Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 34/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông - hiện đại do thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 34/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 20/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG - HIỆN ĐẠI

Trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đạt được nhiều kết quả tích cực: 04 năm liền từ 2013 đến 2016 thành phố đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính; chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2016 so với năm 2011 tăng 24 bậc, xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; việc thành lập và triển khai hiệu quả hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch - mô hình một cửa về đầu tư cấp thành phố, được các nhà đầu tư và doanh nghiệp đánh giá cao. Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố với những kết quả khá toàn diện, mang tính đột phá, được Chính phủ ghi nhận.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa thực sự góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời kỳ mới. Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của thành phố chưa có nhiều điểm đột phá, điểm nhấn, đi đầu để xứng tầm là một trong những điểm sáng của cả nước về cải cách hành chính. Công tác chỉ đạo, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông có lúc, có nơi còn hình thức, thiếu sâu sát, chưa đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để tạo sức lan tỏa chung.

Để nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn s1367/TTG-KSTT ngày 13/9/2017 về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Thông báo s407/TB-VPCP ngày 31/8/2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về công tác cải cách thủ tục hành chính; nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động, kiến tạo và phục vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Chủ động, mạnh dạn đề xuất thực hiện hoặc thí điểm thực hiện những mô hình, cách làm mới, hiệu quả, có tính khả thi và có sự đồng thuận cao từ phía tổ chức, doanh nghiệp, người dân để tạo sự đột phá trong triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Thực hiện 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua Bộ phận một cửa; chủ động thực hiện các biện pháp, giải pháp khả thi và hiệu quả để tăng tỉ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4.

- Hướng dẫn đầy đủ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo thành phần hồ sơ đúng, đủ theo quy định, không tự yêu cầu thêm các thành phần hồ sơ ngoài quy định; bảo đảm việc bổ sung hồ sơ (nếu có) không quá 01 lần. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật.

- Có các biện pháp, giải pháp quyết liệt, cụ thể để từng bước giảm dần tỉ lệ hồ sơ quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2492/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính; cập nhật hàng ngày chuyên mục thống kê tình hình giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của thành phố (esb.haiphong.gov.vn).

- Xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và cập nhật, công khai kết quả xử lý trên Cổng thông tin điện tử của sở, ngành, quận, huyện.

- Ủy ban nhân dân quận, huyện khẩn trương kiện toàn chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, huyện theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ theo đó Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố:

- Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quán triệt, tổ chức thi hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

- Kiện toàn tổ chức, hoạt động của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và bố trí đủ biên chế đã được giao, lựa chọn nhân sự phù hợp, có kinh nghiệm đảm bảo đáp ứng việc triển khai ngay và có hiệu quả các nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra Ủy ban nhân dân các quận, huyện kiện toàn chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong đó bám sát vào những vấn đề trọng tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thành phố về tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp tại các Sở, ban, ngành, địa phương để tạo sự chuyển biến tích cực, thực chất đối với công tác này tại các sở, ban, ngành, địa phương.

- Thông qua hoạt động thẩm tra, kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng pháp luật và dán, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; không tiếp nhận hồ sơ thẩm tra nếu trong hồ sơ trình thiếu nội dung đánh giá tác động thủ tục hành chính hoặc nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, thẩm định về quy định thủ tục hành chính.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ trong việc rà soát, đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và đối thoại với doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính để kịp thời loại bỏ những thủ tục hành chính đang là rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát, phát hiện các bất cập trong quy định thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành, từ đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, dịch vụ công và các thủ tục hành chính liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; báo cáo, đề xuất việc xử lý với người đứng đầu, cán bộ, công chức và viên chức vi phạm theo quy định.

3. Sở Nội vụ:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Đề án của Bộ Nội vụ tổ chức đo lường, đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục đề xuất, báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố.

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố có cơ chế khuyến khích, khen thưởng đối với những cơ quan, đơn vị mạnh dạn áp dụng những mô hình, cách làm, sáng kiến trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đem lại hiệu quả thiết thực, được tổ chức, doanh nghiệp và người dân ủng hộ.

- Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện Chỉ thị này của các cơ quan, đơn vị và địa phương; tổng hợp, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong dự thảo Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính nhà nước thành phố hàng quý.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng hàng năm, trong đó tập trung tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông (trong năm trước liền kề và ngay sau khi ban hành Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của thành phố) và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ thời gian, hiệu quả tuyên truyền.

- Chủ trì, phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố; tập trung vào các nội dung: Đơn giản hóa thủ tục hành chính; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; về tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; biểu dương những mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cũng như phản ánh về những thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; những tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

- Khẩn trương đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án chính quyền điện tử thành phố đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp nhằm liên kết, chia sẻ, kết nối dữ liệu tránh đầu tư dàn trải; nghiên cứu xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Từ nay đến hết năm 2017, chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các biện pháp, giải pháp để nâng cao tỉ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính ở mức độ 3, mức độ 4; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố đưa ra khỏi dự thảo các quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

- Chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với các Sở, ban, ngành rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố có quy định về thủ tục hành chính từ năm 2015 đến nay, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả và đề xuất xử lý những quy định không cần thiết, không hợp lý, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân.

6. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc triển khai đảm bảo tiến độ Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ủy ban nhân dân thành phố, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được xây dựng quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giám sát việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO tại các cơ quan, đơn vị.

7. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố:

Chủ động, tích cực thực hiện việc đơn giản hóa các khâu, quy trình và thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, tài chính... đối với các dán không sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công, nằm ngoài các khu công nghiệp và các dán khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao Trung tâm là đầu mối giải quyết trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Bảo đảm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đến đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại Hải Phòng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy tối đa tiềm lực kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ngay những nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ để tổng hợp)./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
CHỦ TỊCH
Nguy
ễn Văn Tùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 34/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông - hiện đại do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


585
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.11.9