản lý và đào tạo nguồn nhân lực... ở các nước có nền tư pháp tiên tiến và có quan hệ hợp tác tốt với VKSND tối cao Việt Nam bằng ngân sách nhà nước và theo các đề án của Ban Tchức Trung ương, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chương trình, dự án quốc tế khác.

4.3. Chủ trì và phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Ngành và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác đào tạo cán bộ, Kiểm sát viên với một số nước có nền tư pháp tiên tiến, nhằm đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia nghiệp vụ và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho công chức, viên chức trong Ngành.

5. Cục Kế hoạch-Tài chính VKSND tối cao

Chủ trì và phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị trong Ngành tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao phân bổ và hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho các VKSND địa phương, đơn vị trong Ngành, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả và phù hợp với khả năng huy động các nguồn kinh phí khác của VKSND địa phương, đơn vị; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Ngành để nâng cao chất lượng phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân.

6. Các đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND cấp cao

6.1. Tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo của Ngành trong việc nghiên cứu, biên soạn các chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ.

6.2. Tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức của đơn vị tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo của Ngành; tiếp nhận giảng viên của các cơ sở đào tạo trong Ngành đến công tác thực tế, phân công công tác cho các giảng viên bảo đảm phù hợp với trình độ, năng lực và tạo điều kiện để giảng viên tiếp thu được kỹ năng nghiệp vụ kiểm sát; tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức trong Ngành thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

6.3. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để cử công chức, viên chức đi học theo Kế hoạch này. Chủ động tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao để tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức trong Ngành.

7. Viện kiểm sát nhân dân địa phương

7.1. Chủ động báo cáo với cấp ủy địa phương để cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và quản lý nhà nước theo quy định, bảo đảm hoàn thiện tiêu chuẩn các chức danh và ngạch công chức.

7.2. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ sở đào tạo của Ngành để cử công chức đi học theo Kế hoạch này. Chủ động phối hợp với cơ sở đào tạo, nhất là các cơ sở đào tạo của Ngành để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý tại địa phương, nhằm từng bước thực hiện quy định bồi dưỡng bắt buộc đối với công chức, viên chức (tối thiểu 05 ngày/năm); phân công Kiểm sát viên có kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn cán bộ mới; phát động các phong trào, cuộc thi về nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức, viên chức; tổ chức các khóa bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc theo nhu cầu.

7.3. Tạo điều kiện thuận lợi để công chức của đơn vị tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo của Ngành; tiếp nhận giảng viên của các cơ sở đào tạo trong Ngành đến công tác thực tế, phân công công tác cho các giảng viên bảo đảm phù hợp với trình độ, năng lực và tạo điều kiện để giảng viên tiếp thu được kỹ năng nghiệp vụ kiểm sát; tạo điều kiện thuận lợi cho công chức trong Ngành thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

IV- KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Ngành được sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp năm 2021 hoặc nguồn kinh phí hp pháp khác (nếu có).

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND địa phương căn cứ quy hoạch và nhu cầu của đơn vị, địa phương để đăng ký cử công chức, viên chức đi học bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn và thời gian quy định. Danh sách công chức, viên chức được chọn cử đi học theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 gửi về VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 08/3/2021.

2. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Kế hoạch này.

3. Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin chủ trì và phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao vviệc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức làm công tác công nghệ thông tin.

4. Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì và phối hợp với Vụ Tchức cán bộ báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao về việc phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND địa phương để thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo quy định và có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Ngành.

5. Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao trong việc theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (thay b/c);
- Các đ/c Phó Viện tr
ưởng VKSND tối cao (để biết);
- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSQSTU, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh (để thực hiện);
- Lưu: VT, V15.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Huy Tiến

 

PHỤ LỤC 1

MỞ CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2021 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI
(Kèm theo Kế hoạch số 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 của VKSND tối cao)

STT

Tên chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Thời gian học

Slớp

Số lượng (người)

Thời  gian thc hin

1

Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho công chức, viên chức đã có bằng cử nhân đại học ngành luật

9 tháng

1

100

Quý I

2

Bồi dưỡng kiến thức quản lý, chỉ đạo, điều hành cho lãnh đạo cấp V, lãnh đo VKSND cấp cao và lãnh đạo VKSND cấp tỉnh

1 tuần

2

200

Quý I, II

3

Bồi dưỡng kiến thức mới, chuyên sâu về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự cho KSV, KTV

1 tuần

2

160

Quý I

4

Bồi dưỡng kỹ năng kim sát việc thi hành án treo, ci tạo không giam giữ, các hình phạt bổ sung và các biện pháp tư pháp cho KSV, KTV

1 tuần

1

80

Quý II

5

Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát công tác thi hành án dân sự cho KSV, KTV, CV

9 ngày

1

100

Quý II

6

Bồi dưỡng kiến thức mới, chuyên sâu về B lut dân s, B lut tố tng dân s và Lut tố tng hành chính cho KSV, KTV

7 ngày

1

120

Quý II

7

Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác văn phòng trong ngành Kiểm sát nhân dân cho CCVC

1 tuần

1

100

Quý II

8

Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại và lao động cho KSV, KTV

2 tuần

1

100

Quý II

9

Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét x sơ thm tội phạm giết người và cố ý gây thương tích cho KSV, KTV

1 tuần

1

120

Quý II

10

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

2 tháng

1

80

Quý III

11

Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định dân sự; kỹ năng thực hiện các quyền kháng nghị, kiến nghị trong giải quyết vụ việc dân sự cho KSV, KTV

1 tuần

1

80

Quý III

12

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống vi phạm pháp luật và phòng, chng tham nhũng cho CCVC

1 tuần

1

60

Quý III

13

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

1,5 tháng

1

80

Quý III

14

Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án về các tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn giao thông cho KSV, KTV

1 tuần

1

100

Quý III

15

Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tthi trong các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người cho KSV, KTV

1 tuần

1

80

Quý III

16

Bồi dưỡng kiến thức quản lý, chđạo điều hành chuyên ngành cho Viện trưng, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện.

1 tuần

1

100

Quý III

17

Bồi dưỡng kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn xét xvụ án hình sự cho KSV, KTV

1 tuần

2

180

Quý III

18

Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng cho công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng

20 ngày

1

100

Quý III

19

Bồi dưỡng kỹ năng hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại và kiểm sát việc hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại cho KSV, ĐTV, KTV

1 tuần

2

200

Quý IV

20

Bồi dưỡng kiến thức về nguyên tác suy đoán vô tội và việc đảm bo quyền bào chữa trong tố tụng hình sự cho KSV, KTV

1 tuần

1

80

Quý IV

21

Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi cho KSV, KTV

1 tuần

1

120

Quý IV

22

Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam cho KSV, KTV, CV

1 tuần

1

100

Quý IV

23

Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khi tố cho KSV, KTV

1 tuần

1

120

Quý IV

24

Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính đối với các quyết định trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đt đai cho KSV, KTV

1 tuần

1

60

Quý IV

25

Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế có liên quan đến chức vụ cho KSV, KTV

1 tuần

1

80

Quý IV

26

Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án sdụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản cho KSV, KTV

1 tuần

1

100

Quý IV

27

Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho KSV, KTV

1 tuần

1

100

Quý IV

 

PHỤ LỤC 2

MỞ CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2021 TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT
(Kèm theo Kế hoạch số 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 của VKSND tối cao)

STT

Tên chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Thi gian học

Slớp

Số lượng (người)

Thời gian thực hin

1

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cho cán bộ Viện kiểm sát nước Cộng hòa dân ch nhân dân Lào

3 tháng

1

20

 

2

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

2 tháng

1

80

Quý I

3

Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tthi trong các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người cho KSV, KTV

1 tuần

1

80

Quý I

4

Bồi dưỡng kiến thức mới, chuyên sâu về B lut dân s, Bộ lut tố tng dân s và Lut tố tng hành chính cho KSV, KTV

7 ngày

2

220

Quý I, II

5

Bồi dưỡng kiến thức mới, chuyên sâu về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự cho KSV, KTV

1 tuần

2

220

Quý I, II

6

Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho công chức, viên chức đã có bng cử nhân đại học ngành luật

9 tháng

2

240

Quý II, IV

7

Bồi dưỡng kiến thức quản lý, chđạo điều hành chuyên ngành cho Viện trưng, Phó Viện trưng VKSND cấp huyện

1 tuần

1

120

Quý II

8

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

1,5 tháng

1

80

Quý II

9

Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét x sơ thẩm các vụ án về các tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn giao thông cho KSV, KTV

1 tuần

1

120

Quý II

10

Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát công tác thi hành án dân sự cho KSV, KTV, CV

1 tuần

2

180

Quý II, III

11

Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định dân sự; kỹ năng thực hiện các quyền kháng nghị, kiến nghị trong giải quyết vụ việc dân sự cho KSV, KTV

1 tuần

2

180

Quý II, III

12

Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát thi hành án phạt tù cho KSV, KTV

1 tuần

1

100

Quý II

13

Bồi dưng kỹ năng kiểm sát việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, các hình phạt bổ sung và các biện pháp tư pháp cho KSV, KTV

1 tuần

1

80

Quý II

14

Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại và lao động cho KSV, KTV

2 tuần

2

180

Quý III, IV

15

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống vi phạm pháp luật và phòng, chống tham nhũng cho CCVC

1 tuần

1

120

Quý III

16

Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm tội phạm giết người và cố ý gây thương tích cho KSV, KTV

1 tuần

1

120

Quý III

17

Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam cho KSV, KTV, CV

1 tuần

1

120

Quý III

18

Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác văn phòng trong ngành Kiểm sát nhân dân cho CCVC

1 tuần

1

140

Quý III

19

Bồi dưỡng kiến thức về khoa học điều tra hình sự cho KSV làm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra

20 ngày

1

100

Quý III

20

Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính đối với các quyết định trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đt đai cho KSV, KTV

1 tuần

1

100

Quý IV

21

Bồi dưỡng kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự cho KSV, KTV

1 tuần

2

140

Quý III, IV

22

Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế có liên quan đến chức vụ cho KSV, KTV

1 tuần

1

100

Quý IV

23

Bồi dưỡng kỹ năng hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại và kiểm sát việc hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại cho KSV, ĐTV, KTV

1 tuần

2

200

Quý III, IV

24

Bồi dưỡng kiến thức về nguyên tắc suy đoán vô tội và việc đảm bảo quyền bào chữa trong tố tng hình s cho KSV, KTV

1 tuần

1

120

Quý IV

25

Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát vic tiếp nhn, giải quyết tố giác, tin báo về tội phm và kiến nghị khởi t cho KSV, KTV

1 tuần

1

140

Quý IV

26

Bi dưỡng kỹ năng thực hành quyn công tố, kim sát điu tra, kiểm sát xét xử sơ thm các vụ án hình sự có người tham gia ttụng là người dưới 18 tuổi cho KSV, KTV

1 tuần

1

120

Quý IV

27

Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng cho công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng

20 ngày

1

100

Quý IV

28

Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản cho KSV, KTV

1 tuần

1

100

Quý IV

29

Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét x sơ thẩm các vụ án hình sự liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho KSV, KTV

1 tuần

1

100

Quý IV

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 16/KH-VKSTC về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân ngày 26/02/2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.370

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251