Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 02/1998/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 07/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/1998/CT-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn luôn giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Trong công cuộc đổi mới của đất nước ta hiện nay, công tác này càng có vai trò quan trọng về nhiều mặt.

Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định: ''Triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật; huy động lực lượng của các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia các đợt vận động thiết lập trật tự, kỷ cương và các hoạt động thường xuyên xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong cơ quan nhà nước và trong xã hội''.

Trong những năm qua nhiều Bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền địa phương các cấp đã có cố gắng trong việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, và đã thu được những kết quả tốt, đáp ứng được một phần yêu cầu của việc tăng cường quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được đặt ngang tầm với yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật, chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, rộng khắp, chưa có trọng tâm, trọng điểm. Còn thiếu cơ chế, kế hoạch phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức, giữa các cấp, các ngành để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, và sự tham gia của toàn xã hội. Vì những hạn chế đó, nhu cầu thông tin về pháp luật của nhân dân trong thời gian qua chưa được đáp ứng đầy đủ.

Để đổi mới và đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng pháp luật, bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật theo tinh thần Nghị quyết nêu trên của Đảng, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Mỗi cán bộ, viên chức nhà nước phải xác định rõ việc học tập, nghiên cứu để hiểu biết pháp luật, thi hành nghiêm chỉnh pháp luật là trách nhiệm của mình. Cán bộ, viên chức Nhà nước phải là những người gương mẫu trong việc giữ gìn kỷ cương phép nước và góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kịp thời chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương theo Chương trình ban hành kèm theo Chỉ thị này.

Trước mắt các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải làm tốt các việc sau đây:

a) Kiện toàn tổ chức thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật từ Trung ương đến địa phương, lấy tổ chức pháp chế ngành và cơ quan tư pháp làm nòng cốt; bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn về pháp luật theo dõi, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương.

b) Chú trọng hình thức tuyên truyền miệng trong việc phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật cần thiết cho từng đối tượng, nhất là cán bộ chính quyền cấp cơ sở, các tầng lớp nhân dân.

c) Huy động lực lượng đông đảo cán bộ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng tham gia hoạt động này.

3. Bộ Tư pháp có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, hướng dẫn chính quyền địa phương các cấp đưa công tác này vào nề nếp. Cần chú trọng việc xây dựng đề cương, hướng dẫn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho từng đối tượng, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ tuyên truyền về pháp luật. Cần làm tốt việc phối hợp với ủy ban Dân tộc và Miền núi, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người; thực hiện phương châm xoá mù chữ kết hợp với xoá mù pháp luật cho nhân dân.

4. Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng dành thời lượng thông tin thích đáng cho việc phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật với các hình thức thích hợp. Tăng cường đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên viết về pháp luật của các báo, đài trung ương và địa phương. Phải kịp thời uốn nắn những lệch lạc, bảo đảm cho việc phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện đúng hướng, đạt kết quả cao; khẩn trương có biện pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động xuất bản, in ấn sách báo về pháp luật nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp đẩy mạnh công tác giảng dạy pháp luật trong các trường học. Sớm nghiên cứu, hoàn thiện nội dung chương trình giáo dục pháp luật với tỷ lệ đơn vị học trình hợp lý, biên soạn sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu môn học pháp luật cho học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Cần tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và phương pháp giảng dạy pháp luật cho đội ngũ giáo viên dạy pháp luật trong các trường học. Phải xác định rõ pháp luật là môn học chính khoá trong mọi cấp học, bậc học; phải có kiểm tra, tiến tới thi hết môn. Kết quả học tập môn này được xem là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá về việc rèn luyện tư cách, đạo đức của học sinh, sinh viên.

6. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Học viện Hành chính Quốc gia chỉ đạo việc nghiên cứu xây dựng chương trình, tổ chức biên soạn tài liệu giảng dạy pháp luật phục vụ cho việc bồi dưỡng, đào tạo công chức, viên chức Nhà nước tại các trường hành chính, trường chính trị, trường cán bộ quản lý của các ngành, đoàn thể. Phải phối hợp với Bộ, ngành đưa nội dung pháp luật vào thi tuyển, thi nâng bậc, chuyển ngạch công chức, viên chức phù hợp với từng loại đối tượng. Chú trọng tập huấn bồi dưỡng chuyên đề về pháp luật thường xuyên cho cán bộ, nhân viên ở các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và chính quyền địa phương.

7. Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tư pháp thống nhất chỉ đạo nội dung, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lực lượng vũ trang nhân dân.

8. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, tổ chức kiểm tra thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi địa phương mình.

9. Trên cơ sở Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành kèm theo Quyết dịnh số: 03/1998/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo nhiệm vụ được phân công và dự toán kinh phí triển khai Kế hoạch này theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đối với các đơn vị hưởng ngân sách nhà nước thì chi phí phổ biến, giáo dục pháp luật được tính trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

10. Đề nghị các cơ quan của Đảng, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân, Trung ương Hội Luật gia và các thành viên khác của Mặt trận phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

11. Bộ Tư pháp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chế độ khen thưởng theo quy định của Nhà nước đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 02/1998/CT-TTg

Hanoi, January 07, 1998

 

DIRECTIVE

ON THE INTENSIFICATION OF LAW POPULARIZATION AND EDUCATION IN THE PRESENT PERIOD

Law popularization and education always play an important role in the social life. In the current cause of national renewal, this task has played an ever more important role in many aspects.

The resolution of the VIIIth Congress of the Communist Party of Vietnam has affirmed: "To actively carry out the law popularization and education; mobilize the social, political and professional organizations and the mass media to participate in the campaigns for maintaining order and discipline and in regular activities for building a law-governed life and working styles in the State agencies and the society at large."

Over the past years many ministries and branches of the central level and the local administration of various levels have made efforts to organize law popularization and education and have achieved good results, thus partly meeting the requirement to enhance the management of the State and society by laws.

Nevertheless, the law popularization and education work has not yet been put on par with the requirement of the management of the society by the rule of law, has not yet been carried out in a regular, continuous comprehensive and full-scale manner without any priorities or key areas . It still lacks mechanisms and plans for a close and comprehensive coordination among the agencies and organizations and among the various levels and branches in mobilizing the strength of the whole political system and the participation of the entire society. Due to these constraints, the people's need of information on laws has not yet been adequately satisfied in the recent past.

In order to renovate and step up the law popularization and education work, raise the people's knowledge and sense of respect of law and ensure the effective law enforcement in the spirit of the above-mentioned Resolution of the Party, the Prime Minister hereby instructs the following:

1. Every State official or employee must be fully aware of his/her duty to study, understand and strictly observe law.. State officials and employees must set examples in upholding the country's laws and discipline and contribute to the law popularization and education among the population.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In the immediate future, the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government and the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to well perform the following tasks:

a/ To strengthen the central and local organizations in charge of law popularization and education, taking the branches' legal departments and the judiciary bodies as the core; to assign cadres qualified in law to oversee and perform the task of law popularization and education in the central and local agencies and organizations.

b/ To attach importance to the verbalization and dissemination of necessary legal documents to each category of subjects, especially the grassroots administration cadres and different strata of the population for implementation thereof.

c/ To involve great numbers of employees and officials of the State agencies, socio-political and mass organizations in this activity.

3. The Ministry of Justice shall be responsible for the coordination among the ministries, socio-political, social and professional organizations and guide the local administration of various levels to make this work a routine task. Importance should be attached to the drawing up of plans and guidance on the dissemination of legal documents to each category of subjects and the professional training for the contingent of law propagandists should be promoted. The Ministry should well coordinate with the Commission on Ethnicities and Mountain Areas and the Vietnam Peasants' Association in organizing the law popularization and education for cadres and people in rural, mountainous, remote and deep-lying areas and areas inhabited by people of ethnic minorities and in implementing the guideline of eradicating illiteracy together with eliminating law ignorance among the population.

4. The Ministry of Culture and Information shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Justice in directing the mass media to devote appropriate volumes of information to the law popularization and education through the legal affairs pages, columns or programs in various suitable forms. Central and local newspapers, radio and television stations should strengthen the contigent of legal affairs reporters, editors and collaborators. The Ministry shall have to promptly rectify any deviations to ensure the right direction and high results of the law popularization and education; to quickly take measures to enhance the management of the publication and printing of legal newspapers and books so as to promptly and fully satisfy the people's need of legal knowledge.

5. The Ministry of Education and Training shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Justice in promoting the law teaching at schools. It should study and finalize soon a law education program with a rational ratio of learning units, compile text books and law-learning materials for pupils and students in the national educational system. The Ministry should conduct training and fostering in legal knowledge and law-teaching methods for law teachers at schools. It must be clearly determined that law subject is included in the official curriculum of any educational level or degree and regular examinations on the subject must be held before the final subject completion. The result of the study on this subject shall be considered one of the important bases for evaluating the moral education of a pupil or student.

6. The Government Commission for Organization and Personnel shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Justice and the National Administrative Academy in directing the study on the formulation of a law-teaching curriculum and organizing the compilation of law teaching materials in service of the fostering and training of State employees at administrative and political schools and schools for managerial cadres of the branches and mass organizations. It must coordinate with the ministries and branches in incorporating legal contents into the recruitment examinations, promotion examinations, which are suited to each category of examinees. Importance shall be attached to regular law training and fostering courses for officials and employees of the central State management agencies and the local administrations.

7. The Ministry of Defense and the Ministry of the Interior shall coordinate with the Ministry of Justice in uniformly directing the law popularization and education contents and measures in the people's armed forces.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9. On the basis of the plan for carrying out the law popularization and education issued together with Decision No. 03/1998/QD-TTg of January 7, 1998 and the guidance of the Ministry of Justice, the ministries, branches and local administration of various levels shall draw up concrete plans on law popularization and education according to their assigned tasks and prepare draft budgets for the implementation of this plan according to the guidance of the Ministry of Finance. For State budget-funded units, the expenses for law popularization and education shall be accounted into their annual draft budgets in accordance with the provisions of the Law on the State Budget and guiding documents on the implementation thereof.

10. The offices of the Party, the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front, the Central Committee of the Vietnam Women's Union, the Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union, the Vietnam General Confederation of Labor, the Central Committee of the Peasants' Association, the Central Committee of the Lawyers' Association and other members of the Front are requested to closely coordinate with the government agencies in organizing the law popularization and education work.

11. The Ministry of Justice shall oversee and inspect the implementation of this Directive, periodically report its results to the Prime Minister; and apply the commendation and reward regime as prescribed by the State to collectives and individuals that make excellent merits in the law popularization and education work.

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Phan Van Khai  

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/1998/CT-TTg ngày 07/01/1998 về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.101

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!